РЕШЕНИЕ

гр. Кюстендил, 20.08.2009г. В ИМЕТО НА НАРОДА

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесети август две хиляди и девета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕЛИ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М. гр.д.. N 1674 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.73 ал.2 СК във вр. с чл.530 - 541 ГПК.

Образувано е по молба на В.Г.Н. - Т., ЕГН: **********,***, и Ц.Т.Т., ЕГН: **********,***. действащи в качеството им на законни представители и родители на малолетното им дете - А. Ц. Т., ЕГН: **********. С молбата се иска от съда да им разреши да изтеглят от детския влог (сметка N ** на "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил) на малолетното им дете - А.Ц.Т. сумата от 500 /петстотин/ евро, като посочват, че същата е необходима за задоволяване нуждите на детето - закупуване на учебни помагала и дрехи.

Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - община Кюстендил е депозирал становище, че не възразява да се уважи молбата.

Кюстендилският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, намира от фактическа и правна страна следното:

Видно от удостоверение за раждане от 01.05.2002г., издадено от Столична община, район "Надежда" - гр.София въз основа на акт за раждане N ***/01.05.2002г., детето - А.Ц.Т. е родено на **. в гр. София, от майка - В.Г.Н. - Т. и баща - Ц.Т.Т..

От представеното по делото заверено копие от спестовна книжка на А.Ц.Т. е видно, че същата е титуляр на детски влог - ДСК "Бъдеще" -сметка *** на "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил.

Съгласно чл.73 ал.2 СК извършването на действия на разпореждане, които се отнасят до имущества на ненавършили пълнолетие лица, се допуска с разрешение на районния съд по местоживеенето само при нужда или очевидна тяхна полза.

Съдът намира, че молбата за издаване на разрешение на молителите за теглене на сумата в размер на 500 евро от сметката на малолетното им дете, е основателна. Средствата са необходими за задоволяване на текущи нужди на детето - учебни помагала и дрехи.

Воден от горното и на основание чл.73 ал.2 СК Кюстендилският районен съд

РЕШИ:


РАЗРЕШАВА на В.Г.Н. - Т., ЕГН: **********,***, и Ц.Т.Т., ЕГН: **********,***., действащи в качеството им на законни представители и родители на малолетното им дете - А.Ц.Т., ЕГН: **********, да изтеглят от детския влог (сметка N *** на "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил) на малолетното им дете - А.Ц.Т. сумата от 500 /петстотин/ евро.

Решението не подлежи на обжалване.


 


РАЙОНЕН СЪДИЯ: