Разпореждане № 4773/31.8.2009г.
Резултат: С готово разпореждане
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на "Б.Д." ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, Община София, Район Оборище, ул."Московска" №19
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, по силата на който Л.И.Н. с ЕГН **********,***, Р.К.П. с ЕГН **********,***, Е.Р.И. с ЕГН **********,*** и Г.С.М. с ЕГН **********,*** следва да заплатят солидарно на "Б.Д." ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, Община София, Район Оборище, ул."Московска" №19 сумата от 20 963.01 лв., представляваща главница по договор за кредит от 30.01.2008г. в размер на 18 897.10 лв., лихва в размер на 2 030.91 лв., начислена през периода от 15.02.2009г.до 27.08.2009 г., както и 35 лв.-заемни такси, ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -28.08.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски по делото в размер на 1 078.89 лв.
Върху заповедта за незабавно изпълнение и документа по чл.417 т.2 ГПК да се направи отбелязване за издадения изпълнителен лист.
Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване с частна жалба от длъжника пред КОС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение от съдебния изпълнител.