Р Е Ш Е Н И Е

                                     

                                                     гр. Кюстендил, 06.07.2010г.

 

                                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX с-в, в открито съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и десета година, в състав:

                                                                                

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ МАРИНОВА

 

при участието на секретаря С. Х., като разгледа докладваното от съдия Маринова гр. д. N 1727 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

            Производството по делото е образувано по искова молба от Р.К.Д.,***, срещу Регионален исторически музей - гр. Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” N 53, представляван от ******* - В.Д.. В исковата молба се твърди, че ищцата е собственик на недвижим имот, представляващ парцел III, имот пл. сн. N 7233 в кв.88 по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед N 1326/17.08.1993г. на община Кюстендил, състоящ се от 661 кв. м., при граници и съседи: ул. „Неофит Бозвели”, парцел VIII - пл. сн. N 3584 и парцел II в кв. 88 по плана на гр. Кюстендил, на основание договор за продажба на недвижим имот от 31.10.2001г., обективиран в нотариален акт N 23, том IV, рег. Н 5670, дело N 621/01г. на нотариус Е.П., с рег. N 188 и с район на действие - КРС. Твърди се, че на 22.07.2002г. между ищцата и ответника е сключен договор за наем на 181.25 кв. м. от процесния имот, за срок от 12 месеца, при уговорена месечна наемна цена - 300 лв. Твърди се, че поради неплащане на уговорената месечна наемна цена ищцата е предявила иск срещу ответника за разваляне на наемния договор поради виновно неизпълнение на задълженията на наемателя за заплащане на месечния наем и за заплащане на обезщетение за ползване на имота след прекратяване на договора за наем, по който е образувано гр. д. N 261/03г. по описа на КРС. Поддържа се, че с решение на КРС по гр. д. N 261/03г. и решение на КОС по гр. д. N 555/05г. ответникът е осъден да заплати на ищеца на основание чл.232 ал.2 пр.1 във вр. с чл.79 ал.1 ЗЗД сумата от 2 200 лв., представляваща неплатена наемна цена по договора за наем за периода от 22.07.2002г. до 17.03.2003г. (датата на подаване на исковата молба в съда), ведно със законната лихва върху тази сума, както и на основание чл.59 ал.1 ЗЗД сумата в размер на 538 лв., представляваща обезщетение за периода от 31.10.2001г. до 22.07.2002г. за лишаване от ползването на имота. Твърди се, че считано от 24.03.2003г. (датата на връчването на исковата молба по гр. д. N 261/03г. по описа на КРС на ответника) договорът за наем е прекратен предсрочно. Поддържа се, че ответникът не е изпълнил задължението си да  върне на ищеца наетия имот, считано от датата на прекратяване на наемния договор - 24.03.2004г., а е продължил да го ползва до 30.08.2004г., когато е освободил имота. Поради това ищецът поддържа, че за периода от 24.03.2003г. до 30.08.2004г. има право да претендира от ответника обезщетение за лишаване от ползването на процесния имот в размер на сумата от 5100 лв., представляваща равностойността на договорената наемна цена по прекратения договор за наем. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата в размер на 5100 лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползването на процесния имот за периода от 24.03.2003г. до 30.08.2004г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата. Претендират се и направените разноски по делото.

Ответникът - Регионален исторически музей - Кюстендил е депозирал писмен отговор в срока по чл.131 ал.1 ГПК. Поддържа се, че искът за заплащане на обезщетение за лишаване от ползването на процесния имот за периода от 24.03.2003г. до 30.05.2004г. е недопустим поради формирана сила на пресъдено нещо за претендираното обезщетение за посочения период с влязло в сила решение на КРС, постановено по гр. д. N 63/07г. по описа на КРС. Поддържа се, че исковата претенция е неоснователна за периода от 30.05.2004г. до 30.08.2004г., като се твърди, че процесният имот е освободен на 30.05.2004г. след премахване на ситуираната върху имота административна сграда, ползвана от музея.

С отговора на исковата молба е предявен на основание чл.212 ГПК инцидентен установителен иск, с който се иска от съда да се произнесе с решението си относно датата на освобождаване на наетия имот.

С влязло в сила определение на съда е прекратено като недопустимо производството по предявения по реда на чл.212 ГПК индидентен установителен иск от Регионален исторически музей - гр. Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” N 53, представляван от ***- В.Д. срещу Р.К.Д.,***, с правно основание чл.124 ал.4 изр.4 ГПК, за установяване на датата на освобождаване на наетия с договор за наем от 22.07.2002г. имот.

Кюстендилският районен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

От представения по делото договор за наем от 22.07.2002г. е видно, че между ищцата и ответника е сключен договор за наем на празно място от 181.25 кв. м., съставляващо част от имот пл. сн. N 7233, находящ се на адрес: бул. „България” N 55, гр. Кюстендил, за срок от 12 месеца, при уговорена месечна наемна цена - 300 лв.

От приложените към настоящото дело гр. д. N 261/03г. по описа на КРС и гр. д. N 555/05г. по описа на КОС е видно, че с влязло в сила решение на КОС по гр. д. N 555/05г. ответникът е осъден да заплати на ищеца на основание чл.232 ал.2 пр.1 във вр. с чл.79 ал.1 ЗЗД сумата от 2 200 лв., представляваща неплатена наемна цена по договора за наем за периода от 22.07.2002г. до 17.03.2003г. (датата на подаване на исковата молба в съда), ведно със законната лихва върху тази сума, както и на основание чл.59 ал.1 ЗЗД сумата в размер на 538 лв., представляваща обезщетение за периода от 31.10.2001г. до 22.07.2002г. за лишаване от ползването на имота.

От приложеното към настоящото дело гр. д. N 63/07г. по описа на КРС е видно, че с влязло в сила решение на КРС по гр. д. N 63/07г. ответникът е осъден да заплати на ищеца на основание чл.236 ал.2 ЗЗД сумата в размер на 1 200 лв., представляваща обезщетение за ползване за периода от 24.03.2003г. до 30.05.2004г. без основание на имот, предмет на прекратен договор за наем от 22.07.2002г., представляващ 181.25 кв. м. от недвижим имот, представляващ парцел III, имот пл. сн. N 7233 в кв.88 по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед N 1326/17.08.1993г. на община Кюстендил, целяит състоящ се от 661 кв. м., при граници и съседи: ул. „Неофит Бозвели”, парцел VIII - пл. сн. N 3584 и парцел II в кв. 88 по плана на гр. Кюстендил, като за периода от 17.03.2003г. до 23.03.2003г. искът е отхвърлен като неоснователен.

С определение от 25.06.2010г. на съда, постановено в открито съдебно заседание, е признат за безспорен и ненуждаещ се от доказване факта, че процесният имот е освободен от ответната страна на 30.05.2004г.

Предвид това, че е признатот съда за безспорен и ненуждаещ се от доказване факта, че процесният имот е освободен от ответната страна на 30.05.2004г., съдът намира, че за безпредметно обсъждането на събраните по делото гласни доказателства, както и на представените с отговора на исковата молба писмени доказателства.

 При така установените фактически обстоятелства по делото, съдът приема от правна страна следното:

Предявеният иск с правно основание чл.236 ал.2 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцата сумата в общ размер на 5100 лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползването на процесния имот за периода от 24.03.2003г. до 30.08.2004г., е недопустим за част от исковия период поради формирана сила на пресъдено нещо за претендираното обезщетение за периода от 24.03.2003г. до 30.05.2004г. с влязло в сила решение на КРС, постановено по гр. д. N 63/07г. по описа на КРС, поради което в тази част производството по делото следва да се прекрати, а доколкото исковата претенция е неоснователна за периода от 30.05.2004г. до 30.08.2004г., то за този период искът правно основание чл.236 ал.2 ЗЗД, следва да се отхвърли като неоснователен. Съображенията за това са следните:

Предвид обстоятелството, че с определение от 25.06.2010г. на съда, постановено в открито съдебно заседание, е признат за безспорен и ненуждаещ се от доказване факта, че процесният имот е освободен от ответната страна на 30.05.2004г., то искът с правно основание чл.236 ал.2 ЗЗД за заплащане на обезщетение в размер на 900 лв. (претендираното обезщетение е в размер на месечната наемна цена) за периода от 30.05.2004г. до 30.08.2004г. за лишаване от ползването на имот, предмет на прекратен договор за наем от 22.07.2002г., представляващ 181.25 кв. м. от недвижим имот, представляващ парцел III, имот пл. сн. N 7233 в кв.88 по плана на гр. Кюстендил,  целият състоящ се от 661 кв. м., следва да се отхвърли като неоснователен за периода от 30.05.2004г. до 30.08.2004г. за сумата в размер на 900 лв.

В останалата част исковата претенция е недопустима и  производството по делото следва да се прекрати на основание чл.299 ал.2 ГПК.

Видно от приложеното към настоящото дело гр. д. N 63/07г. по описа на КРС с  влязло в сила решение на КРС по гр. д. N 63/07г. ответникът е осъден да заплати на ищеца на основание чл.236 ал.2 ЗЗД сумата в размер на 1 200 лв., представляваща обезщетение за ползване за периода от 24.03.2003г. до 30.05.2004г. без основание на имот, предмет на прекратен договор за наем от 22.07.2002г., представляващ 181.25 кв. м. от недвижим имот, представляващ парцел III, имот пл. сн. N 7233 в кв.88 по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед N 1326/17.08.1993г. на община Кюстендил, целият състоящ се от 661 кв. м., при граници и съседи: ул. „Неофит Бозвели”, парцел VIII - пл. сн. N 3584 и парцел II в кв. 88 по плана на гр. Кюстендил.

Доколкото страните по гр. д. N 63/07г. по описа на КРС и по настоящото дело са идентични, както и предметът на спора, по който е формирана сила на пресъдено нещо с влязло в сила решение по гр. д. N 63/07г. по описа на КРС, е идентичен с предмета на настоящото дело за част от исковия период, а именно - относно претендираното обезщетение за лишаване от ползването на процесния имот за периода от 24.03.2003г. до 30.05.2004г., то е налице абсолютна процесуална пречка по см. на чл.299 ал.1 ГПК за разглеждането по същество на спора в тази му част, поради формираната сила на пресъдено нещо с влязлото в сила решение по гр. д. N 63/07г. по описа на КРС. Ето защо в тази му част производството по делото следва да се прекрати на основание чл.299 ал.2 ГПК като недопустимо.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от Р.К.Д.,  ЕГН:**********,*** N 55, срещу Регионален исторически музей - гр. Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” N 53, представляван от ***- В.Д., иск с правно основание чл.236 ал.2 ЗЗД, за заплащане на обезщетение в размер на 900 лв. за периода от 30.05.2004г. до 30.08.2004г. за лишаване от ползването на имот, предмет на прекратен договор за наем от 22.07.2002г., представляващ 181.25 кв. м. от недвижим имот, представляващ парцел III, имот пл. сн. N 7233 в кв.88 по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед N 1326/17.08.1993г. на община Кюстендил, целият състоящ се от 661 кв. м., при граници и съседи: ул. „Неофит Бозвели”, парцел VIII - пл. сн. N 3584 и парцел II в кв. 88 по плана на гр. Кюстендил.

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо на основание чл.299 ал.2 ГПК производството по гр. д. N 1727/09г. по описа на КРС, в частта, в която Р.К.Д.,  ЕГН: **********,*** N 55, претендира от Регионален исторически музей - гр. Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” N 53, представляван от ***- В.Д., на основание чл.236 ал.2 ЗЗД, заплащане на обезщетение за лишаване от ползването на имот, предмет на прекратен договор за наем от 22.07.2002г., представляващ 181.25 кв. м. от недвижим имот, представляващ парцел III, имот пл. сн. N 7233 в кв.88 по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед N 1326/17.08.1993г. на община Кюстендил, целият състоящ се от 661 кв. м., при граници и съседи: ул. „Неофит Бозвели”, парцел VIII - пл. сн. N 3584 и парцел II в кв. 88 по плана на гр. Кюстендил, в размер на 4200 лв. за периода от 24.03.2003г. до 30.05.2004г., поради формирана сила на пресъдено нещо с влязло в сила решение на КРС по гр. д. N 63/07г. по описа на КРС.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС - Кюстендил в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: