Р Е Ш Е Н И Е

                                              

                                                          гр. Кюстендил, 27.08.2009г.

 

                                                           В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

 

            КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX с-в, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и девета година, в състав:

                                                                                

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕЛИ МАРИНОВА

 

при участието на секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия М. гр. д. N 1644 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:   

 

            Производството е по реда на чл.330 ГПК.

            Образувано е по молба от К.Х.С.,***, и С.М.С.,***,  с правно основание чл.100 СК, за прекратяване на гражданския им брак, сключен на 18.08.2002г. в гр.Кюстендил, към която е приложено споразумение по чл.101 ал.1 СК.

            В съдебно заседание съпрузите поддържат молбата си и молят споразумението, което са постигнали, да бъде утвърдено.

            Кюстендилският районен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение за сключен граждански брак серия УС - ***, издадено от община Кюстендил, въз основа на акт за граждански брак N ***/18.08.2002г., К.Х.С., роден на 03.02.1977г., и С.М. С., родена на 04.07.1979г., са сключили граждански брак на 18.08.2002г. в гр. Кюстендил, като след брака съпругата е приела да носи фамилното име С..

От дубликат на удостоверение за раждане от 08.10.2003г., издаден от община Кюстендил въз основа на акт за раждане N ***/08.10.2003г., е видно, че на 20.06.2003г. в ***  - Италия е родено детето - М. К.С. от майка - С.М.С. и баща - К.Х.С..

С декларация от 10.08.2009г. за гражданство, семейно положение и имотно състояние молителката е декларирала, че е омъжена и че не притежава недвижими имоти.

С декларация от 10.08.2009г. за гражданство, семейно положение и имотно състояние молителят е декларирал, че е женен и че не притежава недвижими имоти.

Социалният работник от дирекция „Социално подпомагане” - гр. Кюстендил - Л. И., изслушана в съдебно заседание, на основание чл.15 ал.6 ЗЗДт, изразява становището, че представеното от молителите споразумение по чл.101 СК е в интерес на малолетното дете от брака.

При така установените фактически обстоятелства, съдът приема от правна страна следното:

            По молбата с правно основание чл.100 СК:

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак преди повече от три години (чл. 100 ал. 2 СК), поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна. 

             Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебното заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. Мотивите за развода са ирелевантни, съгласно чл. 100 ал.1 СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Наред с това съпрузите – молители в настоящото производство, са представили споразумение по чл. 101 ал. 1 СК, в което са уредили въпросите относно упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете от брака, личните отношения с него и издръжката на детето, имуществените отношения по между им, включително издръжката, ползването на семейното жилище и фамилното име.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и защитава интересите на малолетното дете на съпрузите-молители.

   Предвид изложеното и на основание чл.330 ал.3 ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

По разноските:

Направените от страните разноски за адвокатско възнаграждение остават така както са направени, доколкото не е уговорено друго.

 Съгласно чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, окончателната държавна такса за развод по взаимно съгласие е до 40 лв. При завеждане на делото е заплатена дължимата държавна такса в размер на 40 лв.

              На основание чл.7 т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителят К.Х.С. дължи държавна такса в размер на 57.60 лв. за определената издръжка по отношение на малолетното дете от брака. Ето защо молителят К.Х.С. следва да бъде осъден да заплати по сметка на КРС сумата в размер на 57.60 лв., представляваща дължима държавна такса по споразумението за заплащане на издръжка на малолетното дете - М. К.С..

  Воден от горното и на основание чл.330 ал.3 ГПК Кюстендилският районен съд

 

                                                     Р Е Ш И:

 

             ПРЕКРАТЯВА брака между К.Х.С., ЕГН: **********,*** ***, и С.М.С., ЕГН: **********,***  ***, сключен на 18.08.2002г. в гр.Кюстендил, с акт за граждански брак N **/18.08.2002г., на основание чл. 100 ал.1 СК, чрез развод по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Х.С., ЕГН: **********, и С.М.С., ЕГН: **********, споразумение по чл. 101 ал.1 СК, както следва:

 1. Родителските права върху роденото от брака дете - М. К.С., роден на 20.06.2003г., ЕГН: **********, ще се упражняват от майката - С.М.С., която ще се грижи за неговото отглеждане и възпитание, както и досега.

     На бащата - К.Х.С. ще бъде определен режим на лични контакти, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, два поредни дни - събота и неделя с преспиване - сутрин от 9.00ч. на съботния ден до 18.00ч. на неделния ден, както и един месец през лятото - по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и по пет дни от Коледната и от пролетната училищна ваканция.

            2. К.Х.С. ще заплаща на детето - М. К.С., чрез неговата майка и законен представител- С.М.С., месечна издръжка в размер на 80 лв., считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла и просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

3. Семейното жилище, находящо се в гр. Кюстендил, кв. ***, е напуснато доброволно от С.М.С. и след прекратяването на брака ще се ползва от К.Х.С..

4. След прекратяването на брака С.М.С. ще носи
предбрачното си фамилно име - С.

5. Страните декларират, че не са придобили по време на брака недвижими имоти.

6. Движимите вещи, които са придобили по време на брака, са поделени доброволно от страните.

7. Страните декларират, че нямат лични влогове и принос в тях, поради което нямат претенции един към друг за такива влогове,

8. Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

            ОСЪЖДА К.Х.С., ЕГН: **********,***  ***, да заплати по сметка на КРС държавна такса в размер на 57.60 лв. на основание чл.7 т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: