РЕШЕНИЕ

гр.Кюстендил, 11.08. 2009 година В ИМЕТО НА НАРОДА

Кюстендилския районен съд, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на единадесети август две хиляди и девета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

При участието на секратаря като разгледа докладваното от съдия Н. гр. д. № 1640/2009г. по описа на Кюстендилски районен съд и за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от Д.С.И., с ЕГН ********** и С.М.К., ЕГН ********** *** действащи като родители и законни представители на малолетното си дете М. С. К., с ЕГН ********** с искане да им бъде разрешено да изтегли 1000.00 лв. /хиляда лева/ от детския влог сметка №*** при Банка „ДСК" ЕАД -клон Кюстендил. Средствата са им необходими за нуждите на детето, за закупуване на учебни помагала и дрехи.

Отдел "Закрила на детето" при ДСП гр.Кюстендил изразява становище за основателност на молбата.

Производството е по реда на част VI, глава ХЬУТ ГПК, във връзка с чл.73, ал.2 от СК.

Кюстендилският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Молителите са родители и законни представители на малолетното дете: М. С. К., с ЕГН **********, което е титуляр на визираната в молбата дедозитна сметка. Средствата по депозитната сметки са необходими за нуждите на детето, за закупуване на учебни помагала и дрехи.

С оглед горното и на основание чл.73 ал.2 от Семейния кодекс, съдът,

РЕШИ:

 

РАЗРЕШАВА на Д.С.И., с ЕГН ********** и С.М.К., ЕГН ********** действащи като родители и законни представители на малолетното си дете М. С. К., с ЕГН ********** да изтеглят от депозитна сметка №***, при Банка „ДСК" ЕАД - клон Кюстендил сумата/ от 1000.00 лева. /хиляда лева/.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: