Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

……………от 17.09.2019 г., гр. Кюстендил

 

                                В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Кюстендилският районен съд                                                                 VІІ състав,

на шестнадесети септември                                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание                                                          в следния състав:

                                               Председател: Чавдар Тодоров

         Секретар: Зоя Равенска

         Като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр.д. № 1526 по описа на съда за 2019 г., и за да е произнесе взе предвид следното:

          

 

                                      Р Е Ш И:

Прекратява с развод брака между Т.Г.В.,  ЕГН **********, с адрес *** и Б.М.В., ЕГН **********,  с адрес ***, за сключването на който е съставен акт за сключен граждански брак № 58 от 21.04.2007 г. на Община Кюстендил,  по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

         Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

Относно местоживеенето, упражняване на родителските права, режим на лични контакти и издръжка:

 Упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца Г. Б. В., ЕГН ********** и Б. Б. В., ЕГН ********** се предоставя на тяхната майка Т.Г.В., която ще се грижи за отглеждането и възпитанито им.

Децата Г. Б. В. и Б. Б. В. ще живеят със своята майка Т.Г.В. на адрес: ***.

Личните отношения и контакти между бащата Б.М.В. и децата Г. Б. В. и Б. Б. В. ще се осъществяват, както следва:

Бащата Б.М.В. има право да взема при себе си децата - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в съботата до 20.00 часа в неделя; 30 /тридесет/ дни през лятото. Тези 30 дни могат да бъдат ползвани наведнъж или на няколко пъти по съответен брой дни до общия брой 30 дни в рамките на лятото, като времето не следва да съвпада с платения годишен отпуск на майката, освен при нейно изрично писмено съгласие; всяка четна година през официално обявените дни за коледни празници, както и всяка нечетна година през официално обявените великденски празници. Бащата Б.М.В. има право да взема при себе си децата и по всяко друго време, определено по взаимно съгласие на родителите. Родителите могат по взаимно съгласие да правят промени в определения в предходната точка режим на лични контакти.

Бащата Б.М.В. се задължава да изплаща на детето си Г. Б. В., чрез неговата майка и законен представител Т.Г.В. до 10-то число на текущия месец месечна издръжка в размер на 160 /сто и шестдесет лева/ и на детето си Б. Б. В., чрез неговата майка и законен представител Т. ошова В., до 10-то число на текущия месец издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, считано от влизане в сила на съдебното решение, ведно със законна лихва за всяка закъсняла или просрочена вноска д настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на същата. 

  Относно фамилното име:

         След прекратяване на брака, съпругата Т.Г.В. ще носи предбрачното си фамилно име - Г. и в бъдеще ще се именова Т.Г. Г.

Относно издръжка между съпрузите:

         Съпрузите декларират, че не претендират издръжка един към друг. 

Относно ползването на семейното жилище:

Семейното жилище,  находящо се в гр. Кюстендил, кв. Запад, бл. 96, ет.7, ап.27, изключителна собственост на съпруга Б.М.В., след прекратяване на брака ще се ползва от децата и Т.Г.В., като тяхна майка и законен представител до навършване на пълнолетие и на двете деца.

 ОСЪЖДА  Б.М.В., ЕГН **********,  с адрес *** да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 216,00 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: