ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№291 от 04.03.2009 год., гр. Кюстендил


Кюстендилският районен съд,

На четвърти март

В закрито съдебно заседание,


гражданска колегия,

две хиляди и девета година,

в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.С.


Секретар ....

като разгледа докладваното от

гр. дело №379 по описа за 2009 год.


съдия А.С. и за да се произнесе, взе предвид следното:


В.Д.С., с ЕГН ********** и Н.Л.С., с ЕГН **********,***, са сезирали Кюстендилския районен съд с молба за назначаване на особен представител на непълнолетния им син - О. В. С., с ЕГН **********, във връзка с извършването на дарение от тяхна страна в негова полза на 1/2 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор 41112.504.444.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК - София, с административен адрес: гр. ***, построен в поземлен имот с идентификатор 41112.504.444, в сграда №1, предназначение на обекта: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 96.00 кв. м, ведно с прилежащите към обекта мазе №20, с площ от 3.00 кв. м, 3.76% идеални части от общите части на сградата и 3.76% идеални части от правото на строеж върху поземления имот, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - 41112.504.444.1.19 и 41112.504.444.1.21, под обекта - 41112.504.444.1.17 и над обекта- 41112.504.444.1.23, и съседи на избеното помещение: от изток - мазе №19, от запад-коридор и от юг - коридор, като двамата дарители си запазват безвъзмездно правото на обитаване и ползване върху посочената идеална част от имота до навършване на пълнолетие на дарения.

Кюстендилският районен съд, след като се запозна с приложените към молбата документи, намира същата за основателна. В.С. и Н.С. са родители на непълнолетния О. С.. Молителите са съсобственици на 1/2 идеална част от гореописания имот.

С подадената молба В.С. и Н.С. заявяват, че имат желание да надарят сина си - непълнолетният О. С., с притежаваната от тях 1/2 идеална част от имота. На непълнолетния О. следва да бъде назначен особен представител за сделката, доколкото и родителите му ще бъдат страна по същата. Съдът ще назначи за особен представител на детето адв. А. П.Б., определена от Адвокатска колегия - гр. Кюстендил /вж. уведомителното писмо изх. №115/04.03.2009г./.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 29, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за особен представител на непълнолетния О.В. С., с ЕГН **********, адв. А. П. Б., от Адвокатска колегия - гр. Кюстендил, със съгласието на която непълнолетният Огнян Валериев С. да участва в качеството му на дарен при извършването на дарение от В.Д.С., с ЕГН ********** и Н.Л.С., с ЕГН **********,***, на 1/2 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор 41112.504.444.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК - София, с административен адрес: гр. ***, построен в поземлен ил!от с идентификатор 41112.504.444, в сграда №1, предназначение на обекта: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 96.00 кв. м, ведно с прилежащите към обекта мазе №20, с площ от 3.00 кв. м, 3.76% идеални части от общите части на сградата и 3.76% идеални части от правото на строеж върху поземления имот, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - 41112.504.444.1.19 и 41112.504.444.1.21, под обекта - 41112.504.444.1.17 и над обекта - 41112.504.444.1.23, и съседи на избеното помещение: от изток - мазе №19, от запад - коридор и от юг - коридор, като двамата дарители си запазват безвъзмездно правото на обитаване и ползване върху посочената идеална част от имота до навършване на пълнолетие на дарения. Определението е окончателно.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: