ЗАПОВЕД №1016

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

по чл. 410 от ГПК

ГР.КЮСТЕНДИЛ на 07.08.2009г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 07.08.2009г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1623 по описа на съда за 2009г., VІ състав, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК

 

РАЗПОРЕЖДА:

 

Длъжникът Е.А.Х. вкачеството му на ЕТ "Е.Х. -**" със седалище и адрес на управление ***  да заплати на

Заявителя Б.С.М. в качеството му на ЕТ " Б.С." със седалище и адрес на управление *****    *****

сумата в размер общо на 383.10 лв. /триста осемдесет и три лева и десет стотинки/, от които: 348.60 лв. /триста четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки/ – незаплатената стойност на закупени стоки – бензин А95Н и масло, по фактура №0010000294/31.01.2009г., и 34.50 лв. /тридесет и четири лева и петдесет стотинки/ – лихва за периода от 01.02.2009г. до 06.08.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.08.2009г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ – разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства: Длъжникът не е заплатил на заявителя закупени стоки – бензин А95Н и масло, по фактура №0010000294/31.01.2009г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/АСЯ Т. СТОИМЕНОВА /