РАЙОНЕН СЪД

 

 

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

 

ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

 

 

 

 

 

 

2015 год.

гр. Кюстендил

 

 

 

 

Структурата и съдържанието на отчетния доклад са съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02. 2008 год. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01. 2009 год.

РАЙОНЕН СЪД - гр. Кюстендил попада в района на Кюстендилския съдебен окръг. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС – гр.Дупница, вторият районен съд от съдебния окръг, останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС – гр. Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр. Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр. Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намира и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил. Районен съд - гр. Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 -  съдии по вписванията. За поредна година през целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав. След проведени конкурси за преместване съдия Светослав Петров встъпи  в длъжност съдия в съда на 06.04. 2015 год.  и  съдия Елисавета Деянчева съответно на 20.04. 2015 год. През 2015 год. има 1 незаета щатна бройка за съдия през цялата година.

По щатно разписание в КРС работят 33 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен секретар, 8 бр. съдебен деловодител, деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на съдебни книжа и призовки. През отчетния период няма  незаети щатни бройки за съдебни служители.

 

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01. 2015 год.

 

Към 01.01. 2015 г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 545 дела /петстотин четиридесет и пет/ от всички видове. През годината в съда са образувани  3801 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 4346 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 12,54% от общия брой дела за разглеждане през периода.Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи на общо подобрение на всички показатели,с изключение на висящите в края на периода,където е налице малко отстъпление,което съобразено с  дейността на съда в постоянно намален съдийски състав ,мотивира изготвилия доклада да даде общо много добра оценка за дейността на съда.

 

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

 

В края на отчетната 2015 год. съдът е приключил 3754 дела, представляващи 98,76% от постъпилите 3801 през периода дела и 86,38% от всички дела за разглеждане - 4346. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се отчете дейността на съда в постоянно намален състав в гражданските колегии, включително поради незаета щатна съдийска бройка и ползването на разрешен от КТ продължителен отпуск от съдия Тодоров. За горния резултат принос имат и съдиите от наказателните колегии, които  през цялата година  разглеждаха и заповедни производства по смисъла на чл.410 и  чл.417 ГПК.

В края на отчетния период са останали несвършени 592 дела, представляващи 13,62 % от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице подобряване по този показател, въпреки намаления съдийски състав.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 3155 дела от всички видове, представляващи 84,04% от приключените (3754 дела) и 72,60% от всички дела за разглеждане (4346 дела). Със съдебен акт по същество са приключили 3203 дела, представляващи 85,32% от решените дела и 73,70% от всички дела за разглеждане, а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 месечен срок дела е много висок, но това се дължи основно на спазването на предписаните кратки процесуални срокове /3-дневен/ за постановяване на актовете по производствата по чл.410  и чл.417 ГПК, спазвани  стриктно. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по  чл.78"а", ал.1 НК, чл.243 - 244 НПК и други. Поради разписаните процесуални правила /чл.131-133 ГПК/ за провеждане на общия исков процес, практически е почти невъзможно гражданско дело по общия ред да приключи в кратък 3-месечен срок. По-долу в доклада е приложена таблица за причините за отлагане на заседанията по наказателните дела, от която е видно, че относителната им тежест се запазва през всички последни 5-пет отчетни периода. Правото на защита на подсъдимите, неявяването на подсъдими, страни, свидетели и защитници са основните причини за невъзможността този вид дела в пълния им, или по-голям обем да приключват в кратък срок.

По гражданските дела  процента приключени в 3-месечен срок дела, въпреки изложеното по-горе, не е малък. Съобразявайки статистиката и изложеното по-горе на  гражданските колегии може да се даде положителна оценка за дейността през периода. Не може да се игнорира и  това, че процесуалната уредба за образуването, движението и разглеждането на делата по ГПК, не дава възможност да се приключва по-голям обем граждански дела по общия ред, т.к. при спазване на правилата по чл.131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Инструктивният срок за приключване на делата в рамките на 3-три месеца не винаги може да се спази и поради неравномерното постъпление на делата през годината, тъй като например през месец декември са постъпили 48 граждански дела по общия ред и 80 общо наказателни дела, по които се насрочва съдебно заседание, които очевидно не могат да приключат в календарната 2015 г. В кратък срок е невъзможно да приключат определен обем дела, обикновено постъпилите в периода от 15.07. до 31.08., поради фактическата невъзможност съдиите, поради упражняване на правото на ползване на платен годишен отпуск, по времето на ползването на такъв да администрират постъпилите.

 Общия брой граждански дела за разглеждане през периода е  2617, а от тях - по общия ред – 793 дела /30,30% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 290 дела, представляващи 56,20% спрямо свършените дела (516), което е по-добър резултат в сравнение с предходния отчетен период.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия е налице по-малък брой останали неприключени в края на периода общо граждански дела и такива по общия ред, по-малко общ брой граждански дела за разглеждане по общия ред /причините основно са в намалението на общото постъпление/, по-малко общ брой новообразувани дела по общия ред и по-голям  брой приключени такива дела от този вид. Налице е общо увеличение на постъпленията на граждански дела, на общият им брой за разглеждане, на свършените и на приключилите в 3-месечен срок, намаляване на броят свършени със съдебен акт по същество, на броят проведени заседания и на обжалваните дела, поради което може да се каже, че е налице подобрение в сравнение с резултатите от предходните два отчетни периода.

 

 

 

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

 

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 330 /2014г. – 364,  2013г. - 470/ НОХД, като от тях 63 /2014г. – 97, 2013г. - 99/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 267 /2014г. - 267, 2013г. – 371/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 238 /2014г. - 301,  2013г. – 373/ дела, представляващи 72,12% от тях /2014г. са приключени 301 – 82,69%, за 2013г. са приключени 373 – 79,36%/.

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 51 дела /2014г. - 57, 2013г. - 83/ и по тях е постановена присъда /21,43% от приключилите дела/, а по 171 дела /2014г. - 209, за 2013г. - 259/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 13 дела са върнати за доразследване /2014г. - 30, 2013г. - 23 дела/ и 3 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 238 НОХД, производствата по 155 от тях, /2014г. - 216,  2013г. - 258/, представляващи  46,97% /2014г. – 59,34 %, 2013 – 54,89 %/, от всички дела за разглеждане и 65,13%  от приключените дела, са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 92 дела /2014г. - 63, а 2013г. – 97/, което е известно отстъпление на резултата по този показател, но съобразено с ангажираността на съдиите от наказателните колегии със заповедните производства сочи за добра работа на същите.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Николай Николов

17

50

55

41

6

49

Мая Миленкова

25

71

61

35

20

41

Чавдар Тодоров

 

1

1

1

1

 

Красимира Проданова

7

75

66

44

16

50

Пламен Деянов

14

66

51

30

8

43

Светослав Петров

 

4

4

4

 

4

 

 

Видно е, че през отчетния период  е  налице запазване на  постъплението на делата по НОХД, чувствително увеличение на постъплението в общия брой наказателни дела, съответно в делата за разглеждане, на приключените, на приключените в 3-месечен срок, на тези със съдебен акт по същество, на висящите в края на периода, при намаляване на прекратените, броя споразумения, на върнатите за доразследване, на броят заседания и на обжалваните и протестираните. Горното сочи, че натрупаният опит и положените  усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до общо подобрение на резултата в дейността на съда по този вид дела. Резултатът със сигурност би могъл да бъде по-добър, ако по посочените по-долу причини не се отлагат съдебни заседания по наказателните дела. Причини за отлаганията са: 1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела; 2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие; 3. Отлагания поради неявяване на свидетели; 4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

 

В таблицата по-долу се виждат подробно причините и броя на отложените съдебни заседания през 2015 год.:

Причини за отлагане на НОХД

Брой отложени заседания

За разпит на:

16

свидетели и вещи лица

4

свидетели

12

Неявяване на:

59

подсъдим и защитник - редовно призовани

4

подсъдим - редовно призован

34

свидетели - редовно призовани

6

защитник

7

подсъдим поради заболяване

4

защитник - редовно призован

3

преводач - редовни призован

1

Молба за отлагане от:

22

защитника поради служебна ангажираност

14

подсъдим по здравословни причини

2

защитник по здравословни причини

5

подсъдим поради служебна ангажираност

1

Нередовно призован:

38

пострадал - не е открит

3

подсъдим

17

свидетел - не открит

1

подсъдим-не открит

5

подсъдим чрез ОЗ"Охрана"

7

подсъдим чрез МВР

3

свидетел

1

подсъдим и защитник. Не са открити

1

За призоваване на:

3

служебен защитник

1

пострадал

2

За възстановяване на:

19

на нанесени щети от престъплението

16

дължимата сума

3

Други причини:

83

назначена експертиза

5

неизготвена експертиза

2

изясняване позициите на защитника и подсъдимия по реда на водене на делото

1

гледане на делото по общия ред

5

за упълномощаване на защитник

8

за постигане на споразумение

6

правна помощ

35

събиране на доказателства

8

не открит от ОЗ "Охрана" подсъдим

6

не одобряване на внесено споразумение

1

отказ от служебен защитник

1

за запознаване с обвинителния акт

2

обявяване за общодържавно издирване

2

за назначаване на преводач

1

 

През отчетния период са разгледани общо 47 НЧХД /2014г. - 58, 2013г. - 57/, от които постъпили 15 дела /2014г. - 33, 2013г. - 42/, като в сравнение с предходния  отчетен период  през текущия прави впечатление малко намаление на този вид дела. През периода съдът е приключил 36 дела от този вид /2014г. - 26, 2013г. - 32/, представляващи 76,60% от общия брой дела за разглеждане /2014г. – 44,83%, 2013г. –56,14%/  и 240,00% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 11 дела, представляващи 23,40% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД 5 дела /2014г. - 8, 2013г. - 7/ са в 3-месечен срок и те представляват 13,89% от приключилите и 10,64% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 36 НЧХД по 15 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

 

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

3

1

4

1

 

4

Николай Николов

4

1

4

 

3

1

Мая Миленкова

10

 

8

 

5

3

Чавдар Тодоров

1

 

1

1

 

1

Красимира Проданова

5

9

8

2

1

7

Пламен Деянов

9

3

10

1

6

4

Светослав Петров

 

1

1

 

 

1

 

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида АНХД - 422 дела /2014г. – 481, 2013г. - 661/, като от тях 335 /2014г. - 357, 2013г. - 538/ дела са постъпилите /79,38% от делата за разглеждане/, а 87  /2014г. - 124, 2013г. – 123/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 336 /2014г. - 394, 2013г. - 537/ дела, представляващи 79,62% /2014г. – 81,91%, 2013г.- 81,24%/ от всички дела за разглеждане от вида и 100,30% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 86 АНХД.

От приключилите 336 АНХД производствата по 166 от тях /49,40% от приключените и 39,34% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 299 дела от вида АНХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /88,99% от свършените и 70,85% от делата за разглеждане/, а по останалите 37 дела /11,01% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице  малко  намаление на броя новообразувани дела, на общия брой дела за разглеждане, броя свършени дела, броя приключени в 3-месечен срок дела, на тези със съдебен акт по същество, при намален брой заседания и  от втора страна, очевидно поради намалелия общ обем дела за разглеждане от вида са останали по-малко висящи в края на годината дела от този вид. Единствената извинителна причина за отстъплението от показателите от предходния период е обстоятелството, че съдиите от колегията разглеждаха и дела по чл.410 и чл.417 ГПК, които макар и да не представляват значителна фактическа и правна сложност, изискват време и внимание.

От вида АНХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата - 125 дела, по Закона за митниците - 45 дела, по ЗГ и ЗЛОД - 11 дела, по УБДХ - 13 дела, и по ЗЗП – 8 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания – 133 дела.

 

Дела от вида АНХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

 

1

1

1

 

1

Николай Николов

29

77

82

48

72

10

Мая Миленкова

17

82

72

24

62

10

Веселина Джонева

 

2

2

2

2

 

Чавдар Тодоров

 

2

2

2

2

 

Красимира Проданова

12

87

93

66

86

7

Пламен Деянов

29

81

81

20

73

8

Елисавета Деянчева

 

1

1

1

1

 

Светослав Петров

 

2

2

2

1

1

 

През отчетния период по приложението на чл.78 "а" от НК  са постъпили 102 дела /2014г. - 33, 2013г. - 30/, а разглежданите общо са 106 /2014г. - 41, 2013г. - 38/ дела, т.е налице е голямо увеличение на  броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 48 дела /2014г. - 37, 2013г. - 30/ дела, представляващи 47,06% от постъпилите, а неприключени са 58 /2014г. - 4,  2013г. - 8/ дела.

По 43 дела /89,58% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

 

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:  

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

1

 

1

 

 

1

Николай Николов

 

23

11

11

8

3

Мая Миленкова

 

30

12

11

11

1

Красимира Проданова

1

25

15

14

15

 

Пламен Деянов

2

24

9

6

9

 

 

През периода са разгледани общо 13 дела по приложението на УБДХ /2014г. - 24, 2013г. - 44 дела/, от които постъпили 13 /2014г. - 23, 2013г. - 43/, като 13 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 819 частни наказателни дела /2014г. - 390, 2013г. - 412/, от които 21 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 4 молби за приложението на  чл.85 - 88"а" НК.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1189 граждански дела /2014г. – 1194, 2013г. – 1305/, като от тях 354 /2014г. - 361, 2013г. - 437/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 29,77% от делата за разглеждане, а 835 /2014г. - 833, 2013г. - 868/ дела са новопостъпили /70,23% от делата за разглеждане/. Приключени дела 854, като в 3-месечен срок са приключени 591 дела, представляващи 69,20% от приключените и 49,71% от делата за разглеждане.

От приключените дела  по 637 дела /74,59% от приключените дела и 53,57% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 37 дела /4,33% от приключените и 3,11% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела  са 338 броя.

Поради  изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела, при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години, следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданските колегии.

Разглежданите дела по материя и брой, са както следва:

ИСКОВЕ ПО СК - 239 дела, от които 190 постъпили /79,50%/ и 49 дела останали от предходния период.

Приключени са 203 дела /84,94% от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 159 дела /78,33% от приключените и 66,53% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

От приключените 203 дела в 3-месечен срок са 178 дела /87,69% от приключените и 74,48% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

4

41

38

36

33

2

3

Мая Миленкова

 

1

1

1

1

 

 

Веселина Джонева

19

35

48

40

38

5

5

Чавдар Тодоров

25

13

38

28

31

3

4

Елисавета Деянчева

1

58

48

44

32

9

7

Светослав Петров

 

42

30

29

24

2

4

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - 355 дела за разглеждане, от които 151 дела останали несвършени от предходния период, 204 постъпили дела, от които 15 дела постъпили по подсъдност.  Общо приключените дела са 230 /64,79% от всички дела и 113,30% от новообразуваните и получени по подсъдност/, като 95 от тях /41,30% от приключените и 26,76% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 155 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /67,39% от приключените и 43,66% от всички дела за разглеждане от вида/, 67 са прекратени на друго основание и 8 по спогодба.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

16

19

26

10

13

5

8

Веселина Джонева

73

58

84

30

61

1

22

Чавдар Тодоров

55

11

66

23

50

2

14

Красимира Проданова

2

 

2

2

 

 

2

Пламен Деянов

 

1

1

1

 

 

1

Елисавета Деянчева

4

53

26

14

14

 

12

Светослав Петров

1

62

25

15

17

 

8

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

 

През годината са разгледани 74 дела по вещни искове, като от тях 45 дела са постъпили /60,81% от делата за разглеждане/. Приключени са 38 дела 51,35% от делата за разглеждане/, като от тях 13 дела /34,21% от приключените и 17,57% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 27 дела от вида /71,05% от приключените и 36,49% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 36 дела.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

7

9

10

5

8

 

2

Николай Николов

 

1

 

 

 

 

 

Веселина Джонева

8

6

5

1

3

 

2

Чавдар Тодоров

12

2

14

3

10

 

4

Елисавета Деянчева

2

12

6

2

4

 

2

Светослав Петров

 

15

3

2

2

 

1

 

ДЕЛБИ

През периода са разгледани 91 дела, като от тях 33 са постъпилите. Приключени са 26 дела /28,57% от делата за разглеждане и 78,79% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 6 дела /23,08% от приключените и 6,59% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 65 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 12 дела,  6 прекратени по спогодба и 8 дела са прекратени на друго основание.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

6

5

2

2

1

 

1

Николай Николов

1

 

 

 

 

 

 

Мая Миленкова

3

 

 

 

 

 

 

Веселина Джонева

26

9

11

 

6

2

3

Чавдар Тодоров

8

 

8

1

4

2

2

Елисавета Деянчева

4

9

3

2

1

1

1

Светослав Петров

5

10

2

1

 

1

1

 

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

През периода са разгледани 115 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 75 дела /65,22%/. От вида през годината са приключени 80 дела /69,57%/ от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 53 броя /66,25% от приключените и 46,09% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 60 от тях /75% от приключените и 52.17% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, 19 дела са прекратени  на друго основание и 1 по спогодба.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

23

11

29

19

20

 

9

Веселина Джонева

9

17

16

8

13

 

3

Чавдар Тодоров

8

2

10

6

9

 

1

Елисавета Деянчева

 

19

10

8

8

1

1

Светослав Петров

 

26

15

12

10

 

5

 

ДРУГИ ДЕЛА

По този раздел през периода делата за разглеждане са 297, като от тях 276 дела / 92,93%/ са новообразуваните. Общо от този вид са приключени 266 дела /89,56% от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 242 дела /90,98% от приключените и 81,48% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 218 дела /81,96% от приключените и 73,40% от делата за разглеждане/, а останалите 47 дела са прекратени по други причини и 1 дело по спогодба.

В края на периода са останали неприключени 31 дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела:

 1. По Закона за закрила срещу домашното насилие - 40 дела за разглеждане, от които 33 постъпили. Приключени са 34 дела, 16 от които със съдебен акт по съществото на спора и 17 прекратени по други причини и 1  по спогодба. От приключените в 3-месечен срок са 30 дела;

2. По Закона за защита срещу дискриминацията - няма разглеждани дела;

3. По чл.26-ти от Закон за закрила на детето - 15 разгледани дела, от които 14 постъпили, 13 приключени дела - със съдебен акт по същество. И 1 прекратено по други причини От приключените в 3-месечен срок са 14 дела.

4. По чл.30-ти от Закона за закрила на детето - 9 разгледани дела, от които 8 постъпили, като 7 дела са приключени със съдебен акт по същество и 1 е прекратено по други причини. От приключените в 3-месечен срок са 8 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

6

35

35

35

24

 

11

Николай Николов

 

11

11

11

11

 

 

Мая Миленкова

 

18

18

18

18

 

 

Веселина Джонева

8

52

53

49

43

 

10

Чавдар Тодоров

7

29

36

20

32

1

3

Красимира Проданова

 

9

9

9

9

 

 

Пламен Деянов

 

9

9

9

8

 

1

Елисавета Деянчева

 

52

37

36

30

 

7

Светослав Петров

 

61

58

55

43

 

15

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 18 дела от този вид, като от тях 12 дела /66,67%/ са постъпилите. Приключени са 11 дела /61,11% от делата за разглеждане и 91,67% от новообразуваните/, като по 6 от тях /54,55% от приключените и 33,33% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 4 дела – 36,36% от приключените и 22,22% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 7 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

3

2

1

2

 

 

Веселина Джонева

3

3

5

2

1

 

4

Чавдар Тодоров

3

 

3

 

3

 

 

Елисавета Деянчева

 

4

1

1

 

 

1

Светослав Петров

 

2

 

 

 

 

 

 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1428 /2014- 1381, 2013г. - 1491/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1428 /2014г. – 1387, 2013г. - 1491/ дела, а от тях са приключени 1425 дела /99,79% спрямо делата за разглеждане и спрямо постъпилите/, от които 1384 дела в 3-месечен срок /представляващи 97,12% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1365 дела, а 60 дела са прекратени на друго основание. В края на периода са останали 3 несвършени  дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

157

156

156

144

 

12

Николай Николов

 

144

144

144

135

 

9

Мая Миленкова

 

163

163

161

156

 

7

Веселина Джонева

 

184

184

180

174

 

10

Чавдар Тодоров

 

101

101

91

101

 

 

Красимира Проданова

 

158

156

151

152

 

4

Пламен Деянов

 

160

160

154

155

 

5

Елисавета Деянчева

 

163

163

153

157

 

6

Светослав Петров

 

198

198

194

191

 

7

 

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 13 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 3 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на  последните с изискванията на чл.246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 21 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 2 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени по други причини и 3 дела са върнати за доразследване.

По 24 ЧНД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 37 АНХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 277 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са седем основни групи:

1. Нередовни искови молби - 43 ;

2.Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 2;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 46;

4. Изначална недопустимост на исковете - 17;

5. Спогодба  - 37;

6. Изпратени по подсъдност – 35;

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 29 дела.

По 68 дела от тези по чл.410 и чл.417 ГПК, производството е прекратено, от които 42 са изпратени по подсъдност, а по останалите 26 дела  причините са следнитe -  непредявен иск след подадено възражение от длъжника и  поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда за посочване на адрес за призоваване на длъжника.

 

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

 

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е  непълен, а би се оказал и неточен.

 

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 37 съдебни акта, от които 19 определения и разпореждания и  присъди - 18 от вида.

 

Обжалваните присъди са постановени по следните глави от НК:

Глава ІІ Престъпления против личността - обжалвани присъди - 3

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

1

 

 

 

Мая Миленкова

 

 

 

1

Красимира Проданова

 

 

 

1

 

Глава ІV Престъпления против брака, семейството и младежта - обжалвани присъди - 1

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

 

1

 

Глава V Престъпления против собствеността - обжалвани присъди - 7

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

1

 

 

 

Мая Миленкова

 

 

1

2

Красимира Проданова

1

 

 

2

 

Глава VI Престъпления против стопанството - обжалвани присъди - 3

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

1

 

 

 

Красимира Проданова

 

1

 

 

Пламен Деянов

 

 

1

 

 

Глава ІХ Документни престъпления - обжалвани присъди - 1

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

 

1

 

Глава ХІ Общопасни престъпления - обжалвани присъди - 3

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Мая Миленкова

 

 

 

1

Красимира Проданова

 

 

1

1

 

Данните за резултата от обжалванията само на присъдите към настоящия момент са обезпокоителни, защото са отменени  16,67% от обжалваните и протестирани, потвърдени изцяло 22,22 % от тях и 5,55% изменени, дори и статистиката да остане непроменена по отношение на последните. Краен анализ за качеството на правораздавателната дейност на съдиите от наказателните колегии в цялост и в частност може да се даде едва след като има краен резултат от въззивните и касационна инстанции. Към настоящия момент анализ за изменението на присъди не може да се направи, тъй като липсва пълен резултат от обжалванията. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените  присъди е малък.

 

НЧХД - обжалвани 16 съдебни акта, от които 5 определения и 11 присъди. Обжалваните присъди са по съдии, както следва:

 

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

2

 

 

 

Мая Миленкова

2

 

1

1

Красимира Проданова

 

 

 

1

Пламен Деянов

 

1

2

1

НАХД чл.78 "А" обжалвани 5 съдебни акта, от които 1 определение и 4 решения. Обжалваните решения, по съдии са както следва:

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Николай Николов

 

 

 

1

Красимира Проданова

1

1

 

 

Пламен Деянов

 

 

 

1

 

АНХД - обжалвани 143 решения. Обжалваните решения по съдии са както следва:

По приложението на ЗГ и ЗЛОД - обжалвани решения - 5

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Николай Николов

2

1

1

Мая Миленкова

1

 

 

 

По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани решения - 35

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Николай Николов

5

2

1

1

Мая Миленкова

1

1

 

1

Красимира Проданова

4

3

2

2

Пламен Деянов

8

2

1

1

 

По Закон за митниците - обжалвани решения - 41

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Николай Николов

3

7

 

1

Мая Миленкова

4

3

1

1

Красимира Проданова

5

3

 

1

Пламен Деянов

5

5

 

2

 

Закон за защита на потребителите - обжалвани решения - 5

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Николай Николов

 

1

 

Мая Миленкова

 

2

 

Пламен Деянов

 

2

 

 

По АНХД, извън посочените - обжалвани са  57 решения

 

Съдия

Потвърдено

Отменено

Изменено

Без резултат

Николай Николов

6

8

 

2

Мая Миленкова

4

2

 

1

Веселина Джонева

 

 

1

 

Красимира Проданова

9

3

 

7

Пламен Деянов

6

5

 

3

 

На база на резултатите от касационната проверка през 2015 г. са обжалвани 143 съдебни решения по АНХД, от които 63 - потвърдени, 50 -  отменени, 6 - изменени и 24 без резултат. Към настоящия момент е видно, че потвърдените съдебни актове са 44,06% от обжалваните дела, а  34,97% са отменените  /22,64% за 2014г. и 35,93% за 2013г./. Броят обжалвани съдебни актове АНХД в сравнение с предходния  отчетен период /159 дела за 2014г. и 231 за 2013г./ е намален незначително, което не би могло само по себе си да доведе до извод, че съдиите при изготвянето на актовете си са били в такава степен аргументирани, че да убедят жалбоподателите в правотата на решението. Самият размер на налаганите с атакуваните наказателни постановления глоби и санкции е висок, което  е предпоставка страните да използват всички  процесуални възможности за обжалване, като следва да се отчете и преодолените от касационната инстанция колебания в практиката.

ЧНД - обжалвани са 25 съдебни акта.

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Никола Николов

1

 

1

1

Мая Миленкова

4

 

 

 

Веселина Джонева

1

 

 

 

Красимира Проданова

9

1

3

 

Пламен Деянов

3

1

 

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 15 съдебни акта, от които 3 определения, 1 разпореждане и 11 решения.

Обжалвани решения - 11

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

 

1

 

 

 

Веселина Джонева

5

 

 

 

 

Чавдар Тодоров

 

1

 

1

1

Елисавета Деянчева

 

 

 

 

1

Светослав Петров

 

1

 

 

 

 

Облигационни искове - обжалвани 81 съдебни акта, от които 19 определения, 2 разпореждания и 60 решения.

Обжалвани решения - 60

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

5

 

 

1

3

Веселина Джонева

12

2

1

1

9

Чавдар Тодоров

13

1

1

 

6

Елисавета Деянчева

 

 

 

 

1

Светослав Петров

 

 

 

 

4

 

 

Вещни искове - обжалвани 26 съдебни акта, от които 8 определения и 18 решения.

Обжалвани решения - 18

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

4

1

 

 

1

Веселина Джонева

2

 

 

 

 

Чавдар Тодоров

4

 

 

1

4

Елисавета Деянчева

 

 

 

 

1

 

Делби - обжалвани 14 съдебни акта, от които 3 определения и 11 решения.

Обжалвани решения - 11

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Веселина Джонева

 

1

 

 

3

Чавдар Тодоров

1

 

 

1

5

 

 

Искове по кодекса на труда - обжалвани 23 съдебни акта, от които 5 определения и 18 решения.

Обжалвани решения - 18

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

3

1

2

1

3

Веселина Джонева

3

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

 

 

 

 

2

Елисавета Деянчева

1

 

 

 

 

Светослав Петров

 

 

 

 

1

 

Други дела - 19 обжалвани съдебни акта, от които 12 определения и 7 решения.

Обжалвани решения - 7

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

1

 

Чавдар Тодоров

3

1

 

 

 

Елисавета Деянчева

1

 

1

 

 

 

Административни дела - 5 обжалвани съдебни акта, от които 2 определения и 3 решения

 

Обжалвани решения - 3

Съдия

Потвърдено

Потвърдено в една част

Отменено

Изцяло отменено по обективни причини

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

 

1

Веселина Джонева

1

 

 

 

 

Чавдар Тодоров

 

 

1

 

 

 

Заповедно производство - 38 обжалвани съдебни акта, от които 7 определения, 30 разпореждания и 1 заповед

Обжалвани разпореждания - 31

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

Николай Николов

10

4

 

Мая Миленкова

1

 

1

Красимира Проданова

2

 

 

Пламен Деянов

2

 

 

Веселина Джонева

4

 

 

Чавдар Тодоров

 

1

 

Елисавета Деянчева

3

1

 

Светослав Петров

1

 

 

В значителна част както за отмяната , така и за изменението на решенията причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

 

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетния период е 36,22 дела, а спрямо приключените дела – 31,28 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е 43,62 дела, а спрямо приключените – 37,98 дела. Съответно в наказателните колегии показателите са 28,82 дела и 24,58 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 98 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 44,35  дела, а спрямо приключените - 38,31  дела.

Делата по чл.410 и чл.417 от ГПК за 2015 год. са разглеждани от всички съдии. През отчетния период разгледани от граждански съдии са 803 дела от вида, съответно от наказателни съдии - 625 дела. Приключени от граждански съдии – 802 дела, съответно от наказателни съдии – 623 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат без посочените по-горе заповедни производства е 33,20 дела – спрямо делата за разглеждане, а спрямо приключените – 27,60 дела. Съответно в наказателните колегии с посочените по-горе заповедни производства показателите са 39,23 дела и 34,97 дела.

Действителната натовареност на гражданските съдии за отработените 50 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане (без разгледаните по чл.410 и чл.417 от ГПК дела от наказателни съдии) е 39,84 дела, а спрямо приключените – 33,12 дела. Съответно в наказателни колегии (с разгледаните по чл.410 и чл.417 от ГПК дела) за отработените 48 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане – 49,04 дела, а спрямо приключените – 43,71 дела.

 

V.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани от четирима съдии -  НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, ПРОДАНОВА и ДЕЯНОВ като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години, или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ, разпити на обвиняеми и свидетели, произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение./

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане на база четирима съдии е 36,02 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   30,73   дела   спрямо приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии   в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 17,64 дела месечно, а спрямо приключените – 15,05 дела.

По аналогичен начин за гражданските дела на база петима съдии: /РАДЕВ, ДЖОНЕВА, ТОДОРОВ, ДЕЯНЧЕВА, ПЕТРОВ/ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 52,34 дела, а спрямо приключените – 45,58 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ – 26,70 дела към всички дела за разглеждане и 23,26 дела спрямо приключените.  При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен платен годишен отпуск или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока. Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри.

 

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва:

 

Глава от НК

Дела за разглеждане

Приключени дела

С присъда

Прекратени и споразумения

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

 ІІ глава - Престъпление против личността

5

10

10

4

5

5

ІІІ глава - Престъпления против правата на гражданите

1

1

 

 

 

 

ІV глава - Престъпления против брака, семейството и младежта

1

11

5

 

5

 

V глава - Престъпления против собствеността

28

64

61

29

20

41

VІ глава - Престъпления против стопанството

13

37

39

23

9

30

VІІІ глава - Престъпления против държавните органи и обществените организации

1

14

10

8

1

9

ІХ глава - Документни престъпления

2

10

12

7

3

9

Х глава - Престъпления против реда и общественото спокойствие

3

6

4

3

 

4

ХІ глава - Общоопасни престъпления

9

114

97

81

8

89

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава   VII  -  престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната   системи   -   няма   останали   от   предходния   период   и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ.280 НК – 2 дела за разглеждане, от които 2 новообразувани. Приключено 1 дело със споразумение в 3-месечния срок.  1 лице е осъдено , с наложено наказание – 11 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години.

Глава IX - 12 дела за разглеждане, от които 10 новообразувани. Приключени са производствата по 12 дела -  8 със споразумение,  3 с присъда и 1 прекратено. В З-месечен срок са приключени 7 дела. Съдените лица по посочените дела са 11.

Наложените наказания са както следва: по делата с присъди - 3 лица оправдани, като 2 от присъдите са обжалвани и няма резултат от въззивната инстанция.

От делата, приключили със споразумение на 4 от подсъдимите е наложено наказание от вида "пробация", на 3 "лишаване от свобода" условно и на 1 „лишаване от свобода за срок от 1 година и шест месеца“.

Глава XI - чл.354 и сл.НК - 26 дела за разглеждане, от които 23 новообразувани, а са приключени 15 дела, по 2 от които е постановена присъда, по 13 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство. От делата приключени с присъда са наложени наказания – 2 лица с наложено наказание "глоба".  От делата, приключени със споразумение общо съдените лица са 13, на 5 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода до 3 години", на 6 от подсъдимите са наложени наказания "лишаване от свобода до 3 години", чието изтърпяване  е отложено по реда на чл.66 НК, на 2 от подсъдимите е наложено наказание глоба.

В пореден доклад изготвилият го изтъква мнението си, че  трябва внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ  НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ  ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 51 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 13 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, по 38 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД (267 дела) представляват 14,23%, към всички дела за разглеждане (330 дела) – 11,52%, а прямо приключените (238 дела) съответно – 15,97%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 171 дела /51,82% от делата за разглеждане и 64,05% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди възлиза на 209 броя, представляващи 63,33% от делата за разглеждане, 78,28% от постъпилите и  87,82% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания. Практически от 14 дела по посочените глави са приключени 13 дела /92,86%/, като само по 3 от тях е постановена присъда /23,08%/, 1 върнато на КРП и  8 прекратени,  са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

 

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

 

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 171 дела. По всички НОХД общо съдени са 279 лица, а реално осъдени 266 лица,  и 13 – оправдани.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 13 оправдателни присъди, от които 8 са обжалвани -  2 отменени и  6 без резултат, и 5  необжалвани.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК:  по глава ІІ – 2 присъди, от които 1 – отменена и 1 без резултат;  по глава V - 3 присъди – 2 без резултата и 1 необжалвана; и по глава VI – 4 присъди, 1 – отменена и 3 необжалвани присъди; глава ІХ – 3 присъди, от които 1 – без резултат и 2 необжалвани и глава ХІ – 1 присъда - без резултат.

За постановяването на оправдателните присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до постановяване на оправдателна присъда.

Към настоящия момент окончателен анализ на причините за отмяна на оправдателните присъди не може да се даде, поради липса на резултат от протестирането. Конкретните причини за отмяна на двете оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция са: неправилна преценка на доказателствата и нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.3, т.2, пр.1 от НПК. В първия случай присъдата е отменена, като е постановена осъдителна такава, а във втория случай присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, но за съжаление и на пропуски на съда.

Изготвилият доклада счита, че въпреки законодателните пропуски в наказателното право, често коментирани и публично, то не може да се определи като лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления. Към настоящия момент е известно предстоящия ремонт на НК, поради което преди приемането му повече коментари и критики към действащия НК са безсмислени.

            VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 2015 г. са издадени  6567 бр. свидетелства за съдимост. През  2014г. са издадени 5996 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2013г. -  6568 бр. свидетелства за съдимост.

През 2015г. в Бюрото за съдимост са издадени 1478 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2014г. са издадени 1723 бр. справки, а през 2013г. - 1800 бр. справки.

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2015г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд - гр. Кюстендил са постъпили 261 бр. дела, през 2014г. са постъпили 374 дела, а през 2013 г. - 368 бр.

Несвършените дела към 01.01.2015 г. са 1778 бр., към 01.01.2014 г. - 1700 бр., а към 01.01.2013 г. - 1741 дела.

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2015г. съдия по вписванията при Районен съд - гр. Кюстендил е извършил общо 5328 вписвания, в това число 254 броя ипотеки и 200 броя възбрани. През 2014г. са извършени 4422 вписвания, от които 204 бр. ипотеки и 249 бр. възбрани, през 2013г. - 4796 вписвания, от които 153 ипотеки и 290 възбрани.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..

                                                                                                                                                    (АНДРЕЙ РАДЕВ)