П Р О Т О К О Л

гр. Кюстендил, 25.09.2019 година

Кюстендилският районен съд, І състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ РАДЕВ

при участието на съдебния секретар ЯНКА АНГЕЛОВА

сложи за разглеждане Гр. д. №1243/2019 год.

докладвано от съдия РАДЕВ

 

На именното повикване в 10,04 ч. се явиха:

Страните, редовно призовани, се явяват лично, като с ищеца се явява адв. М.,***, от днес.

За отдел „Закрила на детето” Социален работник Гергана Георгиева

Страните /поотделно/: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Социален работник: Отделът има изразено становище по делото, което поддържаме.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и прилага като доказателство по делото становище от  „Отдел Закрила на детето” с изх. № ДСП ПР/Д-КН/107-001/16.09.2019 г. , подписано от социален работник Гергана Георгиева-Стоянова.

Адв. М.: Господин съдия, страните постигнаха спогодба, на възразяват със изложените обстоятелства в исковата молба, която молим да одобрите и същата е в следния смисъл:        

Днес, 25.09.2019 г., между И.А.А., с ЕГН ********** и адрес: ***, и С.Д.Т., с ЕГН ********** и адрес: ***, се сключи настоящото споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК, както следва:

Бащата И.А.А., с ЕГН ********** и адрес: ***, ще има право на следния режим на лични контакти с малолетното дете Александър И.А., с ЕГН **********: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден - с преспиване, един месец през летния период, който месец не съвпада с платения годишен отпуск на майката, три дни през Коледно-Новогодишните празници и два дни през Великденските празници, като взимането и връщането на детето ще става съответно от и в дома на майката.

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

1.      ……………………..                                        2. …………………….

/И.А.А./                           / С.Д.Т./

Съдът счита, че постигната спогодба не противоречи на закона и морала, поради което следва  да бъде одобрена, с оглед са което

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба по гр. дело № 1243/2019 година по описа на Районен съд – гр. Кюстендил.

Определението не подлежи на обжалване.

Съдебната спогодба има значение на влязло в сила съдебно решение.

С оглед постигнатата спогодба по делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и с оглед постигнатата спогодба, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Прекратява производството по гр. дело № 1243/2019 година по описа на КРС.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред КОС в

едноседмичен срок, считано от днес.

 

Съдебното заседание приключи в 10,08 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

                                        

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                           СЕКРЕТАР: