РЕШЕНИЕ

гр. Кюстендил, 20.08.2009г. В ИМЕТО НА НАРОДА

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесети август две хиляди и девета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕЛИ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М. гр. д.  N 1680 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.73 ал.2 СК.

Образувано е по молба на И.Т.В. и П.Л.В.,***, действащи в качеството им на законни представители и родители на малолетното им дете - Т.И. В., ЕГН: **********. С молбата се иска от съда да им разреши да изтеглят от детския влог N ***в "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил, сумата от 70 лв., както и цялата налична сума, ведно със законната лихва, от договор за срочен влог от 20.07.2008г. при "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил, като им се разреши да закрият срочния влог на детето - Т.И. В.. Посочват, че същата е необходима за задоволяване нуждите на детето - закупуване на дрехи и облекло.

Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - община Кюстендил е депозирал становище, че не възразява да се уважи молбата.

Кюстендилският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, намира от фактическа и правна страна следното:

Видно от удостоверение за раждане от 19.01.2000г., издадено от община Кюстендил въз основа на акт за раждане N **/19.01.2000г., детето - Т.И. В. е родено на ***. в гр. Кюстендил, от майка - П.Л.В. и баща - И.Т.В..

От представената по делото сметка N *** е видно, че Т.И. В., ЕГН: ********** е титуляр на детски влог в "Банка ДСК" ЕАД -клон Кюстендил.

От представения по делото договор за срочен влог от 20.07.2008г., сключен между "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил и Т.И. В. е видно, че на името на Т.И. В. е открит срочен влог в ВСМ с N ***.

Съгласно чл.73 ал.2 СК извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие лица, се допуска с разрешение на районния съд по местоживеенето само при нужда или очевидна тяхна полза.

Съдът намира, че молбата за издаване на разрешение на молителите да изтеглят от детския влог на Т.И. В. N ***в "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил, сумата от 70 лв., както и цялата налична сума, ведно със законната лихва, от договор за срочен влог от 20.07.2008г. при "Банка ДСК" ЕАД -клон Кюстендил, както и да им се разреши да закрият срочния влог в В СМ с N *** в "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил на детето - Т.И. В., е основателна.Средствата са необходими за задоволяване на текущи нужди на детето- закупуване на дрехи и облекло.


Воден от горното и на основание чл.73 ал.2 СК Кюстендилският районен съд

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА на И.Т.В. и П.Л.В.,***, действащи в качеството им на законни представители и родители на малолетното им дете - Т.И. В., ЕГН: **********, да изтеглят от детския влог на Т.И.В. N ***в "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил, сумата от 70 лв., както и цялата налична сума, ведно със законната лихва, от договор за срочен влог от 20.07.2008г. при "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил, както и да закрият срочния влог в ВОМ с N *** в "Банка ДСК" ЕАД - клон Кюстендил на детето -Т.И. В..

 

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: