ЗАПОВЕД №1030

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

по чл. 410 от ГПК

ГР.КЮСТЕНДИЛ на 19.08.2009г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ, Гражданска колегия в проведеното на 19.08.2009г. закрито разпоредително заседание по ЧГД №1593 по описа на съда за 2009г., VІ състав, докладвано от АСЯ Т. СТОИМЕНОВА районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК

 

РАЗПОРЕЖДА:

 

Длъжникът "***" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "***" № ** , представлявано от Ц.П.П. ЕИК ****  да заплати на

 

Заявителя У.К.С. ЕООД, съсъ седалище и адрес на управление гр. ***, ул. "***"  №**, представлявано от А.В.М. ЕИК*****

сумата в размер на 1412.82 лв. /хиляда четиристотин и дванадесет лева и осемдесет и две стотинки/, от които: 1320.00 лв. /хиляда триста и двадесет лева/ – главница, представляваща стойността на извършен превоз на дървени столове от Финландия до България, и 92.82 лв. /деветдесет и два лева и осемдесет и две стотинки/ – лихва за забава върху главницата за периода от 31.12.2008г. до 30.07.2009г., както и сумата в размер на 26.00 лв. /двадесет и шест лева/ – разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства: Длъжникът не е заплатил на заявителя извършен превоз на дървени столове от Финландия до България /столовете са получени на 24.12.2008г./.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

4. Ако до изтичане на двуседмичния срок, не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

5. Заповедта подлежи на обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/АСЯ Т. СТОИМЕНОВА /