ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА КЮСТЕНДИЛСКИ РАЙОНЕН СЪД

ЗА 2017 ГОД.

 

 

 

2017 год.

гр. Кюстендил

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01. 2017 г.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

V.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ  ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Структурата и съдържанието на отчетния доклад са съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02.2008 г. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01. 2009 г.

РАЙОНЕН СЪД - Кюстендил попада в района на Кюстендилския съдебен окръг. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС – Дупница, вторият районен съд от съдебния окръг, останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС – Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд -  Кюстендил. Районен съд - Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КнРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 -  съдии по вписванията. През по-голямата част на целия отчетния период съдът работи в намален съдийски състав.  Считано от 11.01.2016 г. съдия Джонева е командирована в Кюстендилски окръжен съд и назначена за съдия в същия съд от 01.09.2017 г.  Считано от 01.11.2016  г. в Кюстендилски районен съд е командирован  съдия Пиронев, назначен за съдия в Районен съд – Дупница от 23.06.2017 г. Към настоящия момент в Районен съд - Кюстендил има незаети две щатни бройки за съдии.

По щатно разписание в КнРС работят 33 съдебни служители - съдебен администратор, служител „Човешки ресурси“, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен секретар, 8 бр. съдебен деловодител, деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на съдебни книжа и призовки. През отчетния период няма  незаети щатни бройки за съдебни служители.

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01. 2017 г.

Към 01.01.2017 г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 633 дела /шестстотин тридесет и три/ от всички видове. През годината в съда са образувани  5110 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 5743 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 11,02% от общия брой дела за разглеждане през периода. Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи за общо подобрение на всички показатели – всичко свършени, свършени в 3 – месечен срок и свършени със съдебен акт по същество, което говори за много добра дейност на съда.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

В края на отчетната 2017 година съдът е приключил 5178 дела, представляващи 101,33% от постъпилите 5110 през периода дела и 90,16% от всички дела за разглеждане - 5743. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се отчете дейността на съда в постоянно намален състав в наказателно и гражданско отделение,  поради две незаети щатни съдийски бройки.

В края на отчетния период са останали несвършени 565 дела, представляващи 9,84% от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице подобряване по този показател, предвид увеличения брой на постъпилите дела.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 4579 дела от всички видове, представляващи 88,43% от приключените (5178 дела) и 79,73% от всички дела за разглеждане (5743 дела). Със съдебен акт по същество са приключили 4418 дела, представляващи 85,32% от решените дела и 76,93% от всички дела за разглеждане, а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 месечен срок дела е много висок, но това се дължи основно на спазването на предписаните кратки процесуални срокове /3-дневен/ за постановяване на актовете по производствата по чл. 410  и чл. 417 ГПК, спазвани  стриктно. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по  чл. 78"а", ал. 1 НК, чл. 243 - 244 НПК и други. Поради разписаните процесуални правила /чл. 131-133 ГПК/ за провеждане на общия исков процес, практически е почти невъзможно гражданско дело по общия ред да приключи в кратък 3-месечен срок. По-долу в доклада са посочени най-често срещаните причини за отлагане на заседанията по наказателни дела, от която е видно, че относителната им тежест се запазва през всички последни 5-пет отчетни периода. Правото на защита на подсъдимите, неявяването на подсъдими, страни, свидетели и защитници са основните причини за невъзможността този вид дела в пълния им, или по-голям обем да приключват в кратък срок.

По гражданските дела  процента приключени в 3-месечен срок дела, въпреки изложеното по-горе, не е малък. Съобразявайки статистиката и изложеното по-горе на  гражданските колегии може да се даде положителна оценка за дейността през периода. Не може да се игнорира и  това, че процесуалната уредба за образуването, движението и разглеждането на делата по ГПК, не дава възможност да се приключва по-голям обем граждански дела по общия ред, т.к. при спазване на правилата по чл. 131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Инструктивният срок за приключване на делата в рамките на три месеца не винаги може да се спази и поради неравномерното постъпление на делата през годината.

 Общият брой граждански дела за разглеждане през периода е  3034, а от тях - по общия ред – 812 дела /26,76% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 411 дела, представляващи 70,62% спрямо свършените дела (582).

Общият брой наказателни дела за разглеждане през периода е  2709, а от тях - по НОХД – 447 дела /16,50% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 218 дела, представляващи 63,19% спрямо свършените дела (345).

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия е налице по-малък брой останали неприключени в края на периода общо  граждански и наказателни дела и такива по общия ред и НОХД. Налице е общо увеличение на постъпленията на делата, на общия им брой за разглеждане, на свършените и на приключилите в 3-месечен срок, поради което може да се каже, че е налице подобрение в сравнение с резултатите от предходните два отчетни периода.

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 447 /2016г. – 507,  2015г. - 330/ НОХД, като от тях 112 /2016г. – 92, 2015г. - 63/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 335 /2016г. - 415, 2015г. – 267/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 345 /2016г. - 395, 2015 г. – 238/ дела, представляващи 77,18% от всичко за разглеждане /2016г. са приключени 395 – 77,91%, за 2015г. са приключени 238 – 72,12%/.

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 78 дела /2016г. - 71, 2015г. - 51/ и по тях е постановена присъда /22,61% от приключилите дела/, а по 236 дела /2016г. - 287, за 2015г. - 171/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 15 дела са върнати за доразследване /2016г. - 26, 2015г. - 13 дела/ и 16 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 345 НОХД, производствата по 218 от тях, /2016г. - 274,  2015г. - 155/, представляващи  48,77% /2016г. – 54,04%, 2015г. – 46,97%/, от всички дела за разглеждане и 63,19%  от приключените дела, са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него.

В края на отчетния период са останали несвършени от вида 102 дела /2016г. - 112, а 2015г. – 92/, което е подобрение на резултата по този показател, спрямо предходната календарна година, което сочи за добра работа на съдиите от наказателно отделение, предвид и работата им в намален състав /незаета една щатна бройка за наказателен съдия/.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

26

76

80

49

21

59

Николай Николов

26

77

82

60

11

71


Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Красимира Проданова

1

 

1

 

1

 

Пламен Деянов

35

88

90

44

25

65

Светослав Петров

24

89

87

60

20

67

 

Видно е, че през отчетния период  е  налице чувствително  намаление   в постъплението на делата, на общия брой за разглеждане и на приключените дела в сравнение с предходния отчетен период, реално отработените в по-малко човекомесеца, поради намаления съдийски състав и необходимостта, основно по време на съдебната ваканция, съдиите да ползват редовния си платен годишен отпуск, както и очевидно поради положените  усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до намаляване на общият брой останали неприключени дела в сравнение с предходният период. За горното трябва да се отчете и това, че съдиите от наказателната колегия работят в намален състав.

 Като причини за забавяне на производствата по НОХД, неприключили в 3-месечен срок, следва да се изтъкнат причините, аналогични от предходните периоди, а именно:

1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела;

2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие;

3. Отлагания поради неявяване на свидетели;

4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 32 НЧХД /2016г. - 31, 2015г. - 47/, от които постъпили 19 дела /2016г. - 20, 2015г. - 15/. През периода съдът е приключил 17 дела от този вид /2016г. - 18, 2015г. - 36/, представляващи 53,13% от общия брой дела за разглеждане /2016г. – 58,06%, 2015г. – 76,60%/  и 89,47% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 15 дела, представляващи 46,88% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД  4 дела /2016г. - 8, 2015г. - 5/ са в 3-месечен срок и те представляват 23,53% от приключилите и 12,50% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 17 НЧХД по 11 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

3

5

6

2

4

2

Николай Николов

5

6

2

 

1

1

Пламен Деянов

2

5

5

1

2

3

Светослав Петров

3

3

4

1

4

 

 

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида АНД - 642 дела /2016г. – 501, 2015г. - 422/, като от тях 472 /2016г. - 415, 2015г. - 335/ дела са постъпилите /73,52% от делата за разглеждане/, а 170  /2016г. - 86, 2015г. – 87/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 507 /2016г. - 331, 2015г. - 336/ дела, представляващи 78,97% /2016г. – 66,07%, 2015г. – 79,62%/ от всички дела за разглеждане от вида и 107,42% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 135 АНД.

От приключилите 507 АНД производствата по 273 от тях /53,85% от приключените и 42,52% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 469 дела от вида АНД е постановен съдебен акт по съществото на спора /92,50% от свършените и 73,05% от делата за разглеждане/, а по останалите 38 дела /7,50% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице  увеличение на броя новообразувани дела, на общия брой дела за разглеждане, брой свършени дела, брой приключени в 3-месечен срок дела, на тези със съдебен акт по същество.

От вида АНД най-голям е броят на разгледаните наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата КАТ - 138 дела, Закон за МВР – 295, по Закона за митниците - 56 дела, НАП - 11 дела, по УБДХ - 12 дела, и Общини – 22 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания - 108 дела.

Дела от вида АНД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

35

103

115

75

107

8

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Николай Николов

36

113

125

90

116

9

Андрей Радев

1

1

2

 

1

1

Ася Стоименова

 

4

4

4

2

2

Чавдар Тодоров

 

2

2

2

2

 

Пламен Деянов

58

121

118

18

110

8

Светослав Петров

40

128

141

84

132

9

 

През отчетния период по приложението на чл.78 "а" от НК  са постъпили 109 дела /2016г. - 113, 2015г. - 102/, а разглежданите общо са 132 /2016г. - 171, 2015г. - 106/ дела, т.е намален е броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 113 дела /2016г. - 148, 2015г. - 48/ дела, представляващи 103,67% от постъпилите, а неприключени са 19 /2016г. - 23,  2015г. - 58/ дела.

По 108 дела /95,58% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:  

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

6

27

28

20

27

1

Николай Николов

5

25

26

20

25

1

Пламен Деянов

12

29

36

21

33

3

Светослав Петров

 

28

23

21

23

 

 

През периода са разгледани общо 12 дела по приложението на УБДХ /2016г. - 13, 2015г. - 13 дела/, от които постъпили 11 /2016г. - 13, 2015г. -13/, като 11 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 1429 частни наказателни дела /2016г. - 1312, 2015г. - 819/, от които 36 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ и НПК.

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани  1407 граждански дела /без производства по чл. 410 и чл.417 от ГПК/   /като през 2016г. – 1283, 2015г. – 1189/, като от тях 285 /2016г. - 335, 2015г. - 354/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 20,26% от делата за разглеждане, а 1122 /2016г. - 948, 2015г. - 835/ дела са новопостъпили /79,74% от делата за разглеждане/. Приключени 1141, като в 3-месечен срок са приключени 952 дела, представляващи 83,44% от приключените и 67,66% от делата за разглеждане.

От приключените дела по 842 дела /73,80% от приключените дела и 59,84% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 46 дела /4,03% от приключените и 3,27% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела / без производствата по чл. 410 ГПК и чл. 417 от ГПК /  са 266 броя.

Поради изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела, при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години, следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданско отделение.

Разглежданите дела по материя и брой, са както следва:

ИСКОВЕ ПО СК - 345 дела, от които 289 постъпили /83,77%/ и 56 дела останали от предходния период.

Приключени са 282 дела /81,74 от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 208 дела /73,76% от приключените и 60,29% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

В 3-месечен срок са 261 дела /92,55% от приключените и 75,65% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

17

74

77

69

50

8

19

Ася Стоименова

13

68

62

56

43

4

15

 

Чавдар Тодоров

10

69

63

59

52

2

9

 

Елисавета Деянчева

11

64

61

57

48

4

9

Светослав Пиронев

5

14

19

19

15

2

2

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - 114 дела за разглеждане, от които 54 дела останали несвършени от предходния период, 60 постъпили дела.  Общо приключените дела са 70 /61,40% от всички дела и 116,67% от постъпилите/, като 30 от тях /42,86% от приключените и 26,32% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 35 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /50,00% от приключените и 30,70% от всички дела за разглеждане от вида/, 30 са прекратени на друго основание и 5 по спогодба.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

1

1

1

 

 

1

Андрей Радев

13

15

22

9

12

 

10

Веселина Джонева

2

 

2

 

2

 

 

Ася Стоименова

13

17

17

10

6

3

8

Чавдар Тодоров

11

14

11

3

8

 

3

Елисавета Деянчева

10

11

11

5

3

2

6

Светослав Пиронев

5

1

6

2

4

 

2

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 66 дела по вещни искове, като от тях 28 дела са постъпили /42,42% от делата за разглеждане/. Приключени са 47 дела /71,21% от делата за разглеждане/, като от тях 26 дела /55,32% от приключените и 39,39% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 24 дела от вида /51,06% от приключените и 36,36% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 19 дела.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

8

 

8

8

 

 

8

Николай Николов

1

 

1

1

 

 

1

Андрей Радев

7

7

11

5

9

 

2

 

Веселина Джонева

1

 

1

 

1

 

 

Ася Стоименова

9

6

11

5

5

 

6

Чавдар Тодоров

7

8

8

2

6

 

2

Елисавета Деянчева

4

6

5

3

2

 

3

Светослав Пиронев

1

1

2

2

1

 

1

 

ДЕЛБИ

През периода са разгледани 65 дела, като от тях 23 са постъпилите. Приключени са 34 дела /52,31% от делата за разглеждане и 147,83% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 6 дела /17,65% от приключените и 9,23% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 31 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 11 дела /32,35% от приключените и 16,92% от делата за разглеждане/,  11 прекратени по спогодба и 12 дела са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

1

1

1

 

 

1

Андрей Радев

12

5

11

1

5

4

2

Веселина Джонева

5

 

4

 

2

1

1

Ася Стоименова

6

5

3

1

1

 

2

Чавдар Тодоров

10

6

10

1

2

5

3

Елисавета Деянчева

7

8

5

2

1

1

3

 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 177 дела по установителни искове, като от тях 117 дела са постъпили /66,10% от делата за разглеждане/. Приключени са 108 дела /61,02% от делата за разглеждане/, като от тях 57 дела /52,78% от приключените и 32,20% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 72 дела от вида /66,67% от приключените и 40,68% от делата за разглеждане/, 10 прекратени по спогодба и 26 прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 69 дела.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

7

27

18

12

9

2

9

Веселина Джонева

1

 

1

 

1

 

 

Ася Стоименова

19

30

27

12

16

4

7

Чавдар Тодоров

14

29

30

17

22

2

6

Елисавета Деянчева

18

29

29

14

21

2

6

Светослав Пиронев

1

2

3

2

3

 

 

 

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

През периода са разгледани 97 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 81 дела /83,51%/. От вида през годината са приключени 79 дела /81,44% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 66 броя /83,54% от приключените и 68,04% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 25 от тях /31,65% от приключените и 25,77% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество и 54 дела са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

5

21

23

21

8

 

15

Ася Стоименова

2

20

16

13

3

 

13

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Чавдар Тодоров

4

20

18

14

5

 

13

Елисавета Деянчева

4

20

21

18

8

 

13

Светослав Пиронев

1

 

1

 

1

 

 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 21 дела от този вид, като от тях 15 дела /71,43%/ са постъпилите. Приключени са 11 дела /52,38% от делата за разглеждане и 73,33% от новообразуваните/, като по 4 от тях /36,36% от приключените и 19,05% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 4 дела – 36,36% от приключените и 19,05% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 10 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

4

3

3

 

 

3

Ася Стоименова

3

6

3

 

2

 

1

Чавдар Тодоров

 

1

 

 

 

 

 

Елисавета Деянчева

3

4

5

1

2

 

3

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са разгледани общо 519 дела от този вид, като от тях 507 дела /97,69%/ са постъпилите. Приключени са 507 дела /97,69% от делата за разглеждане и 100,00% от новообразуваните/, като по 460 от тях /90,73% от приключените и 88,63% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 501 дела – 98,82% от приключените и 96,53% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 12 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

3

3

3

3

 

 

Николай Николов

 

18

18

18

17

 

1

Андрей Радев

4

100

102

101

91

 

11

Ася Стоименова

4

98

101

99

96

 

5

Чавдар Тодоров

1

104

99

98

90

 

9

Пламен Деянов

 

25

25

25

22

 

3

Елисавета Деянчева

1

101

99

97

88

 

11

Светослав Петров

 

15

15

15

14

 

1

Светослав Пиронев

2

43

45

45

39

 

6

 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

По този раздел през периода делата за разглеждане са 3. Общо от този вид са приключени 3 дела /100,00% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 3 дела /100,00% от приключените/.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Ася Стоименова

1

 

1

 

1

 

 

Елисавета Деянчева

1

 

1

 

1

 

 

Светослав Пиронев

1

 

1

1

1

 

 

 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1624 /2016г. - 1440, 2015г. - 1428/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1627 /2016г. – 1443, 2015г. - 1428/ дела, а от тях са приключени 1624 дела /99,82% спрямо делата за разглеждане и 100,00% спрямо постъпилите/, от които 1624 дела в 3-месечен срок /представляващи 100,00% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1519 дела /93,54% спрямо приключилите и 93,36% спрямо всичко за разглеждане/, а 105 дела са прекратени на друго основание. В края на периода са останали 3 несвършени  дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

17

17

17

17

 

 

Николай Николов

 

17

17

17

17

 

 

Андрей Радев

1

359

358

358

336

 

22

Ася Стоименова

 

356

355

355

328

 

27

Чавдар Тодоров

 

356

356

356

335

 

21

Пламен Деянов

2

19

21

21

20

 

1

Елисавета Деянчева

 

363

363

363

343

 

20

Светослав Петров

 

20

20

20

19

 

1

Светослав Пиронев

 

117

117

117

104

 

13

 

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 15 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 16 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на  последните с изискванията на чл. 246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 6 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 3 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени по други причини и 2 дела са върнати за доразследване.

По 40 ЧНД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 38 АНД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 404 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са седем основни групи:

1. Нередовни искови молби - 101 ;

2. Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 3;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 46;

4. Изначална недопустимост на исковете - 7;

5. Спогодба  - 46;

6. Изпратени по подсъдност - 119;

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 23 дела.

По 105 дела от тези по чл. 410 и чл. 417 ГПК, производството е прекратено, от които 93 са изпратени по подсъдност, а по останалите 12 дела  причините са следнитe -  непредявен иск след подадено възражение от длъжника и  поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда.

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е  непълен, а би се оказал и неточен.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 48 съдебни акта, от които 18 определения и разпореждания и  присъди - 30 от вида.

Обжалваните присъди са постановени по следните глави от НК:

Глава ІІ Престъпления против личността - обжалвани присъди - 5

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

 

1

Николай Николов

 

 

 

1

Светослав Петров

 

 

 

2

 

Глава III Престъпления против правата на гражданите - обжалвани присъди - 1

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

1

 

 

 

 

 

Глава IV Престъпления против правата на гражданите - обжалвани присъди - 2

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Пламен Деянов

 

 

1

1

 

Глава V Престъпления против собствеността - обжалвани присъди - 6

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

1

1

 

Николай Николов

1

 

 

 

Светослав Петров

 

1

1

 

 

Глава VI Престъпления против стопанството - обжалвани присъди - 4

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

1

 

Николай Николов

 

 

1

 

Пламен Деянов

 

1

1

 

 

Глава VIII Престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации  - обжалвани присъди - 1

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

1

 

 

Глава ХІ Общоопасни престъпления - обжалвани присъди - 11

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

2

1

1

Пламен Деянов

 

2

2

2

Светослав Петров

 

 

 

1

 

Данните за резултата от обжалванията към настоящия момент не са добри, като частта отменени присъди е обезпокоителен. Краен анализ за качеството на правораздавателната дейност на съдиите от наказателно отделение в цялост и в частност може да се даде едва след като има краен резултат от въззивните и касационна инстанция. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените  присъди е малък. Случаите  на изменение на присъдата се отнасят до размерите на наложените наказания от  въззивната инстанция, която или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията намалява или заменява наказанията.

НЧХД - обжалвани 14 съдебни акта, от които 4 определения и 10 присъди. Обжалваните присъди по съдии са както следва:

 

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

2

 

 

1

Николай Николов

1

 

 

 

Пламен Деянов

 

 

1

1

 

Светослав Петров

1

 

1

2

 

АНД чл.78 "А" обжалвани 20 съдебни акта, от които 4 определения и 16 решения. Обжалваните решения, по съдии са както следва:

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

2

2

 

1

Николай Николов

5

2

 

3

Пламен Деянов

 

1

 

 

 

АНД - обжалвани 168 съдебни акта, от които 2 определение и 166 решения. Обжалваните решения по съдии са както следва:

По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани решения - 49

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

9

 

 

1

Николай Николов

12

 

 

4

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Пламен Деянов

5

2

 

 

Светослав Петров

8

2

2

4

 

По приложението на Закона за МВР - обжалвани решения - 14

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

5

 

 

 

Николай Николов

3

1

 

 

Пламен Деянов

 

1

 

 

Светослав Петров

3

1

 

 

 

 

По Закон за митниците - обжалвани решения - 37

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

3

 

4

2

Николай Николов

1

1

4

2

Пламен Деянов

3

2

6

 

Светослав Петров

3

 

5

1

 

Нарушения на общински наредби - обжалвани решения - 7

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

 

Николай Николов

3

 

 

Пламен Деянов

1

1

 

Светослав Петров

1

 

 

 

 

По АНД – извън посочените – обжалвани решения -  59

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

6

3

1

1

Николай Николов

10

 

1

1

Ася Стоименова

 

 

1

 

Пламен Деянов

12

4

2

 

Светослав Петров

13

3

 

1

 

На база на резултатите от касационната проверка през  2017г. са обжалвани 166 съдебни решения по АНД, от които 102 - потвърдени, 21 -  отменени, 26 - изменени и 17 без резултат. Към настоящия момент е видно, че потвърдените съдебни решения са 63,25% от обжалваните дела, а  12,65% са отменените  /21,43% за 2016г. и 34,97% за 2015г./. Броят обжалвани съдебни актове АНД в сравнение с предходните отчетни периоди /182 дела за 2016г. и 143 за 2015г./ е намалял. При  значително увеличеният брой новопостъпили дела от този вид, респ.  разгледани такива, през отчетния период спрямо предходните, почти запазеният брой  на обжалвани   решения както и намалелият брой отменени  такива, може да се даде  положителна оценка на  съдиите от наказателното отделение за работата им в областта на административнонаказателното правораздаване .

ЧНД - обжалвани са 30 съдебни акта, от които по съдии, както следва:

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

 

1

Николай Николов

6

 

 

 

Андрей Радев

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

1

 

 

 

Пламен Деянов

5

1

4

 

Светослав Петров

7

 

1

1

Елисавета Деянчева

1

 

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 23 съдебни акта, от които 3 определения и 20 решения.

Обжалвани решения - 20

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

3

1

1

2

Ася Стоименова

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

2

1

 

3

Елисавета Деянчева

1

3

 

2

Облигационни искове - обжалвани 56 съдебни акта, от които 6 определения, 5 разпореждания и 45 решения.

Обжалвани решения – 45

 

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

6

2

 

7

Веселина Джонева

2

 

 

3

Ася Стоименова

1

1

2

4

Чавдар Тодоров

3

1

1

3

Елисавета Деянчева

4

 

 

2

Светослав Петров

2

 

 

1

Вещни искове - обжалвани 12 съдебни акта, от които 2 определения и 10 решения.

Обжалвани решения - 10

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

2

Веселина Джонева

 

 

 

1

Ася Стоименова

 

 

 

1

Чавдар Тодоров

1

 

1

2

Светослав Пиронев

 

 

 

1

Делби - обжалвани 9 съдебни акта, от които 2 определения и 7 решения.

Обжалвани решения – 7

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

 

Веселина Джонева

 

1

 

1

Чавдар Тодоров

1

 

 

 

Елисавета Деянчева

 

 

 

3

Установителни искове - обжалвани 18 съдебни акта, от които 7 определения и 11 решения.

Обжалвани решения – 11

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

3

2

 

1

Елисавета Деянчева

2

 

 

 

Светослав Пиронев

2

 

 

 

Искове по кодекса на труда - обжалвани 13 решения

Обжалвани решения - 13

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

2

 

 

1

 

Ася Стоименова

1

 

 

1

Чавдар Тодоров

3

 

 

 

Елисавета Деянчева

2

 

1

2

Административни дела - 5 съдебни акта, от които 2 определения и 3 решения.

Обжалвани решения - 3

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

1

Ася Стоименова

1

 

 

 

Елисавета Деянчева

 

1

 

 

Частни граждански дела - 1 обжалван съдебен акт – разпореждане - потвърдено.

Заповедно производство – 23 обжалвани съдебни акта, от които 11 определения, 9 разпореждания и 3 заповеди за изпълнение.

Обжалвани разпореждания - 10

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

 

1

 

Николай Николов

1

 

 

Андрей Радев

 

1

1

Ася Стоименова

3

 

1

Елисавета Деянчева

 

 

1

 

Данните за резултата от обжалванията към настоящия момент сочат на много високо оценка на качество на работа на  съдиите , разглеждащи граждански дела.  В значителна част както за отмяната, така и за изменението на решенията причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетния период е 47,86 дела, а спрямо приключените дела – 43,15 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е 50,57 дела, а спрямо приключените – 46,08 дела. Съответно в наказателно отделение показателите са 45,15 дела и 40,22 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 102 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 56,30  дела, а спрямо приключените – 50,76 дела.

V.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани от четирима съдии -  НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, ДЕЯНОВ и ПЕТРОВ, като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години, или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ, разпити на обвиняеми и свидетели, произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение./

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор, не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане на база четирима съдии е 56,44 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   50,27   дела   спрямо приключените.

По аналогичен начин за гражданските дела на база петима съдии: /РАДЕВ, ТОДОРОВ, СТОИМЕНОВА, ДЕЯНЧЕВА, ПИРОНЕВ до 23.06.2017 г./ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 56,19 дела, а спрямо приключените – 51,20 дела  При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен платен годишен отпуск или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока.

Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри.

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва:

 

Глава от НК

Дела за разглеждане

Приключени дела

С присъда

Прекратени и споразумения

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

 ІІ глава - Престъпление против личността

9

13

16

5

6

10

ІІІ глава - Престъпления против правата на  гражданите

2

4

4

3

1

3

ІV глава - Престъпления против брака, семейството и младежта

14

19

24

6

17

7

V глава - Престъпления против собствеността

36

71

87

35

25

62

VІ глава - Престъпления против стопанството

12

30

28

20

4

24

VІІІ глава - Престъпления против държавните органи и обществените организации

2

19

14

11

3

11

ІХ глава - Документни престъпления

 

16

14

12

2

12

Х глава - Престъпления против реда и общественото спокойствие

2

4

4

2

1

3

ХІ глава - Общоопасни престъпления

35

159

154

124

19

135

 

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава   VII  -  престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната   системи   -   няма   останали   от   предходния   период   и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ.280 НК – 5 дела за разглеждане, от които 5 новообразувани. Приключено 5 дела със споразумение в 3-месечния срок.

Осъдени лица – 9, от които:

-           2 лица са с наказание „обществено порицание“;

-          2 лица с наложено наказание – лишаване от свобода до 1 година

-          5 лица са с наказание  - лишаване от свобода до 1 година, изпълнението на които на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено.

Глава IX - 16 дела за разглеждане, от които 16 новообразувани. Приключени са производствата по 14 дела – 2 с присъда, 10 със споразумение и 2 прекратени на друго основание. В З-месечен срок са приключени 12 дела.

Осъдените лица – 12, от които:.

-          7 лице – лишаване от свобода до 1 година , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено;

-           3 лица – наложена „глоба“;

-          1 лице – наложено наказание „пробация“;

-          1 лице – наложено наказание „обществено порицание“.

Глава XI - чл.354 и сл.НК - 36 дела за разглеждане, от които 30 новообразувани, а са приключени 21 дела, по 4 които е постановена присъда, по 17 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство. В З-месечен срок са приключени 14 дела.

Осъдени лица с присъда - 4 лица, от които:

-          2 лица - с наложено наказание "глоба";

-          1  лице - лишаване от свобода до 1 година , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено;

-          1 лице - лишаване от свобода за 1 година , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено и глоба;

Осъдени лица със споразумение - 17, от които:

-          4 лица – наложено наказание „глоба“;

-          8 лица - лишаване от свобода до 1 година , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено;

-          1 лице - лишаване от свобода до 1 година;

В настоящия доклад изготвилият го изтъква мнението си, че  трябва внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ  ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 78 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 11 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, по 67 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД (335 дела) представляват 20,00%, към всички дела за разглеждане (447 дела) – 14,99%, а спрямо приключените (345 дела) съответно – 19,42%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 236 дела /52,80% от делата за разглеждане и 70,45% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди възлиза на 303 броя, представляващи 67,79% от делата за разглеждане, 90,45% от постъпилите и  87,83% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания. Практически от 57 дела по посочените глави са приключени 40 дела /70,18%/, като само по 6 от тях е постановена присъда /10,53%/, 2 -  прекратени на друго основание и  32  са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 236 дела. По всички НОХД общо съдени са 350 лица, а реално осъдени 339 лица  и 11 – оправдани.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 11 оправдателни присъди, от които 2 са обжалвани  и 8 са протестирани и 1 обжалвана и протестирана, от които -  1 отменена, 2 потвърдени и  8 са без резултат.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК:  по глава ІІ – 3 присъди – 1 потвърдена, 2 без резултат;  по глава III - 1 присъда – потвърдена; по глава V – 2 присъди – без резултат; по глава VI – 1 присъда – без резултат и глава ХІ – 4 присъди, от които 1 отменена и 3 - без резултат.

За постановяването на оправдателните присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до постановяване на оправдателна присъда.

Към настоящия момент окончателен анализ на причините за отмяна на оправдателните присъди не може да се даде, поради липса на резултат от протестирането. Конкретната причина за отмяната на едната оправдателна присъда от въззивната инстанция е: несъответствие на обвинителния акт с изисквания на чл.246, ал.2 от НПК и делото е върнато на Районна прокуратура - Кюстендил.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, но за съжаление и на пропуски на съда.

Изготвилият доклада счита, че въпреки законодателните пропуски в наказателното право, често коментирани и публично, то не може да се определи като лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления.

 

VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 2017 г. са издадени 6711 бр. свидетелства за съдимост. През  2016г. са издадени 7260 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2015г. -  6567 бр. свидетелства за съдимост.

През 2017г. в Бюрото за съдимост са издадени 1519 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2016 г. са издадени 1664 бр. справки, а през 2015 г. - 1478 бр. справки.

 

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2017г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд -  Кюстендил са постъпили 233 бр. дела, през 2016г. са постъпили 410 дела, а през 2015г. - 261 бр.

Несвършените дела към 01.01.2017 г. са 1788 бр., към 01.01.2016  г. - 2010 бр., а към 01.01.2015 г. - 1778 дела.

 

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2017г. съдия по вписванията при Районен съд - гр. Кюстендил е извършил общо 2300 вписвания, в това число 215 броя ипотеки и 99 броя възбрани. През 2016г. са извършени 5046 вписвания, от които 218 бр. ипотеки и 286 бр. възбрани, през 2015г. - 5328 вписвания, от които 254 ипотеки и 200 възбрани.

 

 

МАЯ МИЛЕНКОВА

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ