Определение № 1220/11.8.2009г.
СПОГОДБА
В Дял на Н.К.М.,***, ЕГН ********** се отрежда и същият става изключителен собстевник на следният недвижим имот:
Апартамент №*, находящ се в гр. Кюстендил, ул. "**" № *, бл. *, ет. *, вх. *, състоящ се от стая, хол, кухня и сервизно помещение - тоалетна и баня - с изложение изток-запад при съседи: от изток улица; от север апартамент на Ц. и М. С.; от запад дворно място и от юг апартамент на Ф. и Д. Ч., ведно с мазе №*със западно изложение при съседи: от изток помещение за смет; от северозапад дворно място и от юг мазе на Т. В. Ц., както и таванско помещение № 2 със северозападно изложение при съседи: от изток коридор и таван на Т. Н.и А. Г.; от север и запад дворно място и от юг таван на А. А., заедно с 4,32 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху парцел І в кв. 178 по регулационния план на гр. Кюстендил.
Вместо дял А.К.М. ***, ЕГН********** ще получи от Н.К.М., с посочени по-горе лични данни, сумата в размер на 8250 /осем хиляди двеста и петдесет/ лева,като същият се задължава да стори това в шестмесечен срок, считано от днес.

СПОГОДИЛИ СЕ:
/А.К.М./ /Н.К.М./
Съдът приема, че така че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И :
Одобрява постигната между старите спогодба.
Спогодбата има сила на влязло в сила съдебно решение
Определението не подлежи на обжалване.
Доколкото с постигнатата спогодба се разрешава спора,относно целия предмет на делото, то същото следва да бъде прекратено.
Старните следва да бъдат осъдени за заплатят държавна такса в размер на 2% върху стойността на поулченото имущество,а именно А.К.М., да заплати държавна такса в размер на 165,00 лева, а Н.К.М. държавна такса в размер на 825,00 лева, с оглед на това, съдът
ОП Р Е Д Е Л И
ОСЪЖДА А.К.М. ***, ЕГН********** да заплати държавна такса в размер на 165,00 /сто шестдесет и пет/ лева.
ОСЪЖДА Н.К.М.,***, ЕГН **********, да заплати държавна такса в размер на 825,00 /осемстотин двадесет и пет/ лева.

Прекратява производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Кюстендил в 7-дневен срок от днес.