РЕШЕНИЕ

764

гр.Кюстендил, 26.09.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд, гражданска колегия, в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета  година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  АНДРЕЙ РАДЕВ

при участието на съдебният секретар Янка Ангелова, като разгледа докладваното от съдия РАДЕВ гр. д. № 2095/ 2018 год., за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на Част "Трета" – "Особени искови производства" глава "Двадесет и девета" – "Съдебна делба" от ГПК.

Делото е във фаза след допускане извършването на съдебна делба.

С влязло в сила решение № 260/28.03.2019 год. по делото съдът допусна делба между страните по отношение на процесния недвижим имот ,при посочените в решението права за всяка една от тях.

Ищците изразяват становище,че допуснатия до делба имот,като неподеляем на реални дялове следва да бъде изнесен на публична продан,като претендира и присъждане на разноските по делото.Ответникът не взима становище по способа за реална подялба на имота.

Кюстендилският районен съд, след като се запозна със събраните по делото доказателства, при условията на чл. 235, ал.2 от ГПК, намери за установено следното:

До делба е допуснат недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 41112.500.632 /землище четиредесет и една хиляди и сто и дванадесет, кадастрален район петстотин ,поземлен имот шестотин и тридесет и две/ по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със заповед № РД-18-96/28.10.2008 год.на Изпълнителният Директор на АГКК-София, адрес на поземления имот: гр.Кюстендил ,п.к.2500 *********,площ на целия имот -488 /четиристотин и осемдесет и осем/кв.м.,трайно предназначение на територията: Урбанизирана , начин на трайно ползване : ниско застрояване до 10 /десет/ метра, стар идентификатор : няма, номер по предходен план: 3818 , кв.56 , парцел XXI ,при съседи:ПИ с идентификатори № 41112.500.631; № 41112.500.620 ;№ 41112.500.619;№ 41112.500.618 ;№ 41112.500.633 и № 41112.500.636 , в които страните са съсобственици при права от 1/60 ид.част за А.Р.Д. , 49/60 ид.части общо за  А.Р.Д. и Е.Г.Д. и 1/6 ид.част за М.Р.К. ,всички с посочени в решението данни.

Съобразно приетото като обективно,безпристрастно и неоспорено от страните експ.заключение вх.№ 20382/17.09.2019 год.,изп.от вещото лице инж. Л.В. имотът е неподеляем на реални дялове ,съответни на правата на съделителите.

Относно пазарната стойност на делбения имот вещото лице инж. В., в цитираното експ.з-ние приема, че стойността на имота е 31 200.00 лева.

Гореописаната фактическа обстановка се установява и доказва от събраните по делото доказателства, а именно: приобщените такива в първата фаза на делбеното производство и тези, събрани във втората такава – горепосоченото заключение на вещото лице инж. Л.В..

С оглед така установената фактическа обстановка, съдът прави следните изводи относно способа за приключване на съдебната делба:

Основен принцип при извършването на делбата е всеки от съделителите да получи дял в натура.Съгласно разпоредбите на закона, делбата може да се извърши, чрез няколко способа: 1) ако имотът е неподеляем, поради което и принципът за получаване на реален дял, не може да бъде спазен – чрез изнасяне на публична продан ( чл. 348 от ГПК), или - при наличието на определени предпоставки - възлагането му на един от съделителите и парично или натурално уравняване на дяловете - чл. 349 от ГПК; 2) ако имотът е поделим и правата на страните в съсобствеността позволяват това, съдът съставя и обявява окончателен разделителен протокол, като призовава страните за теглене на жребий - чл. 350 и чл. 352 от ГПК; 3) ако съставянето на дялове и тегленето на жребий е невъзможно или много неудобно, съдът може да извърши делбата, като разпредели имотите между съделителите - чл. 353 от ГПК.

За да се извърши преценка за това, кой от предвидените в ГПК способи да бъде използван при извършване на процесната делба, съдът трябва да прецени всички факти и обстоятелства, касаещи допуснатия до делба имот, включително неговата стойност, вид, както и размера на дяловете, броя на съделителите, правопораждащия съсобствеността факт и т.н.

Установи се по делото, а и страните не спорят, че имотът е неподелим – от същия не могат да се обособят три реални дяла, които да съответстват на броя на страните и да отговарят на техните права. Никоя от страните не може да получи реален дял, според правата си в съсобствеността. Не са налице и основания имотът да се постави в дял на съделител при условията на чл. 349 от ГПК, най-малкото доколкото подобно искане не е заявено от никоя от страните.

В предвид липсата на основание неподеляемият имот да бъде възложен в дял на някой от съделителите, както и с оглед невъзможността за прилагане на способа на чл. 353 от ГПК, то единственият възможен в случая способ за приключване на делбата, е регламентираният в  чл. 348 от ГПК – публичната продан.На основание чл. 354 от ГПК, всеки от съделителите може да участва в публичната продан и да изкупи имота. Сумата, получена от проданта, следва да се разпредели между страните, според техните права в съсобствеността.

На основание чл. 355 изр.1 от ГПК във вр. с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС-Кюстендил държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела си.При това положение ищцата А.Д. следва да заплати държавна такса от 20.80 лв.,двамата ищци общо д.т. от 1019.20 лв.,а ответникът 20.80 лв.

 Ищцата А.Д. е сторила разноски за вещо лице в производството в размер на 200.00 лева и доколкото претендира присъждане на такива, съобразно правата на съделителите, то ответницата следва да бъде осъдена да й заплати,съобразно дела си сумата от 3.33 лв. Заплатените от страните адвокатски възнаграждения остават така, както са сторени, с оглед характера на производството.

Водим от горното и на осн.чл.348 ГПК,съдът:

Р Е Ш И:

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатият до делба между А.Р.Д. , ЕГН ********** и Е.Г.Д. , ЕГН ********** *** и М.Р.К., ЕГН ********** ***,адрес за призоваване-ул.“Иларион Ловчански“ № 10,ет.2,недвижим имот, а именно: поземлен имот с идентификатор 41112.500.632 /землище четиредесет и една хиляди и сто и дванадесет, кадастрален район петстотин ,поземлен имот шестотин и тридесет и две/ по КККР на гр.Кюстендил, одобрени със заповед № РД-18-96/28.10.2008 год.на Изпълнителният Директор на АГКК-София, адрес на поземления имот: гр.Кюстендил ,п.к.2500 , **********,площ на целия имот -488 /четиристотин и осемдесет и осем/кв.м.,трайно предназначение на територията: Урбанизирана , начин на трайно ползване : ниско застрояване до 10 /десет/ метра, стар идентификатор : няма, номер по предходен план: 3818 , кв.56 , парцел XXI ,при съседи:ПИ с идентификатори № 41112.500.631; № 41112.500.620 ;№ 41112.500.619;№ 41112.500.618 ;№ 41112.500.633 и № 41112.500.636 , при права от 1/60 ид.част за А.Р.Д. , 49/60 ид.части общо за  А.Р.Д. и Е.Г.Д. и 1/6 ид.част за М.Р.К. ,всички с посочени по-горе данни.

ОСЪЖДА А.Р.Д. , ЕГН ********** и Е.Г.Д. , ЕГН ********** *** , ДА ЗАПЛАТЯТ общо  в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на Районен съд - гр. Кюстендил държавна такса в размер на 1019.20  (хиляда и деветнадесет и двадесет/, а само първата отделно и държавна такса от 20.80 /двадесет лева и осемдесет стотинки/ лева.

ОСЪЖДА  М.Р.К., ЕГН ********** ***,адрес за призоваване-ул.“Иларион Ловчански“ № 10,ет.2,ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на Районен съд - гр. Кюстендил държавна такса в размер на 20.80 /двадесет лева и осемдесет стотинки/ лева.

ОСЪЖДА М.Р.К., ЕГН ********** ***,адрес за призоваване-ул.“Иларион Ловчански“ № 10,ет.2,ДА ЗАПЛАТИ на А.Р.Д. , ЕГН ********** *** , сумата от 3.33 / три лева и тридесет и три стотинки/, представляваща сторени разноски за вещо лице, съразмерно с делът й в собствеността.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 2-седмичен срок от датата на връчването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: