ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

РАЙОНЕН СЪД

ГР. КЮСТЕНДИЛ

2009 год.

 

Структурата и съдържанието на отчетния доклад са   съобразени с решенията на  Висшия съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието, проведено на 06.02.2008 год. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01.2009 год.

РАЙОНЕН СЪД - гр. Кюстендил е в района на Кюстендилския съдебен окръг, като освен него вторият районен съд е този в гр. Дупница. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС - Дупница - останалите общини от Кюстендилска област. Седалището на РС - Кюстендил е в гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд -гр. Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр. Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намира и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил. Районен съд - гр. Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии - изпълнители и съдии по вписванията, като през целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав от 9 съдии, а в периода след 06.09.2009 г. - в състав от 8 съдии.

По щатно разписание в КРС работят 34 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. секретар-протоколист, 8 бр. съдебен деловодител, 1 бр. компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции, един деловодител в бюро съдимост, един архивар, един секретар съдебно-изпълнителна служба, един главен счетоводител, касиер, трима чистач-хигиенисти и четирима разносвачи на съдебни книжа и призовки. Към датата на изготвяне на настоящия няма незаети щатни бройки за съдебни служители.

I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01.2009 год.

Към 01.01.2009 год. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 926 - деветстотин двадесет и шест дела от всички видове, а само образуваните през годината са 4321 дела.Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 5247 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват 17,65% от общия брой дела за разглеждане през периода.

II. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД

В края на отчетната 2009г. съдът е приключил 4470 дела, представляващи 103,45% от постъпилите през периода дела и 85,19 % от всички дела за разглеждане. Процентната успеваемост на съда спрямо посочените дела е много добра, като се вземе в предвид това, че през цялата година съдът в цялост и гражданската му колегия в частност работи в намален съдийски състав.

В края на отчетния период са останали несвършени 777 дела, представляващи 14,81% от всички дела за разглеждане.

През отчетния период в 3-месечен срок са приключени 3570 дела от всички видове, представляващи 79,87% от тях и 68,04% от всички дела за разглеждане. От приключените дела по 3638 от тях, представляващи 81,39% и 69,33% от всички дела за разглеждане, са постановени съдебни актове по съществото на спора, а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

Общият процент на приключените в 3 - месечен срок дела е висок, но следва да се държи сметка за това, че при формирането на този резултат, от една страна участват голям брой дела, свързани с кратки процесуални срокове за разглеждане - чл.310 ГПК, чл.395 ГПК, чл.410 ГПК, чл.417 ГПК , чл.78"а",ал.1 НК, чл.243 - 244 НПК и други. От друга страна, законово регламентираното право на защита на подсъдимите по НОХД става причина за отлагане на НОХД, най-често поради това, че ангажираният адвокат не се явява, с което става причина за отлагане на делото. По наказателните от общ характер дела като причина за отлагане на делата, а от там и невъзможност да се приключат в 3-месечен срок, следва да се изтъкне неявяването на подсъдимите и свидетелите.

По гражданските дела, касателно КРС, причините за разглеждане на голям процент дела извън 3-месечния срок и сериозното намаление на делата, приключени в този срок, в сравнение с предходния отчетен период се дължат основно на големия брой останали несвършени от предходния отчетен период дела и на това, че съдът отново през цялата година работи в намален съдийски състав, поради незаетата целогодишно щатна бройка, а реално и поради излизането в отпуск по майчинство на съдия от гражданска колегия след 06.09.2009 год. Може да се твърди с относителна точност, че новият ГПК съдържа процесуални правила, непозволяващи по-бързото приключване на гражданските дела по общия ред /принципно тези, по които се провежда открито съдебно заседание/. Следва да се отбележи, че постъпилите граждански дела са 2635, а от тях - по общия ред - 1003 дела, от които в 3 - месечен срок са приключени 550 дела, представляващи 56,47% от приключените и 36,86% от общият брой дела за разглеждане, като за сравнение за цялата 2008 год. приключените в 3-месечен срок граждански дела по общия ред са представлявали 46,59% от общо приключените дела.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия са налице по-голям брой останали неприключени от предходния отчетен период дела, по-голям общ брой дела за разглеждане, по-голям общ брой новообразувани дела в сравнение само с предходния отчетен период, по-голям общ брой приключени дела, по-голям брой

приключени в 3-месечен срок дела, по-нисък брой останали несвършени в края на отчетния  период. Причините като цяло са посочени по-горе.

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

През отчетния период в съда са разгледани общо 493 /за 2008г. -540, а за 2007г. - 419/ НОХД, като от тях 116 /2008г. - 95, за 2007г. - 83/, дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период, 377 /2008г. - 445, а 2007г. - 336/ са постъпили, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 408 дела /2008г. - 424 дела, а 2007г. - 322 дела/, представляващи 82,76% от тях /за 2008г. са приключени 424 -78,52%, за 2007г. са приключени 322 дела - 76,84 %/.

От приключените НОХД със съдебен акт по същество са приключили, както следва - по 114 дела /за 2008г. - 136 дела, 2007г.-113/ е постановена присъда, а по 264 дела /за 2008г. - 251 дела, за 2007г. - 142/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

От вида НОХД 20 дела са върнати за доразследване /за 2008г. - 29, за 2007г. - 51 дела/ и 10 дела са прекратени на друго основание.

От приключените 408 НОХД производствата по 288 от тях /2008г. -299 броя, 2007г. - 236 броя /, представляващи 58,42% /2008г. - 70,2 %, 2007 - 73,29 %/, от всички дела за разглеждане са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 85 дела /2008г. - 116 дела, а 2007г. - 97/, което е сравнително малко отстъпление от резултата по този показател от предходната година.

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - 115 дела за разглеждане, от тях 114 постъпили, като през отчетния период са приключени 103 дела.

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 99 дела за разглеждане, от които 78 постъпили, като през отчетния период са приключени 84 дела.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - 126 дела за разглеждане, от които 86 постъпили, като през отчетния период са приключени 92 дела.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 2 дела за разглеждане, от които приключени - 2 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 24 дела за разглеждане, от които приключени - 23 дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - 4 дела за разглеждане, от които приключени - 4 дела.

·        КРАСИМИРА ПРОДАНОВА  -   123 дела за разглеждане, от тях 99 постъпили, като през отчетния период са приключени 100 дела.

Видно е, че е налице намаление в постъплението на делата, по-нисък общ брой дела за разглеждане в сравнение с предходният отчетен период, при което и при значителният брой дела постъпили за разглеждане в последните два месеца от отчетният период, смяната на съдии от наказателната колегия в началото на годината, реално отработените в по-малко човекомесеца, поради намаленият съдийски състав и поради използването на редовен платен годишен отпуск, невъзможността поради незаети щатни съдийски бройки, да се обособи пета наказателна колегия, както и очевидно положените усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД, са довели като краен резултат до намаление на неприключилите дела с 1 брой в сравнение с предходния отчетен период, до намален общ брой приключили дела с 16 дела в сравнение с предходният период, но до по-голям обем приключени в 3-месечен срок обем дела. Следва де се държи сметка при анализа на тези дела и за законодателната възможност по чл.З70-3 74 НПК, при наличието на визираните предпоставки за по-бързо приключване на производството по НОХД. Като причини за забавяне на производствата по ниският брой НОХД,неприключили в 3-месечен срок, следва да се изтъкнат причините, аналогични от предходните периоди, а именно: 1. Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела; 2. Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие; 3. Отлагания поради неявяване на свидетели и 4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

През отчетния период са разгледани общо 83 НЧХД /2008г. - 73 дела, 2007г. - 63/, от които постъпили 50 дела /2008г. - 46 дела, 2007г. - 40 дела/, като в сравнение с предходните два отчетни периода, през текущия прави впечатление известно незначително увеличение на този вид дела. През периода съдът е приключил 51 дела от този вид /2008г. - 40, 2007г. -36 НЧХД/, представляващи 61,45% от общият брой дела за разглеждане /2008г. - 54,80%, 2007г. - 7,14%/, и 102% от постъпилите, като останали несвършени в края на отчетния период са 32 дела, представляващи 38,55% от общия брой от вида за разглеждане. От приключените НЧХД 15 броя /2008г. - 10 броя, 2007г. - 15 броя/ са в 3-месечен срок и те представляват 29,41% от приключилите и 18,07% от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

От приключените 51 НЧХД по 26 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора - присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

Дела от този вид са разглеждани от съдиите, както следва:

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 12 дела, от тях постъпили 10, като от тях през отчетния период са приключени 5 дела - приключени в 3-месечния срок - прекратени.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - 29 дела за разглеждане, от тях постъпили 20 дела, като от тях през отчетния период са приключени 15 дела. От приключени в тримесечния срок са 2 дела, като по 11 от тях е постановена присъда, а 4 дела са прекратени по други причини.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 14 дела за разглеждане, като от тях през отчетния период са приключени 12 дела. От приключени по 9 дела е постановена присъда, а 3 дела са прекратени по други причини.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - 4 дела за разглеждане, като от тях през отчетния период са приключени 4 дела. От приключени по 3 дела е постановена присъда, а 1 дело е прекратено по други причини.

·        КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 24 дела, от тях постъпили 20, като от тях през отчетния период са приключени 15 дела. От приключени в тримесечния срок са 8 дела, като по 3 от тях е постановена присъда, а 12 дела са прекратени по други причини.

През отчетния период са постъпили за разглеждане общо 729 /2008г. - 825 НАХД, 2007г. - 666 НАХД/, като от тях 504 /2008 г. - 631 дела, 2007г. - 582 дела/ са постъпилите /69,14% от делата за разглеждане/, а 225 дела /2008г. - 194 дела, 2007г. - 84 дела / са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени 632 /2008г. - 600 дела, 2007г. - 482 дела/, представляващи 86,69% /2008г. - 72,73%, 2007г.-72,37%/ от всички дела за разглеждане от вида и 125,40% от постъпилите.

В края на отчетния период са останали несвършени 97 НАХД.

От приключилите 632 НАХД производствата по 344 от тях /54,43% от приключените и 47,19% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 562 дела от вида НАХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /88,92% от свършените и 77,09% от делата за разглеждане/, а по останалите 70 дела /11,08% от свършените/, производството по делото е било прекратено.

В сравнение с предходния отчетен период е налице от една страна, намаление на новобразуваните дела, на общия брой дела за разглеждане от вида, но увеличение на приключените и на тези, приключени в 3-месечен срок, и чувствително намаляване на останалите несвършени в края на отчетния период. Причините за известното подобряване на показателите в сравнение с предходните отчетни пероди са очевидно положените в по-голяма степен усилия от наказателните състави на съда, като ако последните бяха и напълно окомплектовани резултатите може би щяха да бъдат още по-добри.

От вида НАХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата - 240 дела, по Закона за митниците - 12 дела, по ЗА, ЗДДС и ДОГЖ - 35 Дела, по ЗГ и ЗЛОД - 13 дела и по УБДХ - 102 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания - 102 дела.

Дела от вида НАХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - 146 дела за разглеждан, от които постъпили 145 дела. Общо приключени 139 дела, в това число решени по същество 124 и 15 прекратени. От приключените 129 са в 3-месечен срок.

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 167 дела за разглеждане, от които постъпили 107 дела. Общо приключени 119 дела, в това число решени по същество 98 и 21 прекратени. От приключените 34 са в 3-месечен срок.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - 116 дела за разглеждане, от които постъпили 49 дела. Общо приключени 106 дела, в това число решени по същество 100 и 6 прекратени. От приключените 18 са в 3-месечен срок.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 15 постъпили дела. Общо приключени 15 дела, в това число решени по същество 9 и 6 прекратени. От приключените 15 са в 3-месечен срок.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 67 дела за разглеждане, от които постъпили 12 дела. Общо приключени 67 дела, в това число решени по същество 61 и 6 прекратени. От приключените 18 са в 3-месечен срок.

·        АСЯ СТОИМЕНОВА - 10 новообразувани дела. Общо приключени 10 дела - решени по същество, в 3-месечен срок.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - 24 дела за разглеждане, от които постъпили 16 дела. Общо приключени 24 дела, в това число решени по същество 23 и 1 прекратено. От приключените 16 са в 3-месечен срок.

·        КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 176 дела за разглеждане, от които постъпили 142 дела. Общо приключени 144 дела, в това число решени по същество 129 и 15 прекратени. От приключените 96 са в 3-месечен срок.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - 8 постъпили дела. Общо приключени 8 дела -решени по същество, в 3-месечен срок.

През отчетния период са постъпили за разглеждане 48 дела, а разглежданите общо са 59 /2008г. - 50 дела, 2007г. - 105 дела/ по приложението на чл.78 "а" от НК, т.е налице е незначително намаляване на броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела са приключени 51 дела /2008г. - 39 дела, 2007г. - 91 дела/, представляващи 106,25% от постъпилите, а неприключени са останали 8 /2008г. - 11, 2007г. - 14/дела.

По 46 дела (90,20% от приключените) е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - 7 дела за разглеждане, от които постъпили 7 дела. Общо приключени 7 дела, в това число решени по същество 6 и 1 прекратено. От приключените 7 са в 3-месечен срок.

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 13 дела за разглеждане, от които постъпили 10 дела. Общо приключени 11 дела, в това число решени по същество 10 и 1 прекратено. От приключените 9 са в 3-месечен срок.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - 15 дела за разглеждане, от които постъпили 11 дела. Общо приключени 10 дела, в това число решени по същество 10. От приключените 5 са в 3-месечен срок.

·        КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 24 дела за разглеждане, от които постъпили 20 дела. Общо приключени 23 дела, в това число решени по същество 20 и 3 прекратени. От приключените 21 са в 3-месечен срок.

През периода са постъпили за разглеждане 102 /2008г. - 105 дела, 2007г. - 92 дела/ дела по приложението на УБДХ, като всички са приключили в 3-месечен срок.

През настоящия отчетен период /2008г. - 647 , 2007г. - 636/ са образувани общо 707 наказателно частни дела от досъдебното производство, 74 дела за приложението на чл.23-25 НК, 22 дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 9 молби за приложението начл.85 - 88"а"НК.

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1492 /2008г. - 1644, 2007г.- 1887/ граждански дела по общият ред, като от тях 489/ 2008г. -559, 2007г.- 413/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период 32,77% от делата за разглеждане, а 1003 дела /2008г. -1081, 2007г. - 1474/ са постъпили дела /67,23 % от делата за разглеждане/. Приключени дела - 974, като в 3-месечен срок са приключени 550 дела, представляващи 56,47 % от приключените и 36,86% от делата за разглеждане.

От посочените по-горе дела, по реда на ГПК /отм./ са останали несвършени в началото на периода 188 дела, както следва:

·        искове по СК - останали несвършени - 32 дела, всички решени през отчетния период;

·        облигационни искове - останали несвършени - 33 дела, решени през отчетния период - 26;

·        вещни искове - останали несвършени - 36 дела, решени през отчетния период - 20;

·        делби - останали  несвършени - 79 дела, решени през отчетния период - 34;

·        искове по КТ - останали несвършени - 5 дела, решени през отчетния период - 4 ;

·        дела от административен характер - 3 дела всички решени през отчетния период

Общо приключили по реда на ГПК /отм./ са 119 дела, 12,22% от приключилите дела и 7,98% от делата за разглеждане.

От приключените дела по 658 дела /67,56% от приключените дела и 44,10 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, по 15 дела /1,54% от приключените и 1,01% от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

В края на отчетния период останалите несвършени граждански дела по общия ред са 518 броя.

Въпреки намаления  съдийски състав и процесуалните норми в новият ГПК, за които бе посочено, че не позволяват по-бързо приключване на гражданските дела по общият ред, е налице увеличение както на приключените в 3-месечен срок дела, така и на неприключените в края на периода в сравнение с предходният, което очевидно сочи на положени в по-голяма степен усилия от страна на гражданските съдии. Причините за увеличението на броя на останалите несвършени в края на отчетния период в сравнение с предходният общо граждански дела се състоят в това, че през отчетната година съдът в гражданските му колегии работи с намален състав, действащите съдии по време на съдебната ваканция не насрочваха дела за разглеждане, в последната четвърт от периода поради отпуск по майчинство преустанови дейност още един граждански съдия, при което натовареността на действащите съдии от гражданските колегии се увеличи.

Разглежданите дела по материя и брой , са както следва:

 

ИСКОВЕ ПО СК - 304 дела, от които 236 постъпили /77,63%/ и 68 дела останали от предходния период. Приключени са 233 дела /76,64% от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 170 дела /72,96% от приключените и 55,92% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени. От приключените 233 дела в 3-месечен срок са 157 дела /67,38% от приключените и 51,64% от тези за разглеждане/, а останалите - извън него.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане 3, от които са приключени З дела - прекратени на други основания - в 3-месечен срок.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - 1 постъпило дело - решено по същество, в 3 -месечен срок;

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 51, от които 27 постъпили, 44 приключени дела - 36 със съдебен акт по същество, 1 прекратено по спогодба, 7 прекратени на други основания; приключени в З-месечен срок — 21 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 82, от които 81 постъпили, 55 приключени дела - 43 със съдебен акт по същество, 2 прекратени по спогодба, 10 прекратени на други основания; приключени в З-месечен срок - 47 дела.

·        АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 24, от които 5 постъпили, 24 приключени дела - 18 със съдебен акт по същество, 4 прекратени по спогодба, 2 прекратени на други основания; приключени в З-месечен срок - 6 дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 70, от които 50 постъпили, 45 приключени дела — 32 със съдебен акт по същество, 5 прекратени по спогодба, 8 прекратени на други основания; приключени в З-месечен срок - 35 дела.

·        КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 1 новообразуван постъпило дело, решено по същество в 3-месечен срок.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 72, от които 71 постъпили, 60 приключени дела - 39 със съдебен акт по същество, З прекратени по спогодба, 18 прекратени на други основания; приключени в З-месечен срок - 43 дела.

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - 445 дела за разглеждане, от които 137 броя останали несвършени от предходния период, 308 постъпили дела, от които 13 дела изпратени по подсъдност. Общо приключените дела са 238 /53,48% от всички дела и 77,27% от образуваните и изпратени по подсъдност/ 81 от тях /34,03% от приключените и 18,20% от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок. По 128 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото /53,78% от приключените и 28,76% от всички дела за разглеждане от вида/, а останалите са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - 20 дела за разглеждане, от които са приключени 17 дела. Решени по същество - 15 и 2 прекратени на други основания.

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 1 дело останало от предходния период, по което е постановен акт по същество извън 3 - месечния срок.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 97, от които 65 постъпили, 64 приключени дела - 38 със съдебен акт по същество, 26 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 27 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА- дела за разглеждане - 91, от които 84 постъпили, 26 приключени дела - 12 със съдебен акт по същество, 14 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 11 дела.

·        АСЯ  СТОИМЕНОВА-  дела  за  разглеждане   -   12,   от  които  З постъпили,  12 приключени дела - 4 със съдебен акт по същество, 8 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 3 дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 118, от които 58 постъпили, 73 приключени дела - 47 със съдебен акт по същество, 26 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 13 дела.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 106, от които 98 постъпили, 45 приключени дела - 11 със съдебен акт по същество, 34 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 27 дела.

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ: През годината са разгледани 162 дела по вещни искове, като от тях 90 дела са постъпили /55,56% от делата за разглеждане/. Приключени са 87 дела 53,70% от делата за разглеждане /като от тях 25 дела /28,74% от приключените и 15,43% от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок, а останалите - извън него. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 44 дела от вида /50,57% от приключените и 27,16% от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 75 дела.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - 8 дела за разглеждане, от които са приключени 6 дела. Решени по същество - 1 и 5 прекратени на други основания - над 3-месечен срок.

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 5 дела за разглеждане, от които са приключени 2 дела. Решени по същество - 1 и 1 прекратено на други основания - над 3-месечен срок.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - 1 дело за разглеждане, останало несвършено.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 47, от които 23 постъпили, 31 приключени дела - 24 със съдебен акт по същество, 7 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 6 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА- дела за разглеждане - 30, от които 24 постъпили, 13 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество, 7 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 4 дела.

·        АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 10, от които 1 постъпило, 8 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество, 7 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 3 дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 33, от които 17 постъпили, 16 приключени дела - 10 със съдебен акт по същество, 6 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 4 дела.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 28, от които 25 постъпили, 11 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество, 10 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 8 дела.

 

ДЕЛБИ: През периода са разгледани 167 дела, като от тях 39 са постъпилите. Приключени са 58 дела /34,73% от делата за разглеждане и 148,72% от постъпилите/, като от тях в 3-месечен срок - 6 дела /10,34% от приключените и 3,59% от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 109 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 23 дела, а останалите приключени са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 9 дела за разглеждане, от които са приключени 3 дела, прекратени на други основания - над 3-месечен срок.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 22, 9 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество, 3 прекратени на други основания; всичките приключени над 3-месечен срок.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 34, от които 8 постъпили, 16 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество, 10 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА- дела за разглеждане - 33, от които 12 постъпили, 8 приключени дела - 2 със съдебен акт по същество, 6 прекратени на други основания; приключени над 3-месечен срок .

·        АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 19, 11 приключени дела - 4 със съдебен акт по същество, 7 прекратени на други основания; приключени над 3-месечен срок.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 26, от които 2 постъпили, 8 приключени дела - 4 със съдебен акт по същество, 4 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 24, от които 17 постъпили, 3 приключени дела -1 със съдебен акт по същество, 2 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

 

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА: През периода са разгледани 115 дела по Кодекса на труда, като от тях постъпили са 65 дела /56,52%/. От вида през годината са приключени 82 дела /71,30% от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок - 40 броя /48,78% от приключените и 34,78% от делата за разглеждане/. От приключените дела по 57 от тях /69,51% от приключените и 49,57% от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, а останалите са прекратени на друго основание.

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 4, решени по същество - З и 1 прекратено на други основания - в 3-месечен срок - 1 дело.

·        НИКОЛАЙ  НИКОЛОВ   -   1   дело   за  разглеждане,  решено   по същество - над 3-месечен срок.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 19, от които 8 постъпили, 15 приключени дела - 12 със съдебен акт по същество, З прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 9 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА- дела за разглеждане - 24, от които 23 постъпили, 10 приключени дела - 5 със съдебен акт по същество, 5 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 5 дела.

·        АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 12, от които 1 постъпили, 12 приключени дела - 10 със съдебен акт по същество, 2 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 4 дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 40, от които 19 постъпили, 30 приключени дела - 20 със съдебен акт по същество, 10 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 16 дела.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 15, от които 13 постъпили, 10 приключени дела - 6 със съдебен акт по същество, 4 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 5 дела.

 

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ - няма разгледани дела през отчетния период.

 

ДРУГИ ДЕЛА: По този раздел през периода са разгледани общо 262 дела, като от тях 247 дела / 94,66% / са новообразуваните и 1 постъпило по подсъдност. Общо от този вид са приключени 250 дела /95,42% от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 233 дела /93,20% от приключените и 88,93% от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 220 дела /88,00% от приключените и 83,97% от делата за разглеждане/, а останалите 30 дела са прекратени по други причини.

В края на периода са останали неприключени 12 броя дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела: 1. По Закона за закрила срещу домашното насилие - 28 дела за разглеждане, от които 24 постъпили. Приключени са 25 дела, 11 от които със съдебен акт по съществото на спора и 14 прекратени. От приключените в 3-месечен срок са 16 дела; 2. По Закона за защита срещу дискриминацията - няма разглеждани дела; 3. По чл.26-ти от Закон за закрила на детето - 30 броя разгледани дела, от които 29 постъпили и 1 получено по подсъдност, 27 приключени дела - 26 от тях в 3-месечен срок, от приключените - 24 със съдебен акт по същество и 3 прекратени; 4. По чл.ЗО-ти от Закона за закрила на детето - 21 разгледани дела, от които 18 постъпили, като 20 дела са приключени със съдебен акт по същество, 1 - прекратено, а в 3-месечен срок - 21 от тях.

От делата от този раздел, са приключени от съдиите, както следва:

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - постъпили 9 дела за разглеждане; решени по същество - 9 в 3-месечен срок.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - постъпили 8 дела за разглеждане; решени по същество в 3-месечен срок.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 51, от които 43 постъпили, 47 приключени дела - 40 със съдебен акт по същество, 7 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 42 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА- дела за разглеждане - 61, от които 60 постъпили, 56 приключени дела - 50 със съдебен акт по същество, бпрекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 52 дела.

·        АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 10 - постъпили, 10 приключени дела - 8 със съдебен акт по същество, 2 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 10 дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 54, от които 50 постъпили, 51 приключени дела - 45 със съдебен акт по същество, 6 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 48 дела.

·        КРАСИМИРА ПРОДАНОВА - 4 дела за разглеждане - постъпили; решени по същество - 4 в 3-месечен срок.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 65, от които 64 постъпили, 65 приключени дела - 56 със съдебен акт по същество, 9 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 60 дела.

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

През отчетния период са разгледани общо 37 дела от този вид, като от тях 17 /45.95%/ са постъпилите. Приключени са 26 дела /70,27% от делата за разглеждане и 152,94% от новообразуваните/, като по 16 от тях /61,53% от приключените и 43,24 от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок са приключени 8 дела - 30,76% от приключените и 21,62% от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 11 дела.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - 1 дело за разглеждане, останало от предходния период, приключено със съдебен акт по същество в 3-месечен срок.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 6, от които 2 постъпили, 5 приключени дела - 4 със съдебен акт по същество, 1 прекратено на други основания; няма приключени в 3-месечен срок дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 10, от които 2 постъпили, 8 приключени дела - 7 със съдебен акт по същество, 1 прекратено на други основания; приключени в 3-месечен срок - 2 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - дела за разглеждане - 6, всичките постъпили, 2 приключени дела - 1 със съдебен акт по същество, 1 прекратено на други основания; приключени в 3-месечен срок - 1 дело.


·        АСЯ   СТОИМЕНОВА   -   6   дела   за   разглеждане,   останали   от предходния период, прекратени на други основания, в 3-месечен срок - З дела.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 8, от които 7 постъпили, 4 приключени дела - 3 със съдебен акт по същество, 1 прекратено на други основания; приключени в 3-месечен срок - 1 дело.

ДЕЛА ПО ЧЛ. 410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК

През отчетния период са образувани 1632 /2008г. - 864 дела, 2007г.-1167 дела/ дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 1659 дела /2008г. - 869 дела, 2007г. - 1170 дела/, а от тях са приключени 1637 дела /98,67% спрямо делата за разглеждане и 100,31% спрямо постъпилите/, от които 1633 дела в 3-месечен срок /представляващи 99,76% спрямо приключилите/, като от тях със съдебен акт по съществото са 1577 дела, а 60 дела са прекратени на друго основание. В края на периода 22 дела са останали несвършени.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва:

·        АНДРЕЙ РАДЕВ - дела за разглеждане - 2, решени са по същество в 3-месечен срок .

·        НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - дела за разглеждане - 8, от които 7 постъпили, решени по същество в 3-месечен срок.

·        МАЯ МИЛЕНКОВА - дела за разглеждане - 14, от които З постъпили, 14 приключени дела със съдебен акт по същество, в 3-месечен срок - 12 дела.

·        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - дела за разглеждане - 337, от които 336 постъпили, 332 приключени дела - 322 със съдебен акт по същество, 10 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 332 дела.

·        ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА- дела за разглеждане - 364, от които 353 постъпили, 351 приключени дела - 336 със съдебен акт по същество, 15 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 349 дела.

·        АСЯ СТОИМЕНОВА - дела за разглеждане - 223, от които 221 постъпили, 223 приключени дела - 211 със съдебен акт по същество, 12 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 223 дела.

·        ЧАВДАР ТОДОРОВ - дела за разглеждане - 351, от които 350 постъпили, 349 приключени дела - 340 със съдебен акт по същество, 9 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 349 дела.

·        НЕЛИ МАРИНОВА - дела за разглеждане - 360 - постъпили, 358 приключени дела - 344 със съдебен акт по същество, 14 прекратени на други основания; приключени в 3-месечен срок - 358 дела.


16

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

 

А/НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 20 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 10 НОХД производството е прекратено по някое от останалите, предвидени по НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела очевидно се състои в допуснатите процесуални нарушения на досъдебната фаза на наказателното производство.

Производствата по НЧХД са прекратени по 25 дела на основанията, предвидени в НПК.

Производствата по 5 дела по приложението на чл.78"а" НК са прекратени, върнати на КРП за доразследване.

По 62 НЧД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 70 НАХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Прекратено е производството по 376 дела. Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са осем основни групи: 1. Нередовни искови молби - 98 ; 2. Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 15; 3. Пропуснати срокове за предявяване на исковете - 12; 4.Оттегляне и отказ от предявени искове - 103; 5. Изначална недопустимост на исковете - 31; 6. Спогодба -43; 7. Теглене на жребий /делби/ - 15; 8. Други /прекратени и изпратени по подсъдност, неподаден установителен иск след възражение по чл.410 и чл.417 ГПК и др./ - 59 граждански дела.

Въпреки всичко най-чести са случаите по първата от посочените причини и много често пък самото отстраняване на нередовностите се дължи на това, че страната или не може, поради материални затруднения, или не иска да потърси правна помощ. С приемането на новия ГПК бе предвидено задължението за съда да указва на страните за възможността и правото на безплатна правна помощ, то се изпълняваше стриктно, като въпреки това делата, по които такава е поискана от страните, е нищожен.

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, били предмет на такова през 2009 год., поради което анализът би се оказал непълен и/или неточен.

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

НОХД - предмет на обжалване и протест са били присъдите по 35 НОХД, постановени по следните глави от НК, съответно по глава II - 6 присъди - 1 присъда от съдия Николов /отменена/, 2 постановени от съдия Миленкова /1 акт отменен и 1 изменен/, 2 присъди от съдия Джонева - изменени и 1 присъда от съдия Проданова - без резултат; по глава III - 1 присъда, постановена от съдия Радев - отменена; по глава IV — няма постановени присъди; по глава V — 12 присъди, 1 постановена от съдия Радев - без резултат; 3 постановени от съдия Николов/ 2 потвърдени и 1 без резултат/; 2 постановена от съдия Миленкова / 1 потвърдена и 1 отменена/, 1 постановена от съдия Карамфилова - без резултат, 1 постановена от съдия Джонева - потвърдена, 1 постановена от съдия Тодоров - без резултат и 3 постановени от съдия Проданова - потвърдени; по глава VII - няма постановени присъди; по глава VIII - 1 постановена присъда от съдия Миленкова - без резултат; по глава IX - 1 постановена присъда от съдия Миленкова - отменена; по глава Х - 1 постановена от съдия Миленкова - отменена /; по глава XI - 13 присъди - 1 постановена от съдия Радев - без резултат; 2 постановени от съдия Николов -потвърдени, 2 постановени от съдия Миленкова - отменени, 5 постановени от съдия Джонева/3 потвърдени, 1 отменена и 1 без резултат/ и З постановени от съдия Проданова - без резултат.

Видно от справката е това, че по-голямата част от присъдите след обжалване или протестиране се потвърждават, след което следват изменените присъди - по правило, досежно размерите на наложените наказания, и на последно място отмените съдебни актове. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция броят на отменените първоинстанционни е малък. В масовите случаи на изменени присъди те се отнасят до размерите на наложените наказания, като във въззивната инстанция или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията те се намаляват, или заменят с по-леки.За първи отчетен период от доста време назад е налице протест на Районна прокуратура против постановена присъда в частта и досежно размера на наказанието.

НЧХД - обжалвани са 27 съдебните акта - 1 постановен от съдия Николов - потвърден, 9 постановени от съдия Миленкова /2 потвърдени, 2 отменени, 2 изменени и 3 без резултат/, 10 постановени от съдия Джонева


18

/6 потвърдени, 2 отменени, 1 изменен и 1 без резултат/, 2 постановени от съдия Тодоров - потвърдени и 5 постановени от съдия Проданова /1 потвърден, 1 изменен и 3 без резултат/.

НАХД чл.78А - обжалвани са 11 съдебни акта - 1 постановен от съдия Николов - отменен, 2 постановени от съдия Миленкова /1 отмене и 1 без резултат/ и 8 постановени от съдия Проданова /4 потвърдени, 1 отменен, 2 изменени и 1 без резултат/.

НАХД - обжалвани са решенията по 216 дела, както следва:

1.        По приложението на ЗГ и ЗЛОД - 3 решения - 2 постановени от съдия Миленкова /1 потвърдено и 1 отменено/ и 1 постановено от съдия Проданова - потвърдено.

2.        По приложението на Закона за движение по пътищата -обжалвани 97 решения - 24 постановени от съдия Радев /10 потвърдени, З отменени и 11 без резултат/, 17 постановени от съдия Николов /11 потвърдени, 3 отменен и З без резултат/, 22 постановени от съдия Миленкова /14 потвърдени, 7 отменени и 1 без резултат/, 12 постановени от съдия Джонева /11 потвърдени, 1 отменено/, 1 постановено от съдия Тодоров - отменено и 21 постановени от съдия Проданова /10 потвърдени, 8 отменени и 3 без резултат/.

3.        По Закон за митниците - обжалвани 28 съдебни акта - 1 постановен от съдия Радев - без резултат, 8 постановени от съдия Николов /7 потвърдени и 1 без резултат/, 4 постановени от съдия Миленкова /2 потвърдени, 2 отменени/, 7 постановено от съдия Джонева /5 потвърдени и 2 отменени/, 1 постановен от съдия Тодоров - без резултат и 7 постановени от съдия Проданова /1 потвърден, 5 отменени и 1 без резултат/.

4.        По ЗА,ЗДДС и ДОПК - обжалвани са решенията по 15 дела - 2 постановени от съдия Радев /1 изменено и 1 без резултат/, 3 постановени от съдия Николов - без резултат, 2 постановени от съдия Миленкова -потвърдени, 2 постановени от съдия Джонева - потвърдени, 2 постановени от съдия Тодоров - потвърдени и 4 постановени от съдия Проданова /2 потвърдени, 1 отменено и 1 без резултат/.

5.        По Закона за защита на потребителите - обжалвани са решенията по 2 дела; 1 постановено от съдия Миленкова - отменено и 1 постановено от съдия Проданова - потвърдено.

6.        По НАХД, извън посочените - обжалвани са 71 решения - 9 постановени от съдия Радев  /7  потвърдени и 2 без резултат/ 13 постановени от съдия Николов /7 потвърдени, 4 отменени и 2 без резултат/,  22  постановени   от   съдия    Миленкова   /14    потвърдени,   5 отменени,   1   изменено  и  2  без  резултат/,   14  постановени  от  съдия Джонева /12 потвърдени и 2 отменени/, 3 постановени от съдия Тодоров -потвърдени и  10 постановени от съдия Проданова /4 потвърдени , 4 отменени, 1 изменено и 1 без резултат/.

На база на резултатите от касационната проверка към настоящия момент може да се установи, че решенията по повече от половината от делата са потвърдени, и 23,14% са напълно отменени, който резултат е по-добър от този от предходния отчетен период. В част от случаите, когато е отменено решение на съда делото е върнато за разглеждане от друг състав на съда, което сочи за допуснати съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила и налага повишаване на вниманието на съдиите от наказателните колегии.

ЧНД - обжалвани са 34 от съдебните акта - 5 постановени от съдия Радев /3 потвърдени, 1 изменен и 1 без резултат/, 8 постановени от съдия Николов /6 потвърдени, 1 отменен и 1 без резултат/, 6 постановени от съдия Миленкова /2 потвърдени, 3 отменен и 1 без резултат/, 1 постановен от съдия Карамфилова - потвърден, 1 постановен от съдия Джонева -потвърден, 1 постановен от съдия Стоименова - потвърден, 4 постановени от съдия Тодоров - потвърдени, 7 постановени от съдия Проданова /4 потвърдени, 1 изменен и 2 без резултат/ и 1 постановен от съдия Маринова - потвърден.

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове по съществото на спора, както следва:

По СК - обжалвани 18 съдебни акта - 1 постановени от съдия Радев - потвърден, 1 постановена от съдия Миленкова - без резултат, 6 постановени от съдия Карамфилова /2 потвърдени, 1 изменен и 3 без резултат/, 3 постановени от съдия Джонева /2 потвърден, и 1 без резултати/, 2 постановени от съдия Стоименова - потвърдени, З постановени от съдия Тодоров /2 потвърдени и 1 изменен/ и 2 постановени от съдия Маринова /1 потвърден и 1 без резултат/.

Облигационни искове - обжалвани 71 съдебни акта - 13 постановени от съдия Радев /6 потвърдени, 1 отменен и 6 без резултат/, 5 постановени от съдия Николов /1 потвърден, 2 изменен, и 2 без резултат/, 19 постановени от съдия Карамфилова /8 потвърдени, 2 изменени и 9 без резултат/, 5 постановен от съдия Стоименова /2 потвърдени и 3 без резултат/, 23 постановени от съдия Тодоров /10 потвърдени, 2 отменени, 1 изменен и 10 без резултат/ и 6 постановени от съдия Маринова /5 потвърдени и 1 без резултат/.

 

Вещни искове - обжалвани 39 съдебни акта - 5 постановени от съдия Радев /2 потвърдени и 3 без резултат/, 3 постановени от съдия Николов /1 потвърден, 1 отменен и 1 без резултат/, 2 постановени от съдия Миленкова /1 потвърден и 1 без резултат/, 14 постановени от съдия Карамфилова /2 потвърдени, 1 отменен, 1 изменен и 10 без резултат/, 5 постановени от съдия Джонева /2 потвърдени и З без резултат/, 4 постановени от съдия Стоименова - потвърдени, 4 постановени от съдия Тодоров /1 потвърден и 3 без резултат/ и 2 постановени от съдия Маринова - без резултат.

Делби - 25 обжалвани съдебни акта - 2 постановени от съдия Николов - без резултат, 6 постановени от съдия Миленкова /1 потвърден и 5 без резултат/, 10 постановени от съдия Карамфилова /4 потвърдени и 6 без резултат/, 2 постановени от съдия Джонева /1 потвърден и 1 без резултат/, 4 постановени от съдия Стоименова /1 обезсилен и 3 без резултат/ и 1 постановен от съдия Тодоров - потвърден.

Искове по кодекса на труда - 43 обжалвани съдебни акта - 5 постановени от съдия Радев /4 потвърдени и 1 без резултат/, 2 постановени от съдия Николов /1 потвърден и 1 без резултат/, 2 постановени от съдия Миленкова - без резултат, 5 постановени от съдия Карамфилова /3 потвърдени, 1 изменен и 1 без резултат/, 3 постановени от съдия Джонева - без резултат, 7 постановени от съдия Стоименова /4 потвърдени, 2 изменени и 1 без резултат/, 15 постановени от съдия Тодоров /2 потвърдени и 13 без резултат/ и 4 постановени от съдия Маринова - 4 без резултат.

Други дела - 18 обжалвани съдебни акта - 1 постановен от съдия Радев - потвърден, 1 постановен от съдия Миленкова - потвърден, 4 постановени от съдия Карамфилова /2 отменени и 2 без резултат/, 2 постановени от съдия Джонева - отменени, 3 постановени от съдия Стоименова /1 потвърден, 1 изменен и 1 без резултат/, 4 постановени от съдия Тодоров /2 потвърдени, 1 отменен и 1 без резултат/ и 3 постановени от съдия Маринова /1 потвърден, 1 отменен и 1 без резултат/.

Административни дела - 12 обжалвани съдебни акта - 2 постановени от съдия Карамфилова /1 отменен и 1 изменен/, 2 постановени от съдия Стоименова - потвърдени, 6 постановени от съдия Тодоров /3 потвърдени, 1 отменен, 1 изменен и 1 без резултат/ и 2 постановени от съдия Маринова /1 потвърден и 1 без резултат/

Заповедно производство - 33 обжалвани съдебни акта - 1 постановен от съдия Радев /без резултат/, 2 постановени от съдия Николов /1 потвърден и 1 изменен/, 1 постановен от съдия Миленкова - потвърден, 2 от съдия Карамфилова /1 потвърден и 1 изменен/, 6 постановени  от  съдия  Джонева  /4 - потвърдени, 1 отменен, 1 без резултат/, 6 постановени от съдия Стоименова  /4  потвърдени   и  2  без  резултат/, 6  постановени от съдия Тодоров /4 потвърдени и 2 без резултат/ и 9 постановени от съдия Маринова /1 потвърден и 8 без резултат/.

В по-голямата част както за отменените, така и за изменените решения, причините са, че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства, поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани доказателства, променящи първоинстанционния резултат.

У.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетният период е 43,73 дела, а спрямо приключените дела - 37,26 дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е била 52,52 дела, а спрямо приключените - 43,52 дела. Съответно в наказателните колегии показателите са 34,93 дела и 30,98 дела. Действителната натовареност на съдиите за отработените 102 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 51,44 дела, а спрямо приключените - 43,82 дела. Действителната натовареност на гражданските съдии за отработените 54 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане е 58,35 дела, а спрямо приключените - 48,35 дела. Съответно в наказателни колегии за отработените 48 човекомесеца, спрямо делата за разглеждане - 43,67, а спрямо приключените - 38,73 дела.

5.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно от четирима съдии - РАДЕВ, НИКОЛОВ, МИЛЕНКОВА и ПРОДАНОВА, като останалите съдии са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години.

Не може да се даде оценка на тежестта на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД. Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайния избор не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и видове. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или правна сложност също не може да се говори.

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността по щат спрямо наказателните дела за разглеждане на база петима съдии е 34,93 дела   месечно  спрямо   делата   за    разглеждане   и   30,98   дела   спрямо

приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии   в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 17,47 дела месечно, а спрямо приключените - 15,49 дела.

По аналогичен начин за гражданските дела на база петима съдии, взели основно участие в разглеждането им /КАРАМФИЛОВА, ДЖОНЕВА, СТОИМЕНОВА, ТОДОРОВ и МАРИНОВА/ месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 52,52 дела, а спрямо приключените - 43,52 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ - 26,26 дела към всички дела за разглеждане и 21,76 дела спрямо приключените. При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен, годишен, платен отпуск или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока. Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството, че все още няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент резултатите са добри .

VI. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районният съд, по глави от II до XI вкл., с изключение на глава VII, за престъпления по която няма внесен обв. По глави от НК постъпилите дела са както следва: глава II - 24 дела за разглеждане, от които 14 новообразувани и 13 приключени дела; глава III - 2 дела за разглеждане, от които 2 новообразувани; 2 са приключени; глава IV - 21 дела за разглеждане, от които 16 новообразувани, а са приключени 11 дела; по глава V - 213 дела за разглеждане, от които 156 новообразувани дела, а са приключени общо 177 дела; по глава VI - 19 дела за разглеждане, от които 14 новообразувани дела, а са приключени 14 дела; по плава VII - няма ноовообразувани дела; по глава VIII - 18 дела за разглеждане, от които 14 новообразувани дела, приключени общо 14 дела; по глава IX - 19 дела за разглеждане, като от тях 11 новообразувани, а са приключени 17 дела; по глава Х - 6 дела за разглеждане, като от тях новообразувани - 3 дела, а са приключени общо 4 дела и по глава XI - общо 171 дела за разглеждане, като от тях новообразувани 127 дела, а са приключени - 156 дела.

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади, са разглеждани следните видове дела по глави:

·        Глава VII - престъпления   против   финансовата,   данъчната   и осигурителната системи - няма останали от предходния период и новообразувани дела.

·        Глава VIII - ЧЛ.280 НК- няма останали от предходния период и новообразувани дела.

·        Глава IX - 19 дела за разглеждане, от които 11 новообразувани. Приключени са производствата по 17 дела - по 10 със споразумение, по 3 с присъда, 3 - върнати за доразследване и 1 прекратено с изтекла давност. В З-месечен срок са приключени 13 дела. Съдените лица по посочените дела са 14. Наложените наказания са както следва: по делата с присъди - 2 оправдателни присъди, 1 "глоба" и 1 "пробация". От делата, приключили със споразумение на 5 от подсъдимите е наложено наказание от вида "лишаване от свобода" с приложение на чл. 66 от НК, на 1 - "глоба" и на 4 -" пробация", като на 2 от тях и безвъзмезден труд.

·        Глава XI - чл.354 и сл.НК - 27 дела за разглеждане, от които 22 новообразувани, а са приключени 24 дела, по 5 от които са постановени присъди, по 16 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство, 1 е преобразувано в НАХД, а 2 са върнати за доразследване. От делата, приключени с присъда 1 е оправдателна и е влязла в сила. По 3 е наложена "глоба" /по 2 - 500лв. и по 1 - 100лв./, 1 присъда е с наказание "лишаване от свобода и "глоба" - влязла в сила. От делата, приключени със споразумение, на 3-ма от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода", чието изтърпяване не е отложено по реда на чл.66 НК, на 3 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода", чието изтърпяване не е отложено по реда на чл.66 НК и "глоба", на 4 от подсъдимите са наложени наказания от вида "лишаване от свобода", чието изтърпяване е отложено по реда на чл.66 НК и "глоба", на 2 е наложено наказание от вида „лишаване от свобода", чието изтърпяване е отложено по реда на чл.66 НК, на 3 от подсъдимите е наложено като самостоятелно наказание "глоба", на 1 непълнолетен и на 1 пълнолетен е наложено наказание "пробация" и на 1 "обществено порицание".

Личното становище на изготвилия настоящия доклад е, че се следва много внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Като се вземе в предвид обстоятелството, че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения, а само по 114 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 19 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, то по 95 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към постъпилите НОХД представляват 25,20%, към всички дела за разглеждане - 19,27%, а спрямо приключените съответно - 23,28%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 264 дела /53,55% от делата за разглеждане и 70,03% от постъпилите дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което практически общият брой на осъдителните присъди възлиза на 359 дела, представляващи 72,82% от делата за разглеждане, 95,22% от постъпилите и 87,99% от приключените дела.

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт и наложените наказания. Практически от 46 дела по посочените глави са приключени 41 дела /89,13%/, като само по 8 от тях е постановена присъда /19,51%/, а по всички останали, без 5 върнати за доразследване, 1 което е преобразувано в НАХД, 1 прекратено с изтекла давност и останалите дела са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство, по които подсъдимите са се признали за виновни.

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

 

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 264 дела и присъдите по 114 НОХД. По всички НОХД общо съдени са 441 лица, а реално осъдени 420 лица и 21 - оправдани.

По-горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес, поради което няма да се посочват допълнително.

VII. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ.

През отчетния период са постановени 21 оправдателни присъди, като 15 от тях са проверени по въззивен и касационен ред и 5 са потвърдени.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК: по глава II - 1, като същата е отменена; по глава III -1, като същата е влязла в сила - отменена, по глава IV - 1 влязла в сила, без обжалване, V - 8 като от тях 3 са влезли в сила - потвърдени, 1 влязла в сила без обжалване и 4 без резултат от КОС; VI - 4, като 2 влезли в сила без обжалване, IX - 2, 1 влязла в сила без обжалване и 1 - отменена, Х - 1 без резултат от КОС, по глава XI - 3, като от тях 2 потвърдени, влезли в сила и 1 отменена.

За всички оправдателни присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, което е довело до постановяване на оправдателна присъда. Оправдателни присъди се отменят и поради това, че въззивната инстанция е приела, че обвинителните актове не отговарят на изискванията на НПК, което означава, че съдиите-докладчици трябва в още по-голяма степен да прецизират дейността си при подготовката на делото, за да не се получава такъв резултат. Окончателен анализ може да се даде, след като въззивната инстанция провери всички оправдателни присъди.

Като анализ е очевидно, че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване, както и на пропуски на съда.

Не може да се каже като обща оценка, че наказателното законодателство е лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления, но въпреки това като обща препоръка би могло да се предвиди възможността за отпадане на наказателната отговорност за по-леки общественоопасни деяния с налагането на административни наказания и въобще за декриминилизиране на някои текстове от НК, като например - чл.279, ал. 1 НК.

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             / п /

                                                                                                                                 / Андрей Радев /