Определение № 1219/4.8.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1213/2009 г. по описа на Кюстендилски районен съд. Определението в прекратителната му част може да се обжалва от страните с частна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.