Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр.Кюстендил, 08.07.2010г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                   Кюстендилският районен съд, гражданска колегия в открито съдебно заседание на десети юни две хиляди и десета година, в състав:

 

Районен съдия: НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

при участието на секретаря Б.Я., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№1405/2008г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид:

 

“ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД със седалище и адрес на управление гр.С. ул.*** №**, представлявано от К. В. С. – изпълнителен директор е предявило против З.З.Г., ЕГН ********** ***, ж.к.Бузлуджа бл.98, вх.А, ап.17, Д.И.И., ЕГН ********** ***, Е.Н.В., ЕГН ********** ***, Р.З.М., ЕГН ********** *** Освободител №7, бл.36, ет.2, В.В.Б., ЕГН ********** *** и Р.И.Т.-А., ЕГН ********** *** при условията на солидарност иск с правно основание чл.207, ал.1, т.2 във вр.с чл.208, т.2 от КТ за заплащане на сумата 21 629.50 лв., представляваща липса на парични средства, причинена в периода 01.01.2007г. – 31.01.2008г. и установена при инвентаризации извършени на 5-6.10.2007г. и 29.31.01.2008г.; на сумата 637.66 лв., представляваща липса на стоки, установена при инвентаризации извършени на 5-6.10.2007г. и 29-31.01.2008г., законната лихва върху сумата от 21 629.50 лв. за периода 31.01.2008г. до датата на завеждане на иска в размер на 2 316.61 лв., законната лихва върху сумата от 637.66 лв. за периода от 31.01.2008г. до датата на завеждане на иска в размер на 68.29 лв., ведно със законната лихва върху двете главници в общ размер на 22 267.16 лв., считано от завеждане на исковата молба до окончателното плащане. Претендират се разноски.

Ответниците оспорват иска по подробни съображения, изложени в отговори. Ответницата Р.Т. е направила при условията на евентуалност възражение за прихващане. Претендират се разноски.

Кюстендилският районен съд след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

“ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД гр.С.по силата на договор за продажба на предприятие от 29.04.2008г. с нот.заверка на подписите рег.№***/***г. /съдът отбелязва, че договорът не е представен като писмено доказателство в цялост/ е придобило търговското предприятие на “Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация гр.София като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на търговската му дейност към 31.12.2007г. В търговското предприятие е включено право на собственост върху недвижими имоти, право на собственост върху стопански инвентар, право на собственост върху машини, съоръжения, оборудване, право на собственост върху други нематериални дълготрайни активи, текущи активи, право на собственост върху парични средства и парични еквиваленти и задължения – дългосрочни и краткосрочни. Същите са подробно описани в приложение №1 по т.2.4 от договора.

“Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация гр.С. е универсален правоприемник на “Вивенти” ООД гр.С., поради настъпило вливане и прекратяване без ликвидация на последното дружество /срав. решение №7/21.07.2003г. на СГС/. Ответниците са се намирали в трудови правоотношения с “Вивенти” ООД гр.С., респ. “Сейба – аптеки и дрогерии” АД гр.С., прекратени на 31.01.2008г. /срав. ЛТД/, като З.Г. е заемала длъжността “управител на аптека” с място на работа аптека в гр.К., ул.Цар Освободител №182, Д.И. е земала длъжността “помощник-фармацевт” със същото място на работа, Е.В. е заемала длъжността “продавач-консултант” със същото място на работа, Р.М. е заемала длъжността “помощник-фармацевт” със същото място на работа, В.Б. е заемала длъжността “магистър-фармацевт със същото място на работа и Р.Т. е заемала длъжността “помощник-фармацевт” със същото място на работа. Видно от длъжностните им характеристики те са имали задължението да отговарят материално за стоките в обекта на принципа на бригадната отговорност, да получават стокови наличности, да отчитат дневния оборот на управителя на аптеката и заедно с друг служител да внасят ежедневното инкасо, да отговярат за съхраняването на лекарствените средства.

Съгласно Заповед №**/03.10.2007г. на Директора на “Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация гр.С. на 5-6.10.2007г. е извършена пълна инвентаризация на материалните запаси и парични средства в аптеката в гр.Кюстендил. Съставен е Протокол от 05.10.2007г., от който е видно, че е установена разлика между крайното салдо по касова книга и наличност в касата в размер на 18 767.98 лв. С оглед резултатите от проверката и подадените заявления от ответниците за прекратяване на ТПО, със Заповед №2/28.01.2008г. на Директора на “Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация гр.С. е наредено извършването на 29-31.01.2008г. пълна инвентаризация на материалните запаси и парични средства, намиращи се в аптеката с МОЛ ответниците. Съставени са инвентаризационни описи, на които няма три имена и подпис на лицето, което ги е съставило /срав. обяснения на в.л. Г-С. ***0г./. Същите са оспорени от ответниците, както и представената касова книга. Отв.Р.Т. при усл. на чл.176, ал.1 от ГПК е заявила, че в касовата книга има зачертавания, дописвания с молив и химикал от друг, а не от нея, както и че книгата не е представена в цялост за процесния период. Изготвен е Констативен протокол от 31.01.2008г., в който е записана липса на касова наличност в размер на 21 629.66 лв., липса на стокова наличност в размер на 1 259.98 лв., бракувана стока на стойност 1 715.18 лв. и излишък на стойност 622.32 лв.

Изготвено е заключение №***/04.03.2010г. от в.л.Г.С., оспорено от ответниците в частта, в която е посочено, че писмените доказателства, касаещи ревизирания период отговарят на изискванията на ЗСч, тъй като в с.з. при отговор на експерта на поставени му въпроси се установява противното. В неоспорената част на експретизата е посочено, че в касовата книга липсват данни за м.11 и 12.2006г., както и екземпляри от нея за м.03.2007г. Налице са поправки, зачертавания и несъответствие с воденето на касовата книга и внасянето на суми с вносни бележки /по делото са представени вносни бележки от УниКредит Булбанк АД за внесени суми по банковата сметка на “Сейба – аптеки  и дрогерии” АД гр.С. от ответницата Р.Т./, относно записванията. Вещото лице не е отговорило на въпроса дали е осчетоводена липсата при определяне облагаемата печалба, тъй като липсва счетоводен баланс и др.документи по приключването на 31.12.2007г. Отделно от това липсата е установена през м.01.2008г. В с.з. Г.С. заявява, че от документите по делото няма данни да е извършвана инвентаризация съгласно ЗСч към 31.12.2006г., както и към 31.12.2007г., като липсата на годишна инвентаризация представлява нарушение по закона. Годишният отчет се съставя в края на годината, като балансите се изготвят до края на първото тримесечие на следващата година. Ако установената липса не се отрази в баланса за годината следва да има обяснителна записка за нея. Документи в този смисъл по делото няма приложени. Вещото лице още заявява, че на база представените документи по делото, не може да каже дали посочената липса е реална.

Във връзка с направеното възражение за прихващане от ответницата Р.Т. е изготвено и прието заключение №.***/21.04.2010г. на в.л. Г.С., от което се установява, че трудовото възнагражедние на Р.Т. ***008г. не е изплатено, възлиза на 1 090.22 лв.; размерът на неизползвания платен годишен отпуск за 2007г. е 10 дни, а за 2008г. е 2 дни, като размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск възлиза на 480.24 лв.

С оглед така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира иска за неоснователен, по следните съображения:

Предявен е иск по чл.207, ал.1, т.2 от КТ, който регламентира специфичен състав на увреждане за отчетническата дейност – липсата на парични или материални ценности, довели до недостиг в имуществото на работодателя, поради проявена небрежност /вина/ на ответниците. Съгласно сочената разпоредба работник или служител, на когото е възложено като трудово задължение да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, отговаря спрямо работодателя за вреди от липси в пълен размер, ведно със законната лихва от деня на причиняване на щетата или от деня на откриване на липсата. Последната представлява щета с неустановен произход – състояние на неотчетност на парични или материални ценности в предприятието на работодателя, при което  е невъзможно да се установи със сигурност причината за недостиг на липсващите ценности и се презюмира, че тя се дължи на поведението на отчетника, комуто са били поверени ценностите.

В настоящият правен спор съдът приема, че “ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД гр.С. не притежава материалноправна легитимация да предяви настоящия иск. Тя е титулярството на гражданското правоотношение, т.е. определя кой е носител на субективното право и кой на правното задължение. Представеният /не в цялост/ договор за продажба на предприятие с нот.заверка на подписите №2128/29.04.2008г. и приложение №1 по т.2.4 от него не установяват, че титуляр на вземането за липси е ищеца. Съгласно договора “ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД гр.С. е придобило търговското предприятие на “Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация гр.С. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на търговската му дейност към 31.12.2007г. В търговското предприятие е включено, при изчерпателност на изброяването, право на собственост върху недвижими имоти, право на собственост върху стопански инвентар, право на собственост върху машини, съоръжения, оборудване, право на собственост върху други нематериални дълготрайни активи, текущи активи, право на собственост върху парични средства и парични еквиваленти и задължения – дългосрочни и краткосрочни. Всички тези права и задължения е посочено, че са описани в счетоводния баланс на  “Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация към 31.12.2007г. Такъв по делото като писмено доказателство не е представен – обстоятелство, което се доказва и от заключение №5131/04.03.2010г. на в.л.Г.С., поради което е невъзможно да се прецени включени ли са в този баланс като стойност липсите. Не са ангажирани и други доказателства от ищеца, доказващи че именно той е носител на субективното право, като счетоводни документи по приключването към 31.12.2007г., инвентаризационни описи, съставени съгласно изискванията на ЗСч, обяснителна записка при положение, че липсата не е осчетоводена при финансовото приключване на годината /срав. обясненията на в.л. Г.С. ***0г./. Представените инвентаризационни описи и касова книга са оспорени от ответниците, което оспорване съдът приема за доказано с оглед липсата на три имена и подпис под описите – изискване на ЗСч /чл.6 – чл.8/  и поправки, зачертавания и дописвания с молив в касовата книга, която също не е представена в цялост /вж. обясненията на отв.Р.Т., дадени при усл. на чл.176, ал.1 от ГПК и показанията на в.л. Г.С./. Във връзка с така установеното и при преценка на доказателствата при условията на чл.161 от ГПК, съдът счита, че тези документи не отразяват действителното положение, доколкото не са представени в цялост, не са съставени съгласно изискването на закона и съдържат неверни данни, поради и което не представляват годно доказателство за отразяване на липсите към 31.12.2007г., вкл. и чрез съставянето на обяснителна записка в счетоводния баланс на “Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация гр.София, респ. за прехвърляне на спорното право на ищеца с договора от 29.04.2008г. Установените факти налагат за съда извода, че вземането за липси, което е установено към 31.01.2008г., т.е. след 31.12.2007г., не е прехвърлено като право на “ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД гр.София с договора за продажба на предприятие, още повече, че същият е сключен на 29.04.2008г., към която дата вече не са съществували и ТПО на ответниците с продавача – същите са прекратени, считано от 31.01.2008г. /срав. ЛТД/. Наличието на изчерпателно изброяване на правата и задълженията, които се прехвърлят с договора от 29.04.2008г., непосочването на вземането за липси /не е и възможно същото да бъде посочено, тъй като липсата е установена към 31.01.2008г., т.е. след изготвяне на счетоводен баланс на “Сейба – аптеки и дрогерии” АД – в ликвидация гр.С./ и конкретизацията на обема от права, задължения и фактически отношения, които се придобиват, а именно тези съществували по баланс към 31.12.2007г., определят доказаността на релевираното възражение за неоснователност на иска – липсата на активна материалноправна легитимация на ищеца да предяви иска по чл.207, ал.1, т.2 от КТ.

С оглед изложените съждения за липса на активна материалноправна легитимация на ищеца, съдът не излага мотиви относно доказаност или не на липси.

Преценката за неоснователност на иска определя дължимост на разноски от страна на ищеца към ответниците, а именно: на ответницата Р.Т.- Апостолова в размер на 500 лв., а на останалите ответници – по 300 лв. всекиму. Ищецът дължи и разноски за вещо лице в размер на 64 лв., платими по сметка на КРС.

Воден от горното, съдът

 

                                       Р    Е    Ш    И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от “ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД със седалище и адрес на управление гр.С., ул.В. №**, представлявано от К. В. С. – изпълнителен директор против З.З.Г., ЕГН ********** ***, ж.к.Бузлуджа бл.98, вх.А, ап.17, Д.И.И., ЕГН ********** ***, Е.Н.В., ЕГН ********** ***, Р.З.М., ЕГН ********** *** Освободител №7, бл.36, ет.2, В.В.Б., ЕГН ********** *** и Р.И.Т.-Апостолова, ЕГН ********** *** при условията на солидарност иск с правно основание чл.207, ал.1, т.2 във вр.с чл.208, т.2 от КТ за заплащане на сумата 21 629.50 лв., представляваща липса на парични средства, причинена в периода 01.01.2007г. – 31.01.2008г. и установена при инвентаризации извършени на 5-6.10.2007г. и 29.31.01.2008г.; на сумата 637.66 лв., представляваща липса на стоки, установена при инвентаризации извършени на 5-6.10.2007г. и 29-31.01.2008г., законната лихва върху сумата от 21 629.50 лв. за периода 31.01.2008г. до датата на завеждане на иска в размер на 2 316.61 лв., законната лихва върху сумата от 637.66 лв. за периода от 31.01.2008г. до датата на завеждане на иска в размер на 68.29 лв., ведно със законната лихва върху двете главници в общ размер на 22 267.16 лв., считано от завеждане на исковата молба до окончателното плащане.

ОСЪЖДА “ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД със седалище и адрес на управление гр.С., ул.В. №**, представлявано от К. В.С. – изпълнителен директор да заплати по сметка на Кюстендилски районен съд сумата от 64 лв. /шестдесет и четири/ разноски за вещо лице.

ОСЪЖДА “ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД със седалище и адрес на управление гр.С., ул.В. №34, представлявано от К.В. С. – изпълнителен директор да заплати на Р.И.Т.-Апостолова, ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 500 лв. /петстотин/ и по 300 лв. /триста/ разноски по делото на З.З.Г., ЕГН ********** ***, ж.к.Бузлуджа бл.98, вх.А, ап.17, Д.И.И., ЕГН ********** ***, Е.Н.В., ЕГН ********** ***, Р.З.М., ЕГН ********** *** Освободител №7, бл.36, ет.2, В.В.Б., ЕГН ********** ***.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.