Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                гр. Кюстендил, 31.08.2009г.

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание на седемнадесети август две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  НЕЛИ МАРИНОВА

                                                                        

при участието на секретаря С. Х., като разгледа докладваното от съдия Маринова  гр. д.  № 1193 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл. 25 „Бързо производство” от ГПК.

            Образувано е по искова молба, подадена от С.Г.К.,***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете – К. В.Л., ЕГН: **********, срещу В.К.Л.,***, за изменение на размера на месечната издръжка на малолетното дете от 50 лв., присъдена с влязло в сила решение по гр. д. N 535/05г. по описа на КРС, на 80 лв., считано от датата на предявяване на иска до настъпване на обстоятелства, обуславяващи нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла или просрочена вноска.

            Ответникът -  В.К.Л. е депозирал писмен отговор в срока по чл.131 ал.1 ГПК. В отговора ответникът заявява, че оспорва иска за увеличение на месечната издръжка по основание и размер.

Кюстендилският районен съд, след като обсъди поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

С решение от 13.10.2005г. на КРС, постановено по гр. д. N 535/05г. по описа на КРС, е изменен размера на месечната издръжка, определена по гр. д. N 1553/01г. по описа на КРС, която В.К.Л.,***, следва да заплаща на С.Г.К.,***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете – К. В. Л., като е увеличен на 50 лв., считано от 12.04.2005г. до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

От представеното по делото заверено копие от удостоверение за раждане от ***г., издадено от община Кюстендил, е видно, че К. В. Л. е родена на ***г. в гр. Кюстендил от майка - С.Г.К. и баща - В.К.Л..

От удостоверение N 557/14.07.2009г., издадено от ОУ „Даскал Димитри”, е видно, че К. В.Л. е записана като редовна ученичка в 6-в клас в дневна форма на обучение през учебната 2008/2009г.

От служебна бележка N 12/10.07.2009г., издадена от ЕТ „***”, се установява, че майката С.Г.К. има начислени брутни суми по месеци, както следва - м.01.2009г. - 241.44 лв.; м.02.2009г. - 241.44 лв.; м.03.2009г. - 241.44 лв.; м.04.2009г. - 241.44 лв.; м.05.2009г. - 139.78 лв.; м.06.2009г. - 241.44 лв.

От служебна бележка N 11055/05.06.2009г., издадена от дирекция „Бюро по труда” - Кюстендил, е видно, че В.К.Л. е регистриран като търсещо работа лице от 25.05.2009г. (предходните периоди са неотносими към предмета на делото).

От представеното по делото заверено копие от удостоверение за раждане от ***г., издадено от община Кюстендил, е видно, че детето - Е. В.

 

Ливадийска е родено на ***г. в гр. Кюстендил от майка - Ц. С. М. и баща - В.К.Л..

От влязло в сила на 13.06.2006г. решение от 26.05.2006г. по гр. д. N 1679/05г. по описа на КРС е видно, че упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете - Е. В. Л. е предоставено на бащата - В.К.Л., който следва да се грижи за неговото отглеждане и възпитание.

От служебна бележка с изх. N 157/16.06.2009г., издадена от директора на ЦДГ „Май” - Кюстендил, е видно, че детето Е. В.Л. посещава  ЦДГ „Май” - Кюстендил, за която В.К.Л. плаща месечна такса в размер на 36 лв.

По делото е приета и епикриза от 21.11.2005г., издадена от Инфекциозно отделение на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД - гр. Кюстендил, на В.К.Л., която не следва да се обсъжда, тъй като удостовереното с епикризата заболяване е към датата - 21.11.2005г., т.е. за период, значително предхождащ датата на предявяване на иска - 05.06.2009г., и по тази причина същата не е относима към предмета на доказване по делото. По същите съображения не следва да се обсъжда и представеното медицинско направление от 14.07.2009г., издадено от ОИД на МБАЛ АД, в което е посочено, че ответникът е бил на лечение в ОИБ от 29.10.2005г. до 18.11.2005г. с диагноза „Вирусен хепатит” - тип „В”.

Изслушан в съдебно заседание при условията на чл.15 ал.6 от Закона за закрила на детето, социалният работник от дирекция „Социално подпомагане” - гр. Кюстендил- Г. К. поддържа становището, че след като се установи по безспорен начин, че ответникът е биологичен баща на К. Л., той следва да заплаща издръжка на детето.

            При така установените фактически обстоятелства, съдът приема от правна страна следното:

            По иска с правно основание чл.86 СК:

Съгласно чл.82 ал.1 СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали последните са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на дължимата издръжка се обуславя от съотношението между нуждите на лицето, имащо право на издръжка, и възможностите

на задълженото лице, в граници, установени от Министерски съвет – чл.85 ал.1 СК (от 30 до 80 лв. съгласно чл.1 от ПМС N 38/85г. на МС).

Съгласно чл.86 СК при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена.

За да бъде уважен иска за изменение на присъдената издръжка, следва да се установи  трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна на възможностите на задълженото лице (т.19 от ППВС 5/70г.).

Такова изменение на нуждите и потребностите на детето безспорно е налице. От датата на постановяване на решението на КРС по гр. д. N 535/05г. по описа на КРС - 13.10.2005г., с което увеличен размера на месечната издръжка, която В.К.Л. следва да заплаща на С.Г.К., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете – К. В.Л., на 50 лв., считано от 12.04.2005г. до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, са изминали почти четири години, детето е вече на 13 години, през този период са се увеличили разходите за учебни материали, облекло, както и разходите за посрещане на ежедневни нужди на детето. Поради това следва да се приеме, че по отношение на детето е налице трайно съществено изменение на обстоятелствата, спрямо тези, при които е определен размера на дължимата му издръжка, в посока на увеличаване на нуждите му. Ето защо съдът намира, че необходимата месечна издръжка, дължимата  общо от двамата родители, възлиза на сумата от 160 лв.

Същевременно от събраните по делото писмени доказателства се установява, че  за периода от м.01.2009г. - м.06.2009г. майката е получавала месечни доходи около

минималната работна заплата за 2009г. - 240 лв.

 

По отношение на възможностите на бащата да дава издържка следва да вземе предвид, че от събраните по делото доказателства се установява, че за него е налице задължение да се грижи и да издържа и друго малолетно дете, родено от фактическото съжителство с друга жена, както и фактът, че същият е регистриран в Бюрото по труда - гр. Кюстендил като лице, търсещо работа, считано от 25.05.2009г.

Ето защо съдът, като взе предвид доказаните нужди на малолетното дете и като съпостави доказаните възможности на родителите, счита, че размерът на издръжката, който бащата следва да заплаща на малолетното дете - К.В.Л., е 70 лв., а останалата част - до сумата от 160 лв., следва да се осигурява от майката, в която сума се включват и семейните помощи, които тя получава на основание чл.7 ал.1 от ЗСПД (вж. в този смисъл т.2 от ППВС N 5/81г., с което е отм. т.6 от ППВС 5/70г.). В дължимата от майката издръжка се включват и фактическите грижи, които тя полага за отглеждането на малолетното дете. За разликата от 70 лв. до пълния претендиран размер от 80 лв. месечна издръжка искът с правно основание чл.86 СК следва да се отхвърли като неоснователен, тъй като претендираната сума не е съобразена с възможностите на ответника.

Измененият размер на издръжката се дължи от датата на завеждане на исковата молба в съда - 05.06.2009 г. до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

На основание чл.242 ал.1 ГПК съдът следва да постанови предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка.

    Предвид изхода на делото и на основание чл.78 ал.6 във ал.1 ГПК ответникът В.К.Л. следва да бъде осъден да заплати по сметка на КРС държавна такса в размер на 28.80 лв. (върху увеличения размер на издръжката).

Воден от горното Кюстендилският районен  съд

 

      Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ размера на издръжката, която В.К.Л., ЕГН: **********,*** N *, следва да заплаща на С.Г.К., ЕГН:**********,*** N *, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете – К.В.Л.,  ЕГН: **********,  съгласно влязло в сила решение от 13.10.2005г. на КРС, постановено по гр. д. N 535/05г., като на основание чл.86 СК УВЕЛИЧАВА месечната издръжка от 50 лв. на 70 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба в съда - 05.06.2009г. до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, и ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска с правно основание чл.86 СК за разликата над 70 лв. до претендирания размер от 80 лв.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъждане на издръжката.

ОСЪЖДА В.К.Л., ЕГН: **********,*** N ***, да заплати по сметка на КРС държавна такса в размер на 28.80 лв. на основание чл.78 ал.6 във ал.1 ГПК.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС - Кюстендил в 2-седмичен срок от датата на обявяването му - 31.08.2009г.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: