РЕШЕНИЕ

гр. Кюстендил, 21.08.2009г. В ИМЕТО НА НАРОДА

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и първи август две хиляди и девета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕЛИ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М. гр.д. N 1688 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.73 ал.2 СК.

Образувано е по молба на непълнолетното дете - Б.И.А. ***, действащ лично и със съгласието на неговите родители - Е. К. А. и И.М.А.. С молбата се иска от съда да разреши да изтеглят от детски влог N *** в "Банка ДСК" ЕАД -клон Кюстендил, сумата от 400 лв. Посочва се, че същата е необходима за задоволяване нуждите на детето - закупуване на учебни помагала и дрехи.

Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - община Кюстендил е депозирал становище, че не възразява да се уважи молбата.

Кюстендилският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, намира от фактическа и правна страна следното:

Видно от удостоверение за раждане от 14.07.1995г., издадено от ОбНС Кюстендил въз основа на акт за раждане N ***/14.07.1995г., детето - Б.И.А. е родено на 10.07.1995г. в гр. Кюстендил, от майка - Е. К. И. и баща -И.М.А..

От представената по делото сметка N *** е видно, че Б.И.А., ЕГН: ********** е титуляр на влог в "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил.

Съгласно чл.73 ал.2 СК извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие лица, се допуска с разрешение на районния съд по местоживеенето само при нужда или очевидна тяхна полза.

Съдът намира за основателна молбата за издаване на разрешение на непълнолетното дете - Б.И.А. ***, действащ лично и със съгласието на неговите родители - Е. К. А. и И.М.А., да се изтегли от детски влог N *** в "Банка ДСК" ЕАД -клон Кюстендил, сумата от 400 лв. Средствата са необходими за задоволяване на текущи нужди на детето- закупуване на учебни помагала и дрехи.

Воден от горното и на основание чл.73 ал.2 СК Кюстендилският районен съд

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА на Б.И.А. ***, ЕГН:**********, действащ лично и със съгласието на неговите родители - Е.
Кирилова А., ЕГН: **********, и И.М.А., ЕГН: **********, да се
изтегли от детски влог N *** в "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил, сумата
от 400 лв.                                                                                                                            

Решението не подлежи на обжалване.                                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: