Р Е Ш Е Н И Е

№..............от 22.07.2010г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                                гражданска колегия,

На шестнадесети юли                                                        две хиляди и десета                                                                              година,

В публично заседание                                                       в следния състав:

 

 

Председател:Чавдар Тодоров

 

Секретар:З.Р.

като разгледа докладваното от съдия Тодоров Гр.д.№1239 по описа на съда за 2010г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена  от З.Б.З.-Д. с ЕГН **********,*** против ************* , със седалище и адрес на управление в гр.К*********************.Предявен е иск по чл.128 т.2 КТ за неизплатени трудови възнаграждение в общ размер на 9 603.67 лв., както следва: за м.10.2009г. -2 312.30 лв., за м.11.2009г.-1674.23 лв., за м.12.2009г.-1766.74 лв., за м.01.2010г.-1435.20 лв., за м.02.2010г.-1435.20 лв., за м.03.2010г.-980 лв.Претендира се законна лихва от момента на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане, като и направените от ищеца деловодни разноски.

Ответника е изразил становище, че предявения иск е основателен, но е завишен по размер.

По делото се установи следната фактическа обстановка:

Безспорно е между страните, че между тях е съществувало трудовово правоотношение, прекратено със заповед №13/23.03.2010г., едностранно от работника, поради забава в изплащането на трудовите възнаграждения.Ответника, в подадения от него отговор и в съдебно заседание не оспорва, че дължи трудови възнаграждения за посочените по-горе месеци, като твърди, че размерите са завишени.

По делото е изготвено и прието експертно заключение, изготвено от в.л.Н., която дава заключение, че към момента на подаване на исковата молба в съда трудовите възнаграждение на ищеца за посочените месеци не са били изплатени.На 30.06.2010 г.ответника е платил на ищеца сумата от 1830 лв., като е отразено в счетоводството му, че представлява остатък м.06.-09.2009г. и трудово възнаграждение за м.10.2009г.Вещото лице дава заключение, че към момента на подаване на исковата молба ответника е дължал на ищеца следните неизплатени трудови възнаграждения: за м.10.2009г. брутно трудово възнаграждение -2 312.30 лв и чиста сума за получаване-1828.60 лв., за м.ноември 2009г.брутно-1674.23 лв. и чиста сума за получаване-1297.80 лв., м.12.2009г.-брутно тр.възнаграждение в размер на 1 766.74 лв. и чиста сума в размер на 1 369.52 лв., за м.01.2009г.-брутно тр.възнаграждение в размер на 1 435.20 лв. и чиста сума за получаване 1 124.04 лв., м.02.2010г.-брутно тр. Възнаграждение в размер на 1 435.20 лв. и чиста сума за получаване-1135.39 лв., м.март 2010г.-брутно тр.възнаграждение в размер на 978.55 лв. и чиста сума за получаване 774.13 лв.На база изложеното вещото лице дава заключение, че за процесния период размера на брутното трудово възнаграждение е в размер на 9 602.22 лв., а чистата сума за получаване възлиза на сумата от 7 529.48лв.В хода на производството по делото –на 30.06.2010г. ответника е изплати трудовото възнаграждение за месец 10.2009г. в размер на 1 830 лв.При това дъалжимите трудови възнаграждение за периода м.11.2009г. до м.03.2010г. е в размер на 7 289.92 лв.-брутно трудово възнаграждение и чиста сума за получаване в размер на  5 699.48 лв.

При описаната фактическа обстановка, за съда се налагат следните правни изводи:

На първо място изплащането на трудовото възнаграждение в размер на 1830 лв. за месец октомври 2009г. е факт, настъпил в хода на процеса, който следва да се вземе предвид от съда и води до извод за неоснователност на иска в тази му част.

На следващо място удръжките, които работодателят следва да направи за ДОД и ДОО не са дължими като трудово възнаграждение по смисъла на чл. 128 КТ на работника. Те са публично правно задължение към държавата и следователно размерът им се приспада от общо начисленото на работника брутно трудово възнаграждение.В този смисъл ответника дължи на ищеца сумите, посочени от вещото лице като чиста сума за получаване в размер на 5 699.48 лв., представляващи неизплатено трудово възнаграждение за м.ноември 2009г. в размер на 1 297.80 лв., за м.12.2009г. в размер на 1 369.52 лв., за м.01.2010г. в размер на 1 124.04 лв., за м.02.2010г. в размер на 1 135.39 лв. и за м.03.2010г. в размер на 774.13 лв.

Съгласно вида на задължението и изхода на спора ответника дължи и законна лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане.

В хода на производството ищецът е направил деловодни разноски в размер на 300 лв., като съответно с размера на уважения иск ответника му дължи сумата от 178 лв.

Съобразно изхода и вида на спора ответника дължи и държавна такса върху уважения размер на иска в размер на 227.98 лв.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

Осъжда “*****************”АД, със седалище и адрес на управление в гр.К************* да заплати на З.Б.З.-Д. с ЕГН **********,*** сумата от 5 699.48 лв., представляващи неизплатено трудово възнаграждение за м.ноември 2009г. в размер на 1 297.80 лв., за м.12.2009г. в размер на 1 369.52 лв., за м.01.2010г. в размер на 1 124.04 лв., за м.02.2010г. в размер на 1 135.39 лв. и за м.03.2010г. в размер на 774.13 лв., ведно със законна лихва считано от 09.05.2010г. до окончателното изплащане,  като до пълния предявен размер на иска от 9 603.67 лв. и за месец 10.2009г. отхвърля иска като неоснователен.

Осъжда ***************** да заплати на З.Б.З.-Д. деловодни разноски в размер на 178 лв./

Осъжда ************** да заплати по сметка на Районен съд гр.Кюстендил държавна такса в размер на 227.98 лв.

Решението подлежи на обжалване в 2 седмичен срок от обявяването му пред КОС.

 

                                                                             Районен съдия: