ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

за

РАБОТАТА на КЮСТЕНДИЛСКИЯ РАЙОНЕН СЪД

 

ЗА ПЕРИОДА  01.01.2008 год. - 31.12.2008  год.

 

Структурата и съдържанието на отчетния доклад са  съобразени с решенията на  Висшият съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието,проведено на 06.02.2008 год. и по протокол № 2 от заседанието, проведено на 12.01.2009 год.

 

 

РАЙОНЕН Съд - гр.Кюстендил е в района на Кюстендилския съдебен окръг, като освен него вторият районен съд е този в гр.Дупница. В района на РС -Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС –Дупница - останалите  общини от Кюстендилска област. Седалището на РС -Кюстендил е в гр.Кюстендил, ул.”Гороцветна” № 31,на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр.Кюстендил. Двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр.Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намират и двете прокуратури - Окръжна и Районна - гр.Кюстендил. Районен съд - гр.Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно  разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 14 щатни бройки за съдии, съдии-изпълнители и съдии по вписванията, като през целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав от 8 съдии, а в периода 01.09.2008 год.  до 22.11.2008 год.  - със  7 съдии.

По щатно разписание в КРС работят 32 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар, системен администратор, 8 бр. секретар-протоколистки, 8 бр. -деловодители, 1 бр. компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции, един деловодител в бюро съдимост, един архивар, един секретар съдебно-изпълнителна служба, един главен счетоводител, касиер, трима чистач-хигиенисти и четирима разносвачи на съдебни книжа и призовки. Към датата на изготвяне на настоящия няма незаети щатни бройки за съдебни служители.

 

 

I.БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01.2008 год.

 

Към 01.01.2008 год. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 902 –деветстотин и две дела от всички видове, а само образуваните през годината са  3884 дела.Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 4786 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходния отчетен период дела представляват  18,85 % от  общия брой дела за разглеждане през периода.

 

II. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

 

В края на отчетната 2008 г. съдът е приключил 3860 дела, представляващи 99,38 % от новообразуваните през периода дела и 80,65 % от всички дела за разглеждане. Процентната успеваемост на съда спрямо посочените дела е много добра, като се вземе в предвид това,че през цялата година съдът работи в намален съдийски състав от двама съдии.

 

В края на отчетния период са останали несвършени 926 дела, представляващи 19,35 % от всички дела за разглеждане.

 

През отчетният период в 3-месечен срок са приключени 2788 дела от всички видове, представляващи 72,23 % от тях и 58,25 % от всички дела за разглеждане. От приключените дела по 3090 от тях, представляващи 80,05 %  и 64,56 % от всички дела за разглеждане, са постановени съдебни актове по съществото на спора, а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

 

Общият процент на приключените в 3-месечен срок дела е висок, но следва да се държи сметка за това, че при формирането на този резултат,  от една страна участвуват голям брой дела, свързани с кратки процесуални срокове за разглеждане - чл.310 ГПК,чл.395 ГПК, чл.410 ГПК, чл.417 ГПК ,чл.78”а”,ал.1 НК,чл.243-244 НПК и други. От друга страна, законово регламентираното право на защита на подсъдимите по НОХД става причини за отлагане на НОХД, най-често поради това че ангажираният адвокат не се явява, с което става причина за отлагане на делото. По наказателните от общ характер дела като причина за отлагане на делата, а от там и невъзможност да се приключат в 3-месечен срок, следва да се изтъкне неявяването на подсъдимите и свидетелите.

 

По гражданските дела, касателно КРС, причините за разглеждане на голям процент дела извън 3-месечния срок и сериозното намаление на делатаq приключени в този срок, в сравнение с предходния отчетен период се дължат основно на големия брой останали несвършени от предходния отчетен период дела и на това,че съдът отново през цялата година работи в намален съдийски състав, поради незаемане на щатни бройки и напускане на още двама съдии. Не може да се твърди с абсолютна сигурност и точност, че новият ГПК съдържа процесуални правила, позволяващи по-бързото или по-бавно приключване на гражданските дела по общия ред /принципно тези, по които се провежда открито съдебно заседание/, защото срокът на приложението му е малък. Въпреки всичко следва да се отбележи, че за десетте месеца на приложение на новият ГПК новообразуваните граждански дела са 1469, а от тях- по общия ред- 867 дела, от които в 3-месечен срок са приключени 404 дела, представляващи 46,59 % от приключените и 27,50 % от общият брой дела за разглеждане, като за сравнение за цялата 2007 год. приключените в 3-месечен срок граждански дела по общия ред са представлявали 63% от общо приключените дела.

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това, че за настоящия  са налице по-малък брой останали неприключени от предходния отчетен период и общ брой дела за разглеждане, по-малък брой новообразувани дела в сравнение само с предходния отчетен период, по–малък брой приключени дела, по-малък брой приключени в 3-месечен срок дела, по-висок брой останали несвършени в края на отчетният период. Причините като цяло са посочени по-горе.

 

 

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.         

 

а/ Наказателни дела:

 

През отчетния период в съда са разгледани общо  540 / за 2007 г.-419, а  за 2006 г. - 409, /  НОХД, като от тях 95 / 2007 г. - 83, за 2006 г.-100, /  дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период , 445 / 2007 г.-336,а 2006 г.-309 , / са новообразувани, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 424 дела / 2007 г.-322 дела, а 2006 г.-300 дела/, представляващи 78,52 %  от тях /за 2007 г. са приключени 322 – 76,84%,  за 2006 год. са приключени 299 дела - 73,10 % / .

 

От приключените НОХД със съдебен акт по същество са приключили,  както следва - по  136 дела / за 2006 год. -143 дела, 2007 г.-113/  е постановена присъда, а по 251 дела  / за 2006 г.-144 дела, за 2007г. - 142/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

От вида НОХД  29 дела са върнати за доразследване / за 2007г.-51,  за 2006 г.- 8 дела/   и 10 дела са прекратени на друго основание.

 

От приключените  424 НОХД производствата по  299 от тях /, 2006 г.-210 броя, 2007 г. - 236 броя / , представляващи 70,2%   / 2006 г.-69,8 %,2007 -73,29 % /  от всички дела за разглеждане   са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 116 дела / 2006 г.-109 дела, а 2007г.-97/, което е  сравнително малко отстъпление от резултата по този показател  от предходната година.

 

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 5 дела за разглеждане , от тях 3 новообразувани, като през отчетния период е приключил 4 дела.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ -  55  дела за разглеждане, от които 53 новообразувани, а приключените през отчетния период 35 дела.

 

МАЯ МИЛЕНКОВА – 175  дела за разглеждане , от които 138 новообразувани,134 дела приключени.

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 1 останали несвършени от предходни години,което е приключено през отчетния период.

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 9 дела за разглеждане,от които 1 новообразувано, а общо приключени - 7 дела.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 111 дела за разглеждане,от които 95 новообразувани.В края на периода са приключени 107 дела.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 157 дела за разглеждане, като от тях 128 новообразувани.В края на периода са приключени 133 дела.

 

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА  -  27 дела за разглеждане, всичките новообразувани, от които 3 са приключени.

 

Увеличението на постъплението на делата, по-големият  общ брой дела за разглеждане в сравнение с предходният отчетен период, значителният брой дела постъпили за разглеждане в последните два месеца от отчетният период, смяната на съдии от наказателната колегия  през месеците август и  ноември на годината, по-малкият обем реално отработени човекомесеца поради намаленият съдийски състав и  поради използването на редовен платен годишен отпуск, невъзможността поради незаети щатни съдийски бройки, да се обособи четвърта наказателна колегия, както и очевидно положените усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД,  са  довели като краен резултат до увеличение на неприключилите дела с 19  броя в сравнение с предходния отчетен период, но от друга страна и до по-голям общ брой приключили дела, по-голям обем приключени в 3-месечен срок. Следва де се държи сметка и за законодателната  възможност по чл.370-374 НПК, при наличието на визираните предпоставки за по-бързо приключване на производството по НОХД. Като причини за забавяне на производствата по НОХД следва да се изтъкнат: 1.Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела; 2.Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие; 3.Отлагания поради неявяване на свидетели и 4.Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

 

 През отчетния период  са разгледани общо 73 НЧХД / 2007 г. – 63 дела, 2006 г.- 59 НЧХД , 2005 год.- 85 НЧХД , 116 НЧХД за 2004 год.,  136 НЧХД за 2003 год., за 2002 год. 136 бр.,а за 2001 год.-146 бр./,от които новообразувани са 46 дела / 2007 г. – 40 дела, 2006 г.-35 дела , 2005 год.- 30 дела ,53 дела за 2004 год.,  за 2003 год.- 56 броя,при 45 бр. за 2002 год. и 63 бр. за 2001 год./ , като в сравнение с предходните четири  отчетни периода , изключая 2005 год., през текущия прави впечатление известно незначително увеличение  на този вид дела. През периода съдът е приключил 40  дела от този вид / 2007г. – 36, 2006 г.-  35 НЧХД / ,представляващи 54,80 %  от общият брой дела за разглеждане / 2007 г. – 57,14%, 2006 г.-71,76 % /, и 87 % от новообразуваните , като останали несвършени в края на отчетния период са 33 дела, представляващи 45,21 % от общия брой от вида за разглеждане . От приключените НЧХД 10  броя / 2007 – 15 броя, 2006 г.- 10 броя  /  са в 3-месечен срок  и те представляват  25 % от приключилите и 13,7 от общият брой дела за разглеждане, а останалите - извън тримесечният срок.

 

От приключените 40 НЧХД по 12 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора-присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

 

Дела от този вид са разглеждани от съдиите,както следва:

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 3 дела, всичките новообразувани, като 1 дело е прекратено на друго основание.

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 17 дела за разглеждане, от които 13 новообразувани. Приключени общо 8 дела, като 2 от тях в 3-месечен срок. От приключените дела по 3 от тях е постановена присъда, а 5 дела са прекратени по други причини.

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 4 дела за разглеждане, всичките от предходни години и приключени в отчетния период. От приключените дела 2 са с присъди, а останалите прекратени по други причини.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 30 дела за разглеждане, от които 17 новообразувани. Приключени са 16  дела / 2  в 3-месечен срок/, от които 4-четири с присъди, 6 прекратени  със спогодба и 6 дела са прекратени на друго основание.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 15 дела за разглеждане, от които 9 - девет новообразувани. Приключени са 11 дела / 5 в 3-месечен срок/, от които 3 с присъди, 4 прекратени на друго основание и 4 със спогодба между страните.

 

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА  - 4 дела новообразувани, които не са приключени.

 

През отчетния период са постъпили за разглеждане общо 825 /2007 год.- 666 НАХД, 2006 г.-689 НАХД /, като от тях  631 / 2007 год.-582 дела,  2006 г.- 569 дела, / са новообразуваните / 76,49 % от делата за разглеждане/ , а 194 дела / 2007 г. – 84 дела,  2006 г.- 120 дела /  са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени  600 /2007 г. – 482 дела, 2006 г.- 601дела/ дела, представляващи 72,73%  / 2007 г. – 72,37%, 2006 г.- 87,22 % / от всички дела за разглеждане от вида и 95,1 % от новообразуваните.

 

В края на отчетния период са останали несвършени 225 НАХД.

От приключилите 600 НАХД  производствата по 302 от тях / 50,33 % от приключените и 36,61 % от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3-месечен срок.

По 551 дела от вида НАХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /  92 % от свършените и 66,8 % от делата за разглеждане/ ,а по останалите 39 дела 6,5 %  от свършените/ производството по делото е било прекратено.

 

В сравнение с предходния отчетен период е налице от една страна,   увеличаване на новообразуваните дела, чувствително увеличение на общия брой дела за разглеждане от вида, на приключените дела, но пък от друга страна, и чувствително намаление на приключените в 3-месечен срок и известно увеличаване на останалите несвършени в края на отчетния период. Причините за влошаване на показателите в сравнение с предходните отчетни периоди са посочени неколкократно по-горе - основно в дейността на съда целогодишно в намален съдийски състав и невъзможността за обособяване на по-голям брой наказателни колегии.

 

От вида НАХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни  дела по приложението на Закона за движение по пътищата-282 дела, по Закона за митниците-51 дела, по ЗА,ЗДДС и ДПК - 27  дела, по ЗГ и ЗЛР -11 дела и по УБДХ -105 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания -155 дела.

 

Дела от вида НАХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ – новообразувани 7 дела, всичките решени по същество в 3-месечен срок.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – новообразувани 77 дела, общо приключени 17 дела, като по същество са приключили 16 дела и едно е прекратено, всичките в 3-месечен срок.

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 11 дела за разглеждане, от които 6 новообразувани. Общо приключени са 11 дела ,като всичките дела са приключили  по същество , като  от приключените дела производството по 6 е приключено в 3-месечен срок.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 229 дела за разглеждане, от които 163 новообразувани.Общо е приключила 174 дела, като от тях решени по същество са 159 НАХД, а останалите са прекратени на друго основание.В 3-месечен срок са приключени 54 НАХД. 

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 166 дела за разглеждане, от които 131 новообразувани.Приключил е 158 дела, като от тях решени по същество са 145 дела, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок е приключил 88 дела.

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 272 дела общо за разглеждане, като от тях 184 новообразувани.Приключени производствата по 203 дела, от които по същество със съдебен акт по 193 дела.В 3-месечен срок е приключила 103 дела.

 

КРАСМИРА ПРОДАНОВА – новообразувани 44 дела. Приключили общо 11 дела, като всичките са  решени по същество и в 3-месечен срок.

 

ЕВГЕНИЯ СТАМОВА – 1 новообразувано, решено по същество в 3-месечен срок.

           

През отчетния период са постъпили за разглеждане 35 дела, а   разглежданите общо са   50 / 2007 г. – 105 дела,  2006 г.-122 дела, 2005 год.- 125 , 2004 год.- 134 дела/  по приложението на чл.78 “а” от НК, т.е налице е двукратно намаляване на  броя дела от този вид. От разглежданите от този вид дела  са приключени  39 дела / 2007 г. – 91 дела, 2006 г.- 105 дела, 114 дела за 2005 год., 2004 г.-114 дела,2003 год.-119 броя/, представляващи  111.4 % от новопостъпилите  ,а неприключени са останали  11 / 2007 г. – 14, 2006 г.-17 дела, 2005 год.-11 дела/ дела.

 

 

По 30 дела  / 77 % от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - новообразувани 6 дела,приключени  3 дела в 3-месечен срок, като 2 дела със съдебен акт по същество и 1 прекратено.

 

МАЯ МИЛЕНКОВА – общо за разглеждане 19 дела за разглеждане, от които 15 новообразувани.Приключени са 15 дела,от които 12  решени по същество и 3 прекратено на друго основание.От приключените дела 8 са в 3-месечен срок.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 11 дела за разглеждане, от които 3 новообразувани. Общо е приключила 11 дела - 8 решени по същество, 3  прекратени. От приключените дела в 3-месечен срок - 6 дела.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 6 дела за разглеждане, от които 3 новообразувани. Приключил е производствата по 6 дела, всички със съдебен акт по същество. В 3-месечен срок от приключените дела са 4 броя.

 

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА – новообразувани дела 8, от които производството по делото е приключила по 4 дела: 2 решени по същество и 2 – прекратени, всичките са приключили в 3-месечен срок.

 

През периода са постъпили за разглеждане 105 / 2007 г. – 92 дела, 2006 г.- 123 дела , 2005 год.- 111 дела , 2004 год.-106 , 112 дела за 2003 год./ дела  по приложението на УБДХ, като  всички са приключили   в 3-месечен срок.

 

През  настоящия отчетен период  / 2007 г. – 636 , 2006 год.- 719 , 2005 год.- 814 , 2004 год.-  658, 2003 год.- 623, 2002 год.-411 / са образувани общо 647   наказателно частни дела от досъдебното производство, 85 дела за приложението на чл.23-25 НК, 26  дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 7 молби за приложението на чл.85 - 88 а НК .

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1644  /2007 г. - 1887 2006 г.-  1810 / граждански дела по общият ред, като от тях  559  / 2007 г. – 413 , 2006 г.- 405 /  са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период / 34 % от делата за разглеждане/ , а 1081 дела / 2007 г. – 1474, 2006 г.- 1395/  са новообразуваните дела / 65,75 % от делата за разглеждане/.При условията на новият ГПК от  горният брой общо образувани граждански дела са 1469 дела, като от тях-по общия ред 867 дела и 602 дела по приложението на чл.410-417 ГПК. От делата, образувани  при условията на новия ГПК, са приключени общо 1115 дела / 75,90 %/ , като от тях в 3-месечен срок са приключени 976 дела, представляващи 87,53 % от приключените и 66,4 % от делата за разглеждане. Приключените /от образуваните при новия ГПК/ граждански дела  по общият ред в 3-месечен срок  404 дела ,  представляват   27,50  % от тези за разглеждане и 36,23 %  от този вид.

 

През периода са приключени общо 1155 граждански дела по общия ред, представляващи 70,26 % от общият брой дела за разглеждане от този вид  и 106,85 % от новообразуваните през периода дела за разглеждане от вида. Съответно делата по приложението на чл.410 и 417 ГПК  / вкл. и тези по времедействието на отменения чл.237 ГПК/ са били- новообразувани 864 дела, дела за разглеждане-896 броя, от които приключени 842 дела / 96,89 %/. От приключените дела от този вид в 3-месечен срок  /срокът по ГПК е 3-дневен/  са 834 дела,  представляващи 99% от тях.

 

От приключените дела по 820 дела  /71 % от приключените дела и 49,88 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора , по 21-двадесет дела / 1,82 % от приключените и 1,28 % от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите  дела производствата по делата са прекратени на други основания - предвидените в процесуалните и материални закони.

 

В края на отчетния период  останалите несвършени граждански дела по общия ред са 489  броя.

 

От гражданските дела по общият ред в 3-месечен срок са приключили производствата по 573 от тях ,представляващи 49,61 % от приключените и 34,85 % от всички дела за разглеждане.

 

Причините за увеличението  на броя на останалите несвършени в края на отчетния период в сравнение с предходният  се състоят в това, че през отчетната  година съдът в гражданските му колегии работи с намален състав от двама съдии,  действуващите съдии по време на съдебната ваканция не насрочваха дела за разглеждане,  в средата и в края на отчетния период се извърши смяна на съдии от   гражданска в наказателна колегия и обратно, при което натовареността на действащите съдии от гражданските колегии се увеличи.

Разглежданите дела по  материя и брой , са както следва:

 

ИСКОВЕ ПО СК - 332 дела, от които 269 новообразувани / 81,02 % / и 63 дела останали от предходния период.

 

Приключени са 264 дела / 79,52 % от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 197 дела / 74,62 % от приключените и 59,34 % от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

 

От приключените 264 дела в 3-месечен срок са 176 дела  / 66,67 % от приключените и 53,01 % от тези за разглеждане/,а останалите -  извън него.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ – новообразувани 45 дела, от които са приключени 42 дела – 31 решени по същество, 6 дела със спогодба и 5 прекратени на други основания, като 36 дела от приключените са в 3-месечен срок.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 35 дела за разглеждане,от които 5 новообразувани, 35 дела приключени - 28 решени по същество, 1 дело със спогодба и 6 прекратени на други основания,като 20 дела са приключени в 3-месечен срок;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 19 дела за разглеждане, 3 новообразувани, 19 приключени дела-13 решени по същество,1 дело по спогодба, 5 дела прекратени на други основания, няма дела приключени в 3-месечен срок;

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 13 дела за разглеждане, 7 новообразувани дела, 13 приключени дела-13 със съдебен акт по същество,няма  дела по спогодба,няма прекратени дела, 5 дела приключени в 3-месечен срок;

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 99 новообразувани дела ,77 приключени дела – 63 със съдебен акт по същество, 3 прекратени по спогодба, 11 прекратени на други основания.От приключилите дела 57 са  решение в 3-месечен срок;

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ     - 31 новообразувани дела ,13 приключени дела – 7 със съдебен акт по същество, 2 прекратени по спогодба, 4 прекратени на други основания.От приключилите дела 10 са  решение в 3-месечен срок;

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 88 дела за разглеждане, от които 78 новообразувани, 63 дела приключени - 41 от тях с решение,8 дела със спогодба,14 дела са прекратени,като 47 дела са приключени в 3-месечен срок;

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 1 дело, останало несвършено от предходната година, което е прекратено извън  3-месечния срок.

 

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА – 1 новообразувано  дело, което не е приключило.

 

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

 

481 дела за разглеждане, от които 195 броя останали несвършени от предходния период, 286 новообразувани дела, от които 18 дела са  ни изпратени по подсъдност. Общо приключените дела са 344 / 71,5 % от всички дела и 120.00 % от образуваните и изпратени по подсъдност  /109 от тях / 31,7 % от приключените и 22,7 % от делата за разглеждане/  в 3-месечен срок. По 225 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото / 65,4 % от приключените и 46,8 % от всички дела за разглеждане от вида/,а останалите са прекратени на друго основание.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 79 дела за разглеждане,от тях 70 новообразувани, 59 дела приключени - 37 решени по същество и 22 прекратени, като от приключените в 3-месечен срок - 30 дела;

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 46 дела за разглеждане,от които 45 новообразувани, 45 дела приключени - 24 решени по същество и 21 прекратени, като от приключените в 3-месечен срок - 27 дела;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА – останало от предходния период 1 дело, по което е постановен акт по същество извън 3- месечния срок.

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 103 дела за разглеждане, от които 4 новообразувани,101 дела са приключени,а от тях-8 дела в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество-79 дела,а останалите-прекратени;

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 91 дела за разглеждане, от тях 89 новообразувани, 62 дела приключени - 36 решени по същество и 26 прекратени, като от приключените в 3-месечен срок - 30 дела;

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 62 дела за разглеждане, от тях 32 новообразувани, 10дела приключени - 6 решени по същество и 4 прекратени.

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 95 дела за разглеждане, от които 46 новообразувани, 65 дела приключени- 42 от тях с решение, 14 дела са приключени в 3-месечен срок;

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 3 дела останали несвършени от предходната година, като 1 от тях е прекратено;

 

ЕВГЕНИЯ СТАМОВА – 1 дело останало от предходната година, по което производството е спряно.

 

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

 

През годината са разгледани  186 дела по вещни искове, като от тях 92 дела са новообразувани  /49,5% от делата за разглеждане/ . Приключени са 114 дела / 61,3 % от делата за разглеждане/,като от тях 17 дела /15 % от приключените и 9,14 % от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок,а останалите-извън него.Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 65 дела от вида / 57,02 % от приключените и 35 % от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 72 дела.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 39 дела за разглеждане, от тях 23 новообразувани, 30  дела приключени - 6 от тях в 3-месечен срок, от приключените - 15 със съдебен акт по същество и 15 прекратени;

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 16 дела за разглеждане, останали от предходната година, 13 дела приключени - 1 в 3-месечен срок, от приключените по 8 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а останалите са прекратени;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 7 дела за разглеждане, останали от предходната година, 6 дела са приключени - 4  със съдебен акт по същество,като от приключените дела няма такива в  3-месечен срок.;

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 23 дела за разглеждане,от които 1 новообразувано, 21 дела са приключени извън 3-месечния срок, от приключените със съдебен акт по същество са 17  дела,а останалите-прекратени;  

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 44 дела за разглеждане, от тях 43 новообразувани, 17 дела приключени - 6 от тях в 3-месечен срок, от приключените - 9 със съдебен акт по същество и 8 прекратени;

 

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 40 дела за разглеждане, от които 19 новообразувани, 22 дела приключени- 10 от тях с решение, от приключените в 3-месечен срок са 4 дела;

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 1 приключено с решение дело извън 3-месечния срок, останало от предходната година;

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 14 дела за разглеждане,от които 6 новообразувано, 4 дела са приключени – 1 с решение и 3 прекратени, извън 3-месечния срок.

 

ЕВГЕНИЯ СТАМОВА: 2 дела, останали несвършени от предходни години, които са спрени.

 

 

ДЕЛБИ

 

През периода са разгледани 184 дела, като от тях 65 са били новообразувани. Приключени са 56 дела / 30,44 % от делата за разглеждане и 86,15 % от новообразуваните/,като от тях в 3-месечен срок -5 дела / 8,9 % от приключените и 2,72 % от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 128 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 23 дела, а останалите приключени са прекратени на друго основание.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 29 дела за разглеждане,от които 9  новообразувани , 17 дела приключени - 1 в 3-месечен срок, от приключените по 8 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а останалите са прекратени;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 38 дела за разглеждане, от които няма   новообразувани, 13 дела са приключени - 7  със съдебен акт по същество.

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 4 дела за разглеждане, от които 3 новообразувани, 2 дела са приключени,а от тях-1 дело в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество е 1  дело и 1 прекратено;

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 28 дела за разглеждане,от които 23 новообразувано, 6 дела са приключени, 1 от тях в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество са 2 дела, а 4 – прекратени;

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 52 дела за разглеждане, от които 24 новообразувани, 10 дела приключени- 2 от тях с решение, от приключените в 2-месечен срок.;

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА -  22 дела за разглеждане, останали от предходната година, като от тях са приключени 7 дела, всички извън 3-месечният срок, а от приключените със съдебен акт по същество-3 дела и 4-прекратени на друго основание.

ЧАВДАР ТОДОРОВ -  11 дела за разглеждане, от които 6 новообразувани, като от тях е прекратено 1 дело извън 3-месечния срок.

 

 

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

 

През периода са разгледани 152-осемдесет дела по Кодекса на труда, като от тях новообразувани са 120 дела /78,95 %/. От вида през годината са приключени 102 дела /67,10 % от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок- 45 броя /44,12 % от приключените и 29,61 % от делата за разглеждане/. От приключените дела по 70 от тях  / 68,63 % от приключените и 46,05 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество, а останалите са прекратени на друго основание.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ – 25 новообразувани дела, 21 дела приключили – 17 в 3-месечен срок. От приключените по 14 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора, а 7 са прекратени.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 17 дела за разглеждане,от които 11  новообразувани , 17 дела приключени - 7 в 3-месечен срок, от приключените по 8 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а другото е прекратено;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 5 дела за разглеждане, от които 1  новообразуван0, 5 дела са приключени - 4  със съдебен акт по същество,като  приключените са извън  3-месечен срок;

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 5 дела за разглеждане,от които 2 новообразувани, 5 дела са приключени,а от тях-2 дело в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество са 2  дела,а другото е прекратено;

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА – 36 новообразувани дела, 26 дела приключили – 14 в 3-месечен срок. От приключените по 20 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора, а 6 са прекратени.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ – 20 дела за разглеждане, от които 18 новообразувани дела, 2 дела приключили – 1 в 3-месечен срок. От приключените по 1  дела е постановен съдебен акт по съществото на спора;

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 38 дела за разглеждане, от които 25 новообразувани, 21 дела приключени- 18 от тях с решение, от приключените в 3-месечен срок- 4 дела;

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА -  6 дела за разглеждане, от тях 2 новообразувани дела, като от тях са приключени 5 дела, 3 от които с решение, всички извън 3-месечния срок.

 

 

 

 

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ

 

През годината е разгледано само едно дело, останало от предходния период  и е приключило към края на периода с решение.

 

ДРУГИ ДЕЛА

 

По този раздел през периода са разгледани общо 249 дела, като от тях 216 дела / 88,70 % / са били новообразуваните и 5 постъпили по подсъдност. Общо от този вид са приключени 235 дела / 94,38 % от делата за разглеждане/, като от тях в 3-месечен срок - 212 дела / 90,21 % от приключените и 85,14 % от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 209 дела / 88,94 % от приключените и  83,94% от делата за разглеждане/, а останалите 26 дела са прекратени по други причини.

 

В края на периода са останали неприключени 14 броя дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела: 1.По Закона за закрила срещу домашното насилие - 26 дела за разглеждане, от които 23 новообразувани. Приключени са 22 дела, 10 от които със съдебен акт по съществото на спора и 12 прекратени.От приключените в 3-месечен срок са 16 дела; 2.По Закона за защита срещу дискриминацията – няма разглеждани дела; 3.По чл.26-ти от Закон за закрила на детето- 26 броя разгледани дела, от които 19 новообразувани, 26 приключени дела - 25 от тях в 3-месечен срок, от приключените - 26 със съдебен акт по същество; 4.По чл.30-ти от Закона за закрила на детето - 23 разгледани дела, от които 18 новообразувани, като 18  дела са приключени със съдебен акт по същество, 2 – прекратени, а в 3-месечен срок-19 от тях.

 

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва: 

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 8 дела за разглеждане, 7 новообразувани дела, като всички  дела са  приключени в 3-месечен срок със съдебен акт по същество.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 46 дела за разглеждане,от които 44   новообразувани , 46 дела приключени - 42 в 3-месечен срок, от приключените по 42 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а останалите са  прекратени;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 14 дела за разглеждане, от които 13  новообразувани, като всички дела са приключили със съдебен акт по същество, от които 13 в 3-месечен срок.

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 17 дела за разглеждане,от които 6 новообразувани, 17 дела са приключени,а от тях-11 дела в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество са 16  дела,а едно е  прекратено на друго основание.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 86 дела за разглеждане,от които 84 новообразувани.Приключени са 78 дела, 72 дела в 3-месечен срок,като  със съдебен акт по същество-66 дела, 12 – прекратени.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 18 дела за разглеждане, от които 17 новообразувани. Приключени са 14 дела, от тях 12 в 3-месечен срок,а от приключените  със съдебен акт по същество-12 дела.

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 46 дела за разглеждане, от които 36 новообразувани, 45 дела приключени- 41 от тях с решение, от приключените в 3-месечен срок- 41 дела;

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА -  13 новообразувани дела, от които приключени със съдебен акт по същество 9  дела,а 3-прекратени,като в 3-месечен срок са приключени 12 дела.

 

КРАСИМИРА ПРОДАНОВА: 1 новообразувано дело, което е приключило със съдебен акт по същество в 3-месечен срок.

 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

 

През отчетния период са разгледани общо 59 дела от този вид, като от тях 32  /54,24 % /  са били новообразуваните. Приключени са 39 дела /66,10 % от делата за разглеждане и 121,88 % от новообразуваните/ ,като по 30 от тях  / 76,92 % от приключените и 50,85 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание.В 3-месечен срок са приключени 9 дела -23,08 % от приключените и 15,25 % от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 20 дела.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва: 

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 10 дела за разглеждане, като от тях 6 новообразувани. Приключени са 9 дела - 7 със съдебен акт по същество и 2 са прекратени на друго основание, като от приключените в 3-месечен срок са 4 дела.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 4 дела за разглеждане, останали несвършени от предходната година,  3 дела приключени със съдебен акт по същество извън 3-месечния срок;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 3 дела за разглеждане, останали несвършени от предходната година,  2 дела приключени със съдебен акт по същество, 1 прекратено, всичките извън 3-месечния срок;

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 5 дела за разглеждане, останали несвършени от предходната година,  2 дела приключени със съдебен акт по същество, 2 прекратени, всичките извън 3-месечния срок;

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА – 14 дела за разглеждане, от които 13 новообразувано, 10 дела са приключени, от които 4 в 3-месечен срок.от приключилите 8 дела са със съдебен акт по същество и 2 прекратени.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ: общо за разглеждане 7 дела, о тях новообразувани 5, като от разглежданите дела 1 е прекратено извън 3-месечния срок.

 

АСЯ СТОИМЕНОВА – общо за разглеждане 16, от които 8 новообразувани дела. Приключени 9, от които 1 в 3-месечен срок ,  8 със съдебен акт по същество, 1 дело прекратено.

 

 

През отчетния период  са образувани и  864 /  2007 г. – 1167 дела,  2006 г.-1362 дела, / дела за издаване на изпълнителни листа и заповед за изпълнение като общият им брой за разглеждане възлиза на 869 дела / 2007 г. – 1170 дела, 2006 г.-1366  дела/ , а от тях са приключени 842 дела / 96,90%/ , от които 836 дела в 3-месечен срок, като от тях със съдебен акт по съществото са 826 дела, а 16 дела са прекратени на друго основание. В края на периода  27 дела  са  останали несвършени.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва: 

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 1 новообразувано дело,приключено в срок със съдебен акт по същество.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 98 дела за разглеждане,от които 97  новообразувани , 95 дела приключени със съдебен акт по същество и 2 прекратени, в срок.

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 158 дела за разглеждане, от които 157 дела са новообразувани,от които 144 приключени в 3-месечен срок,  със съдебен акт по същество 145 дела и 2 прекратени.

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 81 новообразувани,приключени в срок -  със съдебен акт по същество 80 и 1 дело прекратено.

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 149 дела за разглеждане,  новообразувано 1  дело,от които приключени 148  дела, 145 дела със съдебен акт по същество и по 3 дела производството е прекратено, като само едно дело от приключените е в срок над 3 месеца.

 

АСЯ СТОИМЕНОВА – дела за разглеждане 125, новообразувани дела 123,  121 от които приключени в срок, като 3 от делата са прекратени,а останалите 120 дела -  със съдебен акт по същество.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ -125 дела  новообразувани, приключени в срок 123 дела, със съдебен  акт по същество- 121, а 2 са прекратени.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА – 132 новообразувани дела, приключени 122 дела в срок, от които със съдебен акт по същество 119 дела.

 

 

БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

 

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 29 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 10 НОХД производството е прекратено на някое от останалите, предвидени по НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела очевидно се състои в допуснатите процесуални нарушения на досъдебната фаза на наказателното производство.

 

Производствата по НЧХД са прекратени по 28 дела на основанията, предвидени в НПК.

 

Производствата по 9 дела по приложението на чл.78”а” НК са прекратени, /6 върнати на КРП за доразследване и 3 – преобразувани в НОХД/.

 

 По 47 НЧД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК,  което важи и по отношение на прекратените 49 НАХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

Прекратено е производството по 351 дела. Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са шест основни групи: 1. Нередовни искови молби - 59 ; 2 . Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото - 13; 3.Пропуснати срокове за предявяване на исковете - 9; 4.Оттегляне и отказ от предявени искове - 106; 5.Изначална недопустимост на исковете - 37; 6.Спогодба – 49. Прекратени и изпратени  по подсъдност са   39 граждански дела.

 

Въпреки всичко най-чести са случаите по първата от посочените причини и много често пък самото отстраняване на нередовностите се дължи на това, че страната или не може, поради материални затруднения, или не иска да потърси правна помощ. С приемането на новия ГПК бе предвидено задължението за съда да указва на страните за възможността и правото на безплатна правна помощ, то се изпълняваше стриктно, като въпреки това делата, по които такава е поискана от страните, е нищожен.

 

IV. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.

 

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, били предмет на такова през 2008 год., поради което анализът би се оказал непълен и/или неточен.

А/ НОХД – предмет на обжалване и протест са били присъдите  по 32 НОХД, постановени по следните глави от НК, съответно по глава  II - 5 присъди - 2  постановени от съдия Джонева /един акт потвърден, за другия няма резултат/, 1 присъда  от съдия Алексова /потвърдена/ и 2 присъди от съдия Николов /една потвърдена и една от части/;  по глава ІІІ - 1 присъда, постановена от съдия Тодоров /потвърдена/; по глава ІV – 3 присъди,  1 постановена от съдия Джонева / потвърдена отчасти/, 1 постановена от съдия Миленкова / няма резултат/ и 1 постановена от съдия Карамфилова / потвърдена /; по глава V – 17 присъди, 2 постановени от съдия Джонева и двете потвърдени,  2 постановени от съдия Миленкова / отменени/; 2 постановена от съдия Карамфилова / потвърдена отчасти и за една няма резултат/, 11 постановени от съдия Тодоров / 10 потвърдени и 1 потвърдена отчасти/; по глава VІІ – 1 постановена от съдия Радев /отменена/; по глава VІІІ – 1 постановена от съдия Джонева /потвърдена/; по глава Х - 1 постановена от съдия Тодоров /потвърдена/; по глава ХІ – 3 присъди – 1 постановена от съдия Карамфилова /отменена/ и 2 постановени от съдия Тодоров /потвърдени/.

 

Видно от справката е това, че по-голямата част от присъдите след обжалване или протестиране се потвърждават , след което следват изменените присъди - по правило, досежно размерите на наложените наказания, и на последно място отмените съдебни актове. В частта оправдателни присъди с резултат от въззивната инстанция няма отменена такава към настоящият момент.  В масовите случай на изменени присъди те се отнасят до размерите на наложените наказания,като във въззивната инстанция или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията те се намаляват, или заменят с по-леки.За поредна година следва да се отбележи, че липсва протест на Районна прокуратура против постановена присъда,само в частта и досежно размера и/или вида на наказанието и протестите касаят единствено оправдателните присъди.

 

НЧХД - обжалвани са  12 съдебните акта – 4 постановени от съдия Джонева  /2  потвърдени и 2 отменени/  , 3 постановени от съдия Миленкова /1 потвърден, 1 отменен и 1 потвърден отчасти/, 2 постановени от съдия Карамфилова /потвърдени/, 3 постановени от съдия Тодоров /2 потвърдени и за 1 няма резултат/.

 

НАХД чл.78А  - обжалвани са 8 съдебни акта – 3 постановени от съдия Джонева /2 потвърдени и 1 отменен/, 1 постановен от съдия Миленкова /потвърден отчасти/, 2 постановени от съдия Карамфилова /отменени/, 2 постановени от съдия Тодоров /потвърдени/.

 

НАХД - обжалвани са решенията по 210 дела, както следва:

 

1.      По приложението на ЗГ и ЗЛР - 5 решения – 2 постановени от съдия Джонева /1 потвърдено и за 1 няма резултат/, 1 постановено от съдия Миленкова /отменено/, 2 постановени от съдия Тодоров /1 отменено и за 1 няма резултат/.

 

2.      По приложението на Закона за движение по пътищата - обжалвани  64 решения – 24 постановени от съдия Джонева /16 потвърдени, 3 отменени и за 5  няма резултат/, 14 постановени от съдия Миленкова /9 потвърдени, 1 отменен и за 4  няма резултат/, 1 постановено от съдия Николов, за което няма резултат, 1 постановено от съдия Карамфилова и потвърдено, 24 постановени от съдия Тодоров /15 потвърдени, 6 отменени и 3 без резултат/.

 

3.      По Закон за митниците - обжалвани 53 съдебни акта – 7 постановени от съдия Джонева /4 потвърдени, 1 отменен и за 2  няма резултат/, 38 постановени от съдия Миленкова / 4потвърдени, 34 отменени/, 1 постановено от съдия Карамфилова и потвърден, 7 постановени от съдия Тодоров /4 потвърдени, 1 отменен и 2 без резултат/.

 

4.      По ЗА,ЗДДС и ДПК - обжалвани са решенията по 20 дела - 12 постановени от съдия Джонева /8 потвърдени, 2 отменени и за 2  няма резултат/, 8 постановени от съдия Миленкова /3 потвърдени, 3 отменени и 2 без резултат/.

 

5.      По Закона за защита на потребителите- обжалвани са решенията  по 2-две дела, постановени от съдия Джонева и  потвърдени.

 

6.      По НАХД, извън посочените – обжалвани са 66  решения - 21 постановени от съдия Джонева /12 потвърдени, 6 отменени и за 3  няма резултат/, 10 постановени от съдия Миленкова /5 потвърдени, 3 отменени и 2 без резултат/, 5 постановени от съдия Карамфилова /4 потвърдени и 1 отменено/, 30 постановени от съдия Тодоров  /22 потвърдени, 8 отменени/.

 

На база на резултатите от касационната проверка към настоящия момент може да се установи,че практически приблизително 1/3 от обжалваните на съда решения по дела от този вид се отменят от касационната инстанция,като в не-малък брой дела при отменяне на решението делото се връща за разглеждане от друг състав на съда, което сочи на допуснати съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила и налага повишаване на вниманието на съдиите от наказателните колегии.

 

ЧНД - обжалвани са 40 от съдебните актове – 6 постановени от съдия Стоименова /4 потвърдени, 1 отменен и 1 без резултат/,  11 постановени от съдия Миленкова /6 потвърдени, 4 отменен и 1 без резултат/,  10 постановени от съдия Алексова /8 потвърдени, 1 отменен и 1 без резултат/,  5 постановени от съдия Тодоров /4 потвърдени, 1 отменен/, 1 постановен от съдия Джонева, който е потвърден, 2  постановени от съдия Карамфилова, които са потвърдени, 5 постановени от съдия Николов  /4 потвърдени,за 1 няма резултат/.

 

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове по съществото на спора ,както следва:

 

По СК - обжалвани  23 съдебни акта – 3 постановени от съдия Радев /2 потвърдени, 1 отчасти/, 2 постановени от съдия Стоименова /1 отменен, а за другия нямам резултат/, 1 постановен от съдия Джонева /няма резултат/, 5 постановени от съдия Миленкова /1 потвърден, 1 отменен, 2 отчасти, 1 без резултати/, 3 постановени от съдия Алексова /2 потвърдени и 1 отменен/, 2 постановени от съдия Николов /1 потвърден, 1 отчасти/, 7 постановени от съдия Карамфилова  /2 потвърдени, 2 отменени, 1 отчасти и 2 без резултат/.

 

Облигационни искове - обжалвани 108 съдебни акта – 11 постановени от съдия Радев /4 потвърдени, 1 отменен, 2 отчасти, 4 без резултат/ , 28 постановени от съдия Стоименова /12  потвърдени, 1 отменен, 2 отчасти, 2 отменени в една част поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция ,  11 без  резултат/, 5 постановени от съдия Стамова/молба за отмяна/ - 4 потвърдени, 1 без резултат, 1 постановен от съдия Миленкова /без резултат/, 44 постановени от съдия Алексова /19 потвърдени, 4 отменени, 3 отчасти, 18 без резултат/, 7 постановени от съдия Николов /3 потвърдени, 2 отменени, 1 отчасти, 1 без резултат/, 9 постановени от съдия Карамфилова / 1 потвърдено, 2 отменени и 6 без резултат/, 3 постановени от съдия Тодоров /без резултат/.

 

Вещни искове- обжалвани 76 съдебни акта - 26 постановени от съдия Радев  /10 потвърдени, 5 отменен, 11 без резултат/, 11 постановени от съдия Стоименова / 7 потвърдени,  2 отчасти, 3 без резултат/, 1 постановен от съдия Джонева   /  без резултат/, 3 постановени от съдия Миленкова  /  1 отменен, 1 отчасти, 1 без резултат/, 13 постановени от съдия Алексова / 5 потвърдени, 1 отменен,  7 без резултат/, 17 постановени от съдия Николов / 5 потвърдени, 1 отменен, 1 отчасти, 10 без резултат/, 4 постановени от съдия Карамфилова / 1 потвърден,  3 без резултат/, 1 постановен от съдия Тодоров – без резултат.

 

ДЕЛБИ - 28 обжалвани съдебни акта - 3 постановени от съдия Стоименова /1 потвърдени и 2 без резултат/, 2 постановени от съдия Джонева /1 отчасти, 1 отменено в една част поради отказ пред въззивната инстанция /, 11 постановени от съдия Миленкова / 3 потвърдени, 3 отменен, 5 без резултат/, 3 постановени от съдия Алексова /1 потвърден, 2 без резултат/, 8 постановени от съдия Николов /1 потвърден, 1 отчасти, 6 без резултат/, 1 постановен от съдия Карамфилова /отменено поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция /.

ИСКОВЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА – 48 обжалвани съдебни акта - 6 постановени от съдия Радев /2 потвърдени, 4 без резултат/, 15 постановени от съдия Стоименова /2 потвърдени, 13 без резултат/, 2 постановени от съдия Цветков /молба за отмяна/ - 1 потвърден и 1 без резултат, 2 постановени от съдия Джонева /2 потвърдени отчасти/, 7 постановени от съдия Миленкова /3 потвърдени, 1 отменено поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция 3 без резултат/, 3 постановени от съдия Алексова /1 потвърден, 2 без резултат/, 6 постановени от съдия Николов /2 потвърдени, 1 отчасти, 3 без резултат/, 7 постановени от съдия Карамфилова /3 потвърден и 4 без резултат/,

 

ДРУГИ ДЕЛА - 27  обжалвани съдебни акта – 5 постановени от съдия  Радев, 1 /потвърден, 2 отменени, 2 без резултат/, 1 постановен от съдия Стоименова  - потвърдено, 1 постановен от съдия Цветков  - без резултат, 2 постановени от съдия Джонева /2 потвърдени, 1 без резултат/, 4 постановени от съдия Миленкова /3 потвърдени, 1 отменен/, 4 постановени от съдия Алексова /1 отменен, 1 отчасти, 2 без резултат/, 4 постановени от съдия Николов /2потвърдени, 1 отменен, 1 оставено в сила в една част поради представяне на нови доказателства/, 6 постановени от съдия Карамфилова /5 потвърдени, 1 отменен /.

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА – 15 обжалвани съдебни акта -1 постановен от съдия Радев – потвърден, 4 постановени от съдия Стоименова / 1 потвърден, 1 отменен, 2 без резултат/, 1 постановен от съдия Миленкова потвърден, 3 постановени от съдия Алексова /2 потвърдени, 1 отменен/, 2 съдебни акта постановени от съдия Николов /1 потвърден, 1 отменен/, 4 постановени от съдия Карамфилова – без резултат.

 

В по-голямата част както за отменените, така и за изменените решения,  причините са ,че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства ,поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случай пред въззивната инстанция са събрани доказателства,променящи първоинстанционния резултат.

 

 

V.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетният период е 49,85  дела, а спрямо приключените дела - 40,21   дела.Натовареността на гражданските съдии по щат е била 52,35 дела, а спрямо приключените дела-41,60 дела.Съответно в наказателните колегии показателите са 47,35 дела и 38,81 дела. Тук следва да се отбележи,че посочените цифри не са съвсем коректни, тъй като принос в резултатите на гражданските колегии имат и съдиите от наказателните  /доколкото всички съдии разглеждаха през периода молби по чл.410 и чл.417 ГПК/ колегии и обратно /съдиите от гражданските колегии са разглеждали дела по УБДХ, чл.78”а” НК, някой НЧД и др./

 

 

5.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

 

През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно от трима съдии - ДЖОНЕВА, ТОДОРОВ и  МИЛЕНКОВА ,като значително участие има съдия НИКОЛОВ и частично съдия ПРОДАНОВА, а съдиите РАДЕВ и  АЛЕКСОВА са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години.

Не може да се даде оценка на тежестта  на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД.Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове дела  деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайният избор, не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване,видове  и докладчици. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или  правна сложност също не може да се говори.

 

При съобразяване с изложеното по-горе натовареността по щат спрямо НОХД за разглеждане на база петима съдии е 37,88 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 31,05 дела спрямо приключените, а като се вземе в предвид участието на всички съдии в разглеждането на дела от вида, то натовареността е била спрямо всички дела за разглеждане 23,67 дела месечно,а спрямо приключените-15,52 дела.

 

По аналогичен начин за гражданските дела на база петима съдии , взели основно и чувствително участие в разглеждането им  /РАДЕВ, КАРАМФИЛОВА, СТОИМЕНОВА, НИКОЛОВ и АЛЕКСОВА /месечната натовареност спрямо всички дела за разглеждане е била 41,88 дела, а спрямо приключените-33,28 дела, А НА БАЗА ВСИЧКИ СЪДИИ - 26,17 дела към всички дела за разглеждане и 20,80 дела спрямо приключените. При определяне на горната натовареност не е взето в предвид времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради разрешен годишен платен годишен отпуск или ползването на такъв, поради болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока.     Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството,че все още  няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период , въпреки че към настоящия момент резултатите са добри .

 

 

VI.СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районният съд,  по глави от II до XI  вкл.,с изключение на глава VII, за престъпления по която няма внесен обв.По глави от НК постъпилите дела са както следва:  глава II-15 дела за разглеждане,от които 9 новообразувани и 8-приключени дела;глава  III- 2 дела за разглеждане, от които 1 новообразувано, а 2 са приключени; глава IV- 18 дела за разглеждане,от които 12 новообразувани, а са приключени 13 дела ; по глава V- 248 дела за разглеждане, от които 199 новообразувани дела, а са приключени общо 198 дела; по глава VI- 18 дела за разглеждане, от които 10  новообразувани дела, а са  приключени 15 дела; по плава VII-1 за разглеждане, няма новообразувани и е приключило,  по глава VIII- 44 дела за разглеждане,от които 41 новообразувани дела, а са приключени общо 42 дела; по глава IX- 15 дела за разглеждане, като от тях 14 новообразувани, а са приключени 10 дела; по глава  X - 5 дела за разглеждане, като от тях новообразувани-4 дела, а са приключени общо 2 дела и по глава  XI- общо 174 дела за разглеждане, като от тях новообразувани 155 дела, а са приключени -133 дела.

 

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади,  са разглеждани следните видове дела по глави:

 

По глава VII-престъпления против финансовата,данъчната и осигурителната системи - 1 останало от предходния период и приключило с присъда – 1 осъден на 3 години лишаване от свобода – условно и отнемане в полза на държавата изделия от благороден метал на обща стойност 49 651, 53 лева, влязла в сила.

 

Глава VIII- ЧЛ.280 НК - няма

 

Глава IX- 15 дела за разглеждане, от които 14-десет новообразувани. Приключени са производствата по 10 дела- по 7 със споразумение, 2 – върнати за доразследване и 1 преобразувано в НАХД.В 3-месечен срок са приключени всичките дела. Съдените лица по посочените дела са 7. Наложените наказания са както следва - по 3-три дела “лишаване от свобода” с приложението на чл.66 НК, по 4 –“пробация”.

 

Глава XI-чл.354 и сл.НК - 28 дела за разглеждане, от които 24-десет  и четири новообразувани,а са приключени е 24-двадесет и четири дела, по 2 от които е постановена присъда ,  по 20 е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство,  едно е преобразувано в НАХД, а 1 е върнато за доразследване.  Съответно по една от присъдите е наложено наказание „лишаване от свобода за 5 месеца” и е влязла в сила, другата присъда е оправдателна и не е влязла в сила; От делата, приключени със споразумение,  на 7 от подсъдимите  са наложени наказания от вида “лишаване от свобода”, чието изтърпяване не е отложено по реда на чл.66 НК, на 2  от подсъдимите са  наложени наказания от вида “лишаване от свобода”, чието изтърпяване не е отложено по реда на чл.66 НК и глоба, на 2  от подсъдимите са  наложени наказания от вида “лишаване от свобода”, чието изтърпяване  е отложено по реда на чл.66 НК и „глоба”, на 1 е наложено наказание от вида „лишаване от свобода”, чието изтърпяване е отложено по реда на чл.66 НК, на 8 от подсъдимите е наложено  като самостоятелно наказание “глоба”,на 1  непълнолетен е наложено наказание „пробация” и  “обществено порицание”, а на 1  е наложено „пробация” и „глоба”.

 

Личното становище на изготвилия  настоящия доклад е, че се следва много внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при  постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

Като се вземе в предвид обстоятелството,че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения,а само по 136 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 9 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, то по 127 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към новообразуваните НОХД представляват 28,54%, към всички дела за разглеждане-23,52  %, а спрямо приключените съответно - 29,95 %.Следва да се вземе в предвид обаче и това,че по 251 дела / 46,48 % от делата за разглеждане и 56,41 %  от новообразуваните дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически  влязла в сила присъда, при което практически общият брой на осъдителните присъди възлиза на 378 дела, представляващи 70 % от делата за разглеждане, 84,94 % от новообразуваните и 89,15 % от приключените дела.

 

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт и наложените наказания. Практически от 44 дела по посочените глави са приключени 35 дела / 79,55 %/, като само по три от тях е постановена при  съда / 8,57 % /, а по всички останали, без 3 върнати за доразследване и 2,  които са преобразувани в НАХД,  както бе посочено, делата са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство,по които подсъдимите са се признали за виновни.

 

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯТ ПЕРИОД

 

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила споразумения за прекратяване на наказателното производство по 251 дела и присъдите по 125 НОХД.По всички НОХД общо съдени са 493 лица, а реално осъдени 481 лица, 9 –оправдани и 3 – освободени от наказателна отговорност

По–горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес,поради което няма да се посочват допълнително.

VII.БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ.

 

През отчетния период са постановени 9-девет оправдателни присъди, като 6 от тях са проверени по въззивен и касационен ред и потвърдени.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК - ІІ – 1, като същата е влязла в сила потвърдена; по глава ІІІ – 1, като същата е влязла в сила потвърдена, по глава ІV – 1, не е влязла в сила, V - 5, като от тях 4 са влезли в сила, потвърдени и 1 не е влязла в сила; по глава ХІ – 1, която не е влязла в сила.

За всички оправдателни присъди причините се състоят основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и / или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието,което е довело до постановяване на оправдателна присъда. Окончателен анализ може да се даде, след като въззивната инстанция провери всички оправдателни присъди.

 

Като анализ е очевидно,че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване.

 

Не може да се каже като обща оценка ,че наказателното законодателство е лошо, най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления, но въпреки това като обща препоръка би могло да се предвиди възможността за отпадане на наказателната отговорност за по-леки общественоопасни деяния с налагането на административни наказания и въобще за декриминализиране на някои текстове от НК, като например - чл.279,ал.1 НК.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ:                /п/

                                                                                                          /Андрей Радев/