Р Е Ш Е Н И Е

№..............от 23.07.2010г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                       наказателна колегия,

На двадесет и четвърти юни                          две хиляди и десета година,

В публично заседание                                              в следния състав:

 

Председател:Чавдар Тодоров

 

Секретар:З.Р.

като разгледа докладваното от съдия Тодоров Гр.Д №1724/09г. по описа на съда за 2009г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по предявен от “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.***** против К.П.И. с ЕГН **********,*** иск с правно основание чл.422 ГПК.

Ответника, чрез назначевия от съда представител е оспорил предявения иск, с твърдението, че задължението е изплатено.

По делото се установи следната фактическа обстановка:

По ч.гр.д.№145/2009г. по описа на КРС е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК и изпълнителен лист, по който ответника е осъден да заплати нва ищеца сумата от 1252.67 лв., представляващи неизплатена главница в размер на 1000 лв.по договор за издаване на кредитна карта, 213.67 лв.-просрочена лихва, начислена през периода 11.04.2008г. до 02.02.2009г., 39 лв.-просрочена такса, начислена по т.10 от договора, ведно със законна лихва върху главницата, считано от 04.02.2009г. до окончателното изплащане.Въз оснава на издадения изпълнителен лист било образувано изпълнително дело.В срока по чл.414 ГПК ответника депозирал възражение срещу заповедта, поради което ищецът предявил и настоящия иск.

На 09.08.2007г. между страните по делото е сключен договор за издаване на револвираща международна кредитна карта, по който договор банката предоставила на ответника банков кредит-овърдрафт по картова разплащателна сметка в размер на 1000 лв.Банката изпълнила задълженията си и превела по сметката на ответника сумата, като същия от своя страна не изпълнил задълженията си да връща получената сума съобразно договорките между страните.

Описаната фактическа обстановка се установява от представените по делото писменни доказателства-договор за кредитна карта и извлечение от считаводни книги.Изготвено е и прието като доказателство делото заключение по назначена от съда съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от в.л.Н..Вещото лице подробно е изследвала предоставените й в счетоводството на ищеца разпечатки на разплащателна сметка, направени вноски, начислени такси и просрочени лихви.В заключение вещото лице е направило извод, че ответника е изтеглил сумата от 1 230 лв., за това теглене са начислени такси в размер на 23.30 лв., начислени са наказанелни липви в размер на 327.37 лв., ответника е внесъл сумата от 328 лв. и с оглед на това дължимата сума е в размер на 1 252.67 лв.От тази сума главницата е в размер на 1 000 лв., просрочена лихва в размер на 213.67 лв. и просрочени такси в размер на 39 лв.

Няколко дни преди подаването на исковата молба в съда ответника е изплатил изцяло задължението си към ищеца по образуваното и водено срещу него изпълнително производство.Независимо от направеното плащане, с оглед харакрера на производството и спецификата на предявения иск за съда се налага извод, че същия е допустим.В случая е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу ответника.Същия в срока по чл.415 ГПК е депозирал в съда възражение, като съда е изпратил на ищеца съобщение да предяви иск за установяване на вземането си под страх от обезсилване на издадената заповед и изпълнителен лист.Независимо, че към настоящия момент вземането на ищеца е вече погасено чрез плащане, то доколкото целта на иска по чл.422 ГПК е да се установи съществуването на вземането към момента на подаване на заявлението и отхвърлянето на иска влече след себе си последиците по чл.422 вр.чл.245, ал.3 изр.ІІ ГПК, то за съда се налага извод, че е налице правен интерес от този иск.С подаденото възражение ответника е инициирал производството по установяването съществуването на вземането, поради което съдът счита, че предявения иск е допустим.На следващо място при описаната по-горе фактическа обстановка същия е и основателен.Банката е отпуснала кредит на ответника, същия се е ползвал от тази сума, не е изпълнил задълженията да връща сумите, поради което банката е обявила вземането си за изискуемо, начислила е договорна лихва за забава, по своята същтост договорна неустойка и е включила и таксите за теглене на сумите.

С оглед направените изводи и при условията на чл.78, ал.1 ГПК ответника дължи на ищеца сторените от него деловодни разноски в размер на 510.21 лв., представляващи държавна такса , заплатено възнаграждение за назначения от съда особен представител, възнаграждение за в..л и юрисконсултско възнаграждение.

С оглед приключване производстводството по делото следва да се изплати на адв.А. възнаграждение в размер на 150 лв., внесено по сметка на съда от ищеца.

 

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                                 РЕШИ:

 

Признава на основание чл.422 ГПК за установено по отношение на К.П.И. с ЕГН **********,***, че вземането по заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ под №78 от 10.02.2009г., издадена по ч.гр.д.№145/09г., издадена в полза на “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.****  съществува- за сумата от 1252.67 лв., представляващи неизплатена главница в размер на 1000 лв.по договор за издаване на кредитна карта, 213.67 лв.-просрочена лихва, начислена през периода 11.04.2008г. до 02.02.2009г., 39 лв.-просрочена такса, начислена по т.10 от договора, ведно със законна лихва върху главницата, считано от 04.02.2009г. до окончателното изплащане.

Осъжда К.П.И. да заплати на “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД деловодни разноски в размер на 510.21 лв.

Да се изплати на адв.А. възнаграждение за осъщественото процесуално представителство по чл.47, ал.6 ГПК в размер на 150 лв. от бюджета на съда.

Решението подлежи на обжалване в 2 седмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр.Кюстендил.

                                                        

 

                                                                             Райнен съдия: