ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА КЮСТЕНДИЛСКИ РАЙОНЕН СЪД

ЗА 2016 ГОД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год.

гр. Кюстендил

 


 

Структурата и съдържанието на отчетния доклад са съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02.2008 г. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01.2009 г.

РАЙОНЕН СЪД - гр. Кюстендил попада в района на Кюстендилския съдебен окръг. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС – гр.Дупница, вторият районен съд от съдебния окръг, останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС – гр. Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр. Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр. Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намира и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил. Районен съд - гр. Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 -  съдии по вписванията. През по-голямата част на целия отчетния период съдът работи в намален съдийски състав.  Считано от 11.01.2016 г. съдия Джонева е командирована в Кюстендилски окръжен съд. Считано от 01.11.2016 г. в Кюстендилски районен съд е командирован  съдия Пиронев.

По щатно разписание в КРС работят 33 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен секретар, 8 бр. съдебен деловодител, деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на съдебни книжа и призовки. През отчетния период няма  незаети щатни бройки за съдебни служители.

 

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01. 2016 г.

Към 01.01.2016 г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 592 дела /петстотин петдесет и две/ от всички видове. През годината в съда са образувани  4663 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 5255 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 11,27% от общия брой дела за разглеждане през периода. Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи за общо подобрение на всички показатели, което говори за много добра дейност на съда.

 

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

В края на отчетната 2016 год. съдът е приключил 4622 дела, представляващи 99,12% от постъпилите 4663 през периода дела и 87,95% от всички дела за разглеждане - 5255. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се отчете дейността на съда в постоянно намален състав в наказателните колегии, включително поради незаета щатна съдийска бройка. За горния резултат принос имат и съдиите от наказателните колегии, които  през цялата година  разглеждаха и заповедни производства по смисъла на чл.410 и  чл.417 ГПК.

В края на отчетния период са останали несвършени 633 дела, представляващи 12,05% от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице подобряване по този показател, предвид увеличения брой на постъпилите дела.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 4025 дела от всички видове, представляващи 87,07% от приключените (4622 дела) и 76,59% от всички дела за разглеждане (5255 дела). Със съдебен акт по същество са приключили 3872 дела, представляващи 83,77% от решените дела и 73,68% от всички дела за разглеждане, а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 месечен срок дела е много висок, но това се дължи основно на спазването на предписаните кратки процесуални срокове /3-дневен/ за постановяване на актовете по производствата по чл. 410  и чл. 417 ГПК, спазвани  стриктно. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по  чл. 78"а", ал. 1 НК, чл. 243 - 244 НПК и други. Поради разписаните процесуални правила /чл. 131-133 ГПК/ за провеждане на общия исков процес, практически е почти невъзможно гражданско дело по общия ред да приключи в кратък 3-месечен срок. По-долу в доклада са посочени най-често срещаните причини за отлагане на заседанията по наказателни дела, от която е видно, че относителната им тежест се запазва през всички последни 5-пет отчетни периода. Правото на защита на подсъдимите, неявяването на подсъдими, страни, свидетели и защитници са основните причини за невъзможността този вид дела в пълния им, или по-голям обем да приключват в кратък срок.

По гражданските дела  процента приключени в 3-месечен срок дела, въпреки изложеното по-горе, не е малък. Съобразявайки статистиката и изложеното по-горе на  гражданските колегии може да се даде положителна оценка за дейността през периода. Не може да се игнорира и  това, че процесуалната уредба за образуването, движението и разглеждането на делата по ГПК, не дава възможност да се приключва по-голям обем граждански дела по общия ред, т.к. при спазване на правилата по чл. 131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Инструктивният срок за приключване на делата в рамките на 3-три месеца не винаги може да се спази и поради неравномерното постъпление на делата през годината.

 Общия брой граждански дела за разглеждане през периода е  2726, а от тях - по общия ред – 821 дела /30,12% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 321 дела, представляващи 56,41% спрямо свършените дела (569).

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия е налице по-малък брой останали неприключени в края на периода общо граждански дела и такива по общия ред. Налице е общо увеличение на постъпленията на граждански дела, на общият им брой за разглеждане, на свършените и на приключилите в 3-месечен срок, увеличаване на броят свършени със съдебен акт по същество, на броят проведени заседания и намаляване на обжалваните дела, поради което може да се каже, че е налице подобрение в сравнение с резултатите от предходните два отчетни периода.

 

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 507 /2015г. – 330,  2014г. - 364/ НОХД, като от тях 92 /2015г. – 63, 2014г. - 97/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 415 /2015г. - 267, 2014г. – 267/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 395 /2015г. - 238,  2014г. – 301/ дела, представляващи 77,91% от всичко за разглеждане /2015г. са приключени 238 – 72,12%, за 2014г. са приключени 301 – 82,69%/.

 

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 71 дела /2015г. - 51, 2014г. - 57/ и по тях е постановена присъда /17,973% от приключилите дела/, а по 287 дела /2015г. - 171, за 2014г. - 209/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 26 дела са върнати за доразследване /2015г. - 13, 2014г. - 30 дела/ и 11 дела са прекратени на друго основание.

 

От приключените 395 НОХД, производствата по 274 от тях, /2015г. - 155,  2014г. - 216/, представляващи  54,04% /2015г. – 46,97 %, 2014 – 59,34%/, от всички дела за разглеждане и 69,37%  от приключените дела, са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 112 дела /2015г. - 92, а 2014г. – 63/, което е известно отстъпление на резултата по този показател, но съобразено с ангажираността на съдиите от наказателните колегии със заповедните производства сочи за добра работа на същите и работата им в намален състав /незаета една щатна бройка за наказателен съдия/.

 

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:


 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

34

99

107

67

21

86

Николай Николов

13

101

89

73

8

81

Ася Стоименова

 

2

2

2

 

2

Чавдар Тодоров

 

1

1

1

 

1

Красимира Проданова

14

39

52

41

11

41

Пламен Деянов

29

112

106

65

22

84

Елисавета Деянчева

 

1

1

1

 

1

Светослав Петров

2

60

37

24

9

28

 

Видно е, че през отчетния период  са е увеличило  постъплението на делата по НОХД, чувствително увеличение на постъплението в общия брой наказателни дела, съответно в делата за разглеждане, на приключените, на приключените в 3-месечен срок, на тези със съдебен акт по същество, на висящите в края на периода, прекратените, броя споразумения, на върнатите за доразследване, на броят заседания и на обжалваните и протестираните. Горното сочи, че натрупаният опит и положените  усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до общо подобрение на резултата в дейността на съда по този вид дела. Резултатът със сигурност би могъл да бъде по-добър, ако по посочените по-долу причини не се отлагат съдебни заседания по наказателните дела. Причини за отлаганията са: 1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела; 2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие; 3. Отлагания поради неявяване на свидетели; 4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 31 НЧХД /2015г. - 47, 2014г. - 58/, от които постъпили 20 дела /2015г. - 15, 2014г. - 33/, като в сравнение с предходния  отчетен период  през текущия прави впечатление малко намаление на този вид дела. През периода съдът е приключил 18 дела от този вид /2015г. - 36, 2014г. - 26/, представляващи 58,06% от общия брой дела за разглеждане /2015г. – 76,60%, 2014г. –44,83%/  и 90% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 13 дела, представляващи 41,94% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД 8 дела /2015г. - 5, 2014г. - 8/ са в 3-месечен срок и те представляват 44,44% от приключилите и 25,81% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 18 НЧХД по 8 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

2

5

4

1

3

1

Николай Николов

1

5

1

1

 

1

Красимира Проданова

7

1

8

1

5

3

Пламен Деянов

1

6

4

4

 

4

Светослав Петров

 

3

1

1

 

1

 


 

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида АНХД - 501 дела /2015г. – 422, 2014г. - 481/, като от тях 415 /2015г. - 335, 2014г. - 357/ дела са постъпилите /82,83% от делата за разглеждане/, а 86  /2015г. - 87, 2014г. – 124/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 331 /2015г. - 336, 2014г. - 394/ дела, представляващи 66,07% /2015г. – 79,62%, 2014г.- 81,91%/ от всички дела за разглеждане от вида и 79,76% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 170 АНХД.

От приключилите 331 АНХД производствата по 170 от тях /51,36% от приключените и 33,93% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 291 дела от вида АНХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /87,92% от свършените и 58,08% от делата за разглеждане/, а по останалите 40 дела /12,08% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице  увеличение на броя новообразувани дела, на общия брой дела за разглеждане, при сходни показатели по брой свършени дела, брой приключени в 3-месечен срок дела, на тези със съдебен акт по същество, брой заседания и  от втора страна, очевидно поради увеличения общ обем дела за разглеждане от вида са останали двойно повече висящи в края на годината дела от този вид.

От вида АНХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата КАТ - 168 дела, закон за МВР – 84, по Закона за митниците - 38 дела, НАП - 13 дела, по УБДХ - 13 дела, и Общини - 9 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания - 90 дела.

Дела от вида АНХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

27

89

82

29

77

5

Николай Николов

24

98

86

62

77

9

Андрей Радев

 

1

1

1

 

1

Чавдар Тодоров

 

2

1

1

1

 

Красимира Проданова

6

35

41

36

34

7

Пламен Деянов

29

114

84

24

71

13

Елисавета Деянчева

 

2

2

2

2

 

Светослав Петров

 

74

34

15

29

5

 

През отчетния период по приложението на чл.78 "а" от НК  са постъпили 113 дела /2015г. - 102, 2014г. - 33/, а разглежданите общо са 171 /2015г. - 106, 2014г. - 41/ дела, т.е налице е увеличение на  броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 148 дела /2014г. - 48, 2014г. - 37/ дела, представляващи 130,97% от постъпилите, а неприключени са 23 /2015г. - 58,  2014г. - 4/ дела.

По 143 дела /96,62% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.


Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:  

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Мая Миленкова

18

32

46

38

45

1

Николай Николов

12

30

37

34

35

2

Андрей Радев

 

1

1

 

 

1

Красимира Проданова

11

15

26

27

26

 

Пламен Деянов

17

31

34

19

33

1

Светослав Петров

 

4

4

1

4

 

 

През периода са разгледани общо 13 дела по приложението на УБДХ /2015г. - 13, 2014г. - 24 дела/, от които постъпили 13 /2015г. - 13, 2014г. - 23/, като 12 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 1312 частни наказателни дела /2015г. - 819, 2014г. - 390/, от които 18 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗЗ и НПК.

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1283 граждански дела /2015г. – 1189, 2014г. – 1194/, като от тях 335 /2015г. - 354, 2014г. - 361/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 26,11% от делата за разглеждане, а 948 /2015г. - 835, 2014. - 833/ дела са новопостъпили /73,89% от делата за разглеждане/. Приключени 981, като в 3-месечен срок са приключени 732 дела, представляващи 74,62% от приключените и 57,05% от делата за разглеждане.

От приключените дела по 766 дела /78,08% от приключените дела и 59,70% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 39 дела /5,09% от приключените и 3,04% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела  са 285 броя.

 

Поради изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела, при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години, следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданските колегии.

 

Разглежданите дела по материя и брой, са както следва:

 

ИСКОВЕ ПО СК - 324 дела, от които 280 постъпили /86,42%/ и 44 дела останали от предходния период.

 

Приключени са 268 дела /82,72% от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 191 дела /71,27% от приключените и 58,95% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

 

В 3-месечен срок са 238 дела /88,81% от приключените и 73,46% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

8

68

61

56

47

5

9

Веселина Джонева

8

 

8

7

5

2

1

Ася Стоименова

1

33

21

18

11

3

7

Чавдар Тодоров

 

69

59

55

42

6

11

Пламен  Деянов

 

1

1

1

1

 

 

Елисавета Деянчева

14

71

74

63

52

9

13

Светослав Петров

13

27

40

34

29

2

9

Светослав Пиронев

 

9

4

4

4

 

 

 

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - 176 дела за разглеждане, от които 72 дела останали несвършени от предходния период, 104 постъпили дела.  Общо приключените дела са 122 /69,32% от всички дела и 117,32% от постъпилите/, като 72 от тях /59,02% от приключените и 40,91% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 83 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /68,03% от приключените и 47,16% от всички дела за разглеждане от вида/, 38 са прекратени на друго основание и 1 по спогодба.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

1

 

1

 

 

1

Николай Николов

1

 

 

1

 

 

1

Андрей Радев

3

30

20

14

12

 

8

Веселина Джонева

37

 

32

 

29

 

3

Ася Стоименова

2

21

10

10

6

 

4

Чавдар Тодоров

1

22

13

10

6

 

7

Елисавета Деянчева

14

25

28

26

17

 

11

Светослав Петров

14

2

16

9

13

1

2

Светослав Пиронев

 

3

1

1

 

 

1

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 71 дела по вещни искове, като от тях 35 дела са постъпили /49,30% от делата за разглеждане/. Приключени са 33 дела /46,48% от делата за разглеждане/, като от тях 9 дела /27,27% от приключените и 12,68% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 25 дела от вида /75,76% от приключените и 35,219% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 38 дела.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

2

 

 

 

 

 

Николай Николов

2

1

1

 

 

 

1

Андрей Радев

7

7

7

4

4

 

3

Веселина Джонева

8

 

6

 

6

 

 

Ася Стоименова

3

6

1

 

 

 

1

Чавдар Тодоров

1

11

1

 

1

 

 

Елисавета Деянчева

7

6

8

2

6

 

2

Светослав Петров

8

1

9

3

8

 

1

Светослав Пиронев

 

1

 

 

 

 

 

 

ДЕЛБИ

През периода са разгледани 93 дела, като от тях 28 са постъпилите. Приключени са 53 дела /56,99% от делата за разглеждане и 189,29% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 6 дела /11,32% от приключените и 6,45% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 40 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 35 дела (18 дела от вида са приключени само на етап първа фаза и са внесени в архив на основание чл.57, ал.3 от ПАС),  10 прекратени по спогодба и 8 дела са прекратени на друго основание.


Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

3

 

 

 

3

 

 

Николай Николов

1

 

 

 

1

 

 

Андрей Радев

10

8

7

3

2

3

2

Веселина Джонева

24

 

19

 

13

2

1

Ася Стоименова

8

3

7

 

3

2

2

Чавдар Тодоров

1

9

1

 

 

 

1

Елисавета Деянчева

9

8

10

3

6

1

3

Светослав Петров

6

 

6

 

4

2

 

 

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

 

През периода са разгледани 69 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 34 дела /49,28%/. От вида през годината са приключени 53 дела /76,81% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 29 броя /53,07% от приключените и 42,03% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 46 от тях /85,19% от приключените и 66,67% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество и 7 дела са прекратени на друго основание.


Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

5

9

10

9

8

 

1

Веселина Джонева

10

 

10

2

9

 

1

Ася Стоименова

 

2

 

 

 

 

 

Чавдар Тодоров

 

9

5

2

3

 

2

Елисавета Деянчева

9

10

15

10

13

 

2

Светослав Петров

11

3

14

6

13

 

1

СветославПиронев

 

1

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 167 дела по установителни искове, като от тях 114 дела са постъпили /68,26% от делата за разглеждане/. Приключени са 107 дела /64,07% от делата за разглеждане/, като от тях 28 дела /26,17% от приключените и 16,77% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 78 дела от вида /72,90% от приключените и 46,71% от делата за разглеждане/, 1 прекратено по спогодба и 28 прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 60 дела.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

5

26

24

7

13

 

11

Веселина Джонева

10

 

9

1

7

 

2

Ася Стоименова

4

23

8

 

2

1

5

Чавдар Тодоров

 

30

16

9

13

 

3

Елисавета Деянчева

17

30

29

4

24

 

5

Светослав Петров

17

4

21

7

19

 

2

Светослав Пиронев

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 22 дела от този вид, като от тях 15 дела /68,18%/ са постъпилите. Приключени са 16 дела /72,73% от делата за разглеждане и 106,67% от новообразуваните/, като по 5 от тях /31,25% от приключените и 22,73% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 10 дела – 62,50% от приключените и 45,45% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 6 дела.

 


 

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

1

3

4

1

2

 

2

Веселина Джонева

1

 

 

 

 

 

1

Ася Стоименова

1

5

3

3

1

 

2

Чавдар Тодоров

 

3

3

3

1

 

2

Елисавета Деянчева

3

4

4

3

1

 

3

Светослав Петров

1

 

1

 

 

 

1

 

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са разгледани общо 349 дела от този вид, като от тях 328 дела /93,98%/ са постъпилите. Приключени са 337 дела /96,56% от делата за разглеждане и 105,56% от новообразуваните/, като по 297 от тях /88,13% от приключените и 85,10% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 332 дела – 98,52% от приключените и 95,13% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 12 дела.


От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

19

19

19

17

 

2

Николай Николов

 

8

8

8

8

 

 

Андрей Радев

4

64

64

63

55

 

9

Веселина Джонева

5

 

5

4

2

 

3

Ася Стоименова

 

26

22

20

19

 

3

Чавдар Тодоров

 

70

69

67

58

 

11

Красимира Проданова

 

7

7

7

7

 

 

Пламен Деянов

 

11

11

11

9

 

2

Елисавета Деянчева

11

69

79

80

72

 

7

Светослав Петров

1

46

47

47

45

 

2

Светослав Пиронев

 

8

6

6

5

 

1

 

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

По този раздел през периода делата за разглеждане са 12, като от тях 10 дела / 83,33%/ са новообразуваните. Общо от този вид са приключени 9 дела /75% от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 7 дела /77,77% от приключените и 58,33% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 6 дела /66,67% от приключените и 50,00% от делата за разглеждане/, а 3 дела са прекратени по други причини.

В края на периода са останали неприключени 3 дела от този вид.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

1

3

4

4

3

 

1

Ася Стоименова

 

1

 

 

 

 

 

Чавдар Тодоров

 

1

 

 

 

 

1

Елисавета Деянчева

1

2

2

1

2

 

 

Светослав Петров

 

2

2

2

1

 

1

Светослав Пиронев

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1440 /2015- 1428, 2014г. - 1381/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1443 /2015г. – 1428, 2014г. - 1387/ дела, а от тях са приключени 1440 дела /99,79% спрямо делата за разглеждане и 100,00% спрямо постъпилите/, от които 1440 дела в 3-месечен срок /представляващи 100,00% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1333 дела, а 107 дела са прекратени на друго основание. В края на периода са останали 3 несвършени  дела.


 

 

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Мая Миленкова

 

174

174

174

160

 

14

Николай Николов

 

174

174

174

159

 

15

Андрей Радев

1

178

178

178

167

 

11

Ася Стоименова

 

90

90

90

80

 

10

Чавдар Тодоров

 

179

179

179

167

 

12

Красимира Проданова

2

77

79

79

74

 

5

Пламен Деянов

 

174

172

172

160

 

12

Елисавета Деянчева

 

175

175

175

162

 

13

Светослав Петров

 

175

175

175

166

 

9

Светослав Пиронев

 

44

44

44

38

 

6

 

 

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 26 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 11 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на  последните с изискванията на чл. 246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 10 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 3 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени по други причини и 2 дела са върнати за доразследване.

По 32 ЧНД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 40 АНХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 339 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са седем основни групи:

1. Нередовни искови молби - 27 ;

2.Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 2;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 50;

4. Изначална недопустимост на исковете - 14;

5. Спогодба  - 39;

6. Изпратени по подсъдност - 47;

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 53 дела.

По 107 дела от тези по чл. 410 и чл. 417 ГПК, производството е прекратено, от които 87 са изпратени по подсъдност, а по останалите 20 дела  причините са следнитe -  непредявен иск след подадено възражение от длъжника и  поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда за посочване на адрес за призоваване на длъжника.

 

 

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е  непълен, а би се оказал и неточен.

 

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 64 съдебни акта, от които 31 определения и разпореждания и  присъди - 33 от вида.


Обжалваните присъди са постановени по следните глави от НК:

Глава ІІ Престъпления против личността - обжалвани присъди - 5

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

1

 

 

 

Красимира Проданова

 

 

 

2

Пламен Деянов

1

 

1

 

 

 

Глава V Престъпления против собствеността - обжалвани присъди - 15

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

 

 

Николай Николов

1

 

1

5

Николета Карамфилова

 

 

1

 

Красимира Проданова

1

 

 

 

Пламен Деянов

2

 

 

1

Светослав Петров

1

 

 

1

 

 

Глава VI Престъпления против стопанството - обжалвани присъди - 1

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Красимира Проданова

 

1

 

 

 

 

Глава VIII Престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации  - обжалвани присъди - 1

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

 

1


 

Глава ІХ Документни престъпления - обжалвани присъди - 2

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

 

 

Светослав Петров

1

 

 

 

 

Глава X Престъпления против реда и общественото спокойствие  - обжалвани присъди - 2

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

 

 

 

1

Пламен Деянов

 

 

 

1

 

Глава ХІ Общопасни престъпления - обжалвани присъди - 7

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

1

 

1

Николай Николов

1

 

 

 

Пламен Деянов

1

 

1

2

 

Данните за резултата от обжалванията само на присъдите към настоящия момент са добри. Отменените присъди са 12,50% от обжалваните и протестирани, потвърдени изцяло 37,50% от тях и 3,13% изменени. Краен анализ за качеството на правораздавателната дейност на съдиите от наказателните колегии в цялост и в частност може да се даде едва след като има краен резултат от въззивните и касационна инстанции. Към настоящия момент анализ за изменението на присъди не може да се направи, тъй като липсва пълен резултат от обжалванията. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените  присъди е малък.


 

НЧХД - обжалвани 18 съдебни акта, от които 7 определения и 11 присъди. Обжалваните присъди по съдии са както следва:

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

2

 

2

 

Красимира Проданова

2

 

1

2

Пламен Деянов

 

2

 

 

 

НАХД чл.78 "А" обжалвани 10 съдебни акта - решения. Обжалваните решения, по съдии са както следва:

 

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

2

1

Красимира Проданова

3

 

 

1

Пламен Деянов

 

 

1

 

Светослав Петров

1

 

 

 

 

АНХД - обжалвани 183 съдебни акта, от които 1 определение и 182 решения. Обжалваните решения по съдии са както следва:

 

По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани решения - 49

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

4

3

1

2

Николай Николов

10

3

1

2

Красимира Проданова

4

1

1

 

Пламен Деянов

7

3

 

4

Светослав Петров

 

 

 

3

 

По приложението на Закона за МВР - обжалвани решения - 11

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

2

 

 

2

Николай Николов

2

 

 

 

Пламен Деянов

 

 

 

2

Светослав Петров

1

 

 

2

 

 

По Закон за митниците - обжалвани решения - 32

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

9

1

 

2

Николай Николов

4

1

1

 

Красимира Проданова

1

4

 

 

Пламен Деянов

7

 

 

1

Светослав Петров

 

 

 

1

 

Закон за защита на потребителите - обжалвани решения - 5

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

1

Николай Николов

1

1

1

Красимира Проданова

 

1

 

 

По Закон за горите - обжалвани решения - 8

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

1

 

 

Красимира Проданова

1

1

1

 

Пламен Деянов

2

1

 

 

 


 

По АНХД – извън посочените- о бжалваниса 77 решения

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Мая Миленкова

13

3

 

3

Николай Николов

11

5

1

5

Красимира Проданова

12

3

 

 

Пламен Деянов

8

7

 

5

Светослав Петров

 

 

 

1

 

На база на резултатите от касационната проверка през 2016 г. са обжалвани 182 съдебни решения по АНХД, от които 100 - потвърдени, 39 -  отменени, 6 - изменени и 24 без резултат. Към настоящия момент е видно, че потвърдените съдебни актове са 54,95% от обжалваните дела, а  21,43% са отменените  /34,97% за 2015г. и 22,64% за 2014г./. Броят обжалвани съдебни актове АНХД в сравнение с предходните отчетни периоди /143 дела за 2015г. и 159 за 2014г./ е увеличен, като броя на отменените актове е намалял, но това не може да доведе до извод, че съдиите при изготвянето на актовете си са били в такава степен аргументирани, че да убедят жалбоподателите в правотата на решението. Самият размер на налаганите с атакуваните наказателни постановления глоби и санкции е висок, което  е предпоставка страните да използват всички  процесуални възможности за обжалване, като следва да се отчете и преодолените от касационната инстанция колебания в практиката.


ЧНД - обжалвани са 36 съдебни акта, от които по съдии, както следва:

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

5

 

 

1

Николай Николов

7

 

2

 

Чавдар Тодоров

1

 

 

 

Красимира Проданова

2

 

4

 

Пламен Деянов

5

 

3

1

Светослав Петров

4

 

 

1

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 19 съдебни акта, от които 5 определения и 14 решения.

Обжалвани решения - 14

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

2

2

 

 

 

Ася Стоименова

 

 

 

 

1

Чавдар Тодоров

2

1

 

 

 

Елисавета Деянчева

2

 

 

 

 

Светослав Петров

4

 

 

 

 

 


 

Облигационни искове - обжалвани 53 съдебни акта, от които 14 определения и 39 решения.

Обжалвани решения - 39

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

 

2

Веселина Джонева

8

 

2

 

6

Ася Стоименова

 

 

 

 

1

Елисавета Деянчева

7

 

 

 

 

Светослав Петров

6

 

2

 

4

 

Вещни искове - обжалвани 27 съдебни акта, от които 6 определения и 21 решения.

Обжалвани решения - 21

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

 

1

Веселина Джонева

2

 

 

 

3

Чавдар Тодоров

 

 

 

 

1

Елисавета Деянчева

2

 

 

 

3

Светослав Петров

2

1

1

 

5

 


 

Делби - обжалвани 7 съдебни акта, от които 1 определения и 6 решения.

Обжалвани решения – 6

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

1

1

Веселина Джонева

 

 

 

 

3

Чавдар Тодоров

 

 

 

 

1

 

Искове по кодекса на труда - обжалвани 27 съдебни акта, от които 1 определение и 26 решения

 

Обжалвани решения - 26

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

2

1

 

 

 

Веселина Джонева

1

 

 

 

3

Чавдар Тодоров

2

 

 

 

 

Елисавета Деянчева

6

1

 

 

2

Светослав Петров

6

 

 

 

2

 


Административни дела - 6 обжалвани съдебни акта, от които 3 определения и 3 решения

Обжалвани решения - 3

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

1

 

Чавдар Тодоров

 

 

 

1

 

Елисавета Деянчева

 

 

1

 

 

 

Други граждански дела и частни граждански дела- 5 обжалвани съдебни акта – определения.

Заповедно производство - 40 обжалвани съдебни акта, от които 7 определения, 29 разпореждания и 4 заповед

Обжалвани разпореждания - 29

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Мая Миленкова

1

2

1

Николай Николов

3

2

 

Андрей Радев

1

 

 

Веселина Джонева

2

 

 

Чавдар Тодоров

 

2

 

Ася Стоименова

 

 

1

Красимира Проданова

1

 

 

Пламен Деянов

2

3

 

Елисавета Деянчева

1

 

2

Светослав Петров

1

4

 

 


В значителна част както за отмяната , така и за изменението на решенията причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетния период е 43,79 дела, а спрямо приключените дела – 38,52 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е 45,43 дела, а спрямо приключените – 40,63 дела. Съответно в наказателните колегии показателите са 42,15 дела и 36,40 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 96 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 54,74  дела, а спрямо приключените – 48,15 дела.

Делата по чл.410 и чл.417 от ГПК за 2016 год. са разглеждани от всички съдии. През отчетния период разгледани от граждански съдии са 756 дела от вида, съответно от наказателни съдии - 687 дела. Приключени от граждански съдии 755 дела, съответно от наказателни съдии – 685 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат без посочените по-горе заповедни производства е 33,98 дела – спрямо делата за разглеждане, а спрямо приключените – 29,22 дела. Съответно в наказателните колегии с посочените по-горе заповедни производства показателите са 53,60 дела и 47,82 дела.

Действителната натовареност на гражданските съдии за отработените 48 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане (без разгледаните по чл.410 и чл.417 от ГПК дела от наказателни съдии) е 42,48 дела, а спрямо приключените – 36,52 дела. Съответно в наказателни колегии (с разгледаните по чл.410 и чл.417 от ГПК дела) за отработените 48 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане – 67 дела, а спрямо приключените – 59,77 дела.

V.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани от четирима съдии -  НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, ПРОДАНОВА – до 15.07.2016 г., ДЕЯНОВ и, ПЕТРОВ, считано от 15.07.2016 г., като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години, или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ, разпити на обвиняеми и свидетели, произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение./

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане на база четирима съдии е 52,69 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   45,50   дела   спрямо приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии   в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 26,34 дела месечно, а спрямо приключените – 22,75 дела.

По аналогичен начин за гражданските дела на база петима съдии: /РАДЕВ, ДЖОНЕВА (командирована от 11.01.2016 г. в КОС), ТОДОРОВ, СТОИМЕНОВА, считано от 15.07.2016 г., ДЕЯНЧЕВА, ПЕТРОВ, считано от 15.07.2016 г., ПИРОНЕВ, считано от 01.11.2016 г./ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 56,79 дела, а спрямо приключените – 50,79 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ – 28,39 дела към всички дела за разглеждане и 25,40 дела спрямо приключените.  При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен платен годишен отпуск или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока.

Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри.

 

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва:


 

Глава от НК

Дела за разглеждане

Приключени дела

С присъда

Прекратени и споразумения

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

 ІІ глава - Престъпление против личността

5

18

14

9

7

7

ІІІ глава - Престъпления против правата на  гражданите

2

 

 

 

 

 

ІV глава - Престъпления против брака, семейството и младежта

7

26

19

6

11

8

V глава - Престъпления против собствеността

31

107

102

39

30

72

VІ глава - Престъпления против стопанството

11

36

35

24

5

30

VІІІ глава - Престъпления против държавните органи и обществените организации

5

18

21

16

3

18

ІХ глава - Документни престъпления

 

8

8

8

 

8

Х глава - Престъпления против реда и общественото спокойствие

5

6

9

5

3

6

ХІ глава - Общоопасни престъпления

26

196

187

167

12

175

 

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава   VII  -  престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната   системи   -   няма   останали   от   предходния   период   и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ.280 НК – 3 дела за разглеждане, от които 2 новообразувани. Приключено 3 дела със споразумение, като 1 дело е в 3-месечния срок. 1 лице е осъдено, с наложено наказание 8 месеца лишаване от свобода – ефективно; 1 лице е осъдено, с наложено наказание 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години и 1 лице с наложено наказания 10 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години и глоба в размер на 1000,00 лв.

Глава IX - 8 дела за разглеждане, от които 8 новообразувани. Приключени са производствата по 8 дела -  6 със споразумение и 2 прекратени на друго основание. В З-месечен срок са приключени 8 дела. Осъдените лица по посочените дела са 6.

Наложените наказания са както следва:

-          1 лице – лишаване от свобода за 3 месеца , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години

-           1 лице - лишаване от свобода за 6 месеца , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години

-          1 лице - лишаване от свобода за 4 месеца , изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години

-          2 лица – наложена глоба в размер на 300,00 лв.

-          1 лице – наложено наказание „пробация“, с пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и среща с пробационен служител за същия срок.

Глава XI - чл.354 и сл.НК - 34 дела за разглеждане, от които 23 новообразувани, а са приключени 28 дела, по 3 от които е постановена присъда, по 25 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство. От делата приключени с присъда са наложени наказания – 3 лица с наложено наказание "глоба".  От делата, приключени със споразумение общо съдените лица са 2, на 8 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода до 1 година", чието изтърпяване  е отложено по реда на чл.66 НК, на 2 от подсъдимите са наложени наказания "лишаване от свобода до 3 години" и на 4 от подсъдимите е наложено наказание глоба.

В настоящия доклад изготвилият го изтъква мнението си, че  трябва внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ  НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ  ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 71 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 8 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, по 63 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД (415 дела) представляват 15,18%, към всички дела за разглеждане (507 дела) – 12,43%, а прямо приключените (395 дела) съответно – 15,95%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 287 дела /56,61% от делата за разглеждане и 69,16% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди възлиза на 358 броя, представляващи 70,61% от делата за разглеждане, 86,27% от постъпилите и  90,63% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания. Практически от 45 дела по посочените глави са приключени 39 дела /86,67%/, като само по 3 от тях е постановена присъда /6,67%/, 1 върнато на Районна прокуратура – Петрич, 1 прекратено на друго основание и  34  са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 287дела. По всички НОХД общо съдени са 401 лица, а реално осъдени 392 лица  и 9 – оправдани.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

 

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 9 оправдателни присъди, от които 1 обжалвана  и 8 са протестирани -  1 отменени, 3 потвърдени и  5 без резултат.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК:  по глава ІІ – 1 присъда - отмененя;  по глава V - 2 присъди – потвърдени и 1 без резултат; по глава VI – 1 присъда – без резултат; глава Х – 2 присъди – без резултат и глава ХІ – 2 присъда, от които 1 потвърдена и 1 - без резултат.

За постановяването на оправдателните присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до постановяване на оправдателна присъда.

Към настоящия момент окончателен анализ на причините за отмяна на оправдателните присъди не може да се даде, поради липса на резултат от протестирането. Конкретните причини за отмяна на двете оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция са: неправилна преценка на доказателствата и нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2, пр. 1 от НПК. В първия случай присъдата е отменена, като е постановена осъдителна такава, а във втория случай присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, но за съжаление и на пропуски на съда.

Изготвилият доклада счита, че въпреки законодателните пропуски в наказателното право, често коментирани и публично, то не може да се определи като лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления. Към настоящия момент е известно предстоящия ремонт на НК, поради което преди приемането му повече коментари и критики към действащия НК са безсмислени.

 

VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 201. са издадени 7260 бр. свидетелства за съдимост. През  2015г. са издадени 6567 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2014г. -  5996 бр. свидетелства за съдимост.

През 2016. в Бюрото за съдимост са издадени 1664 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2015г. са издадени 1478 бр. справки, а през 2014г. - 1723 бр. справки.

 

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2016г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд - гр. Кюстендил са постъпили 410 бр. дела, през 2015г. са постъпили 261 дела, а през 2014г. - 374 бр.

Несвършените дела към 01.01.2016 г. са 2010 бр., към 01.01.2015 г. - 1778 бр., а към 01.01.2014 г. - 1700 дела.

 

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2016г. съдия по вписванията при Районен съд - гр. Кюстендил е извършил общо 5046 вписвания, в това число 218 броя ипотеки и 286 броя възбрани. През 2015г. са извършени 5328 вписвания, от които 254 бр. ипотеки и 200 бр. възбрани, през 2014г. - 4422 вписвания, от които 204 ипотеки и 249 възбрани.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………

                                                                                                                                            (МАЯ МИЛЕНКОВА)