РАЙОНЕН СЪД

 

 

  ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

 

ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

 

 

 

 

 

 

2013 год.

гр. Кюстендил

 


Структурата и съдържанието на отчетния доклад са съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02. 2008 год. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01. 2009 год.

РАЙОНЕН СЪД - гр. Кюстендил попада в района на Кюстендилския съдебен окръг. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС – гр.Дупница, вторият районен съд от съдебния окръг, останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС – гр.Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр. Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр. Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намира и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил. Районен съд - гр. Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 -  съдии по вписванията. За поредна година през целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав, тъй като съдия Красимира Проданова бе  командирована в Софийски районен съд, считано от 01.03. 2011 год., а считано от месец юни в продължителен отпуск е и втори съдия.

По щатно разписание в КРС работят 33 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен секретар, 7 бр. съдебен деловодител, деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на съдебни книжа и призовки. През отчетния период няма  незаети щатни бройки за съдебни служители.

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01.2013 год.

Към 01.01.2013г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 688 дела /Шестотин осемдесет и осем/ от всички видове. През годината в съда са образувани  3752 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 4440 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 15,50% от общия брой дела за разглеждане през периода.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

В края на отчетната 2013г. съдът е приключил 3809 дела, представляващи 101,52% от постъпилите 3752 през периода дела и 85,79% от всички дела за разглеждане - 4440. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се вземе в предвид това, че през цялата година съдът в цялост и гражданската му колегия в частност работи в намален съдийски състав. Следва да се отбележи и това, че поради спечелването на конкурс за преназначаване в друг съд от съдия Маринова същата през м.11 бе изключена от общото разпределение на гражданските дела, а поради наличието на НОХД от обществен интерес и необходимостта от предприемане на мерки за срочното му приключване от месец септември на 2013 год. и съдия Деянов бе изваден от разпределението на НОХД и НАХД.

В края на отчетния период са останали несвършени 631 дела, представляващи 14,21% от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице подобряване по този показател, въпреки намаления съдийски състав.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 3167 дела от всички видове, представляващи 83,15% от приключените и 71,33% от всички дела за разглеждане. Със съдебен акт по същество са приключили 3122 дела, представляващи 81,9 % от решените дела и 71,33% от всички дела за разглеждане,  а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 - месечен срок дела е висок, но това се дължи основно на това, че за огромният брой постъпили граждански дела най-вече тези  по реда на чл.410  и 417 ГПК е предписан кратък /3-дневен/ срок за постановяване на съдебния акт и същия стриктно се спазва. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по  чл.78"а", ал.1 НК, чл.243 - 244 НПК и други. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите по НОХД за поредна година е от основните причини за отлагане на НОХД. Като друга причина следва да се изтъкне ангажираността на адвокатите по дела извън съдебния окръг, при което за да не се наруши правото на защита делата се отлагат. По част от наказателните от общ характер дела причина за отлагането им, а от там и невъзможност да се приключи по-голям обем от тях в кратък срок  е неявяването на самите подсъдими и свидетели по насрочените съдебни заседания.

По гражданските дела  процента приключени в 3-месечен срок е голям, но това се дължи основно на кратките процесуални срокове за постановяване на съдебните актове по основния брой производства- тези по чл.410 и 417 ГПК, представляващи 52,50% от общия обем дела от вида. Въпреки това не може да не се отбележи, че  добрите резултати /86% от всички свършени граждански дела са приключени в 3-месечен срок/ се дължат и на обстоятелството, че считано от месец февруари на 2012 година делата по чл.410 и 417 ГПК се разпределят  само  между съдиите от наказателните колегии, за да се разтоварят тези от гражданските, което пък позволи на последните да запазят, дори и незначително да подобрят нивото на приключените в           3-месечен срок граждански дела по общия ред в сравнение с предходния период. Резултатите на съда със сигурност щяха да са още по-добри, ако съдия от гражданска колегия, считано от м. юни 2013 год., не започна ползване на отпуск за отглеждане на малко дете. На гражданските колегии може да се даде положителна оценка за дейността през периода. Следва да се посочи и особено същественото обстоятелство, че законодателната  уредба, регламентираща гражданския процес не дава възможност да се приключва по-голям обем граждански дела по общия ред, т.к при спазване на правилата по чл.131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Инструктивния срок за приключване на делата в рамките на 3-три месеца не винаги може да се спази и поради неравномерното постъпление на делата през годината, както и поради фактическата невъзможност съдиите, поради упражняване на правото на ползване на платен годишен отпуск, по времето на ползването на такъв да администрират делата.

 Следва да се отбележи, че общия брой граждански дела през периода е  2796, а от тях - по общия ред – 937дела /33,51% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 345 дела, представляващи 55,83% спрямо свършените дела /618/, което е по-добър резултат в сравнение с предходния отчетен период.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия е налице  по-малък брой останали неприключени в края на периода в сравнение с предходния отчетен период дела, чувствително по-малко общ брой дела за разглеждане по общия ред /причините основно са в намалението на общото постъпление/, по-малко общ брой новообразувани дела по общия ред и такъв брой приключени дела по общия ред. По същия начин стоят нещата в общата статистика на разгледани, приключени и останали несвършени в края на периода общо граждански дела, където може да се каже, че въпреки горното е налице подобрение в сравнение с резултатите от предходния отчетен период.

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 470 /2012г. – 489,  2011г. - 467/ НОХД, като от тях 99 /2012г. – 85, 2011г. - 104/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 371 /2012г. -404, 2011г. – 363/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 373  /2012г. - 390 дела,  2011г. – 382/ дела, представляващи 79,36% от тях /2012г. са приключени 390 – 79,75%, за 2011г. са приключени 382 дела – 81,80%/.

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 83 дела /2012г. - 98, 2011г.- 124/ и по тях е постановена присъда /22,25% от приключилите дела/, а по 259 дела /2012г. - 265, за 2011г. - 220/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 23 дела са върнати за доразследване /2012г. - 18, 2011г. - 24 дела/ и 8 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 373 НОХД, производствата по 258 от тях, /2012г. - 272, 2011г. - 218/, представляващи  54,89% /2012г. – 55,62%, 2011 – 46,68%/, от всички дела за разглеждане и 69,17%  от приключените дела, са приключили в              3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 97 дела /2012г. - 99, а 2011г. – 85/, което е незначително подобрение на резултата по този показател и същото, съобразено с ангажираността на съдиите от наказателните колегии със заповедните производства и малкото намаление /по-малко 33 новообразувани и  19 от общия брой за разглеждане - 2012г. - 489, а през 2011г. - 467/ сочи за добра работа на съдиите от наказателните колегии по този вид дела.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

6

68

64

55

11

53

Николай Николов

22

81

87

61

17

70

Мая Миленкова

26

77

72

47

19

53

Николета Карамфилова

33

79

82

43

21

61

Чавдар Тодоров

 

4

4

4

 

4

Нели Маринова

 

6

6

6

 

6

Пламен Деянов

12

56

58

42

15

43

 

Видно е, че през отчетния период  е  налице малко намаление   в постъплението на делата, на общия брой за разглеждане и на приключените дела в сравнение с предходният отчетен период, при което посочената по-горе ангажираност на съдиите от колегите и със заповедни производства, реално отработените в по-малко човекомесеца, поради намаленият съдийски състав и поради използването на редовен платен годишен отпуск, както и очевидно поради положените  усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до, макар и незначително увеличение  на общият брой останали неприключени дела в сравнение с предходният период, нечувствително намаляване броя дела, приключени в 3-месечен срок  и намаление на броят дела, приключени със съдебен акт по същество, на тези приключени със споразумение, но от друга страна и малко увеличаване /с 5 дела/ на броя върнати дела за доразследване. Като причини за забавяне на производствата по НОХД, неприключили в 3-месечен срок, следва да се изтъкнат причините, аналогични от предходните периоди, а именно:

1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела;

2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие;

3. Отлагания поради неявяване на свидетели;

4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 57 НЧХД /2012г. - 40, 2011г. - 48/, от които постъпили 42 дела /2012г. - 21 дела, 2011г. - 31 дела/, като в сравнение с предходния  отчетен период  през текущия прави впечатление известно увеличение на този вид дела. През периода съдът е приключил 32 дела от този вид /2012г. - 25, 2011г. - 29/, представляващи 56,14% от общия брой дела за разглеждане /2012г. – 62,50%, 2011г. – 60,42%/  и 76,19% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 25 дела, представляващи 43,86% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД 7 дела /2012г. - 5, 2011г. - 7/ са в 3-месечен срок и те представляват 21,88% от приключилите и 12,28% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 32 НЧХД по 12 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

 

2

2

1

 

2

Николай Николов

2

3

3

 

3

 

Мая Миленкова

4

2

4

 

1

3

Николета Карамфилова

5

15

10

2

6

4

Нели Маринова

 

2

2

2

 

2

Пламен Деянов

4

18

11

2

2

9

 

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида НАХД - 661 дела /2012г. – 702, 2011г. - 623/, като от тях 538 /2012г. - 532, 2011г. - 546/ дела са постъпилите /81,39% от делата за разглеждане/, а 123  /2012г. - 170, 2011г. – 77/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 537 /2012г. - 579, 2011г. - 453/ дела, представляващи 81,24% /2012г. – 82,48%, 2011г. - 72,71%/ от всички дела за разглеждане от вида и 99,81% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 124 НАХД.

От приключилите 537 НАХД производствата по 376 от тях /70,02% от приключените и 56,88% от общия брой за разглеждане/ са приключени в              3-месечен срок.

По 462 дела от вида НАХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /86,03% от свършените и 69,89% от делата за разглеждане/, а по останалите 75 дела /13,97% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

 

В сравнение с предходния отчетен период е налице от една страна малко увеличаване на броят новообразувани дела, намаляване на общия брой дела за разглеждане от вида и  на приключените, запазване на броя дела, останали несвършени в края на периода, както и увеличаване на броя дела, приключени в 3-месечен срок. Причините за подобряване на част от показателите по този вид дела в сравнение с предходните отчетни периоди са очевидно наличието на положени  в достатъчна степен усилия от наказателните състави на съда при разглеждането на този вид. За невъзможността за още по-добри резултати по тези показатели се отнасят обективните причини, визирани в анализа в частта му, досежно разглеждането на гражданските дела.

 

От вида НАХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата - 199 дела, по Закона за митниците - 111 дела, по ЗА, ЗДДС и ДОПК - 13 дела, по ЗГ и ЗЛОД - 31 дела, по УБДХ - 43 дела, по ЗОВВПЗ - 1 дело и по ЗЗП – 8 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания - 132 дела.


Дела от вида НАХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

11

146

138

116

118

20

Николай Николов

29

59

64

45

58

6

Мая Миленкова

34

152

143

81

125

18

Николета Карамфилова

26

148

136

92

114

22

Веселина Джонева

 

3

3

3

2

1

Ася Стоименова

 

7

7

7

2

5

Чавдар Тодоров

 

2

2

2

1

1

Нели Маринова

 

10

10

10

9

1

Пламен Деянов

23

11

34

20

33

1

 

 

През отчетния период по приложението на чл.78 "а" от НК  са постъпили 30 дела /2012г.- 35, 2011г.- 34/, а разглежданите общо са 38 /2012г. - 44, 2011г. - 39 дела/ дела, т.е налице е известно намаление на  броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 30 дела /2012г. - 36, 2011г. - 30/ дела, представляващи 100,00% от постъпилите, а неприключени са 8 / 2012г. - 8 дела,  2011г. - 9 дела/.

По 27 дела /90% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.


Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:  

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

Андрей Радев

 

1

1

1

1

 

Николай Николов

1

10

8

8

8

 

Мая Миленкова

4

5

5

4

4

1

Николета Карамфилова

3

8

10

8

10

 

Пламен Деянов

 

6

6

4

4

2

 

През периода са разгледани общо 44 дела по приложението на УБДХ /2012г. - 56, 2011г. - 68 дела/, от които постъпили 43 /2012г. - 54, 2011г. - 68/, като 43 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 412 наказателно частни дела /2012г. - 533, 2011г. - 496/, от които 23 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 13 молби за приложението на  чл.85 - 88"а" НК.

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1305 граждански дела /2012г. – 1622; 2011г. – 1865/, като от тях 437 /2012г. - 634, 2011г. - 585/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 33,49% от делата за разглеждане, а 868 /2012г.- 988; 2011г. -1280/ дела са новопостъпили /66,51 % от делата за разглеждане/. Приключени дела 944, като в 3-месечен срок са приключени 626 дела, представляващи 66,31% от приключените и 47,97% от делата за разглеждане.

От приключените дела  по 721 дела /76,38% от приключените дела и 55,25 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 37 дела /3,92% от приключените и 2,84% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела  са 361 броя.

Поради  изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела, при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години, следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданските колегии.

 

Разглежданите дела по материя и брой, са както следва:

 

ИСКОВЕ ПО СК - 240 дела, от които 197 постъпили /82,08%/ и 43 дела останали от предходния период.

Приключени са 192 дела /80,00% от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 159 дела /82,81% от приключените и 66,25% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

От приключените 192 дела в 3-месечен срок са 165 дела /85,94% от приключените и 68,75% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.


Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Николета Карамфилова

 

1

1

1

1

 

 

Веселина Джонева

12

65

58

46

49

3

6

Ася Стоименова

12

23

35

34

26

7

2

Чавдар Тодоров

19

63

63

54

54

5

4

Нели Маринова

 

45

35

30

29

1

5

 

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - 496 дела за разглеждане, от които 207 дела останали несвършени от предходния период, 289 постъпили дела, от които 15 дела постъпили по подсъдност. Общо приключените дела са 341 /68,75% от всички дела и 117,99% от новообразуваните и получени по подсъдност/, като 158 от тях /46,33% от приключените и 31,85% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 234 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /68,62% от приключените и 47,18% от всички дела за разглеждане от вида/, 95 са прекратени на друго основание и 12 по спогодба.


Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

2

 

2

2

1

 

1

Николай Николов

1

 

1

 

 

 

1

Николета Карамфилова

3

 

3

 

3

 

 

Веселина Джонева

85

100

136

57

92

6

38

Ася Стоименова

27

4

31

17

16

3

12

Чавдар Тодоров

74

102

113

54

82

3

28

Нели Маринова

15

83

55

30

40

 

15

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 60 дела по вещни искове, като от тях 34 дела са постъпили /56,67% от делата за разглеждане/. Приключени са 29 дела 48,33% от делата за разглеждане/, като от тях 8 дела /27,59% от приключените и 13,33% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 18 дела от вида /62,07% от приключените и 30,00% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 31 дела.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Николай Николов

2

 

1

 

 

 

1

Николета Карамфилова

 

1

1

 

 

 

1

Веселина Джонева

6

7

8

1

8

 

 

Ася Стоименова

2

2

4

4

 

 

4

Чавдар Тодоров

8

8

8

3

5

1

2

Нели Маринова

8

16

7

 

5

1

1

 

ДЕЛБИ

 

През периода са разгледани 105 дела, като от тях 34 са постъпилите. Приключени са 37 дела /35,24% от делата за разглеждане и 108,82% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 3 дела /8,11% от приключените и 2,86% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 68 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 20 дела,  4 прекратени по спогодба и 13 дела са прекратени на друго основание.


 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Николай Николов

1

 

 

 

 

 

 

Мая Миленкова

5

 

2

 

1

 

1

Николета Карамфилова

3

 

1

 

1

 

 

Веселина Джонева

25

9

16

1

8

2

6

Ася Стоименова

4

1

3

1

 

 

3

Чавдар Тодоров

21

11

10

 

8

 

2

Нели Маринова

12

13

5

1

2

2

1

 

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

През периода са разгледани 135 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 80 дела /59,26%/. От вида през годината са приключени 99 дела /73,33% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 74 броя /74,75% от приключените и 54,81% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 82 от тях /82,83% от приключените и 60,74% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, 17 дела са прекратени  друго основание.


Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

1

1

1

1

 

 

Веселина Джонева

20

25

32

19

26

1

5

Ася Стоименова

15

3

18

11

14

1

3

Чавдар Тодоров

18

29

32

28

29

1

2

Нели Маринова

1

22

15

15

12

 

3

Пламен Деянов

1

 

1

 

 

 

1

 

ДРУГИ ДЕЛА

По този раздел през периода далата за разглеждане са 228, като от тях 210 дела / 92,11%/ са новообразуваните. Общо от този вид са приключени 220 дела /96,49% от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 211 дела /95,91% от приключените и 92,54% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 194 дела /88,18% от приключените и 85,09% от делата за разглеждане/, а останалите 26 дела са прекратени по други причини.

В края на периода са останали неприключени 8 дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела:

 1. По Закона за закрила срещу домашното насилие - 25 дела за разглеждане, от които 21 постъпили. Приключени са 24 дела, 14 от които със съдебен акт по съществото на спора и 10 прекратени по други причини. От приключените в 3-месечен срок са 21 дела;

2. По Закона за защита срещу дискриминацията - няма разглеждани дела;

3. По чл.26-ти от Закон за закрила на детето - 23 разгледани дела, от които 21 постъпили, 22 приключени дела - със съдебен акт по същество. От приключените в 3-месечен срок са 22 дела.

4. По чл.30-ти от Закона за закрила на детето - 19 разгледани дела, от които 17 постъпили, като 18 дела са приключени със съдебен акт по същество, като  в 3-месечен срок - 18 от тях.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

1

3

4

4

4

 

 

Николай Николов

1

11

12

12

11

 

1

Мая Миленкова

 

15

15

15

15

 

 

Николета Карамфилова

1

4

5

4

3

 

2

Веселина Джонева

5

47

49

48

44

 

5

Ася Стоименова

5

11

16

15

12

 

4

Чавдар Тодоров

5

35

35

33

32

 

3

Нели Маринова

 

71

71

67

60

 

11

Пламен Деянов

 

13

13

13

13

 

 

 


 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 41 дела от този вид, като от тях 24 дела /58,54%/ са постъпилите. Приключени са 26 дела /63,41% от делата за разглеждане и 108,33% от новообразуваните/, като по 14 от тях /53,85% от приключените и 34,15% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 7 дела – 26,92% от приключените и 17,07% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 15 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Веселина Джонева

5

2

6

1

4

 

2

Ася Стоименова

2

 

2

 

1

 

1

Чавдар Тодоров

5

6

7

2

5

 

2

Нели Маринова

5

16

11

4

4

 

7

 

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1491 /2012- 1798, 2011г. - 3046/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1491 /2012г. – 1824, 2011г. - 3063/ дела, а от тях са приключени 1485 дела 99,60% спрямо делата за разглеждане и 99,60% спрямо постъпилите/, от които 1468 дела в 3-месечен срок /представляващи 98,86% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1453 дела, а 32 дела са прекратени на друго основание. В края на периода са останали несвършени 6 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

 

Съдия

Дела за разглеждане

Приключени дела

Със съдебен акт по същество

Прекратени

Несвършени

Постъпили

Всичко

В срок до 3 месеца

По спогодба

По други причини

Андрей Радев

 

275

275

272

267

 

8

Николай Николов

 

279

279

278

276

 

3

Мая Миленкова

 

298

295

294

290

 

5

Николета Карамфилова

 

283

280

270

268

 

12

Чавдар Тодоров

 

22

22

21

22

 

 

Нели Маринова

 

44

44

44

44

 

 

Пламен Деянов

 

290

290

289

286

 

4

 

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 23 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 8 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в  НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на  последните с изискванията на чл.246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 20 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 3 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени по други причини.

По 7 НЧД производствата са прекратени и са върнати за доразследване, по 37 НЧД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 75 НАХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 255 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са седем основни групи:

1. Нередовни искови молби - 3 ;

2..Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 7;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 44;

4. Изначална недопустимост на исковете - 15;

5. Спогодба  - 37;

6. Изпратени по подсъдност - 36

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 81 дела.

По 32 дела от тези по чл.410 и чл.417 ГПК, производството е прекратено, от които 30 са изпратени по подсъдност, а по останалите 2 дела  причините са следнитe -  непредявен иск след подадено възражение от длъжника и  поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда за посочване на адрес за призоваване на длъжника.

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е  непълен и/или неточен.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 53 съдебни акта, от които 14 определения и разпореждания и  присъди - 39 от вида.

Обжалваните присъди са постановени по следните глави от НК, съответно по глава II - 8 присъди - 1 от съдия Радев - изменена, 1 от съдия  Николов -  отменена, 2 от съдия Миленкова - без резултат, 1 от съдия Карамфилова - без резултат, 1 от съдия Деянов - изменена, глава III  - 1 присъда - постановена от съдия Карамфилова - без резултат, IV - 2 присъди - 1 от съдия Карамфилова изменена и съдия Деянов - 1 изменена; по глава V - 12 присъди; 3 постановени от съдия Радев -  1 отменена и 2 без резултат; 2 постановени от съдия Николов -  1 изменена, 1 без резултат; 4 от съдия Миленкова - 1 потвърдена, 2 отменени и 1 изменена; 3 от съдия Карамфилова - 1 отменена, 1 изменена и 1 без резултат,  по глава VI - 11 присъди; 1 от съдия Радев - без резултат, 4 от съдия Николов - 2 потвърдени и 2 без резултат, 1 от съдия Миленкова - потвърдена, 4 от съдия Карамфилова - 1 потвърдена, 2 отменени и 1 без резултат, 1 от съдия Деянов - отменена;  по глава IX - 1 присъда от съдия Карамфилова - изменена; по глава Х - 2 присъди, 1 постановена  от съдия Карамфилова - без резултат и 1 от съдия Деянов - отменена; по глава XI - 4 присъди - 1 постановена от съдия Миленкова - без резултат,  2 от съдия Карамфилова - потвърдени и 1 от съдия Деянов - отменена.

Видно от горното е това, че в болшинството присъдите след обжалване или протестиране се потвърждават, след което следват изменените присъди - по правило те се изменят по отношение размерите на наложените наказания, и на последно място са отменените съдебни актове. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените  присъди е малък. Случаите  на изменение на присъдата се отнасят до размерите на наложените наказания от  въззивната инстанция, която или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията намалява, или заменява наказанията  с  по-леки.

            НЧХД - обжалвани 17 съдебни акта, от които 3 определения и 14 присъди - 3 постановени от съдия Николов - 1потвърдена, 1 отменена и 1 изменена, 1 постановена от съдия Миленкова  -  без резултат, 7 от съдия Карамфилова -   2 потвърдени,  3 отменени и 2 без резултат, 3 от съдия Деянов - 1 потвърдена, 1 отменена и 1 без резултат.

            НАХД чл.78 "А" обжалвани са 3  решения; 2 от съдия Карамфилова - 1 потвърдено и 1 изменено, 1 от съдия Деянов - потвърдено.

            НАХД - обжалвани 231 съдебни акта, от които 6 определения и  решенията по 225  дела, както следва:

1. По приложението на ЗГ и ЗЛОД - 22 решения - 9 постановени от съдия Радев - 2 потвърдени, 2 отменени и 5 без резултат, 2 постановени от съдия Николов - 1 потвърдена и 1 без резултат, 3 постановено от съдия Миленкова - без резултат, 7 от съдия Карамфилова - 2 потвърдени, 1  - отменено и 4 без резултат, 1 от съдия Деянов - потвърдено.

2. По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани 62 решения - 19 постановени от съдия Радев - 13 потвърдени и 2 отменени и 4 без резултат; 5 от съдия Николов - 4 потвърдени  и 1 отменено, 14 постановени от съдия Миленкова - 7 потвърдени, 6 отменени и 1 без резултат; 17 постановени от съдия Карамфилова - 5 потвърдени, 8 отменени и 4 без резултат; 7 постановени от съдия Деянов - отменени.

3. По Закон за митниците - обжалвани 66 решения - 28 постановени от съдия Радев - 11 потвърдени, 14 отменени, 3 без резултат, 5 от съдия Николов - потвърдени, 17 постановени от съдия Миленкова - 11 потвърдени, 4 отменени и  2 без резултат; 13 от съдия Карамфилова - 5 потвърдени и 4 отменени и 4 без резултат;  и 3 от съдия Деянов - 1 потвърдено, 2 отменени.

4. По ЗА, ЗДДС и ДОПК - обжалвани са решенията по 6 дела - 1 постановено от съдия Николов - без резултат, 5 от съдия Карамфилова -  4 потвърдени и 1 отменено.

5. Закон за защита на потребителите - обжалвани са 2 решения - постановени - 1 от съдия Миленкова - потвърдено и 1 от съдия Карамфилова - потвърдено.       

 По НАХД, извън посочените - обжалвани са  64 решения - 13 постановени от съдия Радев - 9  потвърдени, 2 отменени и 1 без резултат, 11 постановени от съдия Николов - 4 потвърдени, 7 отменени;  18  постановени   от   съдия    Миленкова  - 6 потвърдени, 2 отменени, и 7 без резултат; 13 постановени от съдия Карамфилова - 8 потвърдени, 2 отменени, 3  без резултат; 9 постановени от съдия Деянов - 3 потвърдени, 6 отменени.

На база на резултатите от касационната проверка през 2013г. са обжалвани 231 съдебни акта /от 225 обжалвани решения - 104 са потвърдени, 78 отменени и 43 без резултат  и 6 обжалвани определения - 1 потвърдено и 5 отменени/. Към настоящия момент е видно, че потвърдените съдебни актове са 45,45% спрямо обжалваните дела и  35,93 % са отменените /25,21% за 2012г. и 26,59% за 2011г./. Броят обжалвани съдебни актове НАХД в сравнение с предходния  отчетен период /234 дела за 2012г. и 168 за 2011г./ е намален незначително, което не би могло само по себе си да доведе до извод, че съдиите при изготвянето на актовете си са, или не са били в такава степен аргументирани, че да убедят жалбоподателите в правотата на решението. Самият размер на налаганите с атакуваните наказателни постановления глоби и санкции е висок, което според мен е предпоставка страните да използват всички  процесуални възможности за обжалване. Колебанията в практика на съдебните въззивни и касационни състави също е предпоставка за обжалване на по-голям брой решения по НАХД.

ЧНД - обжалвани са 35 съдебни акта - 1 постановен от съдия Радев - 1 отменен, 4 акта от съдия Николов - 3 потвърдени, 1 отменен, 2 постановени от съдия Миленкова - 1 потвърден, 1отменен, 9 постановени от съдия Карамфилова -  8 потвърдени и 1 отменен; 4 постановени от съдия Тодоров - потвърдени; 1 от съдия Маринова - потвърден, 14 съдебни акта от съдия  Деянов - 5 потвърдени  и 9 отменени.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 12 съдебни акта, от които 1 определениe и 11 решения. От решенията - 3 постановени от съдия Джонева -  потвърдени, 4 постановени от съдия Тодоров - 3 потвърдени и 1 без резултат; 4 постановени от съдия Маринова - 1 потвърдено, 3 без резултат.

Облигационни искове - обжалвани 111 съдебни акта, от които 20 определения и 91 решения. От решенията - 1 постановено от съдия Радев - 1 без резултат; 3 постановени от съдия Карамфилова - 1 потвърдено и 2 без резултат; 34 постановени от съдия Джонева - 15 потвърдени, 1 отменено, 2 изменени , 16 без резултат; 12 постановени от съдия Стоименова - 8 потвърдени, 1 отменено и 3 без резултат, 34 постановени от съдия Тодоров - 16 потвърдени, 1 отвенено, 4 изменени, 13 без резултат, 7 постановени от съдия Маринова - 2 потвърдени, 1 изменено и 4 без резултат.

Вещни искове - обжалвани 19 съдебни акта, от които определения 3 и 16 решения. От решенията  7 постановени от съдия Джонева - 1 потвърдено и 6 без резултат; 5 постановени от съдия Тодоров - 1 потвърдено , 1 изменено и 3 без резултат и 4 постановени от съдия Маринова  1 потвърдено, 1 изменено, 2 без резултат.

Делби – обжалвани 7 съдебни акта - решения. 4 постановени от съдия Джонева - 2 потвърдени, 1 изменено и 1 без резултат;  3 постановени от съдия Тодоров – 1 потвърдено, 2 изменени  и 1 без резултат.

Искове по кодекса на труда – 44  обжалвани съдебни акта, от които 9 разпореждания и определения и 35 решения. От решенията - 1 на съдия Радев - без резултат, 12 на съдия Джонева - 7 потвърдени, 5 без резултат, 8 на съдия Стоименова - 5 потвърдени, 1 изменено, 2 без резултат, 8 постановени от съдия Тодоров - 1 потвърдено, 1 изменено и 6 без резултат, 6 постановени от съдия Маринова - 1 потвърдено, 1 изменено  и 4 без резултат.

Други дела - 9 обжалвани съдебни акта, от които 5 определения и 4 решения. От решенията 3 постановено от съдия Маринова - 1 потвърдено и 2 изменени, 1 постановено от съдия Деянов -  потвърдено.

Административни дела - 24 обжалвани съдебни акта, от които 8 определения и 16 решения. От решенията  - 4 постановени от съдия Джонева - 2 потвърдени, 1 отменено и 1 без резултат, 2 от съдия Стоименова - 1 потвърдено, 1 отменено; 7 постановени от съдия Тодоров - 6 потвърдени, 1 без резултат, 3 постановени от съдия Маринова - 2 потвърдени, 1 отменено.

Заповедно производство - 26 обжалвани съдебни акта, от които 9 определения, 16 разпореждания и 1 заповед. От разпорежданията - 6 постановени от съдия Радев - 4 потвърдени, 2 отменени, 4 постановени от съдия Николов - 2 потвърдени, 1 отменено, 1 изменено, 1 от Карамфилова  - потвърдено, 1 от съдия Джонева - отменено, 1 от съдия Стоименова - без резултат, 2 постановени от съдия Маринова - 1 потвърдено и 1 без резултат, 1 постановено от съдия Деянов - без резултат.

В по-голямата част както за отменените, така и за изменените решения, причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетния период е 37,00 дела, а спрямо приключените дела - 31,74 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е 58,25 дела, а спрямо приключените - 50,60 дела. Съответно в наказателните колегии показателите са 22,83 дела и 19,17 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 101 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 43,96  дела, а спрямо приключените - 37,71  дела.

През отчетния период 1425 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са разгледани от наказателните съдии, от които 1419 са свършени. Натовареността на гражданските съдии по щат без посочените по-горе заповедни производства е 28,56 дела, а спрямо приключените - 21,04 дела. Съответно в наказателните колегии с посочените по-горе заповедни производства показателите са 42,63 дела и 38,88 дела.

Действителната натовареност на гражданските съдии за отработените 41 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане е 33,44 дела, а спрямо приключените - 24,63 дела. Съответно в наказателни колегии за отработените 60 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане - 51,15 а спрямо приключените - 46,67 дела.

V.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно от петима съдии - РАДЕВ, НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, ДЕЯНОВ, КАРАМФИЛОВА, като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години, или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ, разпити на обвиняеми и свидетели, произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение./

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността по щат спрямо наказателните дела за разглеждане на база петима съдии е 27,40 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   23,00   дела   спрямо приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии   в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 16,28 дела месечно, а спрямо приключените - 13,66 дела.

По аналогичен начин за гражданските дела на база четирима съдии: /ДЖОНЕВА, СТОИМЕНОВА, ТОДОРОВ, МАРИНОВА/ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 68,20 дела, а спрямо приключените - 59,24 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ - 27,68  дела към всички дела за разглеждане и 24,05 дела спрямо приключените. Както беше отбелязано по - горе през отчетния период 1425 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК са разглеждани от наказателните съдии. При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен платен годишен отпуск, отпуск за отглеждане на малко дете или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока. Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри. За натовареността на гражданските колегии следва да се държи сметка и за това, че през отчетния период те не  разглеждаха дела по чл.410 и 417 ГПК.

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва: глава II - 21 дела за разглеждане, от които 11 новообразувани и 15 приключени дела; глава III - 5 дела за разглеждане, от които 3 новообразувани и 3 приключени дела; глава IV - 14 дела за разглеждане, от които 10 новообразувани и  9 приключени  дела; по глава V - 140 дела за разглеждане, от които 99 новообразувани дела и 100 приключени дела; по глава VI - 99 дела за разглеждане, от които 71 новообразувани дела и 81 приключени дела; по глава VII - няма новообразувани дела; по глава VIII - 32 дела за разглеждане, от които 32 новообразувани дела и 30 приключени дела; по глава IX - 12 дела за разглеждане, от които 9 новообразувани дела и 8 приключени дела; по глава Х - 9 дела за разглеждане, от които 7 новообразувани дела и 6 приключени дела и по глава XI -  138 дела за разглеждане, от които 129 новообразувани и 121 приключени дела.

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава   VII  -  престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната   системи   -   няма   останали   от   предходния   период   и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ.280 НК - няма останали от предходния период и новообразувани дела.

Глава IX - 12 дела за разглеждане, от които 9 новообразувани. Приключени са производствата по 8 дела - по 5 със споразумение, по 2 с присъда и 1 прекратено. В З-месечен срок са приключени 6 дела. Съдените лица по посочените дела са 9. Наложените наказания са както следва: по делата с присъди - 2 присъди - 1 лице с наложена  наказание глоба и 2 лица с наложено наказание "пробация". От делата, приключили със споразумение на 2 от подсъдимите е наложено наказание от вида "пробация", на 3 "лишаване от свобода" с приложение на чл. 66 от НК, като на 1 от тях е наложено и наказания глоба.

Глава XI - чл.354 и сл.НК - 27 дела за разглеждане, от които 27 новообразувани, а са приключени 19 дела, по 1 от които е постановена присъда, по 16 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство, 1 е върнато за доразследване и 1 е прекратено по други причени. От делата приключени с присъда са наложени наказания – 1 лице с лишаване от свобода 9 месеца, чието изтърпяване  е отложено по реда на чл.66 НК и 1 лице с глоба. От делата, приключени със споразумение общо съдените лица са 17, на 6 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода", чието изтърпяване  е отложено по реда на чл.66 НК. На 8 от подсъдимите е наложено наказание глоба, 2 лица са с наказание "лишаване от свобода"  и 1 лице с наказание пробация.

Личното становище на изготвилия настоящия доклад е, че  трябва внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

А/ ОТНОСИТЕЛЕН   ДЯЛ   НА   ОСЪДИТЕЛНИТЕ   ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 83 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 9 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, то по 74 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД представляват 19,95%, към всички дела за разглеждане – 15,74%, а спрямо приключените съответно - 19,79%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 259 дела /55,11% от делата за разглеждане и 69,81% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което практически общият брой на осъдителните присъди възлиза на 333 броя, представляващи 70,85% от делата за разглеждане, 89,76% от постъпилите и 89,04% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания. Практически от 39 дела по посочените глави са приключени 27 дела /69,23%/, като само по 3 от тях е постановена присъда /11,11%/, а по всички останали, без 1 върнато на КРП и  2 прекратени,  са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 259 дела и присъдите по 83 НОХД. По всички НОХД общо съдени са 428 лица, а реално осъдени 415 лица,  11 - оправдани и 1 лице освободено от наказателна отговорност.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 9 оправдателни присъди, като всички са проверени по въззивен и касационен ред, и 3 са потвърдени.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК: по глава II – 3 присъди, от които 1 е отменена и 2 са без резултат ; глава V - 1 присъда - без резултат; глава VI - 3 обжалвани присъди от които 2 потвърдени, 1 отменена с трима подсъдими;  глава X - 1 обжалвана - без резултат;  глава XI - 1 обжалвана присъда - потвърдена.

За постановяването на оправдателните присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до постановяване на оправдателна присъда. Оправдателни присъди се отменят и поради това, че въззивната инстанция е приела, че обвинителните актове не отговарят на изискванията на НПК, което означава, че съдиите-докладчици трябва в още по-голяма степен да прецизират дейността си при подготовката на делото, за да не се получава такъв резултат.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, но за съжаление и на  пропуски на съда.

Изготвилия доклада счита, че въпреки законодателните пропуски в наказателното право, често коментирани и публично, то не може да се определи като лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления. Към настоящия момент е известно предстоящия ремонт на НК, поради което преди приемането му повече коментари и критики към действащия НК са безсмислени.

            VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 201. са издадени  6568 бр. свидетелства за съдимост. През  2012г. са издадени 7405 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2011г. -  6217 бр. свидетелства за съдимост.

През 2013г. в Бюрото за съдимост са издадени и 1723 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2012г. са издадени 1800 бр. справки, а през 2011г. - 1829 бр. справки.

 

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2013г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд - гр. Кюстендил са постъпили 368 бр. дела, през 2012г. са постъпили 273 дела, а през 201 г. - 177 бр.

Несвършените дела   към 01.01.2013 г. са 1741 бр., към 01.01.2012 г. - 1795 бр., а към 01.01.2011 г. - 1852 дела.

 

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2013г. съдия по вписванията при Районен съд - гр. Кюстендил е извършил общо 4796 вписвания, в това число 153 броя ипотеки и 290 броя възбрани. През 2012г. са извършени 4299 вписвания, от които 158 бр. ипотеки и 235 бр. възбрани, през 2011г. - 3577 вписвания, от които 189 ипотеки и 205 възбрани.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..

                                                                                                                                                    (АНДРЕЙ РАДЕВ)