О Т Ч Е Т Е Н       Д  О  К  Л  А  Д

 

                   за РАБОТАТА на КЮСТЕНДИЛСКИЯ  РАЙОНЕН  СЪД

 

     ЗА ПЕРИОДА 01.01.2006 год. - 31.12.2006  год.

 

        Структурата и съдържанието на отчетния доклад са          съобразени с писмо  №  89/2001 год. на Висшият съдебен съвет на Република България.

 

 

I.КАДРОВА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ : По щатно  разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 15 щатни бройки за съдии,съдии-изпълнители и съдии по вписванията,като през отчетният период във втората му половина не бе заета само едната  щатна бройка за длъжността съдия-изпълнител, а след 13.10.2006 год. и едната щанта бройка за длъжността съдия по вписванията.През целият отчетен период всички щатни бройки за съдии бяха заети,въпреки че до м.09/2006 год. съдия ДЖОНЕВА бе в отпуск за отлеждане на малко дете и платен редовен годишен отпуск. По щатно разписание в КРС работят 32 души помощен персонал/служители/,като от тях един съдебен администратор,един   административен секретар,един системен администратор, 9 бр. секретар -протоколистки,8 бр. -деловодители,1 бр. компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции,един деловодител в бюро съдимост,един архивар,един секретар съдебно-изпълнителна служба,един главен счетводител,касиер, трима чистач-хигиенисти и трима разносвачи на съдебни книжа. Понястоящем щатните бройки за помощният персонал са заети.С решение на ВСС от края на 2006 год. бяха отпуснати допълнително две щатни бройки за длъжностите секретар-протоколистка и деловодител,с което и при заемането им помощният персонал на съда ще бъде в оптимален вариант.

 

 

 

 

 

 

 

          II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

          1.1. Наказателни дела:

 

           През отчетният период в съда са разгледани общо 409 НОХД, като от тях 100 дела са били останалите несвършени от предходният отчетен период ,  309 дела са новообразувани, като от посочените са приключени 299 дела / 73,10 % / ,от които по 143 дела е постановена присъда, по 148 дела е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производкство,а производствата по 8 дела са прекратени на друго основание.От приключените 299 броя дела 209 от тях / 69,8 % от приключените и 51,10 % от всички дела за разжглеждане/ са в 3-месечен срок,а останалите извън него. В края на отчетният период са останали несвършени от вида 110 дела,което е  сравнително малко отстъпление от резултата по този показател  от предходната година,дължащо се на намаленият състав на наказателните колегии,както и на обективни критерии,независещи от конкретните съдии-докладчици-постъпление на голям брой дела в края на отчетният период,при липса на възможност за насрочването и разглеждането им до края на периода.За сравнение през предходните отчетни периоди аналогичните показатели са както следва-през  2005 год. в съда са разгледани общо 538 НОХД / при  566 НОХД за 2004 год./ ,от които 317 дела / при 347 за 2004 год. / са новообразувани,а 170/ 153 бр.дела за 2004 / са останали за разглеждане от предходният период,а са били приключени 438 НОХД / при  396 броя НОХД или 69,96 % от общият брой дела за разглеждане през периода 2004 год./,които са представлявали  81,41 % от общият брой разгледани дела  ,а от  приключените дела по 179 от тях е била постановена присъда / 33,27 % от общият брой/,а по 216 /40,14 % / от тях е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство,като за сравнение през 2004 год. Броят им е бил 125  и 220 дела.През отчетният период  на 2006 год. обаче са върнати за доразследване на прокуратурата само 8 броя дела,като от тях едно единствено от съдията-докладчик,а останалите от фазата на съдебното следствие.

 

За пореден отчетен период най-голям относителен дял от разглежданите дела  заемат тези за престъпленията против собственосттта – 219 дела / за 2005 год.- 290 дела,314 за 2004 год., 403 броя през 2003 год., 455 броя за 2002 год. и 479 бря за  2001 г.,/ ,представляващи 53,54 %  от общият брой дела за разглеждане през периода,като прави впечатление равномерното им намаляване през последните пет отчетни периода .За пореден отчетен период следват делата за   общоопасните престъпления,чиито брой възлиза на 73 дела / за 2005 год.-87 бр., 89 за 2004 г./ ,представляващи 17,84 % ,престъпленията против дейността на държавните органи и обществени организации- 30  дела, / за 2005 г.-  41 дела , 46 дела за 2004 г./ ,представляващи 7,33  % ,престъпления против личността- 23 дела, престъпления против стопанството- 22 дела / за 2005 год.- 31 дела / 5,76 % / а за 2004 год.-42 дела -7,42 % /, престъпления против рака,семейството и младежта-16 дела, документните  престъпления- 14 дела / за 2005 год.- 19 дела , за 2004 год. -17 дела -3,00 % /,престъпленията  против реда и общественото спокойствие са  7 броя / за 2005 год.- 14 броя , за 2004 год.- 15 броя - 2,65 % /,престъпленията против  правата на гражданите- 5 дела / за 2005 год.- 3 дела , при  7 дела  и 1,23 %  за 2004 год./.

 

Останалите несвършени НОХД  в края на отчетният период са 110 дела ,като за 2005 год. броят им е бил съответно 100 броя, 2004- 170 дела,153 дела за 2003 год.,287 дела за 2002 год. и 286 дела  за 2001 год./

 

Намалението на постъплението на делата,по-малкият общ брой дела за разглеждане,както и очевидно положените усилия от страна на наказателните съдии,въпреки намаленият им състав, са позволили на съда в края на отчетният период броят на останалите неприключени дела да остане почти същият както от предходният период.

 

През отчетният период  са разгледани общо  59 НЧХД / за 2005 год.- 85 НЧХД , 116 НЧХД за 2004 год.,  136 НЧХД за 2003 год., за 2002 год. 136 бр.,а за 2001 год.-146 бр./,от които новообразувани са 35 дела / за 2005 год.- 30 дела ,53 дела за 2004 год.,  за 2003 год.- 56 броя,при 45 бр. за 2002 год. и 63 бр. за 2001 год./ ,като в сравнение с предходните четири  отчетни периода ,изключая 2005 год., през текущият прави впечатление известно намаление на този вид дела. През периода съдът е приключил  35 НЧХД / за 2005 год.- 61 НЧХД ,представляващи 71,76 % от общият брой  , за 2004 год.-63 НЧХД/ ,представляващи 59,32  % от общият брой от вида за разглеждане  , съответно за 2003 год.  53,67 % от постъпилите дела от този вид/ ,като несвършени в края на периода са останали 24  дела,колкото са били и в предходният отчетен период . От приключените НЧХД  10 броя / за 2005 г.- 11/  от тях са в 3-месечен срок – 28,57 %  / 2005 год.- 18,03 % ,а за 2004 год.- 14 броя -22,22 % / ,а останалите извън този срок.

 

През отчетният период са постъпили за разглеждане общо 689 НАХД / за 2005 год.- 711 НАХД/ ,като от тях 569 / за 2005 год.-472/ са новообразуваните,а 120 дела / 239 за 2005 г./  са останали несвършени от предходният отчетен период.От този вид са приключени  601  дела / за 2005 г.- 591 дела/, представляващи 87,22 % от всичких дела за разглеждане от вида.В сравнение с предходният отчетен период е налице от една страна  сравнително запазване на общият брой дела за разглеждане, увеличение с 20,55 % на новообразуваните дела,  намаление с 22 дела на  общият  брой за разглеждане, а от втора страна и значително увеличение на броят приключени дела и значително намаление на останалите несвършени в края на отчетният период. От вида НАХД най- голям е броят на постъпилите наказателно-административни  дела по приложението на Закона за движение по пътищата,като постъплението при останалите дела почти не се различава  в сравнение с предходните отчетни периоди.

 

През отчетният период са постъпили за разглеждане 122 дела / за 2005 год.- 125 ,за 2004 год.- 134 дела/  по приложението на чл.78 “а” от НК, ,т.е налице е незначително  намаляване на  броят дела от този вид.От постъпилите за разглеждане дела от вида са приключени 105 дела / при 114 дела за 2005 год., 2004 г.-114 дела,2003 год.-119 броя/,а неприключени са останали 17 дела / за 2005 год.-11 дела/.От приключените дела 104 броя / 99,04 % / са в тримесечен срок, като те представляват 85,24 % от делата за разглеждане.

 

 През периода са постъпили за разглеждане 123 дела / за 2005 год.- 111 дела , 2004 год.-106 , 112 дела за 2003 год./ по УБДХ, от които са приключени 122 дела, всички  в 3-месечен срок.

 

          През 2006 год. / за 2005 год.  са образувани общо 814 , 2004 год.-  658, 2003 год.- 623,2002 год.-411 / са образувани общо 719  наказателно частни дела от досъдебното производство. През отчетният период са разгледани 19  молби за приложението на чл.23-25 НК, 18  дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК,11 молби за приложението на чл.85 - 88 а НК . Общият брой на постъпилите за разглеждане през периода дела от настоящият раздел възлиза на 2484 дела,а без 719   ЧНД от досъдебното производство / от тях 540 броя разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия/  на 1770 дела, като от тях са приключени 1830 дела,представляващи 73,67 % от всички дела,а показателите без посочените ЧНД са съответно- 62,99 % .    Всичко изложено до тук води до извода,че съдиите от наказателните колегии ,въпреки намаленият си сътав, са положили необходимите усилия ,за да подобрят работата си по част от делата,например НАХД, и благодарение на намалялото постъпление по делата от общ характер да приключат брой, позволяващ в края на отчетният период да няма съществено отстъпление от резултатите от предходният отчетен период.

 

 

           1.2.Граждански дела

 

През отчетният период в КРС са разгледани общо 1810 граждански дела по общият ред,като от тях 405 са били делата останали несвършени от предходният отчетен период,а 1395 са новообразуваниоте дела / за 2005 год. данните са- разгледани общо 1865 граждански дела по общият ред,като от тях са приключени 1460 дела /78,28 % / , като от общият брой дела за разглеждане са приключени 1424 броя / 78,67 % /, а от последните в тримесечен срок са приключени 942 дела,представляващи 66,15 % от приключените и 52,04 % от всички дела за разглеждане/ за сравнение през 2005 год. от  приключените дела 825 /56,5 %8 са в тримесечен срок,а остатъка-извън него, новообразуваните дела са  възлизали  на 1283 броя/.Разглежданите дела по  материя и брой в общи линии повтарят подреждането  от предходните отчетни периоди,като  вещните искове са  349 / 2005 г.-403 дела/ дела, облигационните искове са 448 /2005 г.-402 дела/ дела,  395 са делата  / за 2005 г.-392 дела/  по приложението на СК,други дела- 351 броя / 2005 г.-360 броя/ ,дела по КТ- 115 / 2005 г.- 216 броя/,делби- 111 броя / 2005 г.- 87 дела/ ,финансови начети- 1 дело / 2005 г.-  5 дела/ ,но са разгледани извън горните и 42 дела по закона за закрила против домашното насилие, и 84 дела по Закона за закрила на детето,които се явяват като нова материя.През периода са образувани и 1362 дела / за 2005 год.- 784 / дела за издаване на изпълнителни листа,като общият им брой за разглеждане възлиза на 1366 / 785 дела за 2005 год./ , а от тях са приключени 1364 дела а 2 са останали несвършени в края на периода.Като краен резултат в съда от всички посочени видове граждански дела са разгледани 3208 дела / за 2005 год.- 2654 дела/,а са приключени 2816 дела / за 2005 год.- 2243 дела/ 87,59 % , като от тях 2135 дела,представляващи 75,81 %  са приключени в 3-месечен срок.. Броят на приключените дела в 3-месечен срок от друга страна пък представлява 66,5 % от всички разгледани граждански дела.

 

Положителна тенденция в дейността на съда е това,че в края на периода са останали несвършени 386 дела / за 2005 год.-405 дела/, при положение,че броят на новообразуваните дела в сравнение с предходният отчетен период  е по-голям.

 

През отчетният период в съда са разгледани от всички видове  5660 дела/  4941 без НЧД от досъдебното производство/ 2005 година в съда са постъпили общо за разглеждане  - 5115  дела , 2004 год.- 5493 дела, като за сравнение през 2003 год. броят им е възлизал на 4840 дела,при  5851 дела за 2002 год./ , а са приключени  4646 дела / 82,08 % , а без НЧД от досъдебното производство-79,55 % /, като съответните показатели  за 2005 год.-3808 дела,без разпитите пред съдия/.

През 2000 год.са отработени 79 човекомесеца,през 2001 год.-87 човекомесеца,през 2002 год.-93 човекомесеца,през 2003 год.-103 човекомесеца,2004 год.- 105 човекомесеца, 2005 год.-103 човекомесеца,а през отчетният  период-102 човекомесеца, т.е налице е запазване на този показател в сравнение с предходните три отчетни периода,,дължащо се на  посоченото в раздел първи от доклада.Натвареността по щат спрямо всички дела за разглеждане е 87,65 дела,а спрямо приключените дела-77,08 дела, а действителната натовареност е 51,56 дела спрямо всички дела и 45,34 дела спрямо приключените.

 

Като обобщение може да се посочи,че постигнатите резултати през отчетният период са добри като съдът разполага с необходимия капацитет за постигането на още по-добри резултати.

 

Високите проценти на делата, разглеждани в  продължение на повече от три месеца се обясняват с процесуалното поведение на страните по тях.

 

Отлагането на НОХД продължава да се дължи и на редица обективни причини – неявяване на подсъдими и свидетели, искания за доказателства,необходимост от назначаване на служебни защитници.

 

 

        В областта на наказателното право,въпреки настъпилите законодателни промени през последните и текущата години,възможността за шиканиране на процеса от страна на подсъдимите остава открита,а що се отнася до новоприетите изменения на НПК е невъзможно да се даде оценка за ефективността им,доколкото срокът на приложението им е недостатъчен.

 

 

III.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

През отчетният период в съдебно-изпълнителната служба са постъпили 409 / 2005 г.- 1067 изп.дела, 2004 год.- 841 изп.дела , за 2003 год.-734 изп.дела,при 567 изпълнителни дела за 2002 год./,като общият брой на делата през годината  е възлизал на  4457 дела / 2005 год.- 4545 дела,  2004 год.-4026 изп.дела, за 2003 год.- 3667 дела,а през 2002 год.-3661 изп.дела./Общият брой на прекратените дела за периода възлиза на 1724 дела / за 2005 г.- 497 броя, 2004 год.- 483 дела,при 482 дела за 2003 год. и при 728 дела за 2002 год/, като от тях 608 дела са приключени чрез реализиране на вземането /  35,26 % /, 705 дела са прекратени по други причини / 40,89 % /, а 411 изп.дела / 23,8 % / са изпратени на друг-частен съдебен изпълнител.Останали несвършени в края на отчетният период са 2733 изп.дела / за 2005 год.- 4048 изп.дела/.През годината в съдебно-изпълнителната служба са събрани   1 990 929 лева / за 2005 год.- 4 307 591 лв., 2004 год.- 2 691 186 лева, при съответно 2 2769 613 лв. за 2003 год., за 2002 год.- 1 064 817 лв./,а общата останала несъбрана сума по всички изпълнителни дела възлиза на 8 334 054 лева / за 2005 год.- 12 341 418 лв.,2004 год.- 13 889 008 лв.,при съответни 11 330 410 лв.за 2003 год. и  при 9 924 494 лв.за 2002 год./

Горните показатели и резултати се дължат до голяма степен на това,че бе приет нов Закона за частното съдебно изпълнение,в резултат на който и тримата действуващи държавни съдебни изпълнители станаха частни, на тяхно  място временно до провеждането на конкурс бяха назначени само двама държавни съдебни изпълнители,като не малък процент от висящите съдебно-изпълнителни производства бяха препратени към частните съдии-изпълнители.

 

И през настоящият отчетен период съдии-изпълнителите от КРС  продължиха да се сблъскват с проблемите,посочени в отчетните доклади за предходните периоди,поради което няма да им се отделя допълнително внимание. Бъдещият персонален състав на съдебно-изпълнителната служба очевидно ще бъде обусловена и от дейността на частните съдебни изпълнители,тъй като при значителен отлив на изпълнителнте дела очевидно,ще предстоят намаления в горният персонален състав,както и по отношение на помощният такъв.

 

           За подобряване на дейността на съдебно-изпълнителната служба предстой през 2007  год. осъществяването на компютърно-информационна връзка с  ЕСГРАОН,КАТ и ТДД,което безспорно би улеснило работата и ефективността й.Този проблем остана неразрешен от предходните отчетни периоди,въпреки положените усилия от страна на административното ръководство на съда.За по-добра работа на службата и обслужване на страните по делата е необходимо въвеждането на програмен продукт,което изискване се посочваше и в предходните отчетни доклади,като решаването на проблема принципно зависи от ВСС и предстой да се стори през 2007 год.

 

   V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

         По отношение на настоящият раздел от доклада няма промяна в изложението в сравнение с този от предходният отчетен период.Радикално решение на проблема е преместването на съда в нова самостоятелна сграда,решаването на който проблем е извън компетентността на административното ръководство на КРС и очевидно зависи от волята и решенията на ВСС,министерство на правосъдието и на финансите,както и от подсигуряването на необходимите средства.Следва обаче да се отбележи,че в сравнение с други районни съдилища условията за работа в КРС са значително по-добри. Въпреки горното е наложителна подмяната на една част от компютрите в употреба с нови с по-големи технически възможности.През годината бе въведена в експлатация съдебно-деловодна програма,която бе проверена практически и ефекта и е много добър,тъй като безспорно улеснява отчетността и статистикатка в съда.

    През 2006 г. Кюстендилският районен съд работи нормално и без излишни сътресения.

   По-голямата част от съдиите от КРС натрупват необходимият опит и подобриха значително работата си по срочното изготвяне на съдебните актове,като просрочията като правило са малко и с незначителни отклонения от инструктивните срокове по ГПК и НПК.

 

     В обобщение може да се каже, че работата на районния съд за отчетният период е добра, като капацитета на съдиите и персонала позволява още по-добра работа досежно движението на делата,срочността при изготвянето на съдебните яактове и сроковете за приключването им и качеството на съдебните актове.

    

    

 

10.01.2007 год.                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

гр. Кюстендил                                             / АНДРЕЙ РАДЕВ/