О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

                                                  гр. Кюстендил, 24.08.2009г.

 

 

            КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и девета година, в състав:

                                                                                

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕЛИ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Маринова гр. д. N 927 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:   

 

            Производството е по реда на чл.12 и сл. от Закона за защита срещу домашното насилие.

С разпореждане от 12.05.2009г., постановено по гр. д. N 927/09г. по КРС, е оставена без движение молбата, подадена от В.Б.П.,***, срещу П.П., която е препратена до КРС на основание чл.4 ал.2 ЗЗДН, като е указано на молителката в 1-седмичен срок от уведомяването й с писмена молба с 1 бр. препис за ответника да отстрани следните нередовности на молбата: да се посочат трите имена на извършителя на домашно насилие, настоящият му адрес  или друг адрес, на който може да бъде призован; да се посочат конкретните факти и обстоятелства, при които е извършено домашното насилие, като се посочат датата, мястото и начина на извършване на домашното насилие от страна на ответника по отношение на молителя. Към молбата следва да се приложи и декларация по чл.9 ал.3 ЗЗДН от молителя за извършеното домашно насилие, в която да се опишат конкретните факти и обстоятелства, при които е извършено домашното насилие, като се посочат датата, мястото и начина на извършване на домашното насилие от страна на ответника по отношение на молителя. На молителката е указано, че при неизпълнение на указанията в срок, молбата ще бъде върната.

 Кюстендилският районен съд, след като се запозна с молбата и материалите по делото, намира следното:

Съобщението до молителката е изпратено на адреса, посочен в молбата.  Същото е върнато с отбелязване, че лицето не живее на адреса от 01.03.2009г. След изискана от съда служебна справка за адресна регистрация на молителката, съобщението е изпратено за връчване на посочения в справката постоянен адрес, от където се е върнало с отбелязване, че лицето не живее на адреса.

На основание чл.129 ал.2 ГПК съдът е разпоредил съобщението до молителката да се извърши чрез поставяне на обявление на определеното за това място в КРС в продължение на една седмица.

Видно от приложеното по делото обявление същото е поставено на определеното за това място в КРС на 10.07.2009г. в продължение на една седмица.

При това положение 1-седмичният срок за изпълнение на дадените от съда указания е бил до 24.07.2009г. В този срок нередовността на молбата не е отстранена. Ето защо производството по делото следва да се прекрати поради неотстраняване в срок на нередовността на молбата съгласно дадените от съда указания с  разпореждане от 12.05.2009г.

Воден от горното Кюстендилският районен съд

 

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. N 927/09г. по описа на КРС поради неотстраняване на нередовността на молбата по ЗЗДН на В.Б.П.,  срещу П.П. в определения от съда срок, и ВРЪЩА молбата на В.Б.П..

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ОС - Кюстендил в 1-седмичен срок от връчването му на молителя.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: