ЗАПОВЕД №1052

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

по чл. 410 от ГПК

ГР.КЮСТЕНДИЛ на 31.08.2009г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 31.08.2009г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1715 по описа на съда за 2009г., VІ състав, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК

 

РАЗПОРЕЖДА:

 

Длъжникът С.В.С., с ЕГН ********** ***,

да заплати на

Заявителя “З.К.Л.И.” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Красно село, бул. “Цар Борис ІІІ” №41, представлявано от Стефан Христов Софиянски, ЕИК 121130788,

 

сумата в размер на 828.45 лв. /осемстотин двадесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/, от които: 580.86 лв. /петстотин и осемдесет лева и осемдесет и шест стотинки/ – главница, представляваща стойността на платеното от дружеството на “Обединена българска банка /ОББ/” АД, гр. София, застрахователно обезщетение по настъпило застрахователно събитие – неплащане на дължими от С.В.С. ***, погасителни вноски по договор за издаване на кредитна карта VISA Electron от 18.10.2005г., и 247.59 лв. /двеста четиридесет и седем лева и петдесет и девет стотинки/ – лихва за периода от 31.07.2006г. до 26.08.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.08.2009г. до изплащане на вземането, както и сумата в размер на 125.00 лв. /сто двадесет и пет лева/ – разноски по делото.

 

Вземането произтича от следните обстоятелства: На 18.10.2005г. между “ОББ” АД и С.С. е сключен договор за издаване на кредитна карта VISA Electron. По силата на рамков договор за застраховка №000-8-009/0010557/14.10.2005г., сключен между “ОББ” АД и “ЗК Лев Инс” АД, последното покрива неплащане на дължими от страна на картодържателя погасителни вноски към застрахования – “ОББ” АД. Поради неплащане от С.С. на дължими погасителни вноски по договора за издаване на кредитна карта VISA Electron от 18.10.2005г., “ЗК Лев Инс” АД е изплатило на “ОББ” АД обезщетение в размер на 580.86 лева. 

Присъдените суми могат да бъдат внесени по сметка на заявителя/кредитора:

“ОББ” АД – клон СКЦ

IBAN: ***; BIC: ***

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/АСЯ Т. СТОИМЕНОВА /