РАЙОНЕН СЪД

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

2012 год.

 


 

 

Структурата и съдържанието на отчетния доклад са съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02.2008 год. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01.2009 год.

РАЙОНЕН СЪД - гр. Кюстендил попада  в района на Кюстендилския съдебен окръг, като  вторият районен съд е този  в гр. Дупница. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС - Дупница - останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС - Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр. Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр. Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намира и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил. Районен съд - гр. Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 -  съдии по вписванията. Почти  през целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав,тъй като съдия Красимира Проданова бе  командирована в Софийски районен съд, считано от 01.03. 2011 год., а съдия Нели Маринова бе  командирована в СЪЩИЯ СЪД, считано от 04.07. 2011 год., с условие да довърши започнатите с нейно участие граждански дела.

По щатно разписание в КРС работят 34 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен секретар, 9 бр. съдебен деловодител,    деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на съдебни книжа и призовки. През отчетния период нямаше  незаети щатни бройки за съдебни служители.

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01.2012 год.

Към 01.01.2012г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 955 дела /деветстотин петдесет и пет/ от всички видове. През годината в съда са образувани  4311 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 5266 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 18,14% от общия брой дела за разглеждане през периода.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

В края на отчетната 2012г. съдът е приключил 4578 дела, представляващи 106,19% от постъпилите 4311 през периода дела и 86,94% от всички дела за разглеждане - 5266. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се вземе в предвид това, че през цялата година съдът в цялост и гражданската му колегия в частност работи в намален съдийски състав.

В края на отчетния период са останали несвършени 688 дела, представляващи 13,06 % от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице подобрение по този показател, дължащ се на чувствителното намаление на постъпилите нови дела .

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 3717 дела от всички видове, представляващи 81,19% от приключените и 70,58% от всички дела за разглеждане. Със съдебен акт по същество са приключили 3707 дела, представляващи 80,97 % от решените дела и 70,39% от всички дела за разглеждане,  а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 - месечен срок дела е висок, но това се дължи основно на това, че за огромният брой постъпили граждански дела-основно тези  по реда на чл.410  и 417 ГПК е предписан кратък /3 -дневен/ срок за постановяване на съдебния акт и същия стриктно се спазва. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по  чл.78"а",ал.1 НК, чл.243 - 244 НПК и други. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите по НОХД става за поредна година причина за отлагане на НОХД, както и поради това,че ангажираният адвокат не се явява, с което става причина за отлагане на делото. По наказателните от общ характер дела една от основните причини за  отлагане на делата, а от там и невъзможност да се приключи по-голям обем от тях  е неявяването на подсъдими и свидетели по насрочените съдебни заседания.

По гражданските дела  причините за приключване на голям процент дела извън 3-месечния срок са посочени основно по-горе, като добрите резултати /73,00% от всички граждански дела за разглеждане са приключени в 3-месечен срок/ се дължат и на това,че считано от месец февруари на отчетния период делата по чл.410 и 417 ГПК се разпределяха само  между съдиите от наказателните колегии,за да се разтоварят тези от гражданските, което пък позволи на последните да запазят нивото на приключените в 3-месечен срок граждански дела по общия ред от предходния период.Като се отчете за пореден път и намаления състав на гражданските колегии / само 3 състава през отчетния период/,на последните може да се даде положителна оценка за дейността през периода.Невъзможността да се приключва по-голям обем граждански дела по общия ред, както и същите да приключват в по-кратки срокове се дължи и на законодателната уредба, т.к при спазване на правилата по чл.131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Причина за приключване на делата извън горният срок, който в крайна сметка е пожелателен,а не императивен, е неравномерното постъпване на дела през периода, а освен това и на ползването на редовен платен годишен отпуск от съдиите,през което време макар и да им се разпределят граждански, пък и наказателни дела по общия ред ,последните реално  не могат да се администрират преди приключването на отпуска.

 Следва да се отбележи, че всичко за разглеждане през периода граждански дела са 3446, а от тях - по общия ред – 1215 дела /35,26% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 455 дела, представляващи 53,91% спрямо свършените дела /844/, което е по-добър резултат в сравнение с предходния отчетен период.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия са налице чувствително по-малък брой останали неприключени в края на периода в сравнение с предходния отчетен период дела, по-малко общ брой дела за разглеждане по общия ред, по-малко общ брой новообразувани дела по общия ред и такъв брой приключени дела по общия ред. По същия начин стоят нещата в общата статистика на разгледани,приключени и останали несвършени в края на периода граждански дела,където може да се каже,че е налице известно подобрение в сравнение с резултатите от предходния отчетен период,но причините за това бяха изтъкнати по-горе,а основно на почти двойното намаление на заповедните производства.

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 489 /2011г. – 467,  2010г. - 467/ НОХД, като от тях 85 /2011г. – 104, 2010г. - 85/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 404 /2011г. -363, 2010г. – 382/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 390  /2011г. - 382 дела,  2010г. - 363/ дела, представляващи 79,75% от тях /2011г. са приключени 382 - 81,80%, за 2010г. са приключени 363 дела – 77,73%/.

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 98 дела /2011г. - 124, 2010г.- 99/ и по тях е постановена присъда /25,13% от приключилите дела/, а по 265 дела /2011г. - 220, за 2010г. - 198/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 18 дела са върнати за доразследване /20110г. - 24, 2010г. - 42 дела/ и 9 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 390 НОХД, производствата по 272 от тях, /2011г. -218, 2010г. - 257/, представляващи  55,62% /2011г. – 46,68 %, 2010 – 55,03 %/, от всички дела за разглеждане и 69,74%  от приключените дела, са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 99 дела /2011г. - 85, а 2010г. – 104/, което е незначително отстъпление на резултата по този показател,дължащо се на ангажираността на съдиите от наказателните колегии със заповедните производства и малкото увеличение на общото постъпление на този вид дела през периода/489,а през 2011 г.-467 /.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

АНДРЕЙ РАДЕВ – 84 дела за разглеждане, като през отчетния период са приключени 78 дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 112 дела за разглеждане, от които 92постъпили, като през отчетния период са приключени 90 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 104 дела за разглеждане, от които 86 постъпили, като през отчетния период са приключени 81 дела.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 108 дела за разглеждане, от които постъпили 81 дела, като през отчетния период са приключени – 73 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ – 5 дела за разглеждане, от които постъпили 5 дела, като през отчетния период са приключени 5 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ – 76 дела за разглеждане, от които постъпили 56 дела, като през отчетния период са приключени – 63 дела.

Видно е, че през отчетния период  е  налице малко увеличение  в постъплението на делата,на общия брой за разглеждане и на приключените дела   в сравнение с предходният отчетен период, при което посочената по-горе ангажираност на съдиите от колегите и със заповедни производства,реално отработените в по-малко човекомесеца, поради намаленият съдийски състав и поради използването на редовен платен годишен отпуск,както и очевидно поради положените  усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до увеличение  на общият брой приключени дела в сравнение с предходният период, на броя дела,приключени в 3-месечен срок,увеличаване на несвършените в края на периода дела и намаление на броят дела,приключени със съдебен акт по същество,увеличаване на тези приключени със споразумение ,а от друга страна и намаление на броят върнати дела за доразследване. Като причини за забавяне на производствата по НОХД, неприключили в 3-месечен срок, следва да се изтъкнат причините, аналогични от предходните периоди, а именно:

1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела;

2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие;

3. Отлагания поради неявяване на свидетели

4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 40 НЧХД /2011г. - 48, 2010г. - 65/, от които постъпили 21 дела /2011г. - 31 дела, 2010г. - 33 дела/, като в сравнение с предходния  отчетен период  през текущия прави впечатление известно намаление на този вид дела. През периода съдът е приключил 25 дела от този вид /2011г. - 29, 2010г. - 48/, представляващи 62,50% от общият брой дела за разглеждане /2011г. – 60,42%, 2010г. – 73,85 %/ и 119,05% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 15 дела, представляващи 37,50% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД 5 дела /2011г. - 7, 2010г. - 8/ са в 3-месечен срок и те представляват 20,00% от приключилите и 12,50% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 25 НЧХД по 13 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - 2 дела за разглеждане, от които постъпили 2 дела, като от тях през отчетния период са приключени 2 дела - прекратени по други причини, 1 приключено в 3-месечния срок.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 6 дела, от които постъпили 3 дела, като през отчетния период са приключени 5 дела, - прекратени. От приключените 2 дела са в 3-месечния срок.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 10 дела за разглеждане, от които постъпили 6 дела, като от тях през отчетния период са приключени 6 дела. От приключени  по 5 от тях е постановена присъда, а 1 дело е прекратено по други причини.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 13 дела за разглеждане, от които постъпили 6 дела, като от тях през отчетния период са приключени 7 дела. От приключени  по 6 от тях е постановена присъда, а 1 дело е прекратено по други причини и 1 е приключило в 3-месечния срок.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ – 9 дела за разглеждане, от които постъпили 4 дела, като от тях през отчетния период са приключени 5 дела. От приключените    1 дело е в 3-месечния срок. 2 дела с постановена присъда и 3  прекратени.

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида НАХД - 702 дела /2011г. – 623, 2010г. - 535/, като от тях 532 /2011г. - 546, 2010г. - 438/ дела са постъпилите /75,78% от делата за разглеждане/, а 170  /2011г. - 77, 2010г. – 97/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 579 /2011г. - 453, 2010г. - 458/ дела, представляващи 82,48% /2011г. - 72,71%, 2010г.- 85,61%/ от всички дела за разглеждане от вида и 108,83% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 123 НАХД.

От приключилите 579 НАХД производствата по 358 от тях /61,83% от приключените и 51,00% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 477 дела от вида НАХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /82,38% от свършените и 67,95% от делата за разглеждане/, а по останалите 102 дела /17,62% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице от една страна малко намаление на броят новообразувани дела, увеличаване на общия брой дела за разглеждане от вида, на приключените дела и на тези, приключени в 3-месечен срок, и чувствително намаление  на останалите несвършени в края на отчетния период. Причините за подобряване на показателите по този вид дела в сравнение с предходните отчетни периоди са очевидно наличието на положени  в достатъчна степен усилия от наказателните състави на съда при разглеждането им.За невъзможността за още по-добри резултати по тези показатели се отнасят обективните причини,визирани в анализа в частта му, досежно разглеждането на гражданските дела.

От вида НАХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата - 176 дела, по Закона за митниците - 46 дела, по ЗА, ЗДДС и ДОПК - 9 дела, по ЗГ и ЗЛОД - 16 дела и по УБДХ - 54 дела, по ЗЗП - 1 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания - 230 дела.

Дела от вида НАХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

АНДРЕЙ РАДЕВ - 174 дела за разглеждане, от които постъпили 174 дела. Общо приключени 166 дела, в това число решени по същество 126 и 40  прекратени. От приключените 150 дела са в 3-месечен срок.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 112 дела за разглеждане, от които постъпили 87 дела. Общо приключени 83 дела, в това число решени по същество 69 и 14 прекратени. От приключените 53 дела са в 3-месечен срок.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 123 дела за разглеждане, от които постъпили 88 дела. Общо приключени 87 дела, в това число решени по същество 79и 8 прекратени. От приключените 39 дела са в 3-месечен срок.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 140 дела за разглеждане, от които постъпили 86. Общо приключени 115 дела, в това число решени по същество 95 и 20 прекратени. От приключените 53 дела са в 3-месечен срок.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 7 постъпили дела. Общо приключени 7 дела, в това число решени по същество 6 и 1 прекратено. От приключилите 7 дела са в 3-месечен срок.

АСЯ СТОИМЕНОВА - 13 постъпили дела. Общо приключени 13 дела, в това число решени по същество 6 и 7 прекратени. От приключилите 12 дела са в 3-месечния срок.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 10 постъпили дела. Общо приключени 10 дела, в това число решени по същество 10. От приключилите 10 дела са в 3-месечния срок.

НЕЛИ МАРИНОВА - 7 постъпили дела. Общо приключени 5 дела, в това число прекратени 5. От приключилите 5 дела са в 3-месечния срок.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ – 116 дела за разглеждане, от които постъпили 60 дело. Общо приключени 93 дела, в това число решени по същество 86 и 7 прекратени. От приключените 29 дела са в 3-месечен срок.

През отчетния период по приложението на чл.78 "а" от НК  са постъпили 35 дела /2011г.- 34, 2010г.- 54/, а разглежданите общо са 44 /2011г. - 39, 2010г. - 62 дела/ дела, т.е налице е известно увеличаване на  броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 36 дела /2011г. - 30, 2010г. - 57/ дела, представляващи 102,86% от постъпилите, а неприключени са останали 8/ 2011г. - 9 дела,  2010г. - 5 дела/.

По 29 дела /80,56% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:  

 АНДРЕЙ РАДЕВ - 7 дела за разглеждане, от които постъпили 7 дела. Общо приключени 7 дела, в това число решени по същество 5 и 2 прекратени. От приключените  дела 7 са в 3-месечен срок.                                                                              

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 4 дела за разглеждане, от които постъпили 4 дела. Общо приключени 3 дела, в това число решени по същество 3. От приключените 3 дела са в 3-месечен срок.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 15 дела за разглеждане, от които постъпили 12 дела. Общо приключени 11 дела, в това число решени по същество 10 и 1 прекратено. От приключените 9 дела са в 3-месечен срок.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 10 дела за разглеждане, от които постъпили 8 дела. Общо приключени 7 дела, в това число решени по същество 5 и 2 прекратени. От приключените 6 дела са в 3-месечен срок.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - 8 дела за разглеждане, от които постъпили 4 дела. Общо приключени 8 дела, решени по същество 6 и 2 прекратени. От приключените 4  дела са в 3-месечен срок.

През периода са разгледани общо 56 дела по приложението на УБДХ /2011г. - 68, 2010г. - 74 дела/, от които постъпили 54 /2011г. - 68, 2010г. - 74/, като 55 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 533 наказателно частни дела /2011г. - 496, 2010г. - 591/, от които 12 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 4 молби за приложението на  чл.85 - 88"а" НК.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1622 граждански дела /2011г. – 1865; 2010г. - 1653/, като от тях 634 /2011г. - 585, 2010г. - 518/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 39,09% от делата за разглеждане, а 988 /2011г.- 1280; 2010г. -1135/ дела са новопостъпили /60,91 % от делата за разглеждане/. Приключени дела 1185, като в 3-месечен срок са приключени 720 дела, представляващи 60,76% от приключените и 44,39% от делата за разглеждане.

От приключените дела  по 865 дела /73,00% от приключените дела и 53,33 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 71 дела /5,99% от приключените и 4,38% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела  са 437 броя.

Поради  изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела,при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години,следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданските колегии.

Разглежданите дела по материя и брой , са както следва:

ИСКОВЕ ПО СК - 234 дела, от които 181 постъпили /77,35%/ и 53 дела останали от предходния период.

Приключени са 191 дела /81,62% от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 142 дела /74,35% от приключените и 60,68% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

От приключените 191 дела в 3-месечен срок са 161 дела /84,29% от приключените и 68,80% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 2, от които 2 постъпили, 2 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество и 1 прекратено по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  2 дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 1, от които 1 постъпило, 1 приключено дело - 1 със съдебен акт по същество, приключени в 3-месечен срок  -  1 дело.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 1, от които 1 постъпило, 1 приключено дело - 1 със съдебен акт по същество, 1 приключено в 3-месечен срок.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 2, приключени дела – 2, от които - 1 със съдебен акт по същество, 1 прекратено по спогодба; приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 72, от които 56 постъпили, 60 приключени дела - 44 със съдебен акт по същество, 7 прекратени по спогодба, 9 прекратени на други основания, приключени в З-месечен срок - 46 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 73, от които 59 постъпили, 60 приключени дела - 36 със съдебен акт по същество, 16 прекратени по спогодба, 8 прекратени на други основания, приключени в З-месечен срок - 56 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 74, от които 59 постъпили, 56 приключени дела — 50 със съдебен акт по същество, 3 прекратени по спогодба, 3 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 49 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 7, 7 приключени дела - 7 със съдебен акт по същество; приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 2, от които 1 постъпило, 2 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество, 1 прекратено по срогодба, приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

774 дела за разглеждане, от които 369 дела останали несвършени от предходния период, 405 постъпили дела, от които 16 дела постъпили по подсъдност. Общо приключените дела са 567 /73,26% от всички дела и 140,00% от новообразуваните и получени по подсъдност/, като 269 от тях /47,44% от приключените и 34,75% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 390 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /68,78% от приключените и 50,39% от всички дела за разглеждане от вида/, 142 са прекратени на друго основание и 35 по спогодба.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 10, от които 1 постъпило, 10 приключени дела - 5 със съдебен акт по същество, 3 прекратени по други причини и 2 по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  2 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 1, от които 1 постъпило, 1 приключено дело - прекратено по други причини, приключено в 3-месечен срок. 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 5, 1 приключено дело -  със съдебен акт по същество.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 216, от които 128 постъпили, 144 приключени дела - 101 със съдебен акт по същество,  37 прекратени по други причини и по спогодба 6, приключени в 3-месечен срок  -  66 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 282, от които 135 постъпили, 211 приключени дела - 119 със съдебен акт по същество,  67 прекратени по други причини и 25 по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  122 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 220, от които 139 постъпили, 161 приключени дела - 130 със съдебен акт по същество,  30 прекратени по други причини и 1 по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  76 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 39, от които 1 постъпило, 38 приключени дела - 34 със съдебен акт по същество,  3 прекратени по други причини и 1 по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  1 дело.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 1, прекратено по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  1 дело.

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 64 дела по вещни искове, като от тях 36 дела са постъпили /56,25% от делата за разглеждане/. Приключени са 38 дела 59,38% от делата за разглеждане/, като от тях 13 дела /34,21% от приключените и 20,31% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 21 дела от вида /55,26% от приключените и 32,81% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 26 дела.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 2.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане – 2, 2 приключени дела -  със съдебен акт по същество.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 17, от които 12 постъпили, 11 приключени дела - 5 със съдебен акт по същество,  6 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  5  дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 19, от които 14 постъпили, 10 приключени дела, 1 със съдебен акт по същество, 9 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  6 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 16, от които 10 постъпили, 8 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество,  2 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  2 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 8, приключени дела - 7, със съдебен акт по същество.

ДЕЛБИ

През периода са разгледани 105 дела, като от тях 25 са постъпилите. Приключени са 34 дела /32,38% от делата за разглеждане и 136,00% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 8 дела /23,53% от приключените и 7,62% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 71 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 18 дела,  7 прекратени по спогодба и 9 дела са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 1.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 7,  2 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество,  1 прекратено по други причини.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане – 7, приключени дела - 3, със съдебен акт по същество.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 35, от които 10 постъпили, 10 приключени дела - 3 със съдебен акт по същество,  5 прекратено по спогодба и 2 по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  1 дело.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 17, от които 10 постъпили, 5 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество,  1 прекратено по спогодба, 3 по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  4  дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 26, от които 5 постъпили, 9 приключени дела - 5 със съдебен акт по същество, 1 по спогодба,  3 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  3 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 12, приключени дела - 5, със съдебен акт по същество.

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

През периода са разгледани 162 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 96 дела /59,26%/. От вида през годината са приключени 107 дела /66,05% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 57 броя /53,27% от приключените и 35,19% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 92 от тях /85,98% от приключените и 56,79% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, 15 дела са прекратени  друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 1, приключило със съдебен акт по същество.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 56, от които 33 постъпили, 40 приключени дела - 36 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  22 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 62, от които 36 постъпили, 42 приключени дела - 31 със съдебен акт по същество, 11 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  24  дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 39, от които 27 постъпили, 21 приключени дела – 21 със съдебен акт по същество,   приключени в 3-месечен срок  -  11  дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 3, приключени дела - 3, със съдебен акт по същество. 

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 1.

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ - няма разгледани дела през отчетния период.

ДРУГИ ДЕЛА

По този раздел през периода далата за разглеждане са 227, като от тях 207 дела / 91,19%/ са новообразуваните. Общо от този вид са приключени 209 дела /92,07% от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 203 дела /97,13% от приключените и 89,43% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 177 дела /84,69% от приключените и 77,97% от делата за разглеждане/, а останалите 32 дела са прекратени по други причини.

В края на периода са останали неприключени 18 дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела:

 1. По Закона за закрила срещу домашното насилие - 26 дела за разглеждане, от които 22 постъпили. Приключени са 22 дела, 6 от които със съдебен акт по съществото на спора и 16 прекратени по други причини. От приключените в 3-месечен срок са 21 дела;

2. По Закона за защита срещу дискриминацията - няма разглеждани дела;

3. По чл.26-ти от Закон за закрила на детето - 36 разгледани дела, от които 35 постъпили, 34 приключени дела - със съдебен акт по същество. От приключените в 3-месечен срок са 34 дела.

4. По чл.30-ти от Закона за закрила на детето - 15 разгледани дела, от които 12 постъпили, като 12 дела са приключени със съдебен акт по същество, 1 дело е прекратено по други причини, като  в 3-месечен срок - 13 от тях.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 1.

            НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 10, от които постъпили 10, 9 приключени дела - 9 със съдебен акт по същество, приключени в 3-месечен срок  - 9 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 7, от които постъпили 7, 7 приключени дела - 7 със съдебен акт по същество, приключени в 3-месечен срок  - 7 дела.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 16, от които постъпили 15, 15 приключени дела - 15 със съдебен акт по същество,  приключени в 3-месечен срок  -  15 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 51, от които 46 постъпили, 46 приключени дела - 40 със съдебен акт по същество,  6 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  44 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 81, от които 78 постъпили, 77 приключени дела – 59 със съдебен акт по същество, 18 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  76  дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 48, от които 38 постъпили, 43 приключени дела – 35 със съдебен акт по същество,  8 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  40  дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 1.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 12, от които 12 постъпили, 12 приключени дела - 12 със съдебен акт по същество,  приключени в 3-месечен срок  - 12  дела.

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 56 дела от този вид, като от тях 38 дела /67,86%/ са постъпилите. Приключени са 39 дела /69,64% от делата за разглеждане и 102,63% от новообразуваните/, като по 25 от тях /64,10% от приключените и 44,64% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 9 дела – 23,08% от приключените и 16,07% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 17 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 1, от които постъпило 1 и прекратено по други причини.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 1, приключено по същество.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 21, от които 12 постъпили, 16 приключени дела - 9 със съдебен акт по същество,  7 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  3 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 14, от които 12 постъпили, 7 приключени дела – 5 със съдебен акт по същество, 2 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  1  дело.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 13, от които 12 постъпили, 9 приключени дела – 5 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 5  дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 6, приключени дела -  5, със съдебен акт по същество.

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1798 /2011- 3046, 2010г. - 3716/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1824 /2011г. – 3063, 2010г. - 3738/ дела, а от тях са приключени 1824 дела 100% спрямо делата за разглеждане и 101,45% спрямо постъпилите/, от които 1799 дела в 3-месечен срок /представляващи 98,63% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1720 дела, а 104 дела са прекратени на друго основание. В края на периода няма останали несвършени дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 337, от които 337 постъпили, 337 приключени дела – 318 със съдебен акт по същество, 19 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  333  дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 348, от които постъпили 348, 348 приключени дела - 329 със съдебен акт по същество, 19 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 347 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 332, от които постъпили 331, 332 приключени дела - 318 със съдебен акт по същество, 14 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 326 дела.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 330, от които постъпили 323, 330 приключени дела – 319 със съдебен акт по същество, 11 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 320 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 74, от които 65 постъпили, 74 приключени дела - 70 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  72 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 61, от които 61 постъпили, 61 приключени деле –  55 със съдебен акт по същество, прекратени 6,  приключени в 3-месечен срок  -  61  дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 71, от които 62 постъпили, 71 приключени дела – 66 със съдебен акт по същество,  5 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  71  дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 271, от които 271 постъпили, 271 приключени дела - 245 със съдебен акт по същество,  26 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  269  дела.

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА А/НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 18 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 9 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в  НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на  последните с изискванията на чл.246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 12 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 7 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени по други причини.

По 4 НЧД производствата са прекратени и са върнати за доразследване, по 30 НЧД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 102 НАХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 424 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са седем основни групи:

1. Нередовни искови молби - 78 ;

2..Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 13;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 72;

4. Изначална недопустимост на исковете - 22;

5. Спогодба  - 71;

6. Изпратени по подсъдност - 31

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 33 дела.

По 104 дела от тези по чл.410 и чл.417 ГПК, производството е прекратено, от които 90 са изпратени по подсъдност, а по останалите 14 дела  причините са следнитe -  непредявен иск след подадено възражение от длъжника и  поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда за посочване на адрес за призоваване на длъжника.

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, били предмет на такова през 2012 год., поради което анализът е  непълен и/или неточен.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 65 съдебни акта, от които 28 определения и разпореждания и  присъди - 37 от вида.

Обжалваните присъди са постановени по следните глави от НК, съответно по глава II - 3 присъди - 1 от съдия  Николов -  потвърдена, 2 от съдия Карамфилова - 1 потвърдена и 1 изменена, по глава  IV - 1 присъда - от съдия Карамфилова изменена; по глава V - 19 присъди; 7 постановени от съдия Радев -  4 потвърдени, 1 отменена, 1 изменена и 1 без резултат; 3 постановени от съдия Николов - 1 потвърдени, 1 изменена, 1 без резултат; 6 от съдия Карамфилова - 2 потвърдени, 2 изменени и 2 без резултат,  1 постановена от съдия Проданова - без резултат, 2 от съдия Деянов - потвърдени;  по глава VI - 3 присъди; 1 от съдия Радев - потвърдена, 1 от съдия Карамфилова - без резултат, 1 от съдия Деянов - без резултат;  по глава VIII - 2 присъди; 1 от съдия Радев - потвърдена и 1 от съдия Карамфилова - потвърдена;  по глава IX - 1 присъда от съдия Деянов - потвърдена; по глава Х - 1 присъда, постановена  от съдия Миленкова - без резултат; по глава XI - 7 присъди - 1 от съдия Радев - без резултат; 1 от съдия Николов - потвърдена, 3 постановени от съдия Миленкова - 1 потвърдена, 2 отменени, 1 от съдия Карамфилова - отменена и 1 от съдия Тодоров - без резултат.

Видно от горното е това, че по-голямата част от присъдите след обжалване или протестиране се потвърждават, след което следват изменените присъди - по правило те се изменят  досежно размерите на наложените наказания, и на последно място отменените съдебни актове. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените  присъди е малък. В масовите случаи на изменени присъди те се отнасят до размерите на наложените наказания от  въззивната инстанция ,която или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията намалява, или заменява наказанията  с  по-леки.

            НЧХД - обжалвани 20 съдебни акта, от които 4 определения и 16 присъди - 7 постановени от съдия Миленкова  -  1 отменена и 6 без резултат, 7 от съдия Карамфилова -   2 потвърдени и 1 отменена и 4 без резултат,2 от съдия Деянов - 1 отменена и 1 без резултат.

            НАХД чл.78 "А" обжалвани са 6 съдебни акта - 5 решения и 1 разпореждане; 2 от съдия Радев - потвърдени, 1 от съдия Николов - потвърдено,  1 от съдия Миленкова - без резултат, 1 от съдия Деянов - потвърдено.

            НАХД - обжалвани 234 съдебни акта, от които 4 определения и  решенията по 230  дела, както следва:

1. По приложението на ЗГ и ЗЛОД - 4 решения - 2 постановени от съдия Радев - 1 отменено и 1 без резултат, 1 постановено от съдия Миленкова - потвърдено, от съдия Карамфилова - 1  - отменено.

2. По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани 50 решения - 12 постановени от съдия Радев - 9 потвърдени и 3 отменени; 3 от съдия Николов - потвърдени, 10 постановени от съдия Миленкова - 5 потвърдени, 4 отменени и 1 без резултат; 12 постановени от съдия Карамфилова - 5 потвърдени, 4 отменени и 3 без резултат; 13 постановени от съдия Деянов - 4 потвърдени и 8 отменени и 1 без резултат.

3. По Закон за митниците - обжалвани 42 решения - 14 постановени от съдия Радев - 8 потвърдени, 4 отменени, 2 без резултат, 4 от съдия Николов - 1 потвърдено, 2 отменени и 1 без резултат; 10 постановени от съдия Миленкова - 4 потвърдени, 3 отменени, 1 изменено и 2 без резултат; 6 от съдия Карамфилова - 3 потвърдени и 3 отменени;  и 8 от съдия Деянов - 5 потвърдени, 2 отменени и 1 изменено.

4. По ЗА, ЗДДС и ДОПК - обжалвани са решенията по 6 дела - 1 постановено от съдия Николов - без резултат, 5 от съдия Карамфилова -  4 потвърдени и 1 отменено.

5. По Закона за защита на потребителите - обжалвани са  3 решения, постановени от: съдия Радев 1 - без резултат, съдия Карамфилова 1 - отменено и от съдия Деянов 1 -   отменено.                                                              По НАХД, извън посочените - обжалвани са 125 решения - 35 постановени от съдия Радев - 23  потвърдени, 3 отменени и 9 без резултат; 11 постановени от съдия Николов - 5 потвърдени, 2 отменени, 4 без резултат;  21  постановени   от   съдия    Миленкова  - 14 потвърдени, 4 отменени, и 3 без резултат; 24 постановени от съдия Карамфилова - 11 потвърдени, 7 отменени, 6  без резултат; от съдия Тодоров - 3 потвърдени; 31 постановени от съдия Деянов - 19 потвърдени, 7 отменени и 5 без резултат.

На база на резултатите от касационната проверка към настоящия момент е видно, че решенията по повече от половината от делата са потвърдени и  25,21 % отменени / 26,59% за 2011 г. и 18.97% за 2010г./ В част от случаите, когато е отменено решение на съда делото е върнато за разглеждане от друг състав на съда, което сочи за допуснати съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила и налага повишаване на вниманието на съдиите от наказателните колегии. Чувствителен е броят обжалвани съдебни актове НАХД в сравнение с предходните два отчетни периода /125 дела за 2010г. и 168 за 2011 г./, което не би могло само по себе си да доведе до извод, че съдиите при изготвянето на актовете си не са били в такава степен аргументирани, че да убедят жалбоподателите в правотата си.

ЧНД - обжалвани са 47 съдебни акта - 1 постановен от съдия Радев - 1 потвърден, 6 акта от съдия Николов - 4 потвърдени, 2 отменени, 9 постановени от съдия Миленкова - 7 потвърдени, 2 отменени, 6 постановени от съдия Карамфилова -  потвърдени; 1 съдия Джонева - потвърден; 2 постановени от съдия Стоименова - потвърдени; 2 постановени от съдия Тодоров - потвърдени; 20 съдебни акта от съдия  Деянов - 15 потвърдени  и 5 отменени.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 15 съдебни акта, от които 1 определениe и 14 решения. От решенията - 6 постановени от съдия Джонева /3 потвърдени, 2 потвърдени в една част и 1 без резултат /2 постановени от съдия Стоименова - потвърдени;  4 постановени от съдия Тодоров /1 потвърдено в една част и 3 без резултат; 2 постановени от съдия Маринова /1 потвърдено, 1 без резултат/.

Облигационни искове - обжалвани 123 съдебни акта, от които 36 определения и 87 решения. От решенията - 5 постановени от съдия Радев - /3 потвърдени, 1 с оттеглена жалба и 1 без резултат/; 1 постановено от съдия Карамфилова - отменено; 14 постановени от съдия Джонева /8 потвърдени, 2 потвърдени в една част, 4 без резултат/; 10 постановени от съдия Стоименова / 7 потвърдени, 1 потвърдено в една част, 1 отменено и 1 без резултат/, 38 постановени от съдия Тодоров /18 потвърдени, 2 потвърдено в една част, 2 изменени, 2 с оттеглена жалба, 3 отменени по обективни причини,  и 11 без резултат/, 19 постановени от съдия Маринова /7 потвърдени, 2 потвърдени в една част, 1 отменено, 1 изменено и 8 без резултат/.

Вещни искове - обжалвани 22 съдебни акта, от които определения 6 и 16 решения. От решенията  1 постановено от съдия Радев - потвърдено; 2 постановени от съдия Карамфилова /1 отменено, 1 без резултат/; 1 постановено от съдия Джонева - потвърдено; 5 постановени от съдия Тодоров /1 потвърдено , 1 отменено и 3 без резултат/ и 7 постановени от съдия Маринова  /2 отменени, 5 без резултат/.

Делби – обжалвани 16 съдебни акта, от които определения 1 и 15 решения. От решенията 3 постановени от съдия Карамфилова, 1 изменено и 2 без резултат, 4 постановени от съдия Джонева - без резултат;  5 постановени от съдия Тодоров – 3 потвърдени и 2 без резултат; 3 постановени от съдия Маринова – без резултат.

Искове по кодекса на труда – 37  обжалвани съдебни акта, от които 5 определения и 32 решения. От решенията - 1 на съдия Карамфилова - изменено, 13 на съдия Джонева - 3 потвърдени, 1 отменено, 1 потвърдено в една част, 1 изменено и 7 без резултат; 5 на съдия Стоименова - 3 потвърдени, 1 потвърдено в една част, 1 без резултат, 9 постановени от съдия Тодоров - 3 потвърдени, 3 потвърдени в една част и 3 без резултат; 4 постановени от съдия Маринова - 1 потвърдено, 1 потвърдено в една част  и 2 без резултат.

Други дела - 18  обжалвани съдебни акта, от които 14 определения и 4 решения. От решенията 2 постановено от съдия Джонева - 1 потвърдено и 1 потвърдено в една част; 2 постановени от съдия Стоименова -   потвърдени.

Административни дела - 22 обжалвани съдебни акта, от които 5 определиние и 17 решения. От решенията  - 6 постановени от съдия Джонева - 4 потвърдени, 1 отменено и 1 без резултат; 3 от съдия Стоименова - 1 потвърдено, 2 без резултат; 2 постановени от съдия Тодоров - без резултат; 6 постановени от съдия Маринова - 3 потвърдени, 1 потвърдено в една част и 2 отменени.

Заповедно производство - 34 обжалвани съдебни акта, от които 23 определения, 9 разпореждания и 2 заповеди. От разпорежданията - 2 постановени от съдия Николов - потвърдени; 1 от Карамфилова  - изменено; 1 от съдия Стоименова - отменено; 4  постановени от съдия Тодоров - потвърдени, 2 постановени от съдия Деянов - отменени.

В по-голямата част както за отменените, така и за изменените решения, причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетният период е 43,88 дела, а спрямо приключените дела - 38,15 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е 71,79 дела, а спрямо приключените - 62,69 дела. Съответно в наказателните колегии показателите са 25,28 дела и 21,79 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 96 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 54,85  дела, а спрямо приключените - 47,69  дела. Действителната натовареност на гражданските съдии за отработените 36 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане е 95,72 дела, а спрямо приключените - 83,58 дела. Съответно в наказателни колегии за отработените 60 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане - 30,33 а спрямо приключените - 26,15  дела.

5.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно от петима съдии - РАДЕВ, НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, ДЕЯНОВ, КАРАМФИЛОВА, като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години, или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ, разпити на обвиняеми и свидетели, произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение./

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността по щат спрямо наказателните дела за разглеждане на база петима съдии е 30,33 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   26,15   дела   спрямо приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии   в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 18,96 дела месечно, а спрямо приключените - 16,34 дела.

По аналогичен начин за гражданските дела на база трима съдии:               /ДЖОНЕВА, СТОИМЕНОВА, ТОДОРОВ/ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 95,72 дела, а спрямо приключените - 83,58 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ - 35,90  дела към всички дела за разглеждане и 31,34 дела спрямо приключените. Трябва да се отбележи обаче, че през отчетния период 1618 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК са разглеждани от наказателните съдии. При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен, годишен, платен отпуск или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока. Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри .За натовареността на гражданските колегии следва да се държи сметка и за това,че през отчетният период те само в една шеста от него  разглеждаха дела по чл.410 и 417 ГПК.

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва: глава II - 23 дела за разглеждане, от които 16 новообразувани и 13 приключени дела; глава III - 3 дела за разглеждане, от които 2 новообразувани и 1 приключено дело; глава IV - 21 дела за разглеждане, от които 18 новообразувани и  17 приключени  дела; по глава V - 165 дела за разглеждане, от които 121 новообразувани дела и 124 приключени дела; по глава VI - 130 дела за разглеждане, от които 124 новообразувани дела и 102 приключени дела; по глава VII - няма новообразувани дела; по глава VIII - 9 дела за разглеждане, от които 7 новообразувани дела и 9 приключени дела; по глава IX - 15 дела за разглеждане, от които 9 новообразувани дела и 12 приключени дела; по глава Х - 9 дела за разглеждане, от които 6 новообразувани дела и 7 приключени дела и по глава XI -  114 дела за разглеждане, от които 101 новообразувани и 105 приключени дела.

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава   VII  -  престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната   системи   -   няма   останали   от   предходния   период   и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ.280 НК - няма останали от предходния период и новообразувани дела.

Глава IX - 15 дела за разглеждане, от които 9 новообразувани. Приключени са производствата по 12 дела - по 7 със споразумение, по 2 с присъда, 2 - върнати на КРП и 1 прекратено. В З-месечен срок са приключени 9 дела. Съдените лица по посочените дела са 9. Наложените наказания са както следва: по делата с присъди - 2 присъди - 1 лице - оправдано и  1 лице е  с наказание “лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.От делата, приключили със споразумение на 4 от подсъдимите е наложено наказание от вида "лишаване от свобода" с приложение на чл. 66 от НК е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години и на 3 -  „пробация”.

Глава XI - чл.354 и сл.НК - 13 дела за разглеждане, от които 10 новообразувани, а са приключени 13 дела, по 1 от които е постановена присъда, по 12 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство. От делата приключени с присъда е 1 дело с наложено наказание – лишаване от свобода 4 година ефективно и глоба. От делата, приключени със споразумение общо съдените лица са 13, на 8 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода", чието изтърпяване  е отложено по реда на чл.66 НК, като на 2 е наложена и глоба. На 1 от подсъдимите е наложено наказание глоба, 2 лица са с наказание лишаване от свобода  6 месеца и 2 лице с наказание пробация, като на 1 от тях е наложена и глоба.

Личното становище на изготвилия настоящия доклад е, че се следва много внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

А/   ОТНОСИТЕЛЕН   ДЯЛ   НА   ОСЪДИТЕЛНИТЕ   ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 98 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 17 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, то по 81 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД представляват 20,05%, към всички дела за разглеждане – 16,56%, а спрямо приключените съответно - 20,77%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 265 дела /54,19% от делата за разглеждане и 65,59% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което практически общият брой на осъдителните присъди възлиза на 346 броя , представляващи 70,76% от делата за разглеждане, 85,64% от постъпилите и 88,72% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания. Практически от 28 дела по посочените глави са приключени 25 дела /89,29%/, като само по 3 от тях е постановена присъда /12,00%/, а по всички останали, без 2 върнати на КРП и  1 прекратено,  са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 265 дела и присъдите по 98 НОХД. По всички НОХД общо съдени са 426 лица, а реално осъдени 407 лица,  15 - оправдани и 3 лица освободени от наказателна отговорност.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 15 оправдателни присъди, като всички са проверени по въззивен и касационен ред, и 8 са потвърдени.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК: по глава II 1 присъда, същата е обжалвана пред КОС - потвърдена; глава V - 7 като от тях 7 обжалвани, 5 потвърдени,  по 2  – производството не е приключило; глава VI - 2 обжалвани и се намират на производство пред КОС; глава VIII - 1 обжалвана и потвърдена присъда; глава IX - 1 обжалвана и потвърдена присъда;  глава XI - 3 обжалвани присъди - 2 отменени и 1 - в КОС.

За всички оправдателни присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до постановяване на оправдателна присъда. Оправдателни присъди се отменят и поради това, че въззивната инстанция е приела, че обвинителните актове не отговарят на изискванията на НПК, което означава, че съдиите-докладчици трябва в още по-голяма степен да прецизират дейността си при подготовката на делото, за да не се получава такъв резултат. Окончателен анализ може да се даде, след като въззивната инстанция провери всички оправдателни присъди.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, както и на пропуски на съда.

Не може да се каже като обща оценка, че наказателното законодателство е лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления, но въпреки това като обща препоръка би могло да се предвиди възможността за отпадане на наказателната отговорност за по-леки общественоопасни деяния с налагането на административни наказания и въобще за декриминилизиране на някои текстове от НК, като например - чл.279, ал. 1 НК.

            VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 2012 г. са издадени  7405 бр. свидетелства за съдимост. През  2011 г. са издадени 6217 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2010 г. -  6546 бр. свидетелства за съдимост.

През 2012 г. в Бюрото за съдимост са издадени и 1800 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2011 г. са издадени 1829 бр. справки, а през 2010 г. - 1745 бр. справки.

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2012 г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд - гр. Кюстендил са постъпили 273 бр. дела, през 2011 г. са постъпили 177 дела, а през 2010 г. - 166 бр.

Несвършените дела   към 01.01.2012 г. са 1795 бр., към 01.01.2011 г. - 1852 бр., а към 01.01.2010 г. - 1949 дела.

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2012 г. съдия по вписванията при Районен съд - гр. Кюстендил е извършил общо 4299 вписвания, в това число 158 броя ипотеки и 235 броя възбрани. През 2011 г. са извършени 3577 вписвания, от които 189 бр. ипотеки и 205 бр. възбрани, през 2010 г. - 3451 вписвания, от които 214 ипотеки и 246 възбрани.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                   / Aндрей Радев /