РАЙОНЕН СЪД

 

 

  ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

 

ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

 

 

 

 

 

 

2014 год.

гр. Кюстендил

 


Структурата и съдържанието на отчетния доклад са съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02. 2008 год. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01. 2009 год.

РАЙОНЕН СЪД - гр. Кюстендил попада в района на Кюстендилския съдебен окръг. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС – гр.Дупница, вторият районен съд от съдебния окръг, останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС – гр.Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр. Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр. Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намира и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил. Районен съд - гр. Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 -  съдии по вписванията. За поредна година през целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав. Съдия Красимира Проданова бе  командирована в Софийски районен съд, считано от 01.03.2011 год. до 30.06.2014 г., след което реално започна изпълнение на задълженията си в КРС от средата на месец октомври.

Във връзка с проведени конкурси за повишаване в длъжност и преместване съдия Николета Карамфилова бе преместена в Административен съд - Кюстендил от 08.04. 2014 год., а съдиите  Нели Маринова и Ася Стоименова бяха преместени в Софийски районен съд, съответно от 18. 06. 2014 год. и от 08.07. 2014 год.

По щатно разписание в КРС работят 33 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен секретар, 8 бр. съдебен деловодител, деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на съдебни книжа и призовки. През отчетния период няма  незаети щатни бройки за съдебни служители.

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01. 2014 год.

Към 01.01. 2014 г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 631 дела /Шестотин тридесет и едно/ от всички видове. През годината в съда са образувани  3307 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 3925 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 16,08% от общия брой дела за разглеждане през периода.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

В края на отчетната 2014 год. съдът е приключил 3380 дела, представляващи 102,21% от постъпилите 3307 през периода дела и 86,11% от всички дела за разглеждане - 3925. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се отчете дейността на съда в постоянно намален състав в гражданските колегии, но и от друга страна и това, че през цялата година съдиите от наказателните колегии гледаха делата по чл.410 и 417 ГПК. По решение на административния ръководител, поради спечелването на конкурс за преназначаване в друг съд от съдия Маринова същата през м.11/2013 год. бе изключена от общото разпределение на гражданските дела, а поради наличието на НОХД от обществен интерес и необходимостта от предприемане на мерки за срочното му приключване от месец септември на 2013 год. и съдия Деянов бе изваден от разпределението на НОХД и НАХД до месец април на 2014 год.

В края на отчетния период са останали несвършени 545 дела, представляващи 13,89 % от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице подобряване по този показател, въпреки намаления съдийски състав, но и отчитайки общото намаление на постъпилите за разглеждане дела през годината.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 2813 дела от всички видове, представляващи 83,22% от приключените и 71,67% от всички дела за разглеждане. Със съдебен акт по същество са приключили 2810 дела, представляващи 83,14% от решените дела и 71,59% от всички дела за разглеждане,  а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 - месечен срок дела е висок, като в пореден отчетен доклад изтъквам, че това се дължи основно на това, че за болшинството постъпили граждански дела най-вече тези  по реда на чл.410  и 417 ГПК е предписан кратък (3-дневен) срок за постановяване на съдебния акт и същия стриктно се спазва. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по  чл.78"а",ал.1 НК, чл.243 - 244 НПК и други. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите по НОХД за поредна година е от основните причини за отлагане на НОХД, както и това, че в редица случай ангажираността на защитниците на подсъдимите по дела извън съдебния окръг, стават причина за отлагане на делата. Все още по немалка  част от наказателните от общ характер дела причина за отлагането, а от това и невъзможност да се приключи по-голям обем от тях в кратък срок  е неявяването на самите подсъдими и свидетели по насрочените съдебни заседания по уважителни или не причини.

По гражданските дела  процента приключени в 3-месечен срок е голям, като резултата, следва да се признае за пореден път, се дължи на предписаните кратки процесуални срокове за постановяване на съдебните актове в заповедното производство - тези по чл.410 и 417 ГПК, представляващи 53,74% от делата за разглеждане от вида. Въпреки това отново следва да се отбележи, че  добрите резултати /87,83% от всички свършени граждански дела са приключени в 3-месечен срок/ се дължат и на обстоятелството, че считано от месец февруари на 2012 година делата по чл.410 и 417 ГПК се разпределят  само  между съдиите от наказателните колегии, за да се разтоварят тези от гражданските, което пък позволи на последните да запазят, при намаления граждански състав, макар и незначително да подобрят нивото на приключените в 3-месечен срок граждански дела по общия ред в сравнение с предходния период. На гражданските колегии може да се даде положителна оценка за дейността през периода. Не може да се игнорира и  това, че процесуалната уредба за образуването, движението и разглеждането на делата по ГПК, не дава възможност да се приключва по-голям обем граждански дела по общия ред, т.к. при спазване на правилата по чл.131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Инструктивния срок за приключване на делата в рамките на 3-три месеца не винаги може да се спази и поради неравномерното постъпление на делата през годината, както и поради фактическата невъзможност съдиите, поради упражняване на правото на ползване на платен годишен отпуск, по времето на ползването на такъв да администрират делата.

 Общия брой граждански дела за разглеждане през периода е  2581, а от тях - по общия ред – 821 дела /31,81% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 265 дела, представляващи 51,76% спрямо свършените дела /512/, което е по-добър резултат в сравнение с предходния отчетен период.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия е налице  по-малък брой останали неприключени в края на периода в сравнение с предходния отчетен период дела, чувствително по-малко общ брой дела за разглеждане по общия ред /причините основно са в намалението на общото постъпление/, по-малко общ брой новообразувани дела по общия ред и такъв брой приключени дела по общия ред. По същия начин стоят нещата в общата статистика на разгледани, приключени и останали несвършени в края на периода общо граждански дела, където може да се каже, че въпреки горното е налице подобрение в сравнение с резултатите от предходния отчетен период.

 

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 364 /2013г. – 470,  2012г. - 489/ НОХД, като от тях 97 /2013г. – 99, 2012г. - 85/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 267 /2013г. - 371, 2012г. – 404/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 301 /2013г. - 373 дела,  2012г. – 390/ дела, представляващи 82,69% от тях /2013г. са приключени 373 – 79,36%, за 2012г. са приключени 390 дела – 79,75%/.

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 57 дела /2013г. - 83, 2012г.- 98/ и по тях е постановена присъда /18,94% от приключилите дела/, а по 209 дела /2013г. - 259, за 2012г. - 265/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 30 дела са върнати за доразследване /2013г. - 23, 2012г. - 18 дела/ и 5 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 301 НОХД, производствата по 216 от тях, /2013г. - 258, 2012г. - 272/, представляващи  59,34% /2013г. – 54,89 %, 2012 – 55,62 %/, от всички дела за разглеждане и 71,76%  от приключените дела, са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 63 дела /2013г. - 97, а 2012г. – 99/, което е подобрение на резултата по този показател, съобразено с ангажираността на съдиите от наказателните колегии със заповедните производства и  намалението /по-малко 104 новообразувани и  106 от общия брой за разглеждане - 2013г. - 470, а през 2012г. - 489/ сочи на добра работа на съдиите от наказателните колегии по този вид дела.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

10

1

11

4

4

7

Николай Николов

25

95

100

81

13

87

Мая Миленкова

38

87

99

65

24

75

Николета Карамфилова

15

10

25

14

8

17

Красимира Проданова

 

35

30

30

1

29

Пламен Деянов

9

39

36

22

7

29

Видно е, че през отчетния период  е  налице чувствително  намаление   в постъплението на делата, на общия брой за разглеждане и на приключените дела в сравнение с предходния отчетен период, при което посочената по-горе ангажираност на съдиите от колегите и със заповедни производства, реално отработените в по-малко човекомесеца, поради намаления съдийски състав и необходимостта, основно по време на съдебната ваканция, съдиите да ползват редовния си платен годишен отпуск, както и очевидно поради положените  усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до намаляване на общият брой останали неприключени дела в сравнение с предходният период, нечувствително увеличаване броя дела, приключени в 3-месечен срок  и намаление на броят дела, приключени със съдебен акт по същество, на тези приключени със споразумение, но от друга страна и малко увеличаване /със 7 дела/ на броя върнати дела за доразследване. За горното трябва да се отчете и това, че съдия от наказателната колегия напусна през месец април, друга бе трайно командирована в СРС и ефективно работи в КРС около два месеца и половина, както и това, че в известни периоди натоварването на съдия Деянов бе значително облекчено, поради ангажираността му с разглеждане на НОХД от значим обществен интерес. Като причини за забавяне на производствата по НОХД, неприключили в 3-месечен срок, следва да се изтъкнат причините, аналогични от предходните периоди, а именно:

1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела;

2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие;

3. Отлагания поради неявяване на свидетели;

4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 58 НЧХД /2013г. - 57, 2012г. - 40/, от които постъпили 33 дела /2013г. - 42 дела, 2012г. - 21 дела/, като в сравнение с предходния  отчетен период  през текущия прави впечатление известно увеличение на този вид дела. През периода съдът е приключил 26 дела от този вид /2013г. - 32, 2012г. - 25/, представляващи 44,83% от общия брой дела за разглеждане /2013г. – 56,14%, 2012г. –62,50%/  и 78,79% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 32 дела, представляващи 55,17% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД 8 дела /2013г. - 7, 2012г. - 5/ са в 3-месечен срок и те представляват 30,77% от приключилите и 13,79% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 26 НЧХД по 9 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

 

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Николай Николов

3

7

6

3

2

4

Мая Миленкова

7

13

10

3

4

6

Николета Карамфилова

2

 

2

1

1

1

Красимира Проданова

 

9

 

 

 

 

Пламен Деянов

13

4

8

1

2

6

 

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида НАХД - 481 дела /2013г. – 661, 2012г. - 702/, като от тях 357 /2013г. - 538, 2012г. - 532/ дела са постъпилите /74,22% от делата за разглеждане/, а 124  /2013г. - 123, 2012г. – 170/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 394 /2013г. - 537, 2012г. - 579/ дела, представляващи 81,92% /2013г. – 81,24%, 2012г.- 82,48%/ от всички дела за разглеждане от вида и 110,36% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 87 НАХД.

От приключилите 394 НАХД производствата по 216 от тях /54,82% от приключените и 44,91% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 316 дела от вида НАХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /80,20% от свършените и 65,70% от делата за разглеждане/, а по останалите 78 дела /19,80% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице  чувствително намаляване на броя новообразувани дела, общия брой дела за разглеждане, броя свършени дела, броя приключени в 3-месечен срок дела, на тези със съдебен акт по същество, при увеличен брой заседания и  от втора страна, очевидно поради значително намалелия общ обем дела за разглеждане са останали по-малко висящи в края на годината дела от този вид. Причини за  влошаване на част от горните показатели са в това, че наказателните колегии на съда също работеха през годината в непълен състав през цялото време, поради напускането на съдия Карамфилова, командироването на съдия Проданова в СРС до средата на месец октомври, изключването за определени периоди от разпределение на новопостъпилите дела на съдия Деянов, който разглеждаше в периода НОХД от значим обществен интерес. За горното със сигурност е допринесло и обстоятелството, че съдиите от колегията разглеждаха и изцяло делата по чл.410 и 417 ГПК, които макар и да не представляват значителна фактическа и правна сложност, изискват време и внимание.

От вида НАХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата - 171 дела, по Закона за митниците - 71 дела, по ЗА, ЗДДС и ДОПК - 3 дела, по ЗГ и ЗЛОД - 12 дела, по УБДХ - 23 дела, и по ЗЗП – 5 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания - 72 дела.

Дела от вида НАХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

18

 

18

9

16

2

Николай Николов

26

109

106

72

87

19

Мая Миленкова

47

117

147

61

115

32

Николета Карамфилова

30

9

39

21

36

3

Веселина Джонева

 

2

2

2

2

 

Чавдар Тодоров

 

7

7

7

7

 

Красимира Проданова

 

25

13

13

9

4

Нели Маринова

 

1

1

1

1

 

Пламен Деянов

3

87

61

30

43

18

 

През отчетния период по приложението на чл.78 "а" от НК  са постъпили 33 дела /2013г.- 30, 2012г.- 35/, а разглежданите общо са 41 /2013г. - 38, 2012г. - 44 дела/ дела, т.е налице е известно намаление на  броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 37 дела /2013г. - 30, 2012г. - 36/ дела, представляващи 112,12% от постъпилите, а неприключени са 4 / 2013г. - 8 дела,  2012г. - 8 дела/.

По 33 дела /89,19% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:  

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

 

1

1

 

 

1

Николай Николов

3

11

14

13

13

1

Мая Миленкова

4

11

14

11

13

1

Красимира Проданова

 

3

2

2

2

 

Пламен Деянов

1

7

6

2

5

1

 

През периода са разгледани общо 24 дела по приложението на УБДХ /2013г. - 44, 2012г. - 56 дела/, от които постъпили 23 /2013г. - 43, 2012г. - 54/, като 24 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 390 наказателно частни дела /2013г. - 412, 2012г. - 533/, от които 26 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 1 молби за приложението на  чл.85 - 88"а" НК.

 

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1194 граждански дела /2013г. – 1305, 2012г. – 1622/, като от тях 361 /2013г. - 437, 2012г. - 634/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 30,23% от делата за разглеждане, а 833 /2013г.- 868, 2012г. -988/ дела са новопостъпили /69,77 % от делата за разглеждане/. Приключени дела 840, като в 3-месечен срок са приключени 569 дела, представляващи 67,74% от приключените и 47,65% от делата за разглеждане.

От приключените дела  по 662 дела /78,81% от приключените дела и 55,44 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 28 дела /3,33% от приключените и 2,35% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела  са 354 броя.

Поради  изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела, при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години, следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданските колегии.

Разглежданите дела по материя и брой, са както следва:

ИСКОВЕ ПО СК - 233 дела, от които 185 постъпили /79,40%/ и 48 дела останали от предходния период.

Приключени са 184 дела /78,97% от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 141 дела /76,63% от приключените и 60,52% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

От приключените 184 дела в 3-месечен срок са 160 дела /86,96% от приключените и 68,67% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

32

28

27

18

8

2

Мая Миленкова

 

2

2

2

1

 

1

Веселина Джонева

20

76

76

68

60

3

13

Чавдар Тодоров

21

74

70

58

57

6

7

Красимира Проданова

 

1

1

1

 

1

 

Нели Маринова

7

 

7

4

5

 

2

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - 383 дела за разглеждане, от които 155 дела останали несвършени от предходния период, 228 постъпили дела, от които 13 дела постъпили по подсъдност и едно върнато за ново разглеждане. Общо приключените дела са 232 /60,57% от всички дела и 101,75% от новообразуваните и получени по подсъдност/, като 103 от тях /44,40% от приключените и 26,89% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 169 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /72,84% от приключените и 44,13% от всички дела за разглеждане от вида/, 61 са прекратени на друго основание и 2 по спогодба.


Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

2

63

51

30

35

1

15

Мая Миленкова

 

1

 

 

 

 

 

Веселина Джонева

56

79

62

31

46

1

15

Чавдар Тодоров

67

83

87

32

63

 

24

Красимира Проданова

 

1

1

1

 

 

1

Нели Маринова

30

 

30

9

25

 

5

Пламен Деянов

 

1

1

 

 

 

1

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 77 дела по вещни искове, като от тях 46 дела са постъпили /59,74% от делата за разглеждане/. Приключени са 48 дела 62,34% от делата за разглеждане/, като от тях 13 дела /27,08% от приключените и 16,88% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 28 дела от вида /58,33% от приключените и 36,36% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 29 дела.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

4

14

10

4

6

 

4

Николай Николов

1

 

1

 

1

 

 

Веселина Джонева

7

15

14

6

5

1

8

Чавдар Тодоров

12

17

16

3

9

 

7

Нели Маринова

7

 

7

 

7

 

 

 

ДЕЛБИ

През периода са разгледани 89 дела, като от тях 21 са постъпилите. Приключени са 31 дела /34,83% от делата за разглеждане и 147,62% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 1 дело /3,23% от приключените и 1,12% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 58 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 19 дела,  6 прекратени по спогодба и 6 дела са прекратени на друго основание.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Николай Николов

1

 

 

 

 

 

 

Мая Миленкова

3

 

 

 

 

 

 

Николета Карамфилова

1

 

 

 

 

 

 

Веселина Джонева

25

9

11

 

6

4

1

Ася Стоименова

2

 

 

 

 

 

 

Чавдар Тодоров

27

12

13

1

8

1

4

Нели Маринова

9

 

7

 

5

1

1

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

През периода са разгледани 113 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 77 дела /68,14%/. От вида през годината са приключени 73 дела /64,60% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 39 броя /53,42% от приключените и 34,51% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 66 от тях /90,41% от приключените и 58,41% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, 6 дела са прекратени  на друго основание и 1 по спогодба.


Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

2

34

14

8

10

 

4

Мая Миленкова

 

1

1

1

1

 

 

Веселина Джонева

13

19

23

15

21

1

1

Чавдар Тодоров

15

23

29

12

29

 

 

Нели Маринова

6

 

6

3

5

 

1

ДРУГИ ДЕЛА

По този раздел през периода далата за разглеждане са 274, като от тях 266 дела / 97,08%/ са новообразуваните. Общо от този вид са приключени 253 дела /92,34% от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 250 дела /98,81% от приключените и 91,24% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 226 дела /89,33% от приключените и 82,48% от делата за разглеждане/, а останалите 27 дела са прекратени по други причини.

В края на периода са останали неприключени 21 дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела:

 1. По Закона за закрила срещу домашното насилие - 22 дела за разглеждане, от които 21 постъпили. Приключени са 15 дела, 10 от които със съдебен акт по съществото на спора и 5 прекратени по други причини. От приключените в 3-месечен срок са 14 дела;

2. По Закона за защита срещу дискриминацията - няма разглеждани дела;

3. По чл.26-ти от Закон за закрила на детето - 17 разгледани дела, от които 16 постъпили, 16 приключени дела - със съдебен акт по същество. От приключените в 3-месечен срок са 16 дела.

4. По чл.30-ти от Закона за закрила на детето - 17 разгледани дела, от които 16 постъпили, като 15 дела са приключени със съдебен акт по същество и 1 е прекратено по други причини.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

20

15

15

10

 

5

Николай Николов

 

25

25

25

25

 

 

Мая Миленкова

 

28

28

27

28

 

 

Николета Карамфилова

 

4

4

4

4

 

 

Веселина Джонева

3

63

58

57

47

 

11

Чавдар Тодоров

5

64

62

61

51

 

11

Красимира Проданова

 

20

20

20

20

 

 

Нели Маринова

 

25

25

25

25

 

 

Пламен Деянов

 

17

16

16

16

 

 

 

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 25 дела от този вид, като от тях 10 дела /40,00%/ са постъпилите. Приключени са 19 дела /76,00% от делата за разглеждане и 190,00% от новообразуваните/, като по 13 от тях /68,42% от приключените и 52,00% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 3 дела – 15,79% от приключените и 12,00% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 6 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

1

 

1

 

 

 

1

Веселина Джонева

2

6

5

 

4

 

1

Чавдар Тодоров

4

4

5

2

3

 

2

Нели Маринова

8

 

8

1

6

 

2

 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1381 /2013- 1491, 2012г. - 1798/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1387 /2013г. – 1491, 2012г. - 1824/ дела, а от тях са приключени 1387 дела 100,00% спрямо делата за разглеждане и 100,43% спрямо постъпилите/, от които 1387 дела в 3-месечен срок /представляващи 100,00% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1364 дела, а 23 дела са прекратени на друго основание. В края на периода няма останали несвършени  дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

11

11

11

11

 

 

Николай Николов

 

276

276

276

269

 

7

Мая Миленкова

3

447

450

450

442

 

8

Николета Карамфилова

3

97

100

100

99

 

1

Чавдар Тодоров

 

18

18

18

18

 

 

Красимира Проданова

 

151

151

151

148

 

3

Нели Маринова

 

1

1

1

1

 

 

Пламен Деянов

 

380

380

380

376

 

4

 

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 30 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 5 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в  НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на  последните с изискванията на чл.246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 17 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 2 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени по други причини и 2 дела са върнати за доразследване.

По 2 НЧД производствата са прекратени и са върнати за доразследване, по 24 НЧД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 78 НАХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 201 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са седем основни групи:

1. Нередовни искови молби - 20 ;

2..Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 2;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 36;

4. Изначална недопустимост на исковете - 23;

5. Спогодба  - 28;

6. Изпратени по подсъдност - 27

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 65 дела.

По 23 дела от тези по чл.410 и чл.417 ГПК, производството е прекратено, от които 19 са изпратени по подсъдност, а по останалите 4 дела  причините са следнитe -  непредявен иск след подадено възражение от длъжника и  поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда за посочване на адрес за призоваване на длъжника.

 

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е  непълен, а би се оказал и неточен.

 

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 44 съдебни акта, от които 14 определения и разпореждания и  присъди - 30 от вида.

 

Обжалваните присъди са постановени по следните глави от НК:

Глава ІІ Престъпления против личността - обжалвани присъди - 6

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Андрей Радев

 

 

1

 

Мая Миленкова

1

1

 

 

Николета Карамфилова

 

1

 

 

Пламен Деянов

2

 

 

 

 

Глава V Престъпления против собствеността - обжалвани присъди - 15

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

2

Никола Николов

1

 

 

1

Мая Миленкова

2

2

2

1

Николета Карамфилова

 

1

 

 

Пламен Деянов

1

 

1

 

 

Глава VI Престъпления против стопанството - обжалвани присъди - 6

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

1

Мая Миленкова

2

 

 

1

Пламен Деянов

 

 

1

 

 

Глава ІХ Документни престъпления - обжалвани присъди - 2

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Андрей Радев

 

1

 

 

Никола Николов

 

 

 

1

 

Глава ХІ Общопасни престъпления - обжалвани присъди - 1

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Никола Николов

1

 

 

 

 

Данните за резултата от обжалванията към настоящия момент не са добри, въпреки че  по-голяма част от присъдите са потвърдени или изменени, но частта отменени присъди е обезпокоителен, дори и статистиката да остане непроменена по отношение на последните. Краен анализ за качеството на правораздавателната дейност на съдиите от наказателните колегии в цялост и в частност може да се даде едва след като има краен резултат от въззивните и касационна инстанция. Към настоящия момент анализът сочи, че изменението на присъди засяга основно размерите, по-малко вида на наложените наказания. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените  присъди е малък. Случаите  на изменение на присъдата се отнасят до размерите на наложените наказания от  въззивната инстанция, която или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията намалява или заменява наказанията  с  по-леки.

НЧХД - обжалвани 18 съдебни акта, от които 9 определения и 9 присъди. Обжалваните присъди са, по съдии, както следва:

Съдия

Потвърдена

Изменена

Отменена

Без резултат

Николай Николов

1

 

 

1

Мая Миленкова

 

 

 

5

Николета Карамфилова

 

 

1

 

Пламен Деянов

 

1

 

 

            НАХД чл.78 "А" обжалвани - 3  решения.

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Николай Николов

1

 

 

 

Мая Миленкова

 

 

 

2

            НАХД - обжалвани 159 съдебни акта, от които 2 определения и  решенията по 157  дела. Обжалваните решения са както следва:

По приложението на ЗГ и ЗЛОД - обжалвани решения - 12

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

2

 

 

Никола Николов

3

 

1

Мая Миленкова

3

1

1

Николета Карамфилова

1

 

 

 

По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани решения - 39

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

3

3

 

Никола Николов

11

5

 

Мая Миленкова

10

1

1

Николета Карамфилова

5

 

 

 

По Закон за митниците - обжалвани решения - 65

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

4

1

 

Никола Николов

12

1

 

Мая Миленкова

17

4

2

Николета Карамфилова

16

2

 

Пламен Деянов

2

1

3

 

 По ЗА, ЗДДС и ДОПК - обжалвани решения - 4

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Никола Николов

1

 

 

Мая Миленкова

2

1

 

 

Закон за защита на потребителите - обжалвани решения - 5

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

Никола Николов

1

 

 

Мая Миленкова

2

 

 

Николета Карамфилова

 

1

 

По НАХД, извън посочените - обжалвани са  32 решения

Съдия

Потвърдено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

1

 

Никола Николов

4

4

1

Мая Миленкова

3

3

2

Николета Карамфилова

4

6

 

Пламен Деянов

 

1

2

На база на резултатите от касационната проверка през 2014 г. са обжалвани 159 съдебни акта /от 157 обжалвани решения - 108 са потвърдени, 36 отменени и 13 без резултат  и 2 обжалвани определения -  потвърдени/. Към настоящия момент е видно, че потвърдените съдебни актове са 69,18% спрямо обжалваните дела и  22,64% са отменените /35,93% за 2013г. и 25,21% за 2012г./. Броят обжалвани съдебни актове НАХД в сравнение с предходния  отчетен период /231 дела за 2013г. и 234 за 2012г./ е намален незначително, което не би могло само по себе си да доведе до извод, че съдиите при изготвянето на актовете си не са били в такава степен аргументирани, че да убедят жалбоподателите в правотата на решението. Самият размер на налаганите с атакуваните наказателни постановления глоби и санкции е висок, което според мен е предпоставка страните да използват всички  процесуални възможности за обжалване. Колебанията в практика на съдебните въззивни и касационни състави също е предпоставка за обжалване на по-голям брой решения по НАХД.

ЧНД - обжалвани са 34 съдебни акта.

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Никола Николов

3

 

 

 

Мая Миленкова

10

1

 

1

Николета Карамфилова

5

1

 

1

Веселина Джонева

1

 

 

 

Красимира Проданова

3

 

1

 

Пламен Деянов

2

 

5

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 10 съдебни акта, от които 2 определения и 8 решения.

Обжалвани решения - 8

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

2

 

 

 

Веселина Джонева

2

 

 

 

Чавдар Тодоров

2

 

 

 

Нели Маринова

 

1

 

1

Облигационни искове - обжалвани 103 съдебни акта, от които 27 определения и 76 решения.

Обжалвани решения - 76

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

3

2

1

2

Веселина Джонева

14

2

1

6

Чавдар Тодоров

10

3

2

14

Нели Маринова

9

1

1

5

Вещни искове - обжалвани 26 съдебни акта, от които 9 определения и 17 решения.

Обжалвани решения - 17

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

3

Николай Николов

 

 

 

1

Веселина Джонева

2

 

 

 

Чавдар Тодоров

3

 

 

1

Нели Маринова

3

 

 

4

 

Делби - обжалвани 11 съдебни акта, от които 1 разпореждане и 10 решения.

Обжалвани решения - 10

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Николета Карамфилова

1

 

 

 

Чавдар Тодоров

 

1

 

4

Нели Маринова

2

 

 

2

 

Искове по кодекса на труда - обжалвани 36 съдебни акта, от които 4 определения и 32 решения.

Обжалвани решения - 32

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

 

 

 

3

Мая Миленкова

1

 

 

 

Веселина Джонева

3

2

 

3

Чавдар Тодоров

6

 

3

9

Нели Маринова

 

 

 

2

 

Други дела - 2 обжалвани съдебни акта, от които 2 решения.

Обжалвани решения - 2

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Веселина Джонева

1

 

 

 

Нели Маринова

1

 

 

 

 

Административни дела - 14 обжалвани съдебни акта, от които 6 определения и 8 решения

Обжалвани решения - 8

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Веселина Джонева

1

 

 

1

Чавдар Тодоров

 

 

1

1

Нели Маринова

2

 

2

 

 

Заповедно производство - 43 обжалвани съдебни акта, от които 15 определения, 27 разпореждания и 1 заповед

Обжалвани разпореждания - 27

Съдия

Потвърдено

Изменено

Отменено

Без резултат

Андрей Радев

1

 

 

 

Николай Николов

1

 

3

4

Мая Миленкова

6

1

2

1

Николета Карамфилова

 

 

3

 

Пламен Деянов

 

 

4

1

 

В по-голямата част както за отменените, така и за изменените решения, причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетния период е 32,71 дела, а спрямо приключените дела - 28,17 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е 43,02 дела, а спрямо приключените - 37,12 дела. Съответно в наказателните колегии показателите са 22,40 дела и 19,22 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 87 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 45,11  дела, а спрямо приключените - 38,85  дела.

През отчетния период 1357 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са разгледани от наказателните съдии, от които 1357 са свършени. Натовареността на гражданските съдии по щат без посочените по-горе заповедни производства е 28,56 дела, а спрямо приключените - 14,50 дела. Съответно в наказателните колегии с посочените по-горе заповедни производства показателите са 45,02 дела и 41,83дела.

Действителната натовареност на гражданските съдии за отработените 42 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане е 29,14 дела, а спрямо приключените - 20,71 дела. Съответно в наказателни колегии за отработените 45 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане - 60,02 а спрямо приключените - 55,78 дела.

 

V.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно от петима съдии -  НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, КАРАМФИЛОВА, ПРОДАНОВА, ДЕЯНОВ като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години, или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ, разпити на обвиняеми и свидетели, произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение./

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността по щат спрямо наказателните дела за разглеждане на база петима съдии е 22,40 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   19,22   дела   спрямо приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии   в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 11,20 дела месечно, а спрямо приключените - 9,61 дела.

По аналогичен начин за гражданските дела на база петима съдии: /РАДЕВ, ДЖОНЕВА, СТОИМЕНОВА, ТОДОРОВ, МАРИНОВА/ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 43,02 дела, а спрямо приключените - 37,12 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ - 21,51 дела към всички дела за разглеждане и 18,56 дела спрямо приключените. Както беше отбелязано по - горе през отчетния период 1357 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК са разглеждани от наказателните съдии. При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен платен годишен отпуск, отпуск за отглеждане на малко дете или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока. Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри. За натовареността на гражданските колегии следва да се държи сметка и за това, че през отчетния период те не  разглеждаха дела по чл.410 и 417 ГПК.

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва:

Глава от НК

Дела за разглеждане

Приключени дела

С присъда

Прекратени и споразумения

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

 ІІ глава - Престъпление против личността

6

6

7

2

5

2

ІІІ глава - Престъпления против правата на гражданите

2

2

3

3

 

3

ІV глава - Престъпления против брака, семейството и младежта

5

5

9

3

9

 

V глава - Престъпления против собствеността

40

67

79

38

33

46

VІ глава - Престъпления против стопанството

18

51

56

46

5

51

VІІІ глава - Престъпления против държавните органи и обществените организации

2

16

17

13

1

16

ІХ глава - Документни престъпления

4

14

16

12

2

14

Х глава - Престъпления против реда и общественото спокойствие

3

5

5

4

 

5

ХІ глава - Общоопасни престъпления

17

101

109

95

2

107

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава   VII  -  престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната   системи   -   няма   останали   от   предходния   период   и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ.280 НК - няма останали от предходния период и новообразувани дела.

Глава IX - 18 дела за разглеждане, от които 14 новообразувани. Приключени са производствата по 16 дела - по 8 със споразумение, по 2 с присъда и 6 прекратени. В З-месечен срок са приключени 12 дела. Съдените лица по посочените дела са 12.

Наложените наказания са както следва: по делата с присъди - 2 присъди - 2 лица с наложено наказание глоба, 1 лице с наложено наказание -   лишаване от свобода за срок от 6 години и 1 лице с наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от 5 години (след обжалване, наказанията са намалени съответно на лишаване от свобода за срок от 3 години и 6 месеца - ефективна и 2 години изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от 4 години).

От делата, приключили със споразумение на 3 от подсъдимите е наложено наказание от вида "пробация" и на 5 "лишаване от свобода" условно.

Глава XI - чл.354 и сл.НК - 26 дела за разглеждане, от които 18 новообразувани, а са приключени 23 дела, по 1 от които е постановена присъда, по 20 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство, 1 е върнато за доразследване и 1 е прекратено по други причени. От делата приключени с присъда са наложени наказания – 1 лице с наложено наказание "глоба".  От делата, приключени със споразумение общо съдените лица са 20, на 5 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода до 3 години", на 8 от подсъдимите са наложени наказания "лишаване от свобода до 3 години", чието изтърпяване  е отложено по реда на чл.66 НК, на 6 от подсъдимите е наложено наказание глоба  и 1 лице с наказание пробация.

В пореден доклад изготвилият го изтъква мнението си, че  трябва внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

А/ ОТНОСИТЕЛЕН   ДЯЛ   НА   ОСЪДИТЕЛНИТЕ   ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 57 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 5 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда и 2, по които лицата са освободени от наказателна отговорност, по 50 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД представляват 18,73%, към всички дела за разглеждане – 13,74%, а спрямо приключените съответно - 16,61%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 210 дела /57,69% от делата за разглеждане и 78,65% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което практически общият брой на осъдителните присъди възлиза на 260 броя, представляващи 71,43% от делата за разглеждане, 97,38% от постъпилите и 86,38% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания. Практически от 44 дела по посочените глави са приключени 39 дела /88,64%/, като само по 3 от тях е постановена присъда /6,82%/, а по всички останали, без 1 върнато на КРП и  7 прекратени,  са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 210 дела. По всички НОХД общо съдени са 303 лица, а реално осъдени 296 лица,  5 - оправдани и 2 лица освободени от наказателна отговорност.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 5 оправдателни присъди, които са обжалвани - 3 потвърдени, 1 отменена и 1 без резултат.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК: по глава V - 2 присъди - 1 потвърдена и 1 отменена; и по глава VI - 3 обжалвани присъди от които 2 потвърдени, и 1 без резултат.

За постановяването на оправдателните присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до постановяване на оправдателна присъда. Оправдателни присъди се отменят и поради това, че въззивната инстанция е приела, че обвинителните актове не отговарят на изискванията на НПК, което означава, че съдиите-докладчици трябва в още по-голяма степен да прецизират дейността си при подготовката на делото, за да не се получава такъв резултат.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, но за съжаление и на  пропуски на съда.

Изготвилият доклада счита, че въпреки законодателните пропуски в наказателното право, често коментирани и публично, то не може да се определи като лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления. Към настоящия момент е известно предстоящия ремонт на НК, поради което преди приемането му повече коментари и критики към действащия НК са безсмислени.

            VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 201. са издадени  5996 бр. свидетелства за съдимост. През  2013г. са издадени 6568 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2012г. -  7405 бр. свидетелства за съдимост.

През 2013г. в Бюрото за съдимост са издадени и 1723 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2012г. са издадени 1800 бр. справки, а през 2011г. - 1829 бр. справки.

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2014г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд - гр. Кюстендил са постъпили 374 бр. дела, през 2013г. са постъпили 368 дела, а през 2012 г. - 273 бр.

Несвършените дела към 01.01.2014 г. са 1700 бр., към 01.01.2013 г. - 1741 бр., а към 01.01.2012 г. - 1795 дела.

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2014г. съдия по вписванията при Районен съд - гр. Кюстендил е извършил общо 4422 вписвания, в това число 204 броя ипотеки и 249 броя възбрани. През 2013г. са извършени 4796 вписвания, от които 153 бр. ипотеки и 290 бр. възбрани, през 2012г. - 4299 вписвания, от които 158 ипотеки и 235 възбрани.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..

                                                                                                                                                    (АНДРЕЙ РАДЕВ)