ЗАПОВЕД №1017

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

по чл. 410 от ГПК

ГР.КЮСТЕНДИЛ на 10.08.2009г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 10.08.2009г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1626 по описа на съда за 2009г., VІ състав, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК

 

РАЗПОРЕЖДА:

 

Длъжникът С.Г.С., с ЕГН ********** ***,   

да заплати на

Заявителя “КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” №15, представлявано от Бисер Асенов Харалампиев, ЕИК 200167154,

сумата в размер на 192.98 лв. /сто деветдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки/, от които: 178.22 лв. /сто седемдесет и осем лева и двадесет и две стотинки/ – главница, представляваща дължимата от нея стойност на доставена и отведена вода по издадени за периода от 25.08.2008г. до 24.03.2009г. фактури №2000010176/25.08.2008г., №2000050147/23.09.2008г., №2000083042/22.10.2008г., №2000113182/21.11.2008г., №2000145130/19.12.2008г., №2000174370/23.01.2009г., №2000205390/24.02.2009г. и №2000235682/24.03.2009г., и 14.76 лв. /четиринадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ – лихва за забава върху главницата за периода от 25.08.2008г. до 29.07.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.08.2009г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 65.00 лв. /шестдесет и пет лева/ – разноски по делото.

 

Вземането произтича от следните обстоятелства: “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, e доставило на С.Г.С. и отвело вода за отчетения период по горепосочените фактури. С. е следвало да заплати стойността на доставената й и отведена вода за този период, но до датата на подаване на заявлението в съда плащане не е постъпило. 

Присъдените суми могат да бъдат внесени по сметка на заявителя/кредитора:

“Общинска банка” АД – Кюстендил

IBAN: ***; BIC: ***

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/АСЯ Т. СТОИМЕНОВА /