ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

 

за РАБОТАТА на КЮСТЕНДИЛСКИЯ РАЙОНЕН СЪД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 год. - 31.12.2007 год.

 

Структурата и съдържанието на отчетния доклад са  съобразени с решението на Висшият съдебен съвет на Република България  по протокол № 6 от заседанието,проведено на 06.02.2008 год.

 

РАЙОНЕН СЪД - гр.Кюстендил е в района на Кюстендилския съдебен окръг, като освен него вторият районен съд е този в гр.Дупница. В района на РС - Кюстендил попадат общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, а в този на РС Дупница - останалите  общини от Кюстендилска област. Седалището на РС - Кюстендил е в гр.Кюстендил, ул.”Гороцветна” № 31, на който адрес е и седалището на Окръжен съд - гр.Кюстендил, като двете съдилища заемат помещения от Съдебната палата, находяща се в гр.Кюстендил на горния адрес, в която сграда се намират и двете прокуратури - Окръжна и Районна - гр.Кюстендил. Районен съд - гр.Кюстендил разглежда като първа инстанция делата, посочени в ГПК, НПК и отделни закони.

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КРС) има 15 щатни бройки за съдии, съдии-изпълнители и съдии по вписванията, като през отчетния период, считано от 01.03.2007 год. едната щатна бройка за съдия не бе заета, поради това, че съдия Бисер Цветков премина на работа като съдия  в Административен съд - гр.Кюстендил, а практически едната щатна бройка бе неизползваема, поради това че съдия Евгения Стамова бе командирована временно в  Окръжен съд - гр.Кюстендил, считано от 01.03.2007 год. до края на годината. Освен посочените  до месец октомври не бяха заети свободните по една щатна бройка за длъжностите съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител. Считано от 12.11.2007 год. по заповед на министъра на правосъдието бе намалена  една щатна бройка за длъжността държавен съдебен изпълнител.

По щатно разписание в КРС работят 32 съдебни служители - съдебен администратор, административен секретар,системен администратор, 8 бр. секретар-протоколистки, 8 бр. -деловодители, 1 бр. компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции, един деловодител в бюро съдимост, един архивар, един секретар съдебно-изпълнителна служба, един главен счетоводител, касиер, трима чистач-хигиенисти и четирима разносвачи на съдебни книжа. Към датата на изготвяне на настоящия не са заети длъжностите “съдебен администратор”, деловодител и секретар-протоколистка / съдебен секретар/.

 

         I. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към 01.01.2008 год.

 

Към 01.01.2007  год. в съда са останали несвършени от предходния отчетен период общо 634 - шестотин и тридесет и четири дела от всички видове, а само образуваните през годината са  4319 дела.Общият брой дела за разглеждане от всички видове през периода възлиза на 4953 дела. В процентно отношение останалите неприключени от предходният отчетен период дела представляват  12,8 % от  общият брой дела за разглеждане през периода.

 

         II. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯТ ПЕРИОД

 

В края на отчетната 2007 г. съдът е приключил 4132 дела, представляващи 95,67 % от новообразуваните през периода дела и 83,42 % от всички дела за разглеждане. Процентната успеваемост на съда спрямо посочените дела е много добра.

 

В края на отчетният период са останали несвършени 821 дела, представляващи 16,57 % от всички дела за разглеждане.

 

През отчетният период в 3-месечен срок са приключени 3451 дела от всички видове, представляващи 83,51 % от тях и 69,67 % от всички дела за разглеждане. От приключените дела по 3572 от тях, представляващи 86,44 %  и 72,11 % от всички дела за разглеждане, са постановени съдебни актове по съществото на спора, а производствата по останалите са прекратени на различни основания, предвидени в процесуалните и материални закони.

 

Общият процент на приключените в 3-месечен срок дела е висок, но следва да се държи сметка за това, че при формирането на този резултат,  от една страна участвуват голям брой дела, свързани с кратки процесуални срокове за разглеждане - чл.237 ГПК,  309 и сл.ГПК, чл.78”а”,ал.1 НК,чл.126 “а” ГПК и други. От друга страна, законово регламентираното право на защита на подсъдимите по НОХД става причини за отлагане на НОХД, най-често поради това че ангажираният адвокат не се явява, с което става причина за отлагане на делото. По наказателните от общ характер дела като причина за отлагане на делата, а от там и невъзможност да се приключат в 3-месечен срок, следва да се изтъкне неявяването на подсъдимите и свидетелите.

 

По гражданските дела, касателно КРС, причините за разглеждане на голям процент дела извън 3-месечният се обясняват основно с две причини - от една страна процесуалното поведение на страните и от втора - от възможностите  на конкретния съдия-докладчик, поради обема разпределени му по реда на ЗСВ дела за разглеждане и възможността да заседава два пъти седмично, да насрочва и приключва в рамките на горния срок по-голям брой дела, разбира се като се държи сметка и за възможността за постановяване на съдебните актове в срок.

 

При подробния анализ на видовете дела, изложен по-долу, ще се посочат конкретни причини за забавянето на производствата по тях, водещи до различно съотношение на приключилите в 3-месечен и извън този срок дела.

 

В сравнение с предходните два отчетни периода прави впечатление това ,че за отчетния  са налице по-малък брой останали неприключени от предходния отчетен период и общ брой дела за разглеждане, по-малък брой новообразувани дела в сравнение само с предходния отчетен период и увеличение спрямо периода 2005 год., но от друга страна, по-голям брой общо приключени дела, приключените в 3-месечен срок, останалите несвършени в края на отчетният период и брой обжалвани и протестирани съдебни актове.

 

 

 

III. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

 

а/ Наказателни дела:

 

През отчетния период в съда са разгледани общо  419 / за 2006 г.-409, а за 2005 г.-538 /  НОХД, като от тях 83 / за 2006 г.-100,2005 г.-170/  дела са били останалите несвършени от предходния отчетен период , 336 / 2006 г.-309 ,а 2005 г.-368 / са новообразувани, като от общия брой дела за разглеждане са приключени 322 дела / 2005 г.-438 дела,а 2006 г.-300 дела/ , представляващи 76,84 %  от тях / за 2006 год. са приключени 299 дела - 73,10 % / .

 

От приключените НОХД със съдебен акт по същество  са приключили , както следва - по  113 дела / 2005 г.-179,  за 2006 год. -143 дела/  е постановена присъда, а по 142 дела  / за 2006 г.-144 дела/ е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

От вида НОХД  51 дела са върнати за доразследване и 16 дела са прекратени / за 2006 г.- 8 дела,за 2005 г.-няма/  на друго основание.

 

От приключените  322 НОХД производствата по  236 от тях / 2005 г. - 242 броя, 2006 г.-210 броя/  ,представляващи  73,29 %  / 2006 г.-69,8 % /  и   56,32 % / 2006 г.- 51,10 % / от всички дела за разглеждане   са приключили в 3-месечен срок, а останалите - извън него. В края на отчетния период са останали несвършени от вида 97 дела /,2005 г.-100, а  2006 г.-109 дела/, което е  сравнително малко отстъпление от резултата по този показател  от предходната година.

 

През периода НОХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 3 останали несвършени от предходни периоди,от които приключено едно дело.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 4 дела останали несвършени от предходни периоди,от които приключено едно дело.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 52 дела за разглеждане, от които 51 новообразувани, 15 дела приключени.

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 3 останали несвършени от предходни години,от които 2 дела приключени.

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 107 дела за разглеждане, от които 84 новообразувани,а общо приключени - 99 дела.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 119 дела за разглеждане, от които 101 новообразувани. В края на периода са приключени 107 дела.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 124 дела за разглеждане, като от тях 99 новообразувани. В края на периода са приключени 94 дела.

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - едно новообразувано и приключено дело.

 

Увеличението на постъплението на делата, по-големият  общ брой дела за разглеждане в сравнение с предходният отчетен период, значителният брой дела постъпили за разглеждане в последните два месеца от отчетният период, смяната на съдия от наказателната колегия  през месец ноември на годината, по-малкият обем реално отработени човекомесеца от тримата съдии от наказателните колегии, поради използването на редовен платен годишен отпуск, невъзможността, поради незаети щатни съдийски бройки, да се обособи четвърта наказателна колегия, както и очевидно положените усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода НОХД,  са  довели като краен резултат до увеличение на неприключилите дела с 14 броя в сравнение с предходния отчетен период, но от друга страна и до по-голям общ брой приключили дела, по-голям обем приключени в 3-месечен срок. Следва де се държи сметка и за законодателната  възможност по чл.370-374 НПК, при наличието на визираните предпоставки за по-бързо приключване на производството по НОХД. Като причини за забавяне на производствата по НОХД следва да се изтъкнат: 1.Законово регламентираното право на защита на подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на защитниците по други дела; 2.Неявяване на подсъдими при изискване за задължителното им присъствие;3.Отлагания поради неявяване на свидетели и 4.Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства.

 

През отчетния период  са разгледани общо  63 НЧХД / 2006 г.- 59 НЧХД , 2005 год.- 85 НЧХД , 116 НЧХД за 2004 год.,  136 НЧХД за 2003 год., за 2002 год. 136 бр.,а за 2001 год.-146 бр./,от които новообразувани са 40 дела / 2006 г.-35 дела , 2005 год.- 30 дела ,53 дела за 2004 год.,  за 2003 год.- 56 броя,при 45 бр. за 2002 год. и 63 бр. за 2001 год./ ,като в сравнение с предходните четири  отчетни периода , изключая 2005 год., през текущият прави впечатление известно незначително увеличение  на този вид дела. През периода съдът е приключил 36 дела от този вид / 2006 г.-  35 НЧХД ,2005 год.- 61 НЧХД / ,представляващи 57,14 % % от общият брой дела за разглеждане / 2006 г.-71,76 % /, 2004 год.-63 НЧХД/ и 90 % от новообразуваните , като останали несвършени в края на отчетния период са 27 дела, представляващи 42,85 % от общия брой от вида за разглеждане . От приключените НЧХД 15 броя / 2006 г.- 10 броя ,2005 г.- 11 дела /  са в 3-месечен срок  и те представляват  41,66 % от приключилите и 23,80 от общият брой дела за разглеждане, а останалите-извън тримесечният срок.

 

От приключените 36 НЧХД по 25 от тях е постановен съдебен акт по съществото на спора-присъда, а по останалите производството по делото е прекратено.

 

Дела от този вид са разглеждани от съдиите,както следва:

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 4 дела, останали несвършени от предходни периоди, приключени през отчетният период извън 3-месечният срок,съответно по 1-едно  с присъда, 1-едно със спогодба между страните и 2-две са прекратени на друго основание.

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 4 новообразувани,неприключени дела.

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 14 дела за разглеждане, от които 9-девет новообразувани. Приключени общо са 10-десет дела,като от тях 5 в 3 - месечен срок. От приключените дела по 6 от тях е постановена присъда, 2 са приключени по спогодба между страните и 2 са прекратени на друго основание.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 20 дела за разглеждане, от които 15 новообразувани. Приключени са 7 дела /5  в 3-месечен срок/, от които 4-четири с присъди и 3 дела са прекратени на друго основание.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 20 дела за разглеждане, от които 12-дванадесет новообразувани. Приключени са 14 дела /5 в 3-месечен срок/, от които 11 с присъди, 2 прекратени на друго основание и 1 със спогодба между страните.

 

БИСЕР ЦВЕТКОВ - 1 останало от предходен период дело,приключено извън 3-месечният срок с присъда по същество.

 

 

През отчетния период са постъпили за разглеждане общо 666 /2006 г. - 689 НАХД , 2005 год.- 711 НАХД/, като от тях  582 /2006 г.- 569 дела, 2005 год. - 472/ са новообразуваните /72,37 % от делата за разглеждане/, а 84 дела /2006 г.- 120 дела, 239 за 2005 г./  са останали несвършени от предходния отчетен период. От този вид са приключени  482 / 2006 г.- 601  дела , 2005 г.- 591 дела /дела, представляващи 72,37 % /2006 г. - 87,22 % / от всички дела за разглеждане от вида и 83,81% от новообразуваните.

 

В края на отчетния период са останали несвършени 175 НАХД.

От приключилите 482 НАХД  производствата по 406 от тях /84,23% от приключените и 60,96% от общия брой за разглеждане/ са приключени в 3 - месечен срок.

По 438 дела от вида НАХД е постановен съдебен акт по съществото на спора /90,87 % от свършените и 65,76% от делата за разглеждане/, а по останалите 44 дела /9,13 %  от свършените/ производството по делото е било прекратено.

 

В сравнение с предходния отчетен период е налице от една страна  сравнително намаление на общия брой дела за разглеждане, увеличение на новообразуваните дела, чувствително намаление на броя на  приключени дела и значително увеличаване на останалите несвършени в края на отчетният период, като причините за това са изложени по-горе в частта, отнасяща се до НОХД.

 

От вида НАХД най-голям е броят на постъпилите наказателно-административни  дела по приложението на Закона за движение по пътищата - 233 дела, по Закона за митниците - 85 дела, по ЗА,ЗДДС и ДПК - 58 дела, по ЗГ и ЗЛР - 20 дела и по УБДХ - 92 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания -142 дела.

 

Дела от вида НАХД са разглеждани и приключвани от следните съдии:

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 123 дела за разглеждане, от които 109 новообразувани. Общо приключени са 119 дела ,като от тях решени по същество са 106 дела,а останалите са прекратени на друго основание.По 84 от приключените дела производството е приключено в 3-месечен срок.

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 159 дела за разглеждане, от които 133 новообразувани. Общо е приключила 110 дела, като от тях решени по същество са 99 НАХД, а останалите са прекратени на друго основание. В 3 - месечен срок са приключени 54 НАХД. 

ЧАВДАР ТОДОРОВ 166 дела за разглеждане, от които 146 новообразувани.Приключил е 131 дела, като от тях решени по същество са 121 дела, а останалите са прекратени на друго основание. В 3-месечен срок е приключил 82 дела.

МАЯ МИЛЕНКОВА - 111 дела общо за разглеждане, като от тях 90 новообразувани. Приключени производствата по 34 дела, от които по същество със съдебен акт по 28 дела. В 3-месечен срок е приключила 22 дела.

 

През отчетния период са постъпили за разглеждане  105 /2006 г. - 122 дела, 2005 год. - 125, 2004 год.- 134 дела/  по приложението на чл.78 “а” от НК,т.е налице е незначително  намаляване на  броя дела от този вид. От постъпилите за разглеждане дела от този вид са приключени  91 /2006 г.- 105 дела, 114 дела за 2005 год., 2004 г.-114 дела, 2003год.-119 броя/, представляващи  86,66 % ,а неприключени са останали  14 /2006г. - 17 дела, 2005год. - 11 дела/ дела.

 

 

По 81 дела  /89 % от приключените/ е постановен съдебен акт по същество, а по останалите дела производството по делото е било прекратено.  

Дела от този вид са разглеждани и приключвани от следните съдии:

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 1 останало несвършено от предходният период дело, приключено извън 3 - месечният срок със съдебен акт по същество.

 

МАЙ МИЛЕНКОВА - 6 дела за разглеждане, от които 4 новообразувани. Приключени са 4-четири дела,от които 3-три решени по същество и 1 прекратено на друго основание. От приключените дела 2 са в 3-месечен срок.

 

ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 55 дела за разглеждане, от които 39 новообразувани. Общо е приключила 37 дела - 34 решени по същество, 1 прекратено и 2 са върнати за доразследване. От приключените дела в 3-месечен срок - 32 дела.

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 23 дела за разглеждане,като от тях 20 новообразувани.Приключени  са всички дела, като от тях по 21 дела със съдебен акт по същество, а 2 дела са върнати за доразследване.В 3-месечен срок е приключила производствата по 20 дела.

 

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 29 дела за разглеждане, от които 23 новообразувани.Приключил е производствата по 26 дела, като от тях със съдебен акт по същество - 22 дела, по 2 производството е прекратено, а 2 са върнати за доразследване.В 3-месечен срок от приключените дела са 19 броя.

 

През периода са постъпили за разглеждане 92 /2006 г. - 123 дела , 2005 год. - 111 дела , 2004 год. - 106 , 112 дела за 2003 год./ дела  по приложението на УБДХ, от които са приключени  90 дела / 97,82 % / , всички  в 3-месечен срок.

 

През  настоящия отчетен период  /2006 год.- 719 , 2005 год.- 814 , 2004 год.-  658, 2003 год.- 623,2002 год.-411/ са образувани общо 557   наказателно частни дела от досъдебното производство, 53 дела за приложението на чл.23-25 НК, 16  дела за налагане на принудителни медицински мерки по ЗНЗ и НПК, 10 молби за приложението на чл.85-88а НК .

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

През отчетния период в КРС са разгледани общо 1887 /2006 г.- 1810/ граждански дела по общият ред, като от тях  413  /2006 г.- 405/ са били делата, останали несвършени от предходният отчетен период /21,83% от делата за разглеждане/, а 1474 дела /2006 г.- 1395/ са новообразуваните дела /78,11 % от делата за разглеждане/.

 

През периода са приключени 1401 граждански дела по общия ред, представляващи 74,24% от общият брой дела за разглеждане и 95,04% от новообразуваните през периода дела за разглеждане.

 

От приключените дела по 1129 дела /80,58 % от приключените дела и 59,8 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора , по двадесет дела /1,42 % от приключените и 1,06 % от делата за разглеждане/ производството по делото е приключило със спогодба между страните, а по останалите дела производствата по делата са прекратени на други основания-предвидените в процесуалните и материални закони.

 

В края на отчетния период  останалите несвършени граждански дела по общият ред са 486 броя.

 

От гражданските дела по общият ред в 3-месечен срок са приключили производствата по 940 от тях , представляващи 67,09% от приключените и 49,81% от всички дела за разглеждане.

 

Причините за увеличението  на броя на останалите несвършени в края на отчетния период в сравнение с предходният  се състоят в това, че през отчетната  година съдът в гражданските му колегии работи с намален състав от двама съдии, поради командироването на съдия в Окръжен съд-Кюстендил и напускането на друг съдия, действуващите съдии по време на съдебната ваканция не насрочваха дела за разглеждане, а в края на отчетният период съдия от наказателната колегия започна разглеждане на граждански дела и нямаше възможност разпределените му по реда на ЗСВ да насрочи,разгледа и приключи своевременно.

 

Разглежданите дела по  материя и брой, са както следва:

 

ИСКОВЕ ПО СК - 360 дела, от които 290 новообразувани /80,55 %/ и 70 дела останали от предходния период.

 

Приключени са 305 дела /84,72 % от всички дела/, като от тях със съдебен акт по същество 261 дела /85,57 % от приключените и 72,5 % от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени.

 

От приключените 305 дела в 3-месечен срок са 221 дела /72,45 % от приключените и 61,38 % от тези за разглеждане/, а останалите извън него.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 79 дела за разглеждане, от които 76 новообразувани, 57 дела приключени - 43 решени по същество, 6 дела със спогодба и 8 прекратени, като 55 дела са приключени в 3 - месечен срок;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 174 дела за разглеждане, 172 новообразувани, 161 приключени дела - 136 решени по същество, 8 дела по спогодба, 17 дела прекратени, 131 дела приключени в 3 - месечен срок;

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 29 дела за разглеждане, 25 новообразувани дела, 23 приключени дела - 15 със съдебен акт по същество,3 дела по спогодба,5 прекратени дела, 15 дела приключени в 3-месечен срок;                

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 1 новообразувано дело, приключено с решение в 3-месечен срок;

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 63 дела за разглеждане, от които 16 новообразувани, 54 дела приключени - 40 от тях с решение, 3 дела със спогодба, 11 дела са прекратени, като 45 дела са приключени в 3-месечен срок;

 

 ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 12 дела,останали несвършени от предходната година,от които 9-девет дела приключени ,само едно в 3 - месечен срок, като от приключените-7 дела със съдебен акт по същество и 2 дела прекратени;

 

 БИСЕР ЦВЕТКОВ - едно дело,останало от предходната година,прекратено в 3-месечен срок от постъпването му.

 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

 

399 образувани дела, от които 77 броя останали несвършени от предходния период, 310 новообразувани дела,12 дела изпратени по подсъдност,399 дела общо за разглеждане, като от тях са приключени 220 дела / 55,13 % от всички дела и 68,32 % от образуваните и изпратени по подсъдност/- 83 от тях / 37,72 % от приключените и 20,55 % от делата за разглеждане/ в 3-месечен срок, по 142 дела е постановен съдебен акт по съществото на делото/ 64,54 % от приключените и 35,58 % от всички дела за разглеждане от вида/,а останалите са прекратени на друго основание.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 41 дела за разглеждане,от тях 38 новообразувани,34 дела приключени-25 решени по същество и 9 прекратени, като от приключените в 3-месечен срок-22 дела;

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 2 дела за разглеждане,от които едно новообразувано, 1-едно дело е приключено извън 3-месечният срок със съдебен акт по съществото на спора;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 6 дела за разглеждане,всички новообразувани,приключени със съдебен акт по същество,като от тях в 3-месечен срок-4 дела;

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 222 дела за разглеждане,от които 186 новообразувани,101 дела са приключени,а от тях-25 дела в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество-65 дела,а останалите-прекратени;  

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 3 новообразувани дела,от които 1-едно приключено с решение в 3-месечен срок;

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 105 дела за разглеждане, от които 85 новообразувани, 64 дела приключени-37 от тях с решение, 35 дела са приключени в 3-месечен срок;

 

 ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 9 дела за разглеждане,от тях 2 новообразувани, 6- шест дела приключени ,само едно в 3-месечен срок,като от приключените-4 дела със съдебен акт по същество и 2 дела прекратени;

 

 БИСЕР ЦВЕТКОВ - пет приключени дела, останали от предходната година.

 

 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

 

През годината са разгледани  478 дела по вещни искове, като от тях 372 дела са новообразувани и изпратени по подсъдност/ 77,82 % от делата за разглеждане/ . Приключени са 399 дела /83,47 % от делата за разглеждане/,като от тях 285 дела /71,42 % от приключените и 59,62 % от делата за разглеждане/ са в 3-месечен срок,а останалите-извън него.Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 326 дела от вида / 81,70 % от приключените и 68,20 % от делата за разглеждане/, а останалите са прекратени на друго основание. В края на отчетния период са останали неприключени 79 дела.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 235 дела за разглеждане, от тях 228 новообразувани, 222  дела приключени-191 от тях в 3-месечен срок, от приключените-182 със съдебен акт по същество и 40 прекратени;

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 98 дела за разглеждане, от които 69  новообразувани, 88 дела приключени-59 в 3-месечен срок, от приключените по 74 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а останалите са прекратени;

 

МАЯ МИЛЕНКОВА - 10 дела за разглеждане, от които 9  новообразувани, 4 дела са приключени-2  със съдебен акт по същество,като от приключените в  3-месечен срок са 3 дела;

 

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 71 дела за разглеждане,от които 17 новообразувани, 43 дела са приключени,а от тях-9 дела в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество са 39  дела,а останалите-прекратени;  

 

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 1 новообразувано и неприключено дело;

 

АСЯ СТОИМЕНОВА - 53 дела за разглеждане, от които 47 новообразувани, 37 дела приключени- 25 от тях с решение, от приключените в 3-месечен срок са 23 дела;

 

 ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 3 новообразувани и неприключени дела.

 

 

ДЕЛБИ

 

През периода са разгледани 154 дела, като от тях 71 са били новообразувани. Приключени са 50 дела / 32,46 % от делата за разглеждане и 70,42 % от новообразуваните/,като от тях в 3-месечен срок-6 дела /12 % от приключените и 3,89 % от делата за разглеждане/, а останалите - извън този срок. В края на периода са останали несвършени 104 дела. Със съдебен акт по съществото на спора са приключени 29 дела, а останалите приключени са прекратени на друго основание.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 1 дело за разглеждане,останало от напуснал съдия,прекратено извън 3-месечният срок;

 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 26 дела за разглеждане,от които 17  новообразувани , 8 дела приключени-5 в 3-месечен срок, от приключените по 5 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а останалите са прекратени;

МАЯ МИЛЕНКОВА - 45 дела за разглеждане, от които 42  новообразувани, 8 дела са приключени- 5  със съдебен акт по същество,като от приключените в  3-месечен срок е 1-едно дело;

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 12 дела за разглеждане,от които 6 новообразувани, 6 дела са приключени,а от тях-1 дело в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество са 4  дела,а останалите-прекратени;  

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 2 дела за разглеждане,от които 1 новообразувано,като и двете са неприключени;

АСЯ СТОИМЕНОВА - 35 дела за разглеждане, от които 5 новообразувани, 12 дела приключени- 8 от тях с решение, от приключените в 3-месечен срок-няма;

 ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА -  33 новообразувани дела, като от тях са приключени 17 дела, всички извън 3-месечният срок, а от приключените със съдебен акт по същество-12 дела и 5-прекратени на друго основание.

 

 

ДЕЛА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

 

През периода са разгледани 80-осемдесет дела по кодекса на труда, като от тях новообразувани и постъпили по подсъдност са 47 дела /58,75 %/. От вида през годината са приключени 53 дела /66,25 % от делата за разглеждане/, а от тях в 3-месечен срок-15 броя /28,30 % от приключените и 18,75 % от делата за разглеждане/. От приключените дела по 40 от тях /75,47 % от приключените и 50 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по същество,а останалите са прекратени на друго основание.

 

Разпределените и приключени от съдиите дела от този вид са както следва:

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 12 дела за разглеждане,от които 8  новообразувани , 8 дела приключени- 2 в 3-месечен срок, от приключените по 7 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а другото е прекратено;

МАЯ МИЛЕНКОВА - 20 дела за разглеждане, от които 15  новообразувани, 17 дела са приключени- 16  със съдебен акт по същество,като от приключените в  3-месечен срок са 11 дела;

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 9 дела за разглеждане,от които 6 новообразувани, 4 дела са приключени,а от тях-1 дело в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество са 3  дела,а другото е прекратено;  

АСЯ СТОИМЕНОВА - 32 дела за разглеждане, от които 24 новообразувани, 23 дела приключени- 18 от тях с решение, от приключените в 3-месечен срок- 8 дела;

 ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА -  7 новообразувани дела, като от тях са приключени 5 дела, 3 от които с решение, а от приключените всички извън 3-месечният срок.

 

 

ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ

 

През годината е разгледано само едно дело,новообразувано и неприключило към края на периода.

 

ДРУГИ ДЕЛА

 

По този раздел през периода са разгледани общо 355 дела, като от тях 326 дела / 91,8 % / са били новообразуваните и единственото постъпило по подсъдност. Общо от този вид са приключени 339 дела / 95,49 % от делата за разглеждане/,като от тях в 3-месечен срок-315 дела /92,92 % от приключените и 88,73 % от делата за разглеждане/. От приключените от вида дела със съдебен акт по съществото на спора са 310 дела / 91,44 % от приключените и 87,32 5 от делата за разглеждане/, а останалите 29 дела са прекратени по други причини.

В края на периода са останали неприключени 16 броя дела от този вид. В посочената категория следва да се отбележат като подвидове следните дела: 1.По Закона за закрила срещу домашното насилие - 26 дела за разглеждане, от които 21 новообразувани.Приключени са 23 дела, девет от които със съдебен акт по съществото на спора и 14 прекратени.От приключените в 3-месечен срок са 17 дела; 2.По Закона за защита срещу дискриминацията - само едно, новообразувано дело,приключено по същество със съдебно решение в 3-месечен срок; 3.По чл.26-ти от Закон за закрила на детето- 47 броя разгледани дела, от които 42 новообразувани, 46 приключени дела - 43 от тях в 3-месечен срок, от приключените - 44 със съдебен акт по същество и 2 дела прекратени на друго основание; 4.По чл.30-ти от Закона за закрила на детето - 13 разгледани дела, от които 12 новообразувани, като всички дела са приключени със съдебен акт по същество,а в 3-месечен срок-12 от тях.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва: 

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 5 новообразувани дела,от които 4 дела приключени в 3-месечен срок със съдебен акт по същество.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 36 дела за разглеждане,от които 33   новообразувани , 34 дела приключени- 32 в 3-месечен срок, от приключените по 30 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а останалите са  прекратени;

МАЯ МИЛЕНКОВА - 87 дела за разглеждане, от които 82  новообразувани, 86 дела са приключени- 81  със съдебен акт по същество,като от приключените в  3-месечен срок са 80 дела;

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 84 дела за разглеждане,от които 77 новообразувани, 80 дела са приключени,а от тях-73 дела в 3-месечен срок, от приключените със съдебен акт по същество са 75  дела,а останалите са прекратени на друго основание.  

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 15 дела за разглеждане,от които 13 новообразувани.Приключени са всички 15 дела,без изключение в 3-месечен срок,като  със съдебен акт по същество - 14 дела.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 16 дела                 за разглеждане, от които 10 новообразувани.Приключени са петнадесет дела,всички в 3-месечен срок,а от тях със съдебен акт по същество-14 дела.

АСЯ СТОИМЕНОВА - 54 дела за разглеждане, от които 48 новообразувани, 49 дела приключени- 39 от тях с решение, от приключените в 3-месечен срок- 43 дела;

 ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА - 48 новообразувани дела, от които приключени със съдебен акт 45 дела,а 3-прекратени,като всички са приключени в 3-месечен срок.

 

B/ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР

 

През отчетния период са разгледани общо 60 дела от този вид, като от тях 46  / 76,66 % /  са били новообразуваните. Приключени са 35 дела /58,33 % от делата за разглеждане и 76,08 % от новообразуваните/ ,като по 23 от тях / 65,71 % от приключените и 38,33 % от делата за разглеждане/ е постановен съдебен акт по съществото на спора, а останалите са прекратени на друго основание.В 3-месечен срок са приключени 15 дела -42,8 % от приключените и 25 % от всички дела за разглеждане. В края на периода са останали несвършени 25 дела.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва: 

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 19 дела за разглеждане,като от тях 18 новообразувани.Приключени са 15 дела-8 със съдебен акт по същество и 7 са прекратени на друго основание, като от приключените в 3-месечен срок са 10 дела.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 10 дела за разглеждане,от които 9   новообразувани , 7 дела приключени- 2 в 3-месечен срок, от приключените по 6 дела е постановен съдебен акт по съществото на спора,а останалите са  прекратени;

МАЯ МИЛЕНКОВА - 4 дела за разглеждане,всички новообразувани,от които приключени общо три дела,всички в 3-месечен срок, а по две от тях със съдебен акт по същество.

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 14 дела за разглеждане,от които 4 новообразувани, 7 дела приключени със съдебно решение извън тримесечният срок.  

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 1 новообразувано и неприключило дело.

АСЯ СТОИМЕНОВА - 10 новообразувани дела за разглеждане, от които 2 дела приключени- прекратени извън  3-месечният срок .

 

 

През отчетния период  са образувани и  1167 / 2006 г.-1362 дела, 2005 год.- 784 / дела за издаване на изпълнителни листа, като общият им брой за разглеждане възлиза на 1170 дела / 2006 г.-1366  дела,  785 дела за 2005 год./ , а от тях са приключени 1165 дела / 99,57%/ , всички в 3-месечен срок, като от тях със съдебен акт по съществото са 1160 дела, а 5 дела са прекратени на друго основание.В края на периода  5 дела  са  останали несвършени.

От делата от този раздел,са приключени от съдиите,както следва: 

 

АНДРЕЙ РАДЕВ - 327 новообразувани дела,приключени в срок със съдебен акт по същество.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - 149 дела за разглеждане,от които 147  новообразувани , 147 дела приключени със съдебен акт по същество в срок.

 МАЯ МИЛЕНКОВА - 130 новообразувани дела,от които 129 приключени в срок със съдебен акт по същество.

МИЛЕНА АЛЕКСОВА - 66 новообразувани,приключени в срок със съдебен акт по същество.

НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА - 125 новообразувани дела,от които приключени 124 дела, 123 дела със съдебен акт по същество и по едно дело производството е прекратено.

 АСЯ СТОИМЕНОВА - 100 новообразувани дела за разглеждане, 98 от които  приключени в срок, като едно от които е прекратено,а останалите със съдебен акт по същество.

ЧАВДАР ТОДОРОВ - 100 новообразувани, приключени в срок със съдебен  акт по същество.

 

IV.БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

 

А/ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

Както бе посочено по-горе в частта за приключените дела по НОХД са прекратени съдебните производства по 51 НОХД и те са върнати за доразследване, а по 16 НОХД производството е прекратено на някое от останалите, предвидени по НК и НПК основания. Причините за прекратяване на съдебните производства по посочените брой дела очевидно се състои в допуснатите процесуални нарушения на досъдебната фаза на наказателното производство.

 

Производствата по НЧХД са прекратени по 11 дела на основанията, предвидени в НПК.

 

Производствата по 10 дела по приложението на чл.78”а” НК са прекратени, но в същност те са преобразувани в НОХД след постановяване на тълкувателното решение по приложението на тази разпоредба, съгласно което при престъпленията по чл.343 “б” и сл.НК горната разпоредба не се прилага, което обуслови вече образуваните по чл.78”а”,ал.1 НК производства да се преобразуват в такива по общият ред.

 

 По 14 НЧД производствата са прекратени на основанията, предвидени в НПК, което важи и по отношение на прекратените 44 НАХД в по-голямата им част, като следва да се отбележи, че малка част са прекратени и поради неотстраняване на нередовности на жалбата и оттегляне на последната, както и поради недопустимост на самата жалба, когато по съответния закон наложеното административно наказание не подлежи на обжалване по съдебен ред.

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

Конкретните причини за прекратяване на производствата по гражданските дела са шест основни групи: 1. Нередовни искови молби  ; 2 . Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по делото; 3.Пропуснати срокове за предявяване на исковете; 4.Оттегляне и отказ от предявени искове; 5.Изначална недопустимост на исковете; 6.Спогодба

 

Въпреки всичко най-чести са случаите по първата от посочените причини и много често пък самото отстраняване на нередовностите се дължи на това,че страната или не може,поради материални затруднения, или не иска да потърси правна помощ.За в бъдеще с приемането на новия ГПК е очевидно, че съдът ще бъде задължен да указва на страните за възможността и правото на безплатна правна помощ, а личното ми мнение е и за това,че при стриктно спазване на правилата на новият ГПК и предвидените в него преклузии, страните по делата все по-често ще търсят правна помощ от адвокат,било поради собствените си воля и възможности, било по реда на Закона за правна помощ.

 

 

V.БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.

 

КЪМ датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, били предмет на такова през 2007 год., поради което анализът би се оказал непълен и/или неточен. В справката, посочена по-долу, са отбелязани само обжалванията на съдебните актове по същество,поради което се получава несъответствие между броя обжалвани съдебни актове в съответните  таблични отчетни форми и доклада.

 

А/ НОХД  –  предмет на обжалване и протест са били присъдите по 28 НОХД, постановени по следните глави от НК, съответно по – II - 3 присъди-една постановена от съдия Карамфилова/отменена/ и 2 от съдия Чавдар Тодоров /потвърдени/; по глава V- 10 присъди, постановени от съдиите РАДЕВ - 1 присъда /потвърдена/, КАРАМФИЛОВА - 4 присъди /3 потвърдени и по една няма резултат/, ТОДОРОВ - 2 присъди /1 потвърдена и по една няма резултат/ и ДЖОНЕВА - 3 присъди /1 потвърдена и 1 изменена,по една няма резултат/;  по глава VI-1 присъда,постановена от съдия Карамфилова –потвърдена;  по глава VIII-3 присъди,постановени съответно от съдиите Алексова - един брой и 2-две от съдия Джонева,като и трите са потвърдени ; по глава  IX-2 присъди,постановени от съдия Тодоров-едната потвърдена и по глава  XI-9 присъди- 1 на съдия Радев /изменена/,1-една на съдия Алексова / няма резултат от обжалването/,1-една на съдия Карамфилова / потвърдена/,1-една на съдия Джонева /изменена/ и 5-пет на съдия Тодоров/ 4-четири потвърдени и 1-една отменена/.

 

Видно от справката е това,че по-голямата част от присъдите след обжалване или протестиране се потвърждават , след което следват изменените присъди- по правило досежно размерите на наложените наказания,и на последно място отмените съдебни актове.В частта оправдателни присъди въззивната инстанция е отменила само една, приемайки в различие от първоинстанционната, че е налице извършено престъпление.В масовите случай на изменени присъди те се отнасят до размерите на наложените наказания,като във въззивната инстанция или поради нови доказателства, или поради неправилна индивидуализация на наказанията те се намаляват, или заменят с по-леки.За поредна година следва да се отбележи,че липсва протест на Районна прокуратура против постановена присъда,само в частта и досежно размера и/или вида на наказанието и протестите касаят единствено оправдателните присъди.

НЧХД - обжалвани са присъдите по 18 –осемнадесет дела.

 

НАХД - обжалвани са решенията по 109 дела,както следва:

 

1.По приложението на ЗГ и ЗЛР - 11 дела,като по 5 от тях решенията са потвърдени и по 3 отменени.

 

2.По приложението на Закона за движение по пътищата-обжалвани решенията по 40 дела,като от тях по 22 дела решенията са потвърдени и по 7 отменени

 

3.По Закон за митниците- обжалвани 29 дела, като от тях по 15 дела решенията са потвърдени и по 6 отменени

 

4.По ЗА,ЗДДС и ДПК - обжалвани са решенията по 27 дела, като 12 от тях са оставени в сила и 10 са отменени

 

5.По Закона за защита на потребителите- обжалвани са решенията по 2-две дела, потвърдени.

 

На база на резултатите от касационната проверка към настоящия момент може да се установи,че практически повече от  една пета от решенията по НАХД се отменят,като в единични казуси делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.При положение,че като касационна инстанция по тези дела за първа година се произнася Административен съд-гр.Кюстендил, все още е рано да се говори за някаква тенденция досежно причините за отменените по същество първоинстанционни решения с отмяна или потвърждаване на наложените административни наказания. Все още е недостатъчна практиката на посочения съд по приложението на посочените по-горе отделни закони, поради което по-задълбочен анализ за отменените, изменени и потвърдени първоинстанционни съдебни актове е невъзможен.

 

 

Б/ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

През отчетния период са били предмет на обжалване съдебни актове по съществото на спора ,както следва:

 

По СК - обжалвани решенията по 29 дела,от които 1 отменено,2 изменени и 13 потвърдени.

 

Облигационни искове- обжалвани решенията по 37 дела,от които по 4 отменени, по 1 изменено и по 18 потвърдени.

 

Вещни искове- обжалвани решенията по 93 дела,от които по 8 отменени,4 изменени и 36 са потвърдени.

 

ДЕЛБИ - 25 решения обжалвани,от които едно изменено и 5 потвърдени.

 

ИСКОВЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА - 19 решения обжалвани,от които 2 изменени и 4 потвърдени

 

ДРУГИ ДЕЛА - 14 обжалвани решения, от които 3 отменени и 8 потвърдени.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА – 12 обжалвани решения,от които 3 отменени и 9 потвърдени.

 

В по-голямата част както за отменените, така и за изменените решения,  причините са ,че според въззивната инстанция първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред него доказателства ,поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в изолирани случай пред въззивната инстанция са събрани доказателства,променящи първоинстанционният резултат.

 

 

 

 

V.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 

През 2000 год.са отработени 79 човекомесеца,през 2001 год.-87 човекомесеца,през 2002 год.-93 човекомесеца,през 2003 год.-103 човекомесеца,2004 год.- 105 човекомесеца, 2005 год.-103 човекомесеца,през  2006 год.-102 човекомесеца, а през отчетният период- 91-деветдесет и един човекомесеца, като причините за това сериозно намаление са посочени практически по-горе. Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане е 41,28 дела,а спрямо приключените дела- 34,43  дела, а действителната натовареност е 54,43 дела спрямо всички дела и 45,41 дела спрямо приключените.

 

Прави впечатление това,че за последните три отчетни периода настоящият е с най-високи резултати.Причините са посочени по-горе - намален съдийски състав ,в следствие на което и по-малък брой отработени човекомесеци.

 

Натовареността по щат спрямо гражданските дела е  33,59 дела,а спрямо приключените дела-27,87 дела.За изчисляване на същата са взети в предвид всички граждански дела и това,че практически всички съдии са взели , макар за някои в по-ниска степен , участие в разглеждането и приключването на този вид  дела.

 

 

5.1 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

 

 

През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно от четирима  съдии - КАРАМФИЛОВА, ДЖОНЕВА, ТОДОРОВ, МИЛЕНКОВА, а съдиите РАДЕВ, НИКОЛОВ и АЛЕКСОВА са разглеждали малък на брой дела, останали несвършени от предходни години.

 

Не може да се даде оценка на тежестта  на видовете разпределени дела по съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД и НАХД.Това е така, защото при разпределението на всички отделни видове деловодният продукт, практически разпределящ делата на принципа на случайният избор, не държи сметка за тежестта, а за равномерното разпределение на делата по постъпване и докладчици. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като представляващи фактическа и/или  правна сложност също не може да се говори.

 

При спазване на общият ред за изчисляване на средната натовареност,то натовареността по щат на НОХД е 3,49 дела месечно  на съдия, но ако се вземе в предвид само реално разглеждащите НОХД, то тази натовареност е 5,81 дела месечно.Действителната натовареност обаче е спрямо щата: по отношение на всички дела за разглеждане от вида-4,6 дела, а само по отношение на горните съдии-6,54 дела. Действителната натовареност спрямо приключените дела е спрямо щата-3,53 дела, а спрямо посочените съдии- 5,03 дела. Ако се вземе в предвид факта,че основно на 4 съдии са разпределяни и разглеждали дела от вида НОХД, то натовареността спрямо щат / 4 /  е била 8,73 дела спрямо общия им брой и 6,7 дела спрямо приключените, а действителната натовареност- / при 163 дни ползвани общо  от четиримата съдии  болнични и редовен платен годишен отпуск-41 отработени човекомесеца /  -8,72 дела спрямо всички дела и 6,7 дела спрямо приключилите, като действителната им натовареност е 10,2 дела спрямо всички и  7, 85 дела спрямо приключените.

 

При горните условия / 4-четирима съдии разглеждащи през годината дела от този вид/  натовареността по НАХД по щат  е 13,87 дела спрямо делата за разглеждане и 10,04 дела по отношение на приключените, а действителната натовареност- 16,24 дела по отношение на делата за разглеждане и 11,75 дела спрямо приключените.       

 

Като се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по съдии и обстоятелството,че все още  няма резултат от всички обжалвани дела, не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените съдебни актове през отчетният период , въпреки че към настоящия момент резултатите са добри .

 

Натовареността по щат спрямо всички граждански дела  е  33,59 дела,а спрямо приключените дела-27,87 дела.Съответно общата натовареност по щат само по отношение на гражданските дела по общият ред възлиза на 15,72 дела, а спрямо приключените -11,67 дела. Ако обаче се вземе в предвид това,че през отчетния период практически и основно 5-петима съдии са разглеждали граждански дела  по общият ред,  и не се вземе в предвид степента на участие на останалите ,то натовареността им по отношение на тези дела е спрямо всички дела за разглеждане 31,45 дела, а по отношение на приключените-23,35 дела.Съответно действителната натовареност на тези съдии е била към всички дела за разглеждане-36,2 дела и към приключените-26,94 дела.

 

По отношение на производствата по издаване на изп.лист по реда на чл.237 ГПК, то в тях са взели участие всички съдии,  при което средната натовареност по щат към тези дела е 9,8 дела, а по отношение на приключените- 9,7 дела, като действителната натовареност съответно възлиза на 12,85 дела към всички дела за разглеждане и 12,8 дела спрямо приключените.

 

 

 

VI.СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

През отчетния период в съда въз основа на внесените обвинителни актове са образувани НОХД за престъпленията, родово подсъдни на районният съд,  по глави от II до XI  вкл.,с изключение на глава VII, за престъпления по която няма внесен обв. По глави от НК постъпилите дела са както следва:  глава II-15 дела за разглеждане,от които 7 новообразувани и 9-приключени дела;глава  III- 4 дела за разглеждане, от които 3 новообразувани, а 3 са приключени; глава IV- 22 дела за разглеждане,от които 19 новообразувани, а са приключени 16 дела ; по глава V- 208 дела за разглеждане, от които 166 новообразувани дела, а са приключени общо 159 дела; по глава VI- 20 новообразувани дела, от които приключени 12 дела; по плава VII-0, по глава VIII- 23 дела за разглеждане,от които 18 новообразувани дела, а са приключени общо 21 дела; по глава IX- 12 дела за разглеждане, като от тях 10 новообразувани, а са приключени 11 дела; по глава  X- 11 дела за разглеждане, като от тях новообразувани-9 дела, а са приключени общо 10 дела и по глава  XI- общо 97 дела за разглеждане, като от тях новообразувани 84 дела, а са приключени -79 дела.

 

За отчетния период от делата със значим обществен интерес, така както са посочени в решението на ВСС, досежно обхвата и структурата на отчетните доклади,  са разглеждани следните видове дела по глави:

 

По глава VII-престъпления против финансовата,данъчната и осигурителната системи - 1 останало от предходният период и неприключено през отчетният дело;

 

Глава VIII- ЧЛ.280 НК - 2 новообразувани дела, приключени в 3-месечен срок,съответно едното с присъда и едното със споразумение за прекратяване на наказателното производство.По тези дела са съдени две лица, съответно осъдени и двете с наказание “лишаване от свобода” с приложението на чл.66,ал.1 НК.

 

Глава IX- 12 дела за разглеждане, от които 10-десет новообразувани. Приключени са производствата по 11 дела- по 2 със присъди и по 9 със споразумение .В 3-месечен срок са приключени 10 от тези дела.Съдените лица по посочените дела са 10, като реално осъдени са девет и едно лице е оправдано. Наложените наказания са както следва - по 1-едно дело “лишаване от свобода” с приложението на чл.66 НК, по 3 от делата “глоба” и по 4 –“пробация”.

 

Глава XI-чл.354 и сл. НК -11 дела за разглеждане, от които 10-десет новообразувани,а са приключени 9-девет дела, по 8 от които е постигнато споразумение за прекратяване на наказателното производство, а едно е преобразувано в НАХД. Съответно по две от споразуменията са наложени наказания от вида “лишаване от свобода”, чието изтърпяване не е отложено по реда на чл.66 НК, на трима от подсъдимите е наложено като самостоятелно наказание “глоба”,на двама непълнолетни е наложено наказание “обществено порицание”,а на един непълнолетен - “пробация” и “обществено порицание”.

 

Личното становище на изготвилия  настоящия доклад е, че се следва много внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, както при  постановяването на присъда, така и при одобряването на споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

 

 

 

А/ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

Като се вземе в предвид обстоятелството,че през отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, това че по част от внесените обвинителни актове производствата по делата са приключили със споразумения,а само по 113 дела е постановена присъда, като се вземат в предвид и като краен резултат 7 НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, то по 107 дела е постановена осъдителна присъда и тези дела в процентно отношение към новообразуваните НОХД представляват 31,8  %, към всички дела за разглеждане-25,5  %, а спрямо приключените съответно-33,22 %.Следва да се вземе в предвид обаче и това,че по 142 дела / 33,8 % от делата за разглеждане и 42,2 %  от новообразуваните дела/ производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически  влязла в сила присъда, при което практически общият брой на осъдителните присъди възлиза на 249 дела, представляващи 59,42 % от делата за разглеждане,74,10 % от новообразуваните и 77,32 % от приключените дела.

 

По отношение на делата със значим обществен интерес бяха посочени по-горе броя дела по глави от НК, със съответно посочване и на вида съдебен акт и наложените наказания. Практически от 24 дела по посочените глави са приключени 22 дела / 91,66 %/, като само по едно от тях е постановена присъда / 4,54 % /, а по всички останали, без едно,  което е преобразувано в НАХД,  както бе посочено, делата са приключили със споразумения за прекратяване на наказателното производство,по които подсъдимите са се признали за виновни.

 

 

В/ НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯТ ПЕРИОД

 

През отчетния период практически като необжалваеми са влезли в сила 142 споразумения за прекратяване на наказателното производство и присъдите по 88 НОХД.По всички НОХД общо съдени са 343 лица, а реално осъдени 299 лица

По–горе бяха посочени вече влезлите в сила присъди и споразумения по НОХД със значим обществен интерес,поради което няма да се посочват допълнително.

 

VII.БРОЙ ,КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ.

 

През отчетния период са постановени 9-девет оправдателни присъди, като 6 от тях са проверени по въззивен и касационен ред и потвърдени, а 1-една присъда е отменена и подсъдимата е призната за виновна с налагането на съответно наказание.

Оправдателни присъди са постановявани за престъпления по следните глави от НК - IV- 1, V-4, като от тях две са влезли в сила, едната потвърдена и едната отменена; VI-1-една,потвърдена; VIII- 2 потвърдени присъди и глава –IX- 1 потвърдена присъда.

За всички оправдателни присъди причините се състоят основно в това,че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и / или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието,което е довело до постановяване на оправдателна присъда. От друга страна пък,  по същата  причина - неправилна преценка  на съдията на доказателствата е отменена от въззивната инстанция една от постановените оправдателни присъди, а както бе посочено по-горе по две от делата няма резултат от протеста.

Като анализ е очевидно,че оправдателните присъди се дължат на недобра работа на органите на предварителното разследване.

Не може да се каже като обща оценка ,че наказателното законодателство е лошо,най-малкото защото районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления, но въпреки това като обща препоръка би могло да се предвиди възможността за отпадане на наказателната отговорност за по-леки общественоопасни деяния с налагането на административни наказания и въобще за декриминилизиране на някои текстове от НК, като например-чл.279,ал.1 НК.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /п/

                                                                                                  /А.Радев/