М   О   Т   И   В   И 

                           Към присъда на КРС по НОХД № 580/2008 г.

                                       Гр. Кюстендил  26.03.2009 г.

 

Кюстендилска районна прокуратура е внесла  за разглеждане в Районен съд гр.Кюстендил на 15.04.2008 г.обвинителен акт против Х.И.Д. *** за извършено от него престъпление от общ характер по чл.196, ал.1 , т.2, , във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 пр.2, вр. с чл. 195, ал.1, т.4, пр.2, вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б.”А” от НК, при фактическа и правна обстановка  подробно изложени в обвинителния акт.

В разпоредително заседание на 30.05.2008 г. състав на КРС  е насрочил  открито съдебно заседание по делото, като е допуснал предварително изслушване на страните  по реда на чл. 370 и сл. от НПК.  

Прокурорът поддържа обвинението срещу подсъдимия, като предлага за извършеното  от подсъдимия деяние да му бъде наложено  наказание при условията на чл. 55, ал.1 от НК „лишаване от свобода” за срок от 2 години при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

Подсъдимият  се явява в съдебно заседание,   признава  се за виновен, признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират доказателства  за тези факти.

Назначеният на подсъдимия служебен защитник пледира за постановяване на присъда, с която  ако  бъде признат за виновен да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” в минимален размер при първоначален общ режим на изтърпяване.

КРС, доколкото установи , че самопризнанието  на Д. се подкрепя от събраните  в  хода на досъдебното производство доказателства  и с определение в хода на съдебното следствие  обяви , че  при постановяване на присъдата ще ползва тези самопризнания , без да събира доказателства  за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, приема  следното :

 

                ПО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА

 

 Подсъдимият  Х.И.Д. е роден на  *** г. в гр.Д., обл. Г., с адресна регистрация с. Р., махала „***”, обл. Кюстендил, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, пенсионер по болест, с ЕГН **********.

Подсъдимият Х.И.Д. ***, махал “***”, обл. Кюстендил, в края  на м. септември, 2007г. бил освободен от затвора в гр. Бобов дол, където излежал присъда за опит за убийство в размер на 15 години лишаване от свобода. Върнал се в родния си край – “Каменичко краище” на община Кюстедил. Установил се да живее при племенника си – свидетеля р.И.И.,***. По ред причини не започнал работа. През един от дните през първата половина на м. декември, 2007г. подсъдимият Д. ***. Забелязал в края на селото къща, жълта на цвят, със  стопанска постройка, в която нямало признаци да живеят постоянно хора. Влязъл в двора и отишъл до стопанската постройка,къдет овидял цинкуляр, н акойт одемонтирал двигателя и впоследствие извадил от него медните му части. Същите дал на свидетеля Р.И. да ги предаде за вторични суровини предвид обстоятелството, че няма лична карта.

След известен период от време, а именно – на 08 и 09.01.2008г., подсъдимият Д. наново отишъл в коментирания имот, тъй като при първото си проникване в имота – през м. декември, 2007г., забелязал кабел. За да демонтира кабела, счупил с ръка прозорец на стая, находяща се на втория етаж на къщата и от същата си осигурил достъп до тавана.  Демонтирал кабела, използвайки нож, като забелязал, че собствениците държат в таванското помещение казан за изваряване наракия. Кабелът продал на свидетеля с.К.В..На следващата вечер се върнал в имота и по маршрута, използван предишния ден проникнал  на таван и взел казана за изваряване наракия, ведно с приспособленията му. Казана дал на свидетеля Р.И. да го предаде на вторични суровини, а приспособленият аза него продал на свидетеля С.Б..

В хода на разследването е назначена дактилоскопна експертиза, от чието заключение е видно, че намерената и иззета при огледа на коментираното местопроизшествие следа от парче стъкло е оставена от седми пръст на подсъдимия Х.Д..

От обективна страна с действията си подсъдимият Д. е извършил престъплението при условията на чл.26, ал.1 НК за времето от месец декември на 2007г. до 09.01.2008г., както следва:

-през м. декември на 2007 г. от стопанска постройка на къща, находяща се в с. Р., обл. Кюстендил, собственост на И.В.В. и В.Т.С.,***, е отнел чужда движима вещ – трифазен „ел. двигател” за циркуляр с мощност 5 /пет/ киловата и диаметър на стартера 300 мм на стойност 170.00 лева, от владението на И.В.В. и В.Т.С. *** без тяхно съгласие  с намерение противозаконно да го присвои.

-за времето от 08.01.2008 г. до 09.01.2008 г. от таван на къща находяща се в с. Р., обл. Кюстендил, собственост на И. В. В. и В.Т.С. ***, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – счупени 2 броя стъкла от лявото крило /триелементно/ на двукрилен прозорец на стая, находяща се на втория етаж на къщата, в дъното на коридора и чрез използване на технически средства – дървена стълба, осигурила достъп до взломения прозорец и нож, с който е отрязал гумиран четирижилен меден кабел, е отнел чужди движими вещи – гумиран четирижилен меден кабел с дължина 50 линейни метра /употребяван/ на стойност 229.60 лева, от владението на И.В.В. и В.Т.С.,***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да го присвои;

-за времето  от 08.01.2008г. до 09.01.2008г. от таван на къща, находяща се в с.Р., обл. Кюстендил, собственост на И.В.В.. и в.Т.С.,***, чрез повреждане на преграда здраво направена за азщита на имот – счупени 2 броя стъкла от лявото крило (триелементно) на двукрилен прозорец на стая, находяща се на втория етаж на къщата, в дъното на коридора и чрез използване на техническо средство – дървена стълба, осигурила достъп до взломения прозорец, е отнел чужди движими вещи – 1 брой меден казан за изваряване на ракия от 100 (сто) литра на стойност 390.00 лева; 2 броя медни лули за казан на обща стойност 38.00 лева; 1 брой кален беневрек с два отвора на стойност 42.00 лева и 1 брой кален капак за казан за изваряване ракия на стойност 48.00 лева, всичко на обща стойност 518.00 лева, от владениет она И. В. В. и В.Т.С.,***, без тяхно съгласие с намерение прпотивозаконно да ги присвои;

-за времето от 08.01.2008г. до 09.01.2008г. от стая на втория етаж на къща (първата вляво със зелена врата), находяща се в с.Р., обл. Кюстендил, собственост на И. В. В. и В.Т.С.,***, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – счупени 2 броя стъкла от лявото крило (триелементно) на двукрилен прозорец на стая, находяща се на втория етаж на къщата, в дъното на коридора; разбита брава на стая, находяща се на втория етаж (първата вляво със зелена врата), както и чрез използване на технически средства – дървена стълба, осигурила достъп до взломения прозорец и отвертка, с която е разбита бравата на вратата, е отнел чужди движими вещи: комплект порцеланов кухненски сервиз, състоящ се от 1 брой голяма захарница, 1 брой голям оливник, 1 брой голяма каничка на обща стойност 3.36 лева и 6 броя малки елементи с капачета (за подправки) на обща стойност 4.56 лева, всичко на обща стойност 8.92 лева, от владениет она И. В. В. и В.  Т.С.,***, без тяхно съгласие с намерение прпотивозаконно да ги присвои.

Всички отнети вещи са на обща стойност 925.52 лева.

Видно от заключението на съдебно-оценителната експертиза е, че стойността на всички процесни вещи е 925.52 лева.

            Горната фактическа обстановка се установява и доказва по безспорен начин от  събраните в хода но досъдебното производство  доказателства и самопризнанията на подсъдимия, дадени и в хода на съдебното следствие . Доколкото производството е по реда на чл. 371,  т.2 от НПК,  съдът прие  горното за  достатъчно  основание за постановяване на осъдителна присъда .

 

              ПО ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Деянието на подсъдимия Д.   представлява от обективна и субективна страна престъпление от общ характер по чл.  196, ал.1 , т.2, , във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 пр.2, вр. с чл. 195, ал.1, т.4, пр.2, вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б.”А” от НК.

От обективна страна  е налице отнемане на чужди движими вещи  от владението на собственика им , с намерение противозаконно да бъдат присвоени .

 От субективна страна е налице пряк умисъл от страна на подсъдимия, същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на обществено-опасните му последици, и въпреки това го е извършил.

Правилно   е квалифицирано деянието като такова по чл. 196 от НК, доколкото са налице предпоставките за това, доколкото подсъдимият е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 НК, с влезли в сила присъди и от изтърпяване на наказанието по предишните присъди не е изтекъл пет-годишният срок п очл.30, ал.1 НК – с присъда №11/21.05.1993г. на Окръжен съд – гр. Кюстендил по НОХД №30/1993г., на основание чл.23,ал.1 НК му е определено най-тежкото наказание от наказанията по чл.116, т.11, пр.1 във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2 НК, чл.29, б.”а” и чл.36, 37 и 54 НК и по чл.253, ал.1,т.1 НК (отм.) във връзка с чл.29, б.”а” във вр. с чл.36, 37 и 54 НК, а именно 15 (петнадесет) години “лишаване от свобода”. Наказанието е изтърпяно на 21.09.2007г.

По тези съображения съдът призна  подсъдимия за виновен по повдигнатото  от Районна прокуратура обвинение.

 

                      ПО НАКАЗАНИЕТО

 

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия,  съдът взе предвид всички обстоятелства, имащи значение за степента на неговата отговорност. Степента на обществена опасност на деянието   е висока –   засегнати са обществените отношения, свързани с неприкосновеността на частната собственост,  стойността на предмета на   посегателство е 925,52 лева, което съдът приема за висока. Степента на обществена опасност на подсъдимия  Д.   е  висока, доколкото същият е осъждан неколкократно.

 Доколкото  по реда на гл. ХХVІІ  за съда е задължително при определяне на наказанието да приложи разпоредбата на чл. 55 от НК, съдът   наложи на Д. наказание „ лишаване от свобода „ за срок от 11 месеца при първоначален режим на изтърпяване на наказанието – “строг”.

 

                    ПО ГРАЖДАНСКИЯ ИСК

 

В резултат от извършеното от Д.  престъпление са настъпили имуществени вреди за В.Т.С. и  И.В.В., конституирани в процеса като граждански ищци и частни обвинители . Безспорно тези вреди следва да бъдат репарирани от подсъдимия.  Доколкото не бе оспорен по никакъв начин размера на посочените като настъпили от деянието вреди  съдът уважи предявения граждански иск в пълен размер, ведно със законната лихва върху сумата от датата на извършване на деянието до окончателното й изплащане.

 

Причини за извършване на деянието -  желанието на подсъдимия да се облагодетелства противоправно за чужда сметка и неуважение към собствеността на другите.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: