Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

График на насрочените заседания

Разпределението на делата и преписките между съдиите в Районен съд гр.Кюстендил се извършва от Председателя или посочен от него в изрична заповед Зам.председател за периода на отсъствие,  съобразно  поредността  на постъпването им  и при спазване принципа на случаен подбор чрез електронно разпределение посредством програмния продукт "Law Choice",  предоставен от Висшия съдебен съвет.  Използването на програмата е утвърдено с Решение на ВСС по протокол № 27/07.06.2006 г.

Моля, изберете вид справка:

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстоят за разглеждане от съдебните състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл.16, НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели