РЕШЕНИЕ   №379

гр.Кюстендил 08.07.201 Ог.
В    ИМЕТО   НА   НАРОДА                                 I

Кюстендилски районен съд,                     гражданска колегия
на единадесети юни две хиляди и десета година,
в публично заседание, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА
секретар: К.Д.,

като разглежда докладваното от                съдия ДЖОНЕВА
Гр.д.№ 1749                    по описа на РС-Кюстендил за 201 Ог.
и, за да се произнесе,                                          взе предвид:

Производството е по реда на Част "Трета", глава "Двадесет и шеста", чл.318 и сл. от ГПК - "Производство по брачни дела ".

М.А.А., ЕГН **********,*** и П.М.А., ЕГН **********,***, и двамата със съдебен адрес за призоваване, чрез адв.А. Т., гр.Кюстендил, ул."***" №** ет. *, са сезирали КРС с искане с правно основание чл.50 от СК за прекратяване на сключения между тях брак, поради постигнато взаимно съгласие на двамата съпрузи. Молителите сочат, че съгласието им за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо, като представят споразумение по чл.51 от СК, с което уреждат последиците от развода. Молят съда да постанови решение, с което бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено постигнатото споразумение.

Кюстендилският районен съд, след като се запозна с доводите на страните и след като прецени, поотделно и в съвкупност, всички събрани по делото доказателства, намери за установено следното:

Страните по делото са съпрузи. Сключили са граждански брак на 31.05.1998г. в гр. Кюстендил /вж.приетото удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт №***/31.05.1998г. от Община Кюстендил/. При сключването на брака съпругата П.М. С. е приела фамилното име на своя съпруг-"А.". От брака си страните имат родено едно дете - А.М. А., с ЕГН **********.

Съпрузите декларират, че по време на брака са живяли в жилище, находящо се в гр.Кюстендил, ул."***" №***, което е лична собственост на съпруга М.А.А..

Съпрузите декларират, че бракът им е разстроен и заявяват, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брачната връзка, изразено в молбата и в съдебно заседание. Представили са споразумение по чл.51 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени въпроси във връзка с това прекратяване.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от събраните по делото доказателства, а именно: споразумение, удостоверение за раждане на детето А. М. А., издадено въз основа на акт за раждане №***/17.12.1998г. от Община-Кюстендил, удостоверение за сключен граждански брак от 02.06.201 Ог., издадено въз основа на акт за граждански брак №****/31.05.1998г. от Община Кюстендил.

Социален работник от О"ЗД" към ДСП - Кюстендил счита, че споразумението не уврежда интересите на роденото от брака дете.


С оглед така установената фактическа обстановка, съдът намира, че молбата е основателна и следва да се уважи. Съображенията са следните:

Фактическият състав за уважаване на направеното искане предполага установяване кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/ сключен брак; 2/ между съпрузите да е постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за неговото прекратяване; З/съпрузите да изложат своето споразумение досежно последиците от развода, свързани с местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име; 4/ споразумението да защитава в максимална степен интересите на детето/децата.

По безспорен начин в настоящото производство се установи наличието на всички описани по-горе предпоставки. Страните са сключили граждански брак. Пред съда, в сключеното споразумение и изрично в съдебно заседание, молителите са изразили своето сериозно и непоколебимо съгласие бракът помежду им да бъде разтрогнат. Като непротиворечащо на закона и морала, по делото е прието постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, същото уреждащо всички лични и имуществени последици от развода. Споразумението е в интерес на детето.

Установявайки наличието на всички елементи от фактическия състав за допускане на развод по взаимно съгласие, съдът следва да уважи подадената молба, без да издирва мотивите на съпрузите за прекратяване на брака.

Съпрузите не декларират доходи, поради което съдът приема, че могат да реализират такива в размер на минималната работна заплата за страната, поради което определя окончателна държавна такса в размер на 40.00 лева, която е внесена първоначално и изцяло. Върху размера на дължимата от молителя издръжка за ненавършилото пълнолетие дете, се дължи заплащане на държавна такса в размер на 50.40 лева.

Воден от горното, съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен между М.А.А., ЕГН **********,*** и П.М.А., ЕГН **********,***, за сключването на който е съставен акт за граждански брак №***/31.05.1998г. на Община Кюстендил, поради постигнато взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИ КОНТАКТИ И ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ:

Родителските права върху роденото от брака малолетно дете А. М. А., с ЕГН **********, ще се упражняват от майката П.М.А..

Бащата М.А.А., ще има право да вижда и взема детето при себе си всяка събота и неделя от месеца /с преспиване в нощта на събота срещу неделя/ от 10.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, всяко лято през целия месец юли детето ще бъде при бащата, както и по всяко друго време и за всякакъв друг хронологически период, със съгласието на майката.


Бащата М.А.А., ЕГН **********,***, ще заплаща за детето А.М. А., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител П.М.А. до навършване на пълнолетие месечна издръжка в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, най-късно до 5-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от 01.06.2010г. и да настъпването на обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването й.

ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: Съпрузите не си дължат издръжка помежду си.

ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

Съпрузите декларират, че по време на брака са живяли в жилище, находящо се в гр.Кюстендил ул."***" №**, което е лична собственост на съпруга М.А.А. и след развода семейното жилище ще се ползва само и единствено от съпруга, а съпругата няма претенции за това жилище, тъй като е жилищно устроена в свое собствено жилище.

ОТНОСНО СЕМЕЙНО-ИМУЩЕСТВЕНИ ПРИДОБИВАНИЯ: Съпрузите  декларират,   че  през  време  на  брака  не   са  придобили,   както недвижимо имущество, така и движими вещи с по-висока стойност, вън от обичайните домакински пособия и прибори, поради което не желаят да се извършва подялба.

ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ:

След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - "А.".

ОСЪЖДА М.А.А., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС-Кюстендил държавна такса в размер на 50.40 лева (петдесет лева и четиридесет стотинки).

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: