Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Служби и услуги

І етаж, стая 3, тел. +359 78 550790; факс: +359 78 550790; GSM +359 879 400078

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Регистратура

Приема всички книжа, които постъпват в съда, предава ги на съответните служби или съдии. Получава кореспонденцията и я разпределя, изпраща изходящите книжа. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция. Изготвя преписи от документи и решения, определения, присъди. Води съответните деловодни книги (входящ и изходящ дневник, разносна книга, книги за входящи и изходящи призовки, книга за веществени доказателства, книга за присъди) и дава справки по тях. Предава в деловодството получените книжа, отнасящи се до висящи дела. Изготвя изпълнителните листове по наложени глоби. Подготвя и изпраща обявления за обнародване в ДВ. Изготвя и изпраща бюлетини за съдимост, заверени преписи от присъдите и определенията, карти за обвиняеми лица до съответните инстанции. Издава удостоверения за свършени дела. Приема веществени доказателства по делата и води опис на съдържанието им.

І етаж, стая 3, тел. +359 78 550789; факс: +359 78 550790; GSM +359 879 400078

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Гражданско деловодство

Образува и докладва на съответния съдия  граждански  дела, частно-граждански и административни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища.

І етаж, стая 3, тел. +359 78 550667; факс: +359 78 550790; GSM +359 879 400078

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

Наказателно деловодство

Образува и докладва на съответния съдия  наказателни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища.

ІІ етаж, стая 5, тел. +359 78 550795, e-mail: nshopska@krs-bg.eu

Касиер

Изготвя ведомост и всички платежни документи във връзка с изплащане на трудовите възнаграждения на съдиите и служителите. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда, възнагражденията и командировъчните на съдиите и служителите, съдебните заседатели, служебните защитници и вещи лица. Изготвя удостоверения и служебни бележки за текущата годи по изплатените възнаградения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници. Извършва справка по разплащателните ведомости за заплати и при необходимост издава удостоверения и служебни бележки.

ІI етаж, стая 3, тел. +359 78 550794, e-mail:tivanova@krs-bg.eu

Съдебен администратор

Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност на съда; контролира спазването на трудовата дисциплина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от него, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки съгласно ПАС.

І етаж, стая 0, тел. +359 78 550796

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

e-mail: bs@krs-bg.eu

Бюро “Съдимост”

II етаж, ниско тяло, стая 8, тел. +359 78 520157

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 9:00 ч. – 17:00 ч.

e-mail: ddsi@krs-bg.eu

Деловодство на държавните съдебни изпълнители

Административен съд, тел. +359 879 400075, +359 879 400076

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ 09:00 ч. – 17:00 ч.

Съдии по вписванията

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели