Р Е Ш Е Н И Е

№..............от 26.07.2010г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                       наказателна колегия,

На шестнадесети юли                                              две хиляди и десета година,

В публично заседание                                              в следния състав:

 

Председател:Чавдар Тодоров

 

Секретар:З.Р.

като разгледа докладваното от съдия Тодоров Адм.д.№ 2476 по описа на съда за 2009г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по жалба, подадена от В.Б.Б. с ЕГН **********,*** против решение на ОСЗ гр.Кюстендилс №72-45/07.11.2008г., с което административния орган е отказал да възстанови правото на собственост  в съществуващи, стари реални греници на имот, представляващ нива с площ от 15 дка, пета категория, находящ се в земллището на с.Н.

По делото се установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят е наследник на Б.В.Б., починал през 1970г. Производството по земеделска реституция било инициирано по заявление, подадено от В.Б. на 17.07.1991г..Сред заявените за възстановяване имоти е и нива в м.”Герена”-15 дка, при съседи Х.Б., Г.А., наследници на Х.В. и герен.

От приложените по делото доказателства и от преписката по земеделска реституция може да се направи извод, че е имало първоначално решение, с което претенцията на Б. е била уважена.Извод за това е приложеното към приписката “Данни от решение по чл.18ж, ал.1  по пр.№55А12/1991г., както и от факта, че отказа предмет на изследване по делото е постановен по повод искане от жалбоподателя на заснемане на имота и издаване на скица за него, като подобно решение не е приложено по делото.С обжалваното решение ОСЗ гр.Кюстендил е признала правото на собственост на наследниците на Б.Б. върху имот, представляващ  нива от 15 дка, пета категория, находящ се в землището на с.Н., в м.”Герена”.В част ІІІ от това решение е отказано да се възстанови правото на собственост  в съществуващи  , възстановими, стари реални граници върху този имот, поради чл.10Б от ЗСПЗЗ.В последствие до жалбоподателя е изпратено уведомително писмо, с което се уведомява, че ОЗС Кюстендил отказва да възстанови имот, с мотив “жалба с вх.№830/29.09.2008г.-пресевна  на БКС-Кюстендил и имота е заснет скица-проект №000045 от 15.399 дка.

По делото са приложени и следните документи: акт №184 от 11.12.1997г. за общинска собственост за имот, представляващ “Производствено техническа база”, състояща се от дворно място с площ от 60 365 кв.м. и изградени в него: административна сграда/пресевна инсталация/ със застроена площ от 44 кв.м., навес за битови изделия-площ от 231 кв.м., административна-битова сграда-127.5 кв.м., лаборатория с площ от 146.25 кв.м.В този акт е посочено, че бивш собственик на имота е ОП “БКС”-гр.Кюстендил и е налице предходен АДС №2981/27.02.1987г.В акта е посочено, че имота е включен в капитала на търговско дружество-“БКС” ЕООД.На 15.07.2004г. е съставен акт за частна общинска собственост върху имот с площ от 18 215 кв.м. и са описани находящите се в него сгради.Приложен е и акт за държавна собственост №2981 от 27.07.1987г. по който е описан имот с площ от 24 840 кв.м., със застроена площ от 24 840 кв.м. и са описани следните постройки: бетоново и варово стопанство, цех за бет. изделия, навес за негасена вар, канцелария-домакин, работилница, складове и канцеларии, асфалтна база, лаборатория столова и баня, клозет, склад за брашно, работилница.Посочено е, че имота е бивша собственост на СП “БКС” и е остъпено право на строеж на “Производствено техническа база на СП “БКС”-с.Скриняно.По делото са представени доказателства, че по отношение на имот представляващ: застроен урегулиран поземлен имот : а/ административна сграда с площ от 51.04 кв.м., б/ битова административна сграда с площ от 104 кв.м., в/ работилница и пресевна-ЗП-28.21 кв.м., построена през 1970 г., г/ склад-ЗП-74.40 кв.м., е/ помпено, ж/ навес за гасена вар, з/ навес за бетонови изделия и бетонов център с площ на целия имот от 18 215 кв.м.

По делото са представени и удостоверения, видно от които не се съхраняват документи, които пряко или косвено да установяват, че е извършвана процедура по отменения ЗООЗП и правилника за приложението му за преотреждане от земеделска земя в земя за индустриални или други нужди на имот с №000003 по КВС на с.Николичевци, част от който е и имот №000045 с площ от 15 399 кв.м.

По делото е изготвено заключение от в.л.А., която дава заключение, че имота, описан в АОС №1041/15.07.2004г. е образуван с изменение на регулационния план, одобрено със заповед №1161/16.07.1982г. на **** на Общински народен съвет.По данните от АДС №2981/27.02.1987г. относно датите на изграждане на сградите в имота, вещото лице прави извод, че е следвало да има основания за строителство , като такива документи не е открило.

Изготвени са и две заключения от вещото лице В., който дава заключение, че имота, предмет на жалбата попада в границите на имот №000003 с площ от 36 524 дка с начин на трайно ползване –складов терен и вид собственост-стопанисвано от общината.Вещото лице е изследвало и описало и сградите, които попадат в този имот.

От описаната по-горе фактическа обстановка за съда се налага извод, че жалбата е неоснователна, като съображенията на съда в тази насока са следните:

На първо място следва да се посочи, че имота по отношение, на който жалбоподателя претендира земеделска реституция е част от имот с площ от 24 800 кв.м., за който е съставен акт за държавна собственост под №2981 от 27.02.1987г.Действително този акт няма конститувно действие, но същия има доказателствена стойност, която не е оборена и в този смисъл удостоверява обстоятелството, че имота е бил одържавен и е станал собственост на държавата.На следващо място, видно от записванията по този акт, а именно, че собственик е СП “БКС” и отстъпено право на строеж на СП “БКС” се налага извод, че имота е бил включен в активите на държавното преприятие т.е предоставен е на това предприятие за стопанисване и управление.В тази насока е и следващия акт за общинска собственост под №184 от 11.12.1997г., в който е изрично посочено, че имота с площ от 60 365 кв.м., част от който е имота с площ от 24 800 кв.м. по АДС №2981/27.02.1987г. е включен в капитала на нърговско дружество “БКС” ЕООД.

С оглед изложеното, съдът счита, че е налице хипотезата на §6, ал.6 ПЗР ЗППДОбП /отм./, въвеждащ пречка за възстановяване на собствеността в случай, че имотите са включени в активите на държавно или общинско предприятие т. е предоставени са на това предприятие за стопанисване и управление.Съобразно горните изводи, то налице е именно такава хипотеза, поради което имота на жалбоподателя не подрежи на възстановяване в стари реални граници, а на обезщетение по реда на ЗСПЗЗ.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

Оставя без уважение жалбата на В.Б.Б. с ЕГН **********,*** против решение на ОСЗ гр.Кюстендилс №***, с което е отказано възстановяване правото на собственост  в съществуващи, стари реални греници на имот, представляващ нива с площ от 15 дка, пета категория, находящ се в земллището на с.Н.

Решението подлежи на обжалване пред АС гр.Кюстендил в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                         Районен съдия: