Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

735

гр. Кюстендил, 11.09.2019  год.

В    И М Е Т О    НА   Н А Р О Д А

                        Кюстендилският районен съд, гражданска колегия, в публично съдебно заседание на единадесети септември, две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:  АНДРЕЙ РАДЕВ

при участието на съдебният секретар ЯНКА АНГЕЛОВА, като разгледа докладваното от съдия РАДЕВ гр. д. №  1401/ 2019  год., за да се произнесе взе в предвид следното:

 

            Производството е по реда на Част “Трета”, глава “Двадесет и шеста”, чл.330 от ГПК– “Производство по брачни дела”.

 

………………………………………………

 

 

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

П Р Е К Р А Т Я В А  с развод брака, сключен между В.Г.Л., с ЕГН **********,*** и Р.Г.Л., с ЕГН **********,***, за сключването на който е съставен акт за граждански брак №123/26.06.2005 г. на Община  Кюстендил, поради постигнато взаимно съгласие на съпрузите.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

 

ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ЛИЧНИ КОНТАКТИ И ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ:

Родителските права по отношение на роденото от брака дете – Г. Р. Г., с ЕГН ********** ще се упражняват от майката В.Г.Л., с ЕГН **********, при която детето ще живее.

Бащата Р.Г.Л., с ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 часа на съботния ден до 18,00 часа на неделния ден, с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Бащата Р.Г.Л. ще заплаща на майката В.Г.Л., в качеството й на законен представител на малолетния Г. Р. Г., текуща месечна издръжка в размер на 200,00 /двеста/ лева, считано от 01.07.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното издължаване, до настъпване на обстоятелства обуславящи изменението или прекратяването й.

 

ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ:

Придобитият по време на брака лек автомобил марка „Хонда Сивик“, с държавен контролен ********, рама № *********, чиято застрахователната стойност, съгласно издадена автотехническа оценителна експертиза е 500.00 лева, остава в дял на Р.Г.Л. и той става изключителен собственик. 

Съпругата В.Г.Л. е заявила, че не желае да ѝ бъдат изплащани пари за уравнение на дела.

По време на брака страните не са придобивали други недвижими имоти, движими вещи, права върху вещи или парични влогове, лични и общи.

Нямат регистрирани фирми, нямат дялови участия в търговски дружества.

 

ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

Семейното жилище, представляващо апартамент, с административен адрес: гр. Кюстендил, ************* е собственост на детето Г. Р. Г., с ЕГН **********, след прекратяване на брака ще бъде предоставено на съпругата В.Г.Л., с ЕГН ********** до навършване на пълнолетие на детето Г. Р. Г., с ЕГН **********.

 

ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

 

ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ:

След прекратяване на брака съпругата В.Г.Л. ще продължи на носи брачното си фамилно име  - „Л.”.

 

ОСЪЖДА Р.Г.Л., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд –  Кюстендил, държавна такса за уредените имуществени отношения, в размер на 10.00 лева (десет).

 

ОСЪЖДА Р.Г.Л., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Кюстендил, държавна такса за определената издръжка, в размер на 144.00 лева (сто четиридесет и четири).

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: