РЕШЕНИЕ

№380 от 05.08.2009 год., гр. Кюстендил В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

Кюстендилският районен съд,                                                 гражданска колегия,

На пети август                                                                                      две хиляди и девета година,

В закрито съдебно заседание,                                                     в следния състав:

Районен съдия: АСЯ СТОИМЕНОВА. Секретар ....

като разгледа докладваното от                                                              съдия А.С.
1615  по описа за 2009 год.             и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на Част шеста "Охранителни производства", Глава 49 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 73, ал. 2 от Семейния кодекс /СК/ във вр. с чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/.

Р.С.Б., с ЕГН ********** ***, пл. "***" №*, като майка и законен представител на малолетното дете А. С. Б., с ЕГН **********, моли съда за разрешение да изтегли сумата в размер на 5000.00 евро, ведно със законната лихва, от влога, открит на името на детето в "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил, ***. В молбата е посочено, че сумата е необходима за цялостен ремонт и обзавеждане на детската стая.

Кюстендилският районен съд, след като се запозна с доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установена следната фактическа обстановка:

А..С.Б. е титуляр на влога, открит в "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил, *** /вж. л. З от делото/. Видно от приложеното към молбата заверено копие на удостоверението за раждане на детето, издадено от Община Кюстендил на 31.01.200'Зг. въз основа на акт за раждане №**/31.01.2003г., Р.Б. е негова майка /вж. л. 2 от делото/.

Началникът на отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Кюстендил, изразява писмено становище, че разпореждането с влога на детето е в негов интерес /вж. л. 6 от делото/.

Молбата е допустима, като подадена от легитимирано по закона лице и пред компетентния за разглеждането й съд. Разгледана по същество, молбата е основателна, по следните съображения:

Безспорно се установи, че малолетният А. е титуляр на влога, открит в "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил, ***. От изложените в молбата фактически обстоятелства съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 73, ал. 2 от СК, тъй като изтеглянето на сумата ще бъде в очевидна полза за детето. Изхождайки от най-добрия интерес на А. /вж. чл. З, т. З от ЗЗД/, съдът намира, че с изтеглянето на сумата ще се гарантира в пълна степен защитата на неговите права и интереси /вж. чл. 10, ал. 1 от ЗЗД, Конвенцията на ООН за правата на детето и чл. 2 от СК/.


Воден от гореизложеното, Кюстендилският районен съд

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА на Р.С.Б., с ЕГН ********** ***, пл. "***" №*, като майка и законен представител на малолетното дете А. С. Б., с ЕГН **********, да изтегли сумата в размер на 5000.00 /пет хиляди/ евро, ведно със законната лихва, от влога, открит на името на детето в "Банка ДСК" ЕАД, клон Кюстендил, ***.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: