Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 758

гр. Кюстендил, 19.09.2019 год.

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Кюстендилският районен съд, в гражданска колегия, в  открито съдебно заседание, на ОСЕМНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНДРЕЙ РАДЕВ

при участието на съдебния секретар ЯНКА АНГЕЛОВА, като разгледа докладваното от съдия  РАДЕВ гр.д. № 1638/2019 год., за да се произнесе, взе в предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.28 от Закона за закрила на детето.

 

Водим от горното и на основание чл.28 ,ал.1 и чл.26,ал.1 от Закона за закрила на детето, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

НАСТАНЯВА малолетното дете С.Б.У., ЕГН **********  в професионалното приемно семейство на М. Г. П.,ЕГН ********** ***,за срок от 3-три години или до настъпването на обстоятелства,допускащи налагането на по-благоприятна мярка за закрила,или до нейното отпадане.           

Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да се обжалва пред Кюстендилски окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.

 

На страните да се връчат преписи от решението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: