Р Е Ш Е Н И Е

№ 749

гр.Кюстендил, 16.09.2019 год.

 

В    И М Е Т О    НА   Н А Р О Д А

 

Кюстендилският районен съд , гражданска колегия , в открито съдебно заседание на единадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНДРЕЙ РАДЕВ

 

при участието на съдебният секретар ЯНКА АНЕЛОВА,като разгледа докладваното от съдия РАДЕВ адм.дело № 1378/2019 г.КРС,за да се произнесе,взе в предвид следното:

 

Т.К.Г.,ЕГН ********** *** обжалва Заповед № РД-00-964/10.08.2018 год. ,изд.от Кмета на Община Кюстендил, с която е одобрена оценката на предоставена за ползване по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на И.К.Б. земеделска земя с пощ от 456 кв.м.,представляваща поземлен имот № 17680.39.122 от плана на новообразуваните имоти,местност „Гола Велика“ в землището на с.Грамаждано,Кюст.област.

В жалбата се сочи, че Т.К.Г. е наследник на Г. С. С. Поради това било депозирано заявление пред ОСЗ с № 94-00-2419/03.07.2018 г. за възстановяване правото на собственост върху поземлен имот № № 1760.39.122 от плана на новообразуваните имоти, местност „Гола Велика“, в землището на с. Грамаждено.

С атакуваната заповед била одобрена оценка на предоставената за ползване по реда на пар. 4 от ЗСПЗЗ със Заповед № 269/10.10.2008 г. на Областния управител на Област – Кюстендил на И.К.Б. земеделска земя, с площ от 456 кв.м., представляваща поземлен имот № 1760.39.122 от плана на новообразуваните имоти, местност „Гола Велика“, в землището на с. Грамаждено, обл. Кюстендил.

Жалбоподателят смята, че оценката не е съобразена с нормативните изисквания, като било нарушено изискването тя да се извърши в 3 мес. срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти и при условията и реда на ППЗСПЗЗ и пар. 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ. Това било сторено по молба на И.Б. № 94-00-2613/19.07.2018 г.

Предвид изложеното, моли да бъде постановено решение, с което да се отмени атакуваната заповед.

По делото е постъпил  писмен отговор от ответника по жалбата, в който е застъпено становище, че депозираната жалба е неоснователна. Твърди се, че процедурата по придобиване правото на собственост на процесния имот от И.Б. е започнала със Заповед на Кмета на Община – Кюстендил № 722/15.08.2007 г., с която му било признато правото да го придобие. То било заявено в срока по пар. 61, ал. 1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Тъй като към този момент все още не бил изработен помощен план не било възможно да се направи възложената оценка на имота. С изработването на плана на новообразуваните имоти за местността Гола Велика, землището на с. Грамаждено, одобрен със Заповед № 269/10.10.2008 г. на Обастния управител на Област Кюстендил, било посочено, че имотът се ползва от И.Б. от ЗСПЗЗ. С писмо изх. № 94-00-249/2018 г. последният бил уведомен, че е постпъпило заявление от наследници на Георги Сербезки за възстановяване правото на собственост досежно ползвания от него имот. На 19.07.2018 г. той депозирал заявление с искане за продължаване на процедурата по пар. 62 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Сочи се, че действително това станало извън тримесечния срок, но той бил инструктивен и пропускането му не погасявало правото му на собственост.

Поради изложеното се поддържа искане за оставянето на жалбата без уважение.

Заинетресованите страни М.К.М., Ж.К.И., М.А.Ч., В.К.М. и Й.К.М. не са депозирали отговор на постъпилата жалба.

Заинтересовата страна И.Б. чрез процесуалния си представител оспорва постъпилата жалба. Счита я за неоснователна като се позовава на съдебна практика в т.см.

Съдът, след преценка на изложеното в жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното: 

 

Видно от приложеното удостоверение за наследници № 47/01.11.2016 г., изд. от Кметство с. Грамаждано, жалбоподателката е наследник на Г. С. С.

С Решение № 12-9/26.11.1992 г. на наследниците на Г. С. С. е възстановено правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници на девет имота в зелището на с. Грамаждано.Според Заповед № 722/2007 г. на Кмета на Община на И.К.Б. било признато правото да придобие собствеността върху парцел № ХХХ-34, представляващ овощна градина с площ от 0,550 дка, находящ се в зелището на с. Грамаждано, местност Гола Велика, при граници и съседи: Р. С., Н. Т. и път. Имотът бил представен за ползване на лицето на осн. т.9 и т. 11 от 21 Постановелние на ЦК на БКП, видно от Удостоверение № 1021/1988 г. на ОНС – Кюстендил.Според скица № 39122/2018 г. новообразуваният имот № 17680.39.122 е с площ от 456 кв.м., вид територия: селско стопанство,НТП: пар. 4, категория на имота – VI, заедно с построената сграда със застроена площ 12 кв.м., бр. етажи 1, при съдеди: имоти с номера № 17680.39.164, № 17680.39.121, № 17680.39.123 и № 17680.39.125, и  се ползва от И.К.Б..С молба рег. № 94-00-2613/19.07.2018 г. заинтересовата страна И.К.Б. заявил искане пред Кмета на Община Кюстендил за довършване на процедурата по пар. 62, ал. 4 гт ПЗР на ППЗСПЗЗ досежно имот № 39.122 от ПНИ – овощна градина с площ от 0,550 дка, находящ се в зелището на с. Грамаждано, местност Гола Велика, при граници и съседи: Р. С., Н. Т. и път, като се изготви възложената със Заповед № 722/2007 г. на Кмета на Община Кюстендил оценка на посочения имот, която да бъде утвърдена надлежно.Със Заповед № РД-00-964/10.08.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил била одобрена оценка на предоставената за ползване по реда на пар. 4 от ЗСПЗЗ със Заповед № 269/10.10.2008 г. на Областния управител на Област – Кюстендил на И.К.Б. земеделска земя, с площ от 456 кв.м., представляваща поземлен имот № 1760.39.122 от плана на новообразуваните имоти, местност „Гола Велика“, в землището на с. Грамаждено, обл. Кюстендил.Съгласно експ.з-ние вх.17652/31.07.2019 год.,изп.от в.л. инж.Л.В.,базисната оценка на имота по атакуваната заповед е в размер н 205.00 лв.

Заповедта била съобщена на жалбоподателя на 17.09.2018 г., а жалбата против нея е депозирана на 28.09.2018 г.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от цитираните доказателства и съобразявайки я съдът счита жалбата за процесуално допустима, а по същесво неоснователна, поради което ще я отхвърли.Мотивите на съда са следните:

 

 

 

 

 

 

 

 

При проверка по реда на чл. 168, ал.1 от АПК съдът намира, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на правомощията му, при спазване на административно-производствените правила, съдържа минимално изискуемите реквизити за редовността й от формална страна съгл.чл. 59 от АПК, поради което не е налице основание по см.чл. 146, т.1-3 от АПК за ревизия единствено на процесуално основание.

  

 

 

        Атакуваната Заповед е издадена на основание пар.4л от ПЗР на ЗСПЗЗ,съгласно която оценките на земите, сградите и подобренията на земята по §4а, 4б, 4в и 4з се извършват със заповед на кмета на общината или на упълномощеното от него длъжностно лице. В съответствие с §31, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 234 от 16.12.1999 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в случаите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ (какъвто е процесният), оценката е извършена от техническата служба на общината съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1998 г.По силата на чл. 28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ след влизане в сила на плана на новообразуваните имоти всяка от двете категории заинтересовани лица - реституиран собственик или ползвател може да поиска от кмета да извърши оценка на имота и подобренията върху него по реда на § 31, ал.1 от ПМС № 234/1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ. Цитираната разпоредба предвижда, че правоимащите по § 4а, , и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в 30-дневен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти, могат да подадат молба за оценка до кмета на общината,като срокът е инструктивен,а не преклузивен. Действително не е спазен срокът, предвиден в пар.31 ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, но с това не се е погасило правото да се иска оценка нито за собственика на земята, нито от правоимащите. Срокът е въведен с цел да внесе дисциплина в административните правоотношения между страните, поради което в съдебната практика не се възприема като прекулзивен. (Спр. Решение № 7797 от 01.06.2012 г. по адм. д. № 15838/2011 на Върховния административен съд).По делото е безспорно установено,че към датата на издаване на оспорената заповед е имало влязъл в сила ПНИ за процесния имот,а  доводи в обратен смисъл не се навеждат.Същевременно като фактическо основание за издаването на оспорената заповед е посочен влязъл в сила план на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в м. Гола Велика, землище на с. Грамаждано, одобрен със заповед 369/10.10.2008 г. на областния управител на област с административен център – Кюстендил.

Заинтересовата страна И.К.Б. е предприел необходимите действия,подавайки молба рег. № 94-00-2613/19.07.2018 г. до Кмета на Община Кюстендил за довършване на процедурата по пар. 62, ал. 4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ досежно имот № 39.122 от ПНИ – овощна градина с площ от 0,550 дка, находящ се в зелището на с. Грамаждано, местност Гола Велика, при граници и съседи: Р. С., Н. Т. и път, като се изготви възложената със Заповед № 722/2007 г. на Кмета на Община Кюстендил оценка на посочения имот, която да бъде утвърдена надлежно. Това производството по издаване на оценката е инициирано от правоимащо лице, доколкото се установява от доказателствата по делото, а и липсва спор по това, че молителят И.К.Б. е ползвател на процесния имот на осн. т.9 и т. 11 от 21 и Постановелние на ЦК на БКП – спр. Удостоверение № 1021/1988 г. на ОНС – Кюстендил.

Предмет на настоящото производство е само и единствено дали е правилно определен размерът на дължимото обезщетение .Доказателствата по елото установиха,че оценката е извършена по реда приетата с ПМС № 118/26.05.1998 г. обн. в ДВ бр.64/1998 г. по чл. 36, ал.2 ЗСПЗЗ Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи с последващите изменения и допълнения /Наредбата/, където са регламентирани критериите и условията при определяне на размера на дължимото обезщетение за бившите земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ.съгласно експертното заключение на вещото лице инж.В.,прието като обективно ,оценката на процесният имот е завишена, което обаче не може да обуслови извод на съда за основателност на жалбата,защото това би довело до влошаване на положението на жалбоподателката.

С оглед изложеното жалбата е неоснователна и ще се отхвърли.

   По разноските:

С оглед изхода на делото на заинтересованата страна И.Б. следва да се присъдят сторените разходи от общо 500 лева за заплатен адвокатски хонорар, за извършването на които са приложени доказателства към отговора на жалбата.Платеното адвокатско възнаграждение не е прекомерно,то е единственото по размер предвидено в Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения.Съдът счита,че не следва да присъжда на заинтересованата страна възнаграждение над този размер.Съобразно упълномощаването при първоначалното гледане на делото2005/2018 год. КРС адвокат Ю. С. е упълномощен да представлява заинтересованото лице по делото до приключването му пред всички инстанции, като предмет на настоящото дело, образувано след отмяната на решението по посоченото от касационната инстанция е именно същата жалба, т.е предмет му е същият и няма основание за доплащане на суми, над първоначално уговорените и платени.Останалите заинтересовани страни, както и ответникът по жалба не са сторили претенции за присъждане на разноски.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Т.К.Г., ЕГН ********** *** против Заповед № РД-00-964/10.08.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която е одобрена оценка на предоставената за ползване по реда на пар. 4 от ЗСПЗЗ на И.К.Б. земеделска земя, с площ от 456 кв.м., представляваща поземлен имот № 17680.39.122 от плана на новообразуваните имоти, местност „Гола Велика“, в землището на с. Грамаждано, обл. Кюстендил.

       

      ОСЪЖДА Т.К.Г., с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на И.К.Б., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500,00 лв. (петстотин лева нула стотинки) – деловодни разноски за платено възнаграждение на един адвокт.

       

       Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд - Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: