Р Е Ш Е Н И Е

№..............26.09.2019г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                                гражданска колегия,

На двадесет и пети май                                            две хиляди и деветнадесета                                                                година,

В публично заседание                                                       в следния състав:

 

 

Председател:Чавдар Тодоров

 

 

Секретар:Зоя Равенска

като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр.д.№1053 по описа на съда за 2019г., и за да се произнесе взе предвид следното:

М.Г.Ч., с ЕГН **********, с адрес *** е предявил против В.Г.Ч., с ЕГН **********, с адрес ***  иск по чл.49, ал.1 СК.

Твърди се по исковата молба, че между страните е сключен граждански брак на 22.11.1992г., като за това е съставен акт за глраждански брак №354 от 22.11.1992г. на община Кюстендил.С годините на брачно съжителство, постепенно страните се отчуждили, като през 2013г. ответникът си събрала багажа и напуснала семейното жилище.През 2015г. се видели по повод абитуриентски бал на сина им, установили, че нямат общи интереси и нищо не ги свързва, като от този момент живеели разделени, не поддържали никакъв контакт и връзка помежду си.

В срока по чл.131 ГПК не е депозиран отговор от страна на ответника.

По делото се установи следната фактическа обстановка:

Страните по делото са съпрузи, сключили граждански брак на 22.11.1992г., като за това е съставен акт за глраждански брак №354 от 22.11.1992г. на община Кюстендил. От неоспорените твърдения по исковата молба се установява, че страните по делото са във фактическа раздяла от около 4 години.Страните нямат общи интереси, не поддържат духовна и физическа близост, не обитават общо домакинство.В този смисъл брачната връзка съществува само формално, поради което не е полезна нито за съпрузите, нито за обществото.При посочените изводи, предявения иск е основателен и следва да се уважи, като се прекрати брака между страните, като съдът не следва да се произнася по въпроса за вината за разстройство на брака.

При горните изводи и след като съдът определи окончателна държавна такса в размзер на 50 лв., същата следва да се възложи на страните по-равно.

Съдът констатира, че ищецът в производството е направил искане за освобождаване от държавна такса, като не е приложил никъкви доказателства по това си искане, поради което искането му е неоснователно и следва да понесе половината от окончателната държавна таксав производството.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

Прекратява  брака между М.Г.Ч., с ЕГН **********, с адрес *** и В.Г.Ч., с ЕГН **********, с адрес *** , за който е съставен акт за глраждански брак №354 от 22.11.1992г. на община Кюстендил, като дълбоко и непоправимо разстроен.

Осъжда М.Г.Ч. да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 25лв.

Осъжда В.Г.Ч. да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 25лв.

 

Решението може да се обжалва пред  Окръжен съд Кюстендил в двуседмичен срок от срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                    Районен съдия: