ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА КЮСТЕНДИЛСКИ РАЙОНЕН СЪД

ЗА 2018 ГОД.

 

 

 

 

2018 год.

гр. Кюстендил

 

Отчетният доклад е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от ЗСВ, в съответствие с указанията на ВСС за структурата и съдържанието на годишните доклади и отразява дейността на Районен съд – Кюстендил за 2018 година.

РАЙОНЕН СЪД - Кюстендил попада в района на Кюстендилския съдебен окръг. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС – Дупница, вторият районен съд от съдебния окръг, останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС – Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - Кюстендил. Районен съд - Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КнРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 - съдии по вписванията. През целия отчетния период съдът работи в намален съдийски състав. Считано от 07.07.2018 г. встъпва в длъжност съдия Мария Антона, която за периода от датата на встъпване до края на годината ползва отпуск за отглеждане на малко дете.

По щатно разписание в КнРС работят 33 съдебни служители - съдебен администратор, служител „Човешки ресурси“, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен секретар, 8 бр. съдебен деловодител, деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на призовки и съдебни книжа. През отчетния период няма незаети щатни бройки за съдебни служители.

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Към 01.01.2018 г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 565 дела /петстотин шестдесет и пет/ от всички видове. През годината в съда са образувани 4651 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 5216 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 10,83% от общия брой дела за разглеждане през периода.

Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи на общо намаляване на всички показатели, с изключение на висящите в края на периода, където е налице малко отстъпление, което съобразено с  дейността на съда в постоянно намален съдийски състав, мотивира изготвилия доклада да даде общо много добра оценка за дейността на съда.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

В края на отчетната 2018 година съдът е приключил 4628 дела, представляващи 99,51% от постъпилите - 4651 през периода дела и 88,73% от всички дела за разглеждане - 5216. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се отчете дейността на съда в постоянно намален състав в наказателно и гражданско отделение.

В края на отчетния период са останали несвършени 588 дела, представляващи 11,27% от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице отстъпление по този показател.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 4057 дела от всички видове, представляващи 87,66% от приключените /4628 дела/ и 77,78% от всички дела за разглеждане /5216 дела/. Със съдебен акт по същество са приключили 3989 дела, представляващи 86,19% от решените дела и 76,48% от всички дела за разглеждане, а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 месечен срок дела е много висок, но това се дължи основно на спазването на предписаните кратки процесуални срокове /3-дневен/ за постановяване на актовете по производствата по чл. 410  и чл. 417 ГПК, спазвани стриктно. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по чл. 78"а", ал. 1 НК, чл. 243 - 244 НПК и други. Поради разписаните процесуални правила /чл. 131-133 ГПК/ за провеждане на общия исков процес, практически е почти невъзможно гражданско дело по общия ред да приключи в кратък 3-месечен срок. По-долу в доклада са посочени най-често срещаните причини за отлагане на заседанията по наказателни дела, от която е видно, че относителната им тежест се запазва през всички последни 5-пет отчетни периода. Правото на защита на подсъдимите, неявяването на подсъдими, страни, свидетели и защитници са основните причини за невъзможността този вид дела в пълния им, или по-голям обем да приключват в кратък срок.

По гражданските дела процента приключени в 3-месечен срок дела, въпреки изложеното по-горе, не е малък. Съобразявайки статистиката и изложеното по-горе на гражданските колегии може да се даде положителна оценка за дейността през периода. Не може да се игнорира и това, че процесуалната уредба за образуването, движението и разглеждането на делата по ГПК, не дава възможност да се приключва по-голям обем граждански дела по общия ред, т.к. при спазване на правилата по чл. 131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Инструктивният срок за приключване на делата в рамките на три месеца не винаги може да се спази и поради неравномерното постъпление на делата през годината.

 Общият брой граждански дела за разглеждане през периода е 2862, а от тях - по общия ред – 843 дела /29,46% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 366 дела, представляващи 68,03% спрямо свършените дела /538/.

Общият брой наказателни дела за разглеждане през периода е 2354, а от тях - по НОХД – 359 дела /15,25% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 180 дела, представляващи 63,60% спрямо свършените дела /283/.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия е налице увеличение на останали неприключени в края на периода общо граждански и наказателни дела. Налице е общо намаление на постъпленията на делата, на общия им брой за разглеждане, на свършените и на приключилите в 3-месечен срок.

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 359 /2017г. – 447, 2016г. - 507/ НОХД, като от тях 76 /2017г. – 102, 2016г. - 112/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 257 /2017г. - 335, 2016г. – 415/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 283 /2017г. - 345, 2016г. – 395/ дела, представляващи 78,83% от всичко за разглеждане /2017г. са приключени 345 – 77,18%, за 2016г. са приключени 395 – 77,91%/.

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 67 дела /2017г. - 78, 2016г. - 71/ и по тях е постановена присъда /23,68% от приключилите дела/, а по 203 дела /2017г. - 236, за 2016г. - 287/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 4 дела са върнати за доразследване /2017г. - 15, 2016г. - 26 дела/ и 9 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 283 НОХД, производствата по 180 от тях, /2017г. - 218,  2016г. - 274/, представляващи  50,14% /2017г. – 48,77%, 2016г. – 54,04%/, от всички дела за разглеждане и 63,60%  от приключените дела, са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него.

В края на отчетния период са останали несвършени от вида 76 дела /2017г. - 102, а 2016г. – 112/, което е подобрение на резултата по този показател, спрямо предходните календарни година, което сочи за добра работа на съдиите от наказателно отделение, предвид и работата им в намален състав.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

23

60

64

43

18

46

Николай Николов

22

62

71

42

13

58

Пламен Деянов

32

68

74

44

17

57

Светослав Петров

25

67

74

51

19

55


Видно е, че през отчетния период е налице чувствително намаление в постъплението на делата, на общия брой за разглеждане и на приключените дела в сравнение с предходния отчетен период, реално отработените в по-малко човекомесеца, поради намаления съдийски състав и необходимостта, основно по време на съдебната ваканция, съдиите да ползват редовния си платен годишен отпуск, както и очевидно поради положените усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до намаляване на общият брой останали неприключени дела в сравнение с предходният период.

Като причини за забавяне на производствата по НОХД, неприключили в 3-месечен срок, следва да се изтъкнат причините, аналогични от предходните периоди, а именно:

1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела;

2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие;

3. Отлагания поради неявяване на свидетели;

4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 39 НЧХД /2017г. - 32, 2016г. - 31/, от които постъпили 24 дела /2017г. - 19, 2016г. - 20/. През периода съдът е приключил 27 дела от този вид /2017г. - 17, 2016г. - 18/, представляващи 69,23% от общия брой дела за разглеждане /2017г. – 53,13%, 2016г. – 58,06%/  и 112,50% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 12 дела, представляващи 30,77% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД  11 дела /2017г. - 4, 2016г. -  8/ са в 3-месечен срок и те представляват 40,74% от приключилите и 28,21% от общият брой дела за разглеждане, а останалите – извън тримесечният срок.

От приключените 27 НЧХД по 12 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора – присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

2

5

5

2

3

2

Николай Николов

9

5

12

6

5

7

Чавдар Тодоров

 

1

 

1

 

1

Пламен Деянов

2

7

4

 

2

2

Светослав Петров

2

6

5

2

2

3

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида АНД – 564 дела /2017г. – 642, 2016г. – 501/, като от тях 429 /2017г. – 472, 2016г. – 415/ дела са постъпилите /76,06% от делата за разглеждане/, а 135  /2017г. – 170, 2016г. – 86/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 434 /2017г. – 507, 2016г. – 331/ дела, представляващи 76,95% /2017г. – 78,97%, 2016г. – 66,07%/ от всички дела за разглеждане от вида и 101,17% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 130 АНД.

От приключилите 434 АНД производствата по 202 от тях /46,54% от приключените и 35,82% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 376 дела от вида АНД е постановен съдебен акт по съществото на спора /86,64% от свършените и 66,67% от делата за разглеждане/, а по останалите 58 дела /13,36% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице намаление на броя новообразувани дела, на общия брой дела за разглеждане, брой свършени дела, брой приключени в 3-месечен срок дела, на тези със съдебен акт по същество.

От вида АНД най-голям е броят на разгледаните наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата КАТ – 146 дела, Закон за МВР – 156 дела, по Закона за митниците – 16 дела, НАП – 13 дела, по УБДХ – 9 дела, и Общини – 19 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания – 205 дела.

Дела от вида АНД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

23

91

85

47

73

12

Николай Николов

24

102

108

70

97

11

Андрей Радев

 

1

1

1

1

 

Чавдар Тодоров

 

6

6

5

 

6

Пламен Деянов

61

111

117

15

106

11

Елисавета Деуян„ева

 

2

2

2

1

1

Светослав Петров

27

116

115

62

98

17

През отчетния период по приложението на чл. 78 "а" от НК  са постъпили 59 дела /2017г. - 109, 2016г. - 113/, а разглежданите общо са 78 /2017г. - 132, 2016г. - 171/ дела, т.е намален е броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 63 дела /2017г. - 113, 2016г. - 148/ дела, представляващи 106,78% от постъпилите, а неприключени са 15 /2016г. - 19,  2016г. - 23/ дела.

По 61 дела /96,83% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:  

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

5

16

16

14

16

 

Николай Николов

4

14

16

14

15

1

Пламен Деянов

5

15

14

4

14

 

Светослав Петров

5

14

17

13

16

1

През периода са разгледани общо 9 дела по приложението на УБДХ /2017г. - 12, 2016г. - 13 дела/, от които постъпили 9 /2017г. - 11, 2016г. -13/, като 9 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 1289 частни наказателни дела /2017г. - 1429, 2016г. - 1312/, от които 38 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ и НПК.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани  1431 граждански дела /без производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК/, като през /2017г. – 1407, 2016г. – 1283/, като от тях 266 /2017г. - 285, 2016г. - 335/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 18,59% от делата за разглеждане, а 1165 /2017г. - 1122, 2016г. - 948/ дела са новопостъпили /81,41% от делата за разглеждане/. От приключените 1098, в 3-месечен срок са 904 дела, представляващи 82,33% от приключените и 63,17% от делата за разглеждане.

От приключените дела по 883 дела /80,42% от приключените дела и 61,71% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 37 дела /3,37% от приключените и 2,59% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела /без производствата по чл. 410 ГПК и чл. 417 от ГПК / са 333 броя.

Поради изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела, при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години, следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданско отделение.

Разглежданите дела по материя и брой, са както следва:

ИСКОВЕ ПО СК - 341 дела, от които 278 постъпили /81,53%/ и 63 дела останали от предходния период.

Приключени са 292 дела /85,63 от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 217 дела /74,32% от приключените и 63,64% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

В 3-месечен срок са 266 дела /91,10% от приключените и 78,01% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

14

65

62

58

48

8

6

Ася Стоименова

19

71

79

71

53

8

18

Чавдар Тодоров

16

71

79

72

61

9

9

Елисавета Деянчева

14

71

72

65

55

4

13

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - 107 дела за разглеждане, от които 44 дела останали несвършени от предходния период, 63 постъпили дела. Общо приключените дела са 65 /60,75% от всички дела и 103,18% от постъпилите/, като 33 от тях /50,77% от приключените и 30,84% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 40 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /61,54% от приключените и 37,38% от всички дела за разглеждане от вида/, 24 са прекратени на друго основание и 1 по спогодба.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

1

1

1

 

 

1

Николай Николов

 

1

1

1

 

 

1

Андрей Радев

6

11

12

7

6

 

6

Ася Стоименова

12

20

14

5

8

1

5

Чавдар Тодоров

14

16

20

11

16

 

4

Елисавета Деянчева

12

14

17

8

10

 

7

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 46 дела по вещни искове, като от тях 27 дела са постъпили /58,70% от делата за разглеждане/. Приключени са 20 дела /43,48% от делата за разглеждане/, като от тях 7 дела /35,00% от приключените и 15,22% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 11 дела от вида /55,00% от приключените и 23,91% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 26 дела.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

1

 

1

 

 

 

1

Андрей Радев

2

6

4

3

1

 

3

Ася Стоименова

5

5

3

1

1

 

2

Чавдар Тодоров

6

6

8

2

7

1

 

Елисавета Деянчева

5

10

4

1

2

 

2

 

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

През периода са разгледани 58 дела, като от тях 27 са постъпилите. Приключени са 22 дела /37,93% от делата за разглеждане и 81,48% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 5 дела /22,73% от приключените и 8,62% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 36 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 11 дела /50,00% от приключените и 18,97% от делата за разглеждане/,  5 прекратени по спогодба и 6 дела са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

5

7

6

2

4

2

 

Ася Стоименова

10

7

3

 

 

2

1

Чавдар Тодоров

6

6

7

2

4

1

2

Елисавета Деянчева

10

7

6

1

3

 

3

 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 271 дела по установителни искове, като от тях 202 дела са постъпили /74,54% от делата за разглеждане/. Приключени са 133 дела /49,08% от делата за разглеждане/, като от тях 82 дела /61,65% от приключените и 30,26% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 95 дела от вида /71,43% от приключените и 35,06% от делата за разглеждане/ и 38 прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 138 дела.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

2

2

2

 

 

2

Андрей Радев

16

53

40

31

28

 

12

Ася Стоименова

22

45

25

11

18

 

7

Чавдар Тодоров

13

52

34

20

25

 

9

Елисавета Деянчева

18

50

32

18

24

 

8

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

През периода са разгледани 70 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 52 дела /74,29%/. От вида през годината са приключени 46 дела /65,71% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 12 броя /26,09% от приключените и 17,14% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 42 от тях /91,30% от приключените и 60,00% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, 1 прекратено по спогодба и 3 дела са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

4

12

12

3

10

 

2

Ася Стоименова

5

15

6

1

4

1

1

Чавдар Тодоров

6

13

16

6

16

 

 

Елисавета Деянчева

3

12

12

2

12

 

 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 28 дела от този вид, като от тях 18 дела /64,29%/ са постъпилите. Приключени са 19 дела /67,86% от делата за разглеждане и 105,56% от новообразуваните/, като по 9 от тях /47,37% от приключените и 32,14% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 7 дела – 36,84% от приключените и 25,00% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 9 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

5

5

2

3

 

2

Николай Николов

 

1

1

 

 

 

1

Ася Стоименова

5

5

3

2

 

 

3

Чавдар Тодоров

3

4

5

1

4

 

1

Елисавета Деянчева

2

3

5

2

2

 

3

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са разгледани общо 507 дела от този вид, като от тях 495 дела /97,63%/ са постъпилите. Приключени са 499 дела /98,42% от делата за разглеждане и 100,81% от новообразуваните/, като по 458 от тях /91,78% от приключените и 90,34% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 490 дела – 98,20% от приключените и 96,65% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 8 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

19

19

19

19

 

 

Николай Николов

 

11

11

11

11

 

 

Андрей Радев

2

109

107

105

98

 

9

Ася Стоименова

1

105

105

104

97

 

8

Чавдар Тодоров

6

103

109

107

93

 

16

Пламен Деянов

 

24

24

24

24

 

 

Елисавета Деянчева

3

108

108

104

100

 

8

Светослав Петров

 

16

16

16

16

 

 

 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

По този раздел през периода делата за разглеждане са 3. Общо от този вид са приключени 2 дела /66,67% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела 2 дела са прекратени по други причини.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:


 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

1

1

1

 

 

1

Елисавета Деянчева

 

2

1

1

 

 

1

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1428 /2017г. - 1624, 2016г. - 1440/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1431 /2017г. – 1627, 2016г. - 1443/ дела, а от тях са приключени 1425 дела /99,58% спрямо делата за разглеждане и 99,79% спрямо постъпилите/, от които 1425 дела в 3-месечен срок /представляващи 100,00% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1330 дела /93,33% спрямо приключилите и 92,94% спрямо всичко за разглеждане/, а 95 дела са прекратени на друго основание. В края на периода са останали 6 несвършени  дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

1

1

1

 

 

1

Андрей Радев

2

338

340

340

314

 

26

Ася Стоименова

1

345

344

344

318

 

26

Чавдар Тодоров

 

344

343

343

327

 

16

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Елисавета Деянчева

 

346

343

343

321

 

22

Светослав Петров

 

54

54

54

50

 

4

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 4 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 9 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на последните с изискванията на чл. 246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 15 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 2 дела по приложението на чл.78"а" НК, от които 1 е прекратено по други причини и 1 дело е върнато за доразследване.

По 38 ЧНД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 58 АНД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 310 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са седем основни групи:

1. Нередовни искови молби - 42 ;

2. Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 2;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 57;

4. Изначална недопустимост на исковете - 6;

5. Спогодба - 37;

6. Изпратени по подсъдност - 82;

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 84 дела.

По 95 дела от тези по чл. 410 и чл. 417 ГПК, производството е прекратено, от които 75 са изпратени по подсъдност, а по останалите 20 дела  причините са следнитe - непредявен иск след подадено възражение от длъжника и поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда.

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е непълен, а би се оказал и неточен.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 55 съдебни акта, от които 22 определения и разпореждания и присъди - 33 от вида.

Обжалваните присъди са постановени по следните глави от НК:

Глава ІІ Престъпления против личността - обжалвани присъди - 4

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

1

2

 

Глава IV Престъпления против правата на гражданите - обжалвани присъди - 2

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

 

1

Светослав Петров

1

 

 

 

 

Глава V Престъпления против собствеността - обжалвани присъди - 11

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

 

1

Николай Николов

3

 

 

2

Пламен Деянов

 

1

 

2

Светослав Петров

 

1

 

 

 

Глава VI Престъпления против стопанството - обжалвани присъди - 3

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

1

 

 

 

Красимира Проданова

1

 

 

 

Светослав Петров

 

 

 

1

 


 

Глава VIII Престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации - обжалвани присъди – 3

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

 

1

Николай Николов

1

 

 

 

Пламен Деянов

 

 

 

1

 

Глава ХІ Общоопасни престъпления - обжалвани присъди - 10

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

1

 

1

Николай Николов

1

 

 

1

Пламен Деянов

1

1

 

1

Светослав Петров

1

 

 

1

 

Данните за резултата от обжалванията към настоящия момент са добри. Краен анализ за качеството на правораздавателната дейност на съдиите от наказателно отделение в цялост и в частност може да се даде едва след като има краен резултат от въззивните и касационна инстанция. Случаите на изменение на присъдата се отнасят до размерите на наложените наказания от въззивната инстанция, която или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията намалява или заменява наказанията.

НЧХД - обжалвани 14 съдебни акта, от които 5 определения и разпореждания и 9 присъди. Обжалваните присъди по съдии са както следва:


 

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

2

1

Николай Николов

3

 

 

1

Пламен Деянов

 

 

 

1

Светослав Петров

 

 

1

 

АНД чл.78 "А" обжалвани 6 решения.

 Обжалваните решения, по съдии са както следва:

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

1

 

 

Николай Николов

 

1

 

 

Пламен Деянов

1

 

 

 

Светослав Петров

 

 

1

1

АНД - обжалвани 161 съдебни акта, от които 3 определение и 158 решения. Обжалваните решения по съдии са както следва:

По приложение на ЗДвП - обжалвани решения - 52

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

4

1

2

Николай Николов

12

3

1

Пламен Деянов

4

4

6

Светослав Петров

12

1

2

 

По приложение на ЗМВР - обжалвани решения - 23

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

3

2

 

Николай Николов

4

1

1

Пламен Деянов

1

3

2

Светослав Петров

4

1

1

 

По Закон за митниците - обжалвани решения - 11

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

2

 

Николай Николов

2

 

1

Пламен Деянов

 

2

2

Светослав Петров

1

 

 

 

ИААА - обжалвани решения - 24

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

3

4

Николай Николов

4

 

 

Пламен Деянов

1

3

4

Светослав Петров

4

 

 

 

По АНД – извън посочените - обжалвани решения - 48

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

3

3

3

Николай Николов

12

5

2

Пламен Деянов

3

6

4

Светослав Петров

5

 

2

На база на резултатите от касационната проверка през  2018г. са обжалвани 158 съдебни решения по АНД, от които 81 - потвърдени, 40 -  отменени и 37 без резултат. Към настоящия момент е видно, че потвърдените съдебни решения са 50,31% от обжалваните дела, а 24,85% са отменените. Броят обжалвани съдебни актове АНД в сравнение с предходните отчетни периоди /168 дела за 2016г. и 182 за 2016г./ е намалял. При намаляване на броя на новопостъпили дела от този вид, респ.  разгледани такива, през отчетния период спрямо предходните, почти запазеният брой на обжалвани решения, може да се даде  положителна оценка на съдиите от наказателното отделение за работата им в областта на административнонаказателното правораздаване .

ЧНД - обжалвани са 29 съдебни акта, от които по съдии, както следва:

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

4

 

 

1

Николай Николов

4

 

2

 

Ася Стоименова

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

2

 

 

 

Пламен Деянов

4

1

4

1

Светослав Петров

4

 

1

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 18 съдебни акта, от които 5 определения и 13 решения.

Обжалвани решения - 13

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

2

Ася Стоименова

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

1

1

1

 

Елисавета Деянчева

2

1

 

3

 

Облигационни искове - обжалвани 27 съдебни акта, от които 8 определения и 19 решения.

Обжалвани решения – 19

 

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

1

 

2

Ася Стоименова

4

1

 

1

Чавдар Тодоров

1

1

 

2

Елисавета Деянчева

2

 

1

2

Вещни искове - обжалвани 12 съдебни акта, от които 3  определения и разпореждания и 9 решения.

Обжалвани решения - 9

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

 

2

 

1

Ася Стоименова

1

 

 

2

Чавдар Тодоров

 

2

 

 

Елисавета Деянчева

 

 

 

1

 

Делби и искове по ЗН - обжалвани 12 съдебни акта, от които 4 определения и 8 решения.

Обжалвани решения – 8

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

2

 

 

 

Чавдар Тодоров

2

 

 

2

Елисавета Деянчева

 

 

 

2

 

Установителни искове - обжалвани 27 съдебни акта, от които 7 определения и 20 решения.

Обжалвани решения – 20

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

4

 

 

2

Ася Стоименова

2

1

1

1

Чавдар Тодоров

2

 

1

1

Елисавета Деянчева

1

 

2

2

Искове по кодекса на труда - обжалвани 9 решения

Обжалвани решения - 9

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

1

Ася Стоименова

1

 

 

2

Чавдар Тодоров

1

1

 

 

Елисавета Деянчева

1

 

 

2

Административни дела - 7 съдебни акта, от които 2 определения и 5 решения.

Обжалвани решения - 5

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

 

 

1

1

Ася Стоименова

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

 

 

1

 

Елисавета Деянчева

1

 

 

 

Частни граждански дела - 1 обжалван съдебен акт – определение - потвърдено.

Заповедно производство – 10 обжалвани съдебни акта, от които 5 разпореждания.

Обжалвани разпореждания - 5

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

2

 

Чавдар Тодоров

1

 

 

Елисавета Деянчева

 

1

 

Други граждански дела - 1 обжалван съдебен акт – решение - потвърдено.

Данните за резултата от обжалванията към настоящия момент сочат на много високо оценка на качество на работа на съдиите, разглеждащи граждански дела. В значителна част както за отмяната, така и за изменението на решенията причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетния период е 43,47 дела, а спрямо приключените дела – 38,57 дела. Натовареността на гражданските съдии спрямо делата за разглеждане по щат е 47,70 дела, а спрямо приключените – 42,05 дела. Съответно в наказателно отделение показателите са 39,23 дела и 35,08 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 96 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 54,33  дела, а спрямо приключените – 48,21 дела.

V.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани от четирима съдии - НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, ДЕЯНОВ и ПЕТРОВ, като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години, или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ, разпити на обвиняеми и свидетели, произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение./

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор, не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане /2354/ на база четирима съдии е 49,04 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 43,85 дела спрямо приключените /2105/.

По аналогичен начин за гражданските дела на база четирима съдии: /РАДЕВ, ТОДОРОВ, СТОИМЕНОВА, ДЕЯНЧЕВА/ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане /2862/ е била 59,63 дела, а спрямо приключените /2523/ – 52,56 дела. При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен платен годишен отпуск или друг вид законоустановен отпуск.

Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри.

С решение на Висшия съдебен съвет от 16.12.2015 г. са приети Правила за оценка на натовареността на съдиите, като същите са въведени в съдилищата от 01.04.2016 г.

Определянето на натовареността на съдията се разглежда като оценка на времето, което е необходимо за разглеждане и приключване (решаване/прекратяване) на съдебните дела, както и оценка на времето, необходимо за извършване на всички останали дейности свързани с правораздаването.

Съгласно правилата са определени граници на натовареността на съдиите, които са както следва:

Натовареност на база разгледани и приключени в рамките на една година дела

Нормална натовареност

Висока натовареност

Изключително висока натовареност

Ниска натовареност

Слаба натовареност

от 70 до 110

от 110 до 180

над 180

от 70 до 50

под 50

           

Приложението на правилата се отразява чрез Система за изчисляване на натовареността /СИНС/ на съдиите. Данните за натовареността на съдиите от Районен съд – Кюстендил, съгласно СИНС за 2018 г., са представени в следващата та блица:

Съдия

Всички групи

Средно годишно 2018

за съда

Мая Миленкова

163,26

185,88

Николай Николов

149,95

Пламен Деянов

204,42

Андрей Радев

192,27

Ася Стоименова

199,63

Елисавета Деянчева

204,00

Чавдар Тодоров

207,10

Светослав Петров

166,39

 

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва:

Глава от НК

Дела за разглеждане

Приключени дела

С присъда

Прекратени и споразумения

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

 ІІ глава - Престъпление против личността

6

17

16

10

5

11

ІІІ глава - Престъпления против правата на  гражданите

2

1

3

1

1

2

ІV глава - Престъпления против брака, семейството и младежта

9

20

24

6

21

3

V глава - Престъпления против собствеността

20

39

44

20

15

29

Глава от НК

Дела за разглеждане

Приключени дела

С присъда

Прекратени и споразумения

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

VІ глава - Престъпления против стопанството

14

21

29

19

4

25

VІІІ глава - Престъпления против държавните органи и обществените организации

7

21

23

15

6

17

ІХ глава - Документни престъпления

2

10

10

7

1

9

Х глава - Престъпления против реда и общественото спокойствие

2

3

3

2

 

3

ХІ глава - Общоопасни престъпления

40

125

131

100

14

117

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава VII - престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи - няма останали от предходния период и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ. 280 НК – няма останали от предходния период и новообразувани дела.

Глава IX - 12 дела за разглеждане, от които 10 новообразувани. Приключени са производствата по 10 дела – 1 с присъда, 8 със споразумение и 1 прекратено на друго основание. В З-месечен срок са приключени 7 дела.

Осъдените лица – 9, от които:

-  6 лица – лишаване от свобода до 3 година , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено;

-  3 лица – наложено наказание „пробация“;

Глава XI - чл. 354 и сл. НК - 37 дела за разглеждане, от които 22 новообразувани, а са приключени 26 дела, по 2 от които е постановена присъда, по 23 дела е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство и 1 дело е прекратено по други причини. В З-месечен срок са приключени 18 дела.

Осъдени лица с присъда - 2 лица, от които:

-  1 лице - с наложено наказание "глоба";

-  1  лице - лишаване от свобода за срок от 4 години, което да се изтърпи при първоначален режим на изтърпяване – „общ”, както и „глоба“;

Осъдени лица със споразумение - 24, от които:

-  15 лица – лишаване от свобода до 3 години , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено;

-  4 лица - лишаване от свобода до 3 години;

-  1 лице - лишаване от свобода над 3 години;

-  4 лица - наложено наказание „глоба“;

В настоящия доклад изготвилият го изтъква мнението си, че трябва внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 67 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 5 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, по 62 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД /257 дела/ представляват 24,13%, към всички дела за разглеждане /359/ дела – 17,27%, а спрямо приключените /283/ дела съответно – 21,91%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 203 дела /56,55% от делата за разглеждане и 78,99% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди възлиза на 265 броя, представляващи 73,82% от делата за разглеждане, 103,11% от постъпилите и  93,64% от приключените /283/ дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 203 дела. По всички НОХД общо съдени са 299 лица, а реално осъдени 278 лица  и 21 – оправдани.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 21 оправдателни присъди, от които 1 е обжалвана и протестирана и 20 са протестирани, от които - 1 изменена и  20 са без резултат.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК: по глава III - 2 присъди – без резултат; по глава V – 16 присъди – без резултат; по глава VIII – 1 присъда – без резултат и глава ХІ – 2 присъди, от които 1 изменена и 1 - без резултат.

За постановяването на оправдателните присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до постановяване на оправдателна присъда.

Към настоящия момент окончателен анализ на причините за отмяна на оправдателните присъди не може да се даде, поради липса на резултат от протестирането.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, но за съжаление и на пропуски на съда.

Изготвилият доклада счита, че въпреки законодателните пропуски в наказателното право, често коментирани и публично, то не може да се определи като лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления.

VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 2018 г. са издадени 5141 бр. свидетелства за съдимост. През 2017г. са издадени 6711 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2016г. - 7260 бр. свидетелства за съдимост.

През 2018г. в Бюрото за съдимост са издадени 1385 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2017 г. са издадени 1519 бр. справки, а през 2016 г. - 1664 бр. справки.

 

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2018г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд -  Кюстендил са постъпили 184 дела, през 2017г. са постъпили 233 дела, а през 2016г. - 410 дела.

Несвършените дела към 01.01.2018 г. са 1833 дела., към 01.01.2017  г. - 1788 дела, а към 01.01.2016 г. - 2010 дела.

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2018г. съдия по вписванията при Районен съд - Кюстендил е извършил общо 4757 броя вписвания, в това число 355 броя ипотеки и 170 броя възбрани. През 2017г. са извършени 2300 броя вписвания, от които 215 броя ипотеки и 99 броя възбрани, през 2016г. - 5046 броя вписвания, от които 218 броя ипотеки и 286 броя възбрани.

 

 

                                                                                                           МАЯ МИЛЕНКОВА

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ