Определение № 1250/21.8.2009г.
С оглед постъпилата молба от М.Н. съдът намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава, а производството по същото следва да бъде прекратено на основание чл. 232, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с §1 от Заключителните разпоредби на Закона за защита срещу домашното насилие, и О П Р Е Д Е Л И : Прекратява производството по гр. дело №1549/2009г. по описа на Кюстендилския районен съд.