П Р О Т О К О Л

 

Година 2019                                                                         гр. Кюстендил

Районен съд                                                                                   VІІ състав

на  дванадесети септември                       две хиляди и  деветнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

                           

         Председател: ЧАВДАР ТОДОРОВ

 

Секретар: ЗОЯ РАВЕНСКА

 сложи за разглеждане докладваното от съдия ТОДОРОВ

гражданско дело № 1248  по описа за  2019 година

 

         На именното повикване в   11.00 часа се явиха:

          Ищецът М.Ц. лично и с  адв. К..

За ответника - адв. Т..

         Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.:  Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки, предвид което

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Адв. К.: Господин съдия, постигнахме спогодба, която ви представям и моля да одобрите. Ответникът се съгласи упражняване на родителските права да бъде предоставено на майката, която ще се грижи за неговото отглеждане и възпитание, режима на лични контакти се съгласи да е, както съм посочила в ИМ, като ответникът се съгласи и ние приемаме да заплаща на детето си месечна издръжка в размер на 160 лв., считано от датата на подаване на ИМ до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменение или прекратяване.

Адв. Т.: Действително се постигна спогодба в посочения смисъл и моля да впишете в съдебния протокол и одобрите. Доколкото издръжката, която се съгласи доверителя ми да изплаща се дължи ДТ, моля да се произнесете по особеното искане, направено в отговора за освобождаване на ответника за заплащане на ДТ, при условията на чл. 83, ал. 2 ГПК.

Съдът счита, че така описаните параметри на съдебната спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, предвид което

         О П Р Е Д Е Л И:

Вписва същата в съдебни протокол.

 

 

 

 

                            С П О Г О Д Б А


          Днес 12.09.2019 г., между М.В.Ц., ЕГН **********, с адрес *** и Д.В.З., с ЕГН **********, с адрес *** представляван в производството по делото от процесуалния си представител адв. А.Т. се постигна спогодба относно предмета на делото, както следва:

         Страните се съгласяват родителските права върху малолетното им дете В. Д.З., ЕГН ********** да бъдат предоставяни за упражняване на неговата майка М.В.Ц., която ще се грижи за неговото отглеждане и възпитание до навършване на пълнолетие.

         Бащата Д.В.З. от своя страна ще има право на лични контакти с детето В. Д.З. , както следва:

         Считано от постановяване на решението до навършване на 3-годишна възраст на детето /21.07.2021г./ на детето В. Д.З., бащата Д.В.З. ще има право да взима детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на съботния ден – без преспиване и от 09.00 часа на неделния ден до 17.00 часа на неделния ден – без преспиване и един месец през всяка година – без преспиване, до навършване на 3-годишна възраст, който месец да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и детето ще прекарва с бащата по един ден – без преспиване до навършване на 3-годишна възраст на официалните празници, обявени в КТ и Законодателството на РБългария, а именно: Коледните празници, Новогодишните празници, Великденските празници, като бащата ще взема детето от дома на майката в 9.00 часа на първия ден и го връща пак в дома на майката в 17.00 часа на съответния ден от празниците и ваканциите, а рожденият ден на детето – да се празнува заедно с двамата родители.

          Бащата ще взема и връща малолетното дете на адреса на майката – гр. Кюстендил, ж.к. ***, а при промяна на местоживеенето на майката – на актуалния й адрес.

         Считано от 21.07.2021 г., бащата ще има право да взима детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от съответния месец на годината от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден – с преспиване, като взимането и връщането на детето да става от дома на неговата майка и един месец през всяка година, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като вземането и връщането става от дома на неговата майка в 09.00 часа на първия и 17.00 часа на последния ден, както и детето да празнува с баща си официалните празници обявени в КТ и съгласно законодателството на РБългария, а именно: Коледните празници през всяка четна година, Новогодишните празници през всяка нечетна година, Великденските празници, през всяка нечетна година, Коледната ваканция, през всяка четна година, а  Великденската ваканция /пролетната/ през всяка нечетна година /когато детето стане ученик/, като бащата взима детето от дома на  майката в 09.00 часа на първия и го връща пак в дома на майката в 17.00 часа на последния ден от празниците и ваканциите, а рожденият ден на детето – да се празнува заедно с двамата родители.

         Бащата ще взима и връща малолетното дете на адреса на майката – гр. Кюстендил, ***, а при промяна на местоживеенето на майката – по актуалният й адрес.

         Бащата Д.В.З. ще заплаща месечна издръжка на малолетното дете в размер на 160 лева месечно, чрез неговата майка М.В.Ц., считано от 19.06.2019 г., платима до 15 число на текущия месец, ведно със законна лихва за всяка просрочена вноска до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

         Страните се съгласяват, издръжките, дължими от датата на подаване на ИМ – 19.06.2019 г. до настоящия момент да се заплатят до 15.10.2019 г.

        

                                      С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

ИЩЕЦ:                                                      ЗА ОТВЕТНИКА:

         /М.Ц./                                                  /адв. Ал. Т./

 

         Така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, предвид което съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         Одобрява постигнатата спогодба между страните.

         Определението не подлежи на обжалване.

При горното и съобразно размера на договорената между страните издръжка, ответникът дължи и ДТ в размер на 2 % от три годишните падежи.

Искането с правно основание чл. 83, ал. 2 ГПК,  при приложените по делото доказателства, съдът намира, че е неоснователно, доколкото ответникът работи по трудово правоотношение, получава постоянно трудово възнаграждение, което от една страна е в размер, изключващ извода за необходимост от освобождаване от ДТ, от друга страна е в правоспособна възраст, без данни за заболявания и разходи, свързани със здравословното му състояние предвид което счита, че това искане е неоснователно и

О П Р Е Д Е Л И:

Остава без уважение искането на Д.В.З. за освобождаване от ДТ при усл. на чл. 83, ал. 2 ГПК.

Осъжда Д.В.З., с ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на съда ДТ в размер на 115.20 лв.

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок, считано от днес за ответника пред КОС.

С горното са изчерпани процесуалните действия по делото, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Прекратява производството по гр.д. 1248/19 г. по описа на КРС.

Определението подлежи на обжалване, в седмичен срок считано от днес пред КОС с частна жалба.

 

 

         Протоколът се изготви в  с.з.

         Заседанието приключи в   11.42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: