О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Кюстендил, 27.07.2010г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Кюстендилският районен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и седми юли две хиляди и десета година в състав:

                                                                       Районен съдия: Николай Николов

като разгледа докладваното от съдията гр.д. №2115/2010г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба от Л.А.К., ЕГН ********** *** срещу “Т.К.”ЕООД, гр.К., ул.”Д.”№57, ет.1, ап.3, с която са предявени искове по КТ.

С отговора на исковата молба ответното дружество е предявило възражение за местна подсъдност на делото, прилагайки удостоверение от АП, от което е видно, че дружеството е със седалище и адрес на управление – гр.С., район О., “И.”№68, ет.1, ап.1.

Съдът намира, че възражението е направено своевременно и е основателно. От представените доказателства е видно, че седалището на ответното дружество е в гр.София и доколкото липсват основания за приложението на чл.114 ГПК, то съобразно общата местна подсъдност, компетентен да разгледа исковете е Районен съд - гр.София.

Ето защо, настоящото производство следва да се прекрати, а делото да се изпрати по подсъдност на надлежния съд.

Воден от горното и на основание чл.118, ал.2 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№2115/2010г. по описа на Районен съд-гр.Кюстендил и

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - гр.София.

            Определението подлежи на обжалване от ищцата с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

Районен съдия: