РАЙОНЕН СЪД -  ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

 

2011 год.

 

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01.2011 год.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

5.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

А/ ОТНОСИТЕЛЕН   ДЯЛ   НА   ОСЪДИТЕЛНИТЕ   ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

 


Структурата и съдържанието на отчетния доклад са съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02.2008 год. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01.2009 год.

РАЙОНЕН СЪД - гр. Кюстендил попада  в района на Кюстендилския съдебен окръг, като  вторият районен съд е този  в гр. Дупница. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС - Дупница - останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС - Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр. Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр. Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намира и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил. Районен съд - гр. Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии – изпълнители  и съдии по вписванията, от които 10  съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 -  съдии по вписванията. Почти  през целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав,тъй като съдия Красимира Проданова бе  командирована в Софийски районен съд, считано от 01.03. 2011 год. ,а съдия Нели Маринова бе  командирована в СЪЩИЯ СЪД, считано от 04.07. 2011 год., с условие да довърши започнатите с нейно участие граждански дела.До 15.07.2011 год. съдия Стоименова ползваше отпуск,останал неползван от предходни години.

По щатно разписание в КРС работят 34 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. секретар-протоколист, 8 бр. съдебен деловодител,  компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции,  деловодител в бюро съдимост, съдебен архивар, деловодител съдебно-изпълнителна служба, главен счетоводител, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. разносвачи на съдебни книжа и призовки. През отчетния период нямаше  незаети щатни бройки за съдебни служители.

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01.2011 год.

Към 01.01.2011г. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 818 дела /осемстотин и осемнадесет/ от всички видове. През годината в съда са образувани  5796 дела. Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 6614 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 12,37% от общия брой дела за разглеждане през периода.

ІІ.  БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА  В  КРАЯ  НА  ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

В края на отчетната 2011г. съдът е приключил 5659 дела, представляващи 97,64% от постъпилите през периода дела и 85,56% от всички дела за разглеждане. Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се вземе в предвид това, че през цялата година съдът в цялост и гражданската му колегия в частност работи в намален съдийски състав.

В края на отчетния период са останали несвършени 955 дела, представляващи 14,44 % от всички дела за разглеждане. При сравнение с предходния отчетен период е налице известно отстъпление от постигнатия резултат, дължащ се на това,че съдът поради командироване на съдии и ползване на натрупан неползван отпуск от предходни години,през целия отчетен период работи в намален състав, основно за сметка на гражданските колегии на съда, като освен това в края на отчетния период,поради предстояща смяна на колегията на административния ръководител на съда не му  се разпределяха за разглеждане граждански дела по общия ред.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 4839 дела от всички видове, представляващи 85,51% от приключените и 73,16% от всички дела за разглеждане. Със съдебен акт по същество са приключили 4849 дела, представляващи 85,69 % от решените дела и 73,31% от всички дела за разглеждане,  а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 - месечен срок дела е висок, но той се дължи основно на това,че за огромният брой постъпили граждански дела по реда на чл.410  и 417 ГПК е предписа кратък /3 -дневен/ срок за постановяване на съдебния акт. Кратки процесуални срокове за приключване на делата са предвидени и по  чл.78"а",ал.1 НК, чл.243 - 244 НПК и други. За поредна година в доклада следва да се отбележи,че законово регламентираното право на защита на подсъдимите по НОХД става причина за отлагане на НОХД, най-често поради това, че ангажираният адвокат не се явява, с което става причина за отлагане на делото. По наказателните от общ характер дела една от основните причини за  отлагане на делата, а от там и невъзможност да се приключат в 3-месечен срок, е неявяването на подсъдимите и свидетелите.

По гражданските дела  причините за приключване на голям процент дела извън 3-месечния срок са посочени основно по-горе,но причина е и законодателната уредба, т.к при спазване на правилата по чл.131-133 ГПК се губи технологично време, преди делото да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание. Причина за приключване на делата извън горният срок, който в крайна сметка е пожелателен,а не императивен, е неравномерното постъпване на дела през периода,както и на.многократно изтъкната причина за работата на съда в намален състав в гражданските му колегии,а освен това и ползването на редовен платен годишен отпуск от съдиите,през което време макар и да им се разпределят граждански, пък и наказателни дела по общия ред ,последните реално  не могат да се администрират преди приключването на отпуска.

 Следва да се отбележи, че всичко за разглеждане през периода граждански дела са 4928, а от тях - по общия ред – 1385 дела /28,10% от общия брой/, като от последните в 3-месечен срок са приключили 434 дела, представляващи 53,38% спрямо свършените дела /813/, което е по-добър резултат в сравнение с предходния отчетен период.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия са налице по-голям брой останали неприключени в края на периода в сравнение с предходния отчетен период дела, по-голям общ брой дела за разглеждане по общия ред, по-голям общ брой новообразувани дела по общия ред , по-голям общ брой приключени дела по общия ред. Не така стоят нещата в общата статистика на разгледани,приключени и останали несвършени в края на периода граждански дела,където е налице известно отстъпление от резултатите от предходния отчетен период,но причините за това бяха изтъкнати по-горе.

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период в съда са разгледани общо 467 /2010г. – 467,  2009г. - 493/ НОХД, като от тях 104 /2010г. – 85, 2009г. - 116/ дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 363 /2010г. -382, 2009г. – 377/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 382  /2010г. - 363 дела,  2009г. - 408/ дела, представляващи 81,80% от тях /2010г. са приключени 363 - 77,73%, за 2009г. са приключени 408 дела – 82,76%/.

Приключените НОХД със съдебен акт по същество са – 124 дела /2010г. - 99, 2009г.- 114/ и по тях е постановена присъда /32,46% от приключилите дела/, а по 220 дела /2010г. - 198, за 2009г. - 264/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 24 дела са върнати за доразследване /2010г. - 42, 2009г. - 20 дела/ и 14 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 382 НОХД, производствата по 218 от тях, /2010г. -257, 2009г. - 288/, представляващи  46,68% /2010г. – 55,03 %, 2009 – 58,42 %/, от всички дела за разглеждане и 57,07%  от приключените дела, са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 85 дела /2010г. - 104, а 2009г. – 85/, което е известно подобрение на резултата по този показател.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

АНДРЕЙ РАДЕВ – 7 дела за разглеждане, като през отчетния период са приключени 7 дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 110 дела за разглеждане, от които 83 постъпили, като през отчетния период са приключени 90 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 118 дела за разглеждане, от които 82 постъпили, като през отчетния период са приключени 100 дела.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 110 дела за разглеждане, от които постъпили 97 дела, като през отчетния период са приключени – 83 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА – 3 дела за разглеждане, от които постъпили 3 дела, като през отчетния период са приключени 3 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ – 4 дела за разглеждане, от които постъпили 4 дела, като през отчетния период са приключени 4 дела.

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 20 дела за разглеждане, от тях 1 постъпило, като през отчетния период са приключени 20 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ – 95 дела за разглеждане, от които постъпили 93 дела, като през отчетния период са приключени – 75 дела.

Видно е, че през отчетния период  е  налице малко намаление в постъплението на делата, равен  брой НОХД  за разглеждане в сравнение с предходният отчетен период, но по-голям брой приключени дела, при което и при  смяната на съдии от наказателната колегия в началото на годината, реално отработените в по-малко човекомесеца, поради намаленият съдийски състав и поради използването на редовен платен годишен отпуск, невъзможността поради незаети щатни съдийски бройки, да се обособи пета наказателна колегия, както и очевидно поради положените  усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до увеличение  на общият брой приключени дела в сравнение с предходният период, намаляване на броя дела,приключени в 3-месечен срок,намаляване на несвършените в края на периода дела и увеличаване на броят дела,приключени със съдебен акт по същество,на тези приключени със споразумение,а от друга страна и намаление на броят върнати дела за доразследване. Като причини за забавяне на производствата по НОХД, неприключили в 3-месечен срок, следва да се изтъкнат причините, аналогични от предходните периоди, а именно:

1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела;

2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие;

3. Отлагания поради неявяване на свидетели

4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 48 НЧХД /2010г. - 65, 2009г. - 83/, от които постъпили 31 дела /2010г. - 33 дела, 2009г. - 50 дела/, като в сравнение с предходните два отчетни периода, през текущия прави впечатление известно намаление на този вид дела. През периода съдът е приключил 29 дела от този вид /2010г. - 48, 2009г. - 51/, представляващи 60,42% от общият брой дела за разглеждане /2010г. – 73,85%, 2010г. – 61,45 %/ и 93,55% от постъпилите. Останали несвършени в края на отчетния период са 19 дела, представляващи 39,58% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД 7 дела /2010г. - 8, 2009г. - 15/ са в 3-месечен срок и те представляват 24,14% от приключилите и 14,58% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 29 НЧХД по 15 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 13 дела, от които постъпили 7 дела, като през отчетния период са приключени 10 дела. От приключените 1 дело е в 3-месечния срок, 4 дела са с постановена присъда и 6 дела са прекратени.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 14 дела за разглеждане, от които постъпили 4 дела, като от тях през отчетния период са приключени 10 дела. От приключени  по 7 от тях е постановена присъда, а 3 дела са прекратени по други причини.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 10 дела за разглеждане, от които постъпили 10 дела, като от тях през отчетния период са приключени 3 дела. От приключени  по 1 от тях е постановена присъда, а 2 дела са прекратени по други причини и 2 са приключили в 3-месечния срок.

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 1 дело, като през отчетния период е приключено. От приключени в тримесечния срок е 1 дело, с постановена присъда.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ – 10 дела за разглеждане, от които постъпили 10 дела, като от тях през отчетния период са приключени 5 дела. От приключените   3 дела са в 3-месечния срок. 2 дела с постановена присъда и 3  прекратени.

През отчетния период общо дела за разглеждане от вида НАХД - 623 дела /2010г. – 535, 2009г. - 729/, като от тях 546 /2010г. - 438, 2009г. - 504/ дела са постъпилите /87,64% от делата за разглеждане/, а 77  /2010г. - 97, 2009г. – 225/ дела са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 453 /2010г. - 458, 2009г. - 632/ дела, представляващи 72,71% /2010г. - 85,61%, 2009г.- 86,69%/ от всички дела за разглеждане от вида и 82,97% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 170 НАХД.

От приключилите 453 НАХД производствата по 271 от тях /59,82% от приключените и 43,50% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 359 дела от вида НАХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /79,25% от свършените и 57,62% от делата за разглеждане/, а по останалите 94 дела /20,75% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице от една страна, чувствително увеличение на броят новообразувани дела, на общия брой дела за разглеждане от вида, незначително отстъпление от броят на приключените дела и на тези, приключени в 3-месечен срок, и чувствително увеличаване на останалите несвършени в края на отчетния период. Причините за влошаването на показателите по този вид дела в сравнение с предходните отчетни периоди са очевидно липсата на положени  в достатъчна степен усилия от наказателните състави на съда при разглеждането им, но важат и обективните причини,визирани в анализа в частта му, досежно разглеждането на гражданските дела.

От вида НАХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата - 222 дела, по Закона за митниците - 28 дела, по ЗА, ЗДДС и ДОПК - 29 дела, по ЗГ и ЗЛОД - 8 дела и по УБДХ - 68 дела, по ЗЗП - 5 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания - 186 дела.

Дела от вида НАХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

АНДРЕЙ РАДЕВ - 1 дело за разглеждане. Общо приключени 1 дело – решено по същество, в 3-месечен срок.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 60 дела за разглеждане, от които постъпили 48 дела. Общо приключени 35 дела, в това число решени по същество 30 и 5 прекратени. От приключените 23 дела са в 3-месечен срок.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 181 дела за разглеждане, от които постъпили 147 дела. Общо приключени 146 дела, в това число решени по същество 118 и 28 прекратени. От приключените 76 дела са в 3-месечен срок.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 186 дела за разглеждане, от които постъпили 163. Общо приключени 132 дела, в това число решени по същество 101 и 31 прекратени. От приключените 85 дела са в 3-месечен срок.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 6 постъпили дела. Общо приключени 6 дела, в това число решени по същество 5 и 1 прекратено. От приключилите 6 дела са в 3-месечен срок.

АСЯ СТОИМЕНОВА - 9 постъпили дела. Общо приключени 9 дела, в това число решени по същество 7 и 2 прекратени. От приключилите 9 дела са в 3-месечния срок.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 11 постъпили дела. Общо приключени 11 дела, в това число решени по същество 11. От приключилите 11 дела са в 3-месечния срок.

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 8 дела за разглеждане, от които постъпили 1 дело. Общо приключени 8 дела, в това число решени по същество 8. От приключените 8 дела са в 3-месечен срок.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ – 161 дела за разглеждане, от които постъпили 161 дело. Общо приключени 105 дела, в това число решени по същество 78 и 27 прекратени. От приключените 52 дела са в 3-месечен срок.

През отчетния период по приложението на чл.78 "а" от НК  са постъпили 34 дела /2010г.- 54, 2009г.- 48/, а разглежданите общо са 39 /2010г. - 62, 2009г. - 59 дела/ дела, т.е налице е чувствително намаляване  броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 30 дела /2010г. - 57, 2009г. - 51/ дела, представляващи 88,24% от постъпилите, а неприключени са останали 9 / 2010г. - 5 дела,  2009г. - 8 дела/.

По 26 дела /86,67% от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:                                                                                                             

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 9 дела за разглеждане, от които постъпили 7 дела. Общо приключени 9 дела, в това число решени по същество 9. От приключените 7 дела са в 3-месечен срок.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 11 дела за разглеждане, от които постъпили 9 дела. Общо приключени 8 дела, в това число решени по същество 7 и 1 прекратено. От приключените 4 дела са в 3-месечен срок.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 12 дела за разглеждане, от които постъпили 11 дела. Общо приключени 10 дела, в това число решени по същество 9 и 1 прекратено. От приключените 8 дела са в 3-месечен срок.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - 7 дела за разглеждане, от които постъпили 7 дела. Общо приключени 3 дела, решени по същество 1 и 2 прекратени. От приключените 3  дела са в 3-месечен срок.

През периода са постъпили за разглеждане 68 /2010г. - 74, 2009г. - 102/ дела по приложението на УБДХ, като 66 са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период са образувани общо 496 наказателно частни дела от досъдебното производство /2010г. - 591, 2009г. - 707/; 9 дела за приложението на чл. 23-25 НК; 13 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 7 молби за приложението на  чл.85 - 88"а" НК.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1865 граждански дела /2010г. – 1653; 2009г. - 1492/, като от тях 585 /2010г. - 518, 2009г. - 489/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 31,37% от делата за разглеждане, а 1280 /2010г.- 1135; 2009г. -1003/ дела са новопостъпили /68,63 % от делата за разглеждане/. Приключени дела 1231, като в 3-месечен срок са приключени 795 дела, представляващи 64,58% от приключените и 42,63% от делата за разглеждане.

От приключените дела  по 878 дела /71,32% от приключените дела и 47,08 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 50 дела /5,69% от приключените и 2,68% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела  са 634 броя.

Поради  изтъкнатите по-горе обективни причини за забавяне на производствата по гражданските дела,при анализ на сравнителната таблица за този вид дела за предходните години,следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от гражданските колегии.

Разглежданите дела по материя и брой , са както следва:

ИСКОВЕ ПО СК - 244 дела, от които 202 постъпили /82,79%/ и 42 дела останали от предходния период.

Приключени са 191 дела /78,28% от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 145 дела /75,92% от приключените и 59,43% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

От приключените 191 дела в 3-месечен срок са 165 дела /86,39% от приключените и 67,62% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 5, от които 5 постъпили, 5 приключени дела - 2 със съдебен акт по същество и 3 прекратени по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  5 дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 1, от които 1 постъпили, 1 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество, приключени в 3-месечен срок  -  1 дело.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 1, от които 1 постъпили, 1 приключени дела - 1 прекратено по спогодба, приключено в 3-месечен срок.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 5, приключени дела – 5, от които - 4 със съдебен акт по същество, 1 прекратено на други основания; приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 62, от които 55 постъпили, 46 приключени дела - 35 със съдебен акт по същество, 7 прекратени по спогодба, 4 прекратени на други основания, приключени в З-месечен срок - 38 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 29, от които 29 постъпили, 15 приключени дела - 8 със съдебен акт по същество, 5 прекратени по спогодба, 2 прекратени на други основания, приключени в З-месечен срок - 15 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 76, от които 66 постъпили, 61 приключени дела — 55 със съдебен акт по същество, 1 прекратено по спогодба, 5 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 51 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 56, от които 45 постъпили, 49 приключени дела - 33 със съдебен акт по същество, 6 прекратени по спогодба, 10 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 45 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 9, 8 приключени дела - 7 със съдебен акт по същество, 1 прекратено на други основания; приключени в 3-месечен срок - 7 дела.

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

877 дела за разглеждане, от които 306 дела останали несвършени от предходния период, 571 постъпили дела, от които 16 дела постъпили по подсъдност. Общо приключените дела са 508 /57,92% от всички дела и 88,97% от новообразуваните и получени по подсъдност/, като 265 от тях /52,17% от приключените и 30,22% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 330 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /64,96% от приключените и 37,63% от всички дела за разглеждане от вида/, 153 са прекратени на друго основание и 25 по спогодба.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 61, от които 60 постъпили, 52 приключени дела - 25 със съдебен акт по същество, 26 прекратени по други причини и 1 по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  42 дела.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 43, от които 1 постъпили, 38 приключени дела - 30 със съдебен акт по същество, 8 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  12 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 231, от които 133 постъпили, 144 приключени дела - 97 със съдебен акт по същество,  35 прекратени по други причини и по спогодба 12, приключени в 3-месечен срок  -  63 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 182, от които 182 постъпили, 30 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество,  29 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  27 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 210, от които 132 постъпили, 132 приключени дела - 97 със съдебен акт по същество,  31 прекратени по други причини и 4 по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  72 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 146, от които 62 постъпили, 108 приключени дела - 79 със съдебен акт по същество,  24 прекратени по други причини и 5 по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  48 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 4, от които 1 постъпили, 4 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество,  3 прекратени по спогодба, приключени в 3-месечен срок  -  1 дела.

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

През годината са разгледани 72 дела по вещни искове, като от тях 25 дела са постъпили /34,72% от делата за разглеждане/. Приключени са 44 дела 61,11% от делата за разглеждане/, като от тях 14 дела /31,82% от приключените и 19,44% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 29 дела от вида /65,91% от приключените и 40,28% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 28 дела.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 3, от които 3 постъпили, 3 приключени дела - 2 със съдебен акт по същество, 1 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  3 дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 3, 1 приключено дело - 1 със съдебен акт по същество.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане – 6, 4 приключени дела - 4 със съдебен акт по същество.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 15, от които 6 постъпили, 10 приключени дела - 7 със съдебен акт по същество,  3 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  4  дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 7, от които 6 постъпили, 2 приключени дела - 2 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  2 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 18, от които 5 постъпили, 13 приключени дела - 9 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  3 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 20, от които 5 постъпили, 11 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество,  5 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  2 дела.

ДЕЛБИ

През периода са разгледани 130 дела, като от тях 45 са постъпилите. Приключени са 50 дела /38,46% от делата за разглеждане и 111,11% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок – 4 дела /8,00% от приключените и 3,08% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 80 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 33 дела,  2 прекратени по спогодба и 15 дела са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 2, 1 приключено дело - 1 дело прекратено по спогодба.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 10, от които 1 постъпило, 3 приключени дела - 2 със съдебен акт по същество,  1 прекратено по други причини.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане – 16, от които  1 постъпило, 9 приключени дела - 8 със съдебен акт по същество, 1 прекратено по други причини.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 36, от които 17 постъпили, 11 приключени дела - 7 със съдебен акт по същество,  1 прекратено по спогодба и 3 по други причини.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 7, от които 6 постъпили.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 31, от които 18 постъпили, 11 приключени дела - 8 със съдебен акт по същество,  3 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  3 дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 28, от които 2 постъпили, 15 приключени дела - 8 със съдебен акт по същество,  7 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  1 дело.

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

През периода са разгледани 195 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 131 дела /67,18%/. От вида през годината са приключени 129 дела /66,15% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 75 броя /58,14% от приключените и 38,46% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 92 от тях /71,32% от приключените и 47,18% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, 37 дела са прекратени  друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 23, от които 23 постъпили, 22 приключени дела – 13 със съдебен акт по същество, 9 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  17  дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 2, от които постъпили 2, 2 приключени дела - 2 със съдебен акт по същество, приключени в 3-месечен срок  - 1 дело.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 6, от които постъпили 1, 6 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество, приключени в 3-месечен срок  - 4 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 49, от които 37 постъпили, 26 приключени дела - 22 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  14 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 27, от които 27 постъпили, 1 приключено дело – по същество, приключени в 3-месечен срок  -  1  дело.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 39, от които 27 постъпили, 27 приключени дела – 17 със съдебен акт по същество,  10 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  12  дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 30, от които 13 постъпили, 27 приключени дела - 21 със съдебен акт по същество,  6 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 18 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 19, от които 1 постъпило, 18 приключени дела - 10 със съдебен акт по същество,  8 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 8 дела.

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ - няма разгледани дела през отчетния период.

ДРУГИ ДЕЛА

По този раздел през периода далата за разглеждане са 287, като от тях 255 дела / 88,85%/ са новообразуваните. Общо от този вид са приключени 267 дела /93,03% от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 258 дела /96,63% от приключените и 89,90% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 224 дела /83,90% от приключените и 78,05% от делата за разглеждане/, а останалите 43 дела са прекратени по други причини.

В края на периода са останали неприключени 20 дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела:

 1. По Закона за закрила срещу домашното насилие - 34 дела за разглеждане, от които 32 постъпили. Приключени са 30 дела, 11 от които със съдебен акт по съществото на спора и 19 прекратени по други причини. От приключените в 3-месечен срок са 30 дела;

2. По Закона за защита срещу дискриминацията - няма разглеждани дела;

3. По чл.26-ти от Закон за закрила на детето - 41 разгледани дела, от които 25 постъпили, 40 приключени дела - 38 от тях в 3-месечен срок, от приключените – 40 със съдебен акт по същество;

4. По чл.30-ти от Закона за закрила на детето - 35 разгледани дела, от които 33 постъпили, като 31 дела са приключени със съдебен акт по същество, 1 дело е прекратено по други причини, като  в 3-месечен срок - 31 от тях.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 8, от които постъпили 8, 8 приключени дела - 8 със съдебен акт по същество, приключени в 3-месечен срок  - 8 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 19, от които постъпили 19, 19 приключени дела - 18 със съдебен акт по същество, 1 прекратено по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 19 дела.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 23, от които постъпили 21, 22 приключени дела - 21 със съдебен акт по същество, 1 прекратено по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  21 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 71, от които 62 постъпили, 66 приключени дела - 55 със съдебен акт по същество,  11 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  63 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 33, от които 32 постъпили, 30 приключени дела – 20 със съдебен акт по същество, 10 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  29  дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 74, от които 69 постъпили, 64 приключени дела – 52 със съдебен акт по същество,  12 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  61  дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 40, от които 31 постъпили, 39 приключени дела - 31 със съдебен акт по същество,  8 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 38 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 19, от които 13 постъпили, 19 приключени дела - 19 със съдебен акт по същество,  приключени в 3-месечен срок  - 19  дела.

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 60 дела от този вид, като от тях 51 дела /85,00%/ са постъпилите. Приключени са 42 дела /70,00% от делата за разглеждане и 82,35% от новообразуваните/, като по 25 от тях /59,52% от приключените и 41,67% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 14 дела – 33,33% от приключените и 23,33% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 18 дела.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 1, приключено по същество.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 19, от които 17 постъпили, 10 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  2 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 8, от които 8 постъпили, 6 приключени дела – 1 със съдебен акт по същество, 5 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  3  дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 17, от които 13 постъпили, 16 приключени дела – 12 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  4  дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 15, от които 13 постъпили, 9 приключени дела - 5 със съдебен акт по същество,  4 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 5 дела.

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 3046 /2010- 3716, 20090г. - 1632/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 3063 /2010г. – 3738, 2009г. - 1659/ дела, а от тях са приключени 3037 дела /99,15% спрямо делата за разглеждане и 99,70% спрямо постъпилите/, от които 3037 дела в 3-месечен срок /представляващи 100% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 2981 дела, а 56 дела са прекратени на друго основание. В края на периода 26 дела са останали несвършени.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва:

АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 394, от които 391 постъпили, 394 приключени дела – 384 със съдебен акт по същество, 10 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  394  дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 392, от които постъпили 392, 392 приключени дела - 390 със съдебен акт по същество, 2 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 392 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 346, от които постъпили 344, 345 приключени дела - 339 със съдебен акт по същество, 6 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 345 дела.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 324, от които постъпили 321, 317 приключени дела – 309 със съдебен акт по същество, 8 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 317 дела.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 356, от които 356 постъпили, 347 приключени дела - 342 със съдебен акт по същество,  5 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  347 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 443, от които 443 постъпили, 443 приключени деле –  432 със съдебен акт по същество, прекратени 11,  приключени в 3-месечен срок  -  443  дело.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 360, от които 358 постъпили, 351 приключени дела – 346 със съдебен акт по същество,  5 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  351  дела.

НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 107, от които 106 постъпили, 107 приключени дела - 104 със съдебен акт по същество,  3 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  - 107 дела.

ПЛАМЕН ДЕЯНОВ - дела за разглеждане - 324, от които 324 постъпили, 324 приключени дела - 318 със съдебен акт по същество,  6 прекратени по други причини, приключени в 3-месечен срок  -  324  дела.

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА А/НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 24 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 14 НОХД производството е прекратено на друго от предвидените в  НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела бяха анализирани и се състоят  в пропуски  на изготвилите обвинителните актове и несъответствието на  последните с изискванията на чл.246 НПК.

Производствата по НЧХД са прекратени по 14 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 4 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени,  от които 2 по други причини и 2 са върнати на КРП за доразследване.

По 6 НЧД производствата са прекратени и са върнати за доразследване, по 25 НЧД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 94 НАХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 353 граждански дела.

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са девет основни групи:

1. Нередовни искови молби - 55 ;

2. Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 10;

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 117;

4. Изначална недопустимост на исковете - 29;

5. Спогодба  - 50;

6. Изпратени по подсъдност - 40

7. Други /липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо съгласие на страните, изпълнение съдебна поръчка, неточен адрес на жалбоподателя/ - 52 дела.

По 56 дела от тези по чл.410 и чл.417 ГПК, производството е прекратено, от които 41 са изпратени по подсъдност, а по останалите 15 дела  причините са следнитe -  непредявен иск след подадено възражение от длъжника и  поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на заявлението и неотстраняване на указания на съда за посочване на адрес за призоваване на длъжника.

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ  ВЪЗЗИВНА И  КАСАЦИОННА  ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, били предмет на такова през 2011 год., поради което анализът е  непълен и/или неточен.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД  -  обжалвани 69 съдебни акта, от които 29 определения и разпореждания и  присъди по 40 от вида.

Присъдите са постановени по следните глави от НК, съответно по глава II - 7 присъди - 5 постановени от съдия Миленкова 3 потвърдени, 2 отменени, от съдия  Николов - 1 потвърдена, от съдия Проданова - 1 отменена; по глава III от съдия Проданова 1 отменена присъда, по глава  IV - от съдия Проданова 1 потвърдена присъда; по глава V - 20 присъди; 3 постановени от съдия Радев -  потвърдени, 3 постановени от съдия Николов - потвърдени; 3 постановени от съдия Миленкова - 1 потвърдена и 2 отменени, 4 постановени от съдия Карамфилова - 1 потвърдена, 1 изменена и 2 без резултат,  6 постановени от съдия Проданова - 3 отменени, 2 изменени и 1 без резултат, от съдия Деянов 1 без резултат; по глава VI - 5 постановени присъди; 1 изменена на съдия Николов и 4 от съдия Миленкова без резултат; по глава IX - 2 постановени присъди от съдия Миленкова 1 потвърдена и от съдия Проданова 1 изменена; по глава Х - 1 постановена  от съдия Миленкова без резултат; по глава XI - 3 присъди - 1 постановена от съдия Радев - потвърдена; 1 постановена от съдия Николов -потвърдена, 1 постановена от съдия Миленкова - без резултат.

Видно от горното е това, че по-голямата част от присъдите след обжалване или протестиране се потвърждават, след което следват изменените присъди - по правило, досежно размерите на наложените наказания, и на последно място отменените съдебни актове. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените  присъди е малък. В масовите случаи на изменени присъди те се отнасят до размерите на наложените наказания от  въззивната инстанция ,която или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията намалява, или заменява наказанията  с по-леки.

            НЧХД - обжалвани 20 съдебни акта, от които 3 определения и 17  присъи - 5 постановени от съдия Николов - 3 потвърдени,  1 изменена,  1 без резултат, 8 постановени от съдия Миленкова  -  3 изменени и 5 отменени, 1 постановена от съдия Джонева  -   потвърдена и 3 постановени от съдия Проданова -1 потвърдена,  1 изменена и 1 отменена.

            НАХД чл.78 "А" обжалвани са 7 съдебни акта - 2 постановен от съдия Николов - потвърдени, 3 постановени от съдия Миленкова - 1 потвърдена, 1 отменена и 1 без резултат, 1 от съдия Карамфилова - отменена и 1 постановена от съдия Деянов - 1 отменена.

            НАХД - обжалвани 168 съдебни акта, от които 7 определения и  решенията по 161  дела, както следва:

1. По приложението на ЗГ и ЗЛОД - 3 решения - 1 постановено от съдия Николов - потвърдено, от съдия Деянов - 2 потвърдени.

2. По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани 49 решения - 4 постановени от съдия Радев - 1 потвърдено и 3 отменени; 4 от съдия Николов - 2 потвърдени и 2 отменени, 13 постановени от съдия Миленкова - 2 потвърдени, 6 отменени и 5 без резултат; 16 постановени от съдия Карамфилова - 6 потвърдени, 7 отменени и 3 без резултат; 6 постановени от съдия Проданова - 2 потвърдени, 3 отменени  и 1 изменено; 6 постановени от съдия Деянов - 4 потвърдени и 2 отменени.

3. По Закон за митниците - обжалвани 15 решения - 1 постановено от съдия Радев - потвърдено, 1 без резултат от съдия Николов; 4 постановени от съдия Миленкова - 2 потвърдени, 1 отменено и 1 без резултат; 5 от съдия Карамфилова - 2 потвърдени и 3 без резултат;  от съдия Проданова - 1 отменено и 3 от съдия Деянов - 1 изменено и 2 без резултат.

4. По ЗА, ЗДДС и ДОПК - обжалвани са решенията по 16 дела - 1 постановено от съдия Радев - потвърдено, 9 постановени от съдия Николов - потвърдени, 2 постановени от съдия Миленкова - потвърдени, 1 от съдия Карамфилова - потвърдено, 1 от съдия Проданова - отменено и 2 постановени от съдия Деянов -  потвърдени.

5. По Закона за защита на потребителите - обжалвани са  2 решения, постановени от: съдия Карамфилова  - 1 отменено и от съдия Деянов -  1 потвърдено.

6. По НАХД, извън посочените - обжалвани са 76 решения - 3 постановени от съдия Радев - 2  потвърдени и 1 отменено; 17 постановени от съдия Николов - 11 потвърдени, 5 отменени, 1 без резултат;  20  постановени   от   съдия    Миленкова  - 9 потвърдени, 6 отменени, 1 изменено и 4 без резултат; 12 постановени от съдия Карамфилова - 5 потвърдени, 3 отменени, 4 без резултат; от съдия Джонева - 2 потвърдени; 2 постановени от съдия Тодоров - 1 потвърдено и 1 без резултат; 5 постановени от съдия Проданова  - 4 потвърдени и 1 отменено; 15 постановени от съдия Деянов - 4 потвърдени, 1 отменено и 10 без резултат.

На база на резултатите от касационната проверка към настоящия момент е видно, че решенията по повече от половината от делата са потвърдени и 26,59% са напълно отменени./18.97% за 2010г./ В част от случаите, когато е отменено решение на съда делото е върнато за разглеждане от друг състав на съда, което сочи за допуснати съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила и налага повишаване на вниманието на съдиите от наказателните колегии. Чувствителен е броят обжалвани съдебни актове НАХД в сравнение с предходният период /125 дела за 2010г./, което води до извода, че съдиите при изготвянето на актовете си са били в такава степен аргументирани, че са убедили жалбоподателите в правотата си.

ЧНД - обжалвани са 43 съдебни акта - 2 постановени от съдия Радев - 1 потвърден и 1 изменен, 9 постановени акта от съдия Николов - 6 потвърдени, 2 отменени и 1 без резултат, 10 постановени от съдия Миленкова - 6 потвърдени, 3 отменени, 1 изменен; 9 постановени от съдия Карамфилова - 7 потвърдени, 1 отменен и 1 без резултат; 2 постановени от съдия Джонева - потвърдени; 2 постановени от съдия Стоименова - потвърдени; 2 постановени от съдия Тодоров - потвърдени; 2 постановени от съдия Проданова - 1 потвърдени 1 отменен; 5 постановени съдебни акта от съдия  Деянов - 3 потвърдени  и 2 отменени.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове, както следва:

По СК - обжалвани 16 съдебни акта, от които 2 разпореждания и 14 решения. От решенията - 1 постановено от съдия Николов, което е потвърдено; 3 постановени от съдия Джонева /1 потвърдено, 2 без резултат/;  3 постановени от съдия Тодоров /2 потвърдени, и 1 без резултат; 3 постановени от съдия Маринова / 2 потвърдени и 1 изменено/; 4 постановени от съдия Деянов /3 потвърдени, 1 изменено/.

Облигационни искове - обжалвани 169 съдебни акта, от които 43 определения и 126 решения. От решенията - 11 постановени от съдия Радев - /3 потвърдени, 1 отменено, 3 изменени и 4 без резултат/; 20 постановени от съдия Карамфилова /13 потвърдени, 3 отменени, 2 изменени, 2 без резултат/; 31 постановени от съдия Джонева /16 потвърдени, 2 изменени, 1 отменен, и 12 без резултат/; 33 постановени от съдия Тодоров /24 потвърдени, 1  отменено и 8 без резултат/,  28 постановени от съдия Маринова /19 потвърдени, 2 изменени,  7 без резултат/; 3 постановени от съдия Деянов /2 изменени и 1 отменено/.

Вещни искове - обжалвани 38 съдебни акта, от които определения и разпореждания 14 и 24 решения. От решенията  1 постановено от съдия Радев - без резултат;  1 постановено от съдия Николов – без резултат;  4 постановени от съдия Карамфилова /2 потвърдени, 2 без резултат/;  6 постановени от съдия Джонева /1 потвърден и 5 без резултат/; 9 постановени от съдия Тодоров /1 потвърден , 2 изменени и 6  без резултат/ и 3 постановени от съдия Маринова  /2 потвърдени, 1 без резултат/.

Делби – обжалвани 26 съдебни акта, от които определения 9 и 17 решения. От решенията 1 постановно от съдия Миленкова –отменено;  5 постановени от съдия Карамфилова /4 потвърдени и 1 без резултат/, 2 постановени от съдия Джонева /1 потвърдени и 1 без резултат/;  4 постановени от съдия Тодоров – 1 потвърден и 3 без резултат; 5 постановени от съдия Маринова – 3 потвърдени и 2 без резултат.

Искове по кодекса на труда – 44  обжалвани съдебни акта, от които 4 определения и 40 решения. От решенията - 5 постановени от съдия Радев - 2 потвърдени, 3 без резултат; 1 постановено от съдия Николов - потвърдено; 2 постановени от съдия Карамфилова  - без резултат, 12 постановени от съдия Джонева - 7 потвърдени, 2 изменени и 3 без резултат;  6 постановени от съдия Тодоров - 4 потвърдени и 2 без резултат;  10 постановени от съдия Маринова - 2 потвърдени  и 8 без резултат; 4 постановени от съдия Деянов – 1 потвърден и 3 оставени без резултат.

Други дела - 12  обжалвани съдебни акта, от които 7 определения и 5 решения. От решенията - 1 постановено от съдия Карамфилова - без резултат; 1 постановено от съдия Джонева - потвърдено; 2 постановени от съдия Тодоров -  1 потвърдено и 1 без резултат; 1  постановено от съдия Деянов - потвърдено.

Административни дела - 16 обжалвани съдебни акта, от които 1 определиние и 15 решения. От решенията  - 1  постановено от съдия Карамфилова  - изменено;  3 постановени от съдия Джонева - 1 потвърдено и 2 без резултат; 1 от съдия Стоименова - без резултат; 7 постановени от съдия Тодоров - 3 потвърдени, 2 отменени, 2 без резултат; 3 постановени от съдия Маринова - 1 потвърдено, 1 изменено, 1 без резултат.

Заповедно производство - 55 обжалвани съдебни акта, от които 23 определения и 32 разпореждания. От разпорежданията - 4 постановени от съдия Радев - 3 потвърдени, 1 отменен; 3 постановени от съдия Николов -  потвърдени;  3 постановени от съдия Карамфилова  - 2 потвърдени, 1 изменен; 2 постановени  от  съдия  Джонева -  потвърдени; 3 постановени от съдия Стоименова - без резултат; 4 постановени от съдия Маринова – потвърдени; 7  постановени от съдия Тодоров - 5 отменени, 2 изменени; 4 постановени от съдия Деянов -  2 потвърдени, 1 изменен и 1 без резултат; 2 постановени от съдия Проданова - потвърдени..

В по-голямата част както за отменените, така и за изменените решения, причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

V. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетният период е 55,12 дела, а спрямо приключените дела - 47,16 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е била 82,13 дела, а спрямо приключените - 71,13 дела. Съответно в наказателните колегии показателите са 28,10 дела и 23,18 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 110 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 60,13 дела, а спрямо приключените - 51,45 дела. Действителната натовареност на гражданските съдии за отработените 60 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане е 82,13 дела, а спрямо приключените - 71,13 дела. Съответно в наказателни колегии за отработените 50 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане - 33,72, а спрямо приключените - 27,82  дела.

5.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно от петима съдии - НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА, ДЕЯНОВ,КАРАМФИЛОВА и ПРОДАНОВА /2 месеца/, като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години,или в качеството им на дежурни съдии /УБДХ,разпити на обвиняеми и свидетели,произнасяне по искания за вземане на мярка за неотклонение /

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността по щат спрямо наказателните дела за разглеждане на база петима съдии е 28,10 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   23,18   дела   спрямо приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии   в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 14,05 дела месечно, а спрямо приключените - 11,59 дела.

По аналогичен начин за гражданските дела на база петима съдии:               /РАДЕВ, ДЖОНЕВА, СТОИМЕНОВА, ТОДОРОВ, МАРИНОВА/ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 82,13 дела, а спрямо приключените - 71,13 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ - 41,07  дела към всички дела за разглеждане и 35,57 дела спрямо приключените. При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен, годишен, платен отпуск или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока. Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри .За натовареността на гражданските колегии следва да се държи сметка и за това,че през отчетният период практически всички съдии от КРС разглеждаха дела по чл.410 и 417 ГПК.

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районния съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VIІ, за престъпления по които няма внесени обвинителни актове. По глави от НК делата за разглеждане са както следва: глава II - 17 дела за разглеждане, от които 11 новообразувани и 10 приключени дела; глава III - 3 дела за разглеждане, от които 1 новообразувани и 2 приключени дела; глава IV - 15 дела за разглеждане, от които 11 новообразувани и  12 приключени  дела; по глава V - 207 дела за разглеждане, от които 154 новообразувани дела и 163 приключени дела; по глава VI - 57 дела за разглеждане, от които 41 новообразувани дела и 51 приключени дела; по плава VII - няма новообразувани дела; по глава VIII - 10 дела за разглеждане, от които 8 новообразувани дела и 8 приключени дела; по глава IX - 17 дела за разглеждане, от които 15 новообразувани дела и 11 приключени дела; по глава Х - 6 дела за разглеждане, от които 5 новообразувани дела и 3 приключени дела и по глава XI -  135 дела за разглеждане, от които 117 новообразувани и 122 приключени дела.

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

Глава   VII   -   престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната   системи   -   няма   останали   от   предходния   период   и новообразувани дела.

Глава VIII - ЧЛ.280 НК- няма останали от предходния период и новообразувани дела.

Глава IX - 17 дела за разглеждане, от които 15 новообразувани. Приключени са производствата по 11 дела - по 8 със споразумение, по 1 с присъда, 1 - върнати на КРП и 1 прекратено. В З-месечен срок са приключени 7 дела. Съдените лица по посочените дела са 10. Наложените наказания са както следва: по делата с присъди - 1 присъда - 2 лица, от които 1 лице е  с наказание “лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години, както и на основание чл.37 ал.1 т.6 от НК е лишено от право да заема държавна или обществена длъжност за срок от 3 /три/ години и 1 лице с наказание  “лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години. От делата, приключили със споразумение на 5 от подсъдимите е наложено наказание от вида "лишаване от свобода" с приложение на чл. 66 от НК, на 4 -  „пробация” и безвъзмезден труд.

Глава XI - чл.354 и сл.НК - 20 дела за разглеждане, от които 16 новообразувани 16 а са приключени 17 дела, по 3 от които са постановени присъди, по 13 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство, като 1 дело е прекратено и върнато на КРП. Същото е образувано под нов номер и производството не е приключило. От делата приключени с присъда са 3 дела с наложени наказания – глоба, като 1 от присъдите е обжалвана пред КОС и потвърдена, а 2 са влезли в законна сила без обжалване. От делата, приключени със споразумение, на 10 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода", чието изтърпяване не е отложено по реда на чл.66 НК, като на 4 е наложена и глоба , а на 1 лице и пробация. На 3 от подсъдимите е наложено наказание глоба, 1 лице е с наказание лишаване от свобода  6 месеца и глоба – 1000 лв. и 1 лице с наказание лишаване от свобода 1 и глоба – 2000 лв.

Личното становище на изготвилия настоящия доклад е, че се следва много внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

А/   ОТНОСИТЕЛЕН   ДЯЛ   НА   ОСЪДИТЕЛНИТЕ   ПРИСЪДИ СПРЯМО    ВНЕСЕНИТЕ    ПРОКУРОРСКИ    АКТОВЕ    ПО    ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 124 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 11 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, то по 113 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД представляват 31,13%, към всички дела за разглеждане – 24,20%, а спрямо приключените съответно - 29,58%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 220 дела /47,11% от делата за разглеждане и 60,61% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което практически общият брой на осъдителните присъди възлиза на 333 броя , представляващи 71,31% от делата за разглеждане, 91,74% от постъпилите и 87,17% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт, и наложените наказания. Практически от 37 дела по посочените глави са приключени 28 дела /75,68%/, като само по 4 от тях е постановена присъда /14,29%/, а по всички останали, без 2 върнати на КРП,  1 прекратено, останалите дела са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 220 дела и присъдите по 124 НОХД. По всички НОХД общо съдени са 435 лица, а реално осъдени 420 лица,  11 - оправдани и 4 лица освободени от наказателна отговорност.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ,  КОНКРЕТИЗАЦИЯ  И ПРИЧИНИ  ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 11 оправдателни присъди, като 11 от тях са проверени по въззивен и касационен ред и 3 са потвърдени.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК: по глава II 1 присъда, същата е обжалвана пред КОС, отменена е, а делото е преобразувано под нов номер – производството, по което не е приключило.; глава V - 5 като от тях 2 са влезли в сила, обжалвани и потвърдени от КОС, по 2 присъди КОС отменя и връща на Районна прокуратура за процесуални нарушения и по 1 дело присъдата е обжалвана пред КОС, отменена  е, а делото е преобразувано под нов номер – производството, по което не е приключило; VI - 4, като всички са обжалвани и се намират на производство пред КОС; XI - 1 присъда, обжалвана и потвърдена от КОС.

За всички оправдателни присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, респективно въобще до наличието на престъпно деяние,което е довело до постановяване на оправдателна присъда. Оправдателни присъди се отменят и поради това, че въззивната инстанция е приела, че обвинителните актове не отговарят на изискванията на НПК, което означава, че съдиите-докладчици трябва в още по-голяма степен да прецизират дейността си при подготовката на делото, за да не се получава такъв резултат. Окончателен анализ може да се даде, след като въззивната инстанция провери всички оправдателни присъди.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, както и на пропуски на съда.

Не може да се каже като обща оценка, че наказателното законодателство е лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления, но въпреки това като обща препоръка би могло да се предвиди възможността за отпадане на наказателната отговорност за по-леки общественоопасни деяния с налагането на административни наказания и въобще за декриминилизиране на някои текстове от НК, като например - чл.279, ал. 1 НК.

            VIII. БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

В Бюрото за съдимост през 201. са издадени  6217 бр. свидетелства за съдимост. През  2010г. са издадени 6546 бр. свидетелства за съдимост, пpез 2009г. -  7383 бр. свидетелства за съдимост.

През 2011г. в Бюрото за съдимост са издадени и 1829 справки за съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2010г. са издадени 1745 бр. справки, а през 2009г. - 1939 бр. справки.

IX. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2011г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд - гр. Кюстендил са постъпили 177 бр. дела, през 2010г. са постъпили 166 дела, а през 2009г. - 107 бр.

Несвършените дела   към 01.01.2011 г. са 1795 бр., към 01.01.2010г. - 1949 бр., а към 01.01.2009г. - 2358 дела.

X. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През 2011г. съдия по вписванията при Районен съд - гр. Кюстендил е извършил общо 3577 вписвания, в това число 189 бр. ипотеки и 205 броя възбрани. През 2010г. са извършени 3451 вписвания, от които 214 бр. ипотеки и 246 бр. възбрани, през 2009г. - 4291 вписвания, от които 198 ипотеки и 179 възбрани.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………