П Р О Т О К О Л

 

гр.Кюстендил, 18.08.2009 год.

 

 

Година: 2009                                                                                       град: Кюстендил

Районен съд                                                              

на осемнадесети август                                                     две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ МАРИНОВА

Секретар: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МАРИНОВА 

гр.дело №209  по описа за 2009 г.

 

На именното повикване в 10.16 часа се явиха:

Ищцата – Р. З., редовно призована, не се явява,  се представлява от адв.И. Х.,  надлежно упълномощен.

Ищецът - Г.Р.З. ,  действащ лично и съгласието на  неговата майка Р.К. З., редовно призован, не се явява, се представлява от адв.Хаджийски, надлежно упълномощен.

Ответникът – Р.С.З., редовно призован, се явява лично и с адв.С.С., надлежно упълномощена.

За Дирекция”Социално подпомагане” - Кюстендил се явява социалният Г. К..

Съдът докладва,  че по делото е  постъпило изисканото с определение на Кюстендилския районен съд от 29.07.09 гр.д.№186 по описа за 2009 г. на КОС.

Адв.Х. – Да се даде ход на делото

Адв.С. – Да се даде ход на делото.

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Прилага към настоящото дело гр.д.№186 по описа за 2009 г. на КОС.

Приканва страните към съдебна спогодба.

Адв.Х.: Уважаема госпожо съдия, на основание чл. 232 от ГПК оттеглям исковата молба в частта й относно децата И.Р. З., М.Р. З. и Р. Р. З., тъй като видно от представеното решение  на КОС е,  че Р.С. Захар не е биологичният им баща. Поддържам исковата молба  само в частта на претендираната  издръжка   от ищеца Г.Р.З. по отношение на ответника. Оттеглям иска за издръжка за минало време, предявен от Г.Р.З. срещу Р.С.З. за сумата от 80 лева за периода от 10.02.2008г. до 10.02.2009г.

Адв.С.: Не се противопоставям на така направеното искане за оттегляне. Заявявам от името на доверителя ми, че сме съгласни.

Ответника Р.З. : Съгласен съм с оттеглянето на исковата молба  по отношение на лицата И. Р. З., М. Р. З.и Р.Р. З., както и в частта за детето Г.Р.З. за  изплащане на издръжката за времето от 10.02.2008 г. до 10.02.2009г.

Съдът, като взе предвид изявленията на страните намира, че са налице основанията по чл.232 от ГПК за прекратяване на производството по гр.д.№ 209 по описа за 2009г. в частта относно предявените искове за издръжка от Р.К.Г. в качеството й  на майка и законен  представител на малолетните деца  И. Р. З., М. Р. З. и Р. Р. З.по отношение на ответника Р.С.З., както и в частта за изплащане на издръжката на непълнолетното дете Г.Р.З. в размер на 80 лева за периода от 10.02.2008г. до 10.02.2009г., поради оттегляне на исковата молба в тази й част.

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по гр.д.№ 209 по описа на Кюстендилския районен съд в частта относно предявените искове за издръжка от Р.К.Г. в качеството й  на майка и законен  представител на малолетните деца  И. Р. З., М.Р. З. и Р. Р. З. по отношение на ответника Р.С.З., както и в частта за изплащане на издръжката на непълнолетното дете Г.Р.З. в размер на 80 лева за периода от 10.02.2008г. до 10.02.2009г., поради оттегляне на исковата молба.

Определението подлежи на обжалване пред Кюстендилския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

Адв.С.: Доверителят ми е съгласен да заплаща месечна издръжка за детето Г.Р.З. в размер на 40 лева месечно.

Адв.Х.: От името на доверителката ми заявявам, че също сме съгласни ответникът да заплаща сумата от 40 лева за детето Г.Р.З..

Съдът пристъпва към изслушване на социалания работник.

Соц.работник Г. К.: Уважаема госпожо съдия,  считам,  че е в интерес на детето да получава издръжка от бащата и той да участва по-активно при неговото отглеждане и възпитание.  По отношение на размера на издръжката - предоставям на съда,  като се съобразите с потребностите на детето и финансовите възможности на родителя да изплаща тази издръжка.

Съдът,  като взе предвид изявлението на страните,  че постигат съгласие относно размера на претендираната издръжка, счита,  че съдебната спогодба следва да бъде вписана в съдебния протокол .

Вписва постигнатата съдебна спогодба между страните в следния смисъл:

Р.С.З., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на непълнолетното дете Г.Р.З., ЕГН **********,***, действащ лично и със съгласието на майка си Р.К. Захариева, месечна издръжка в размер на 40 /четирдесет/ лева, считано от 10.02.2009г. до настъпване на законни основания за изменяване или прекратяване на месечната издръжка, ведно със законната лихваза всяка закъсняла или просрочена вноска.

Направените от страните разноски остават за тяхна сметка.

 

С П О Г О Д И Л И  С Е :

 

За ищеца Г.Р.З.,                  Ответникът

чрез проц.представител адв.Х.:                Р.З.:

Съдът, като намери, че постигнатата от страните съдебна спогодба не противоречи на закона и добрите нрави,

 

О П Р ЕД Е ЛИ:

Одобрява съдебната спогодба , постигната по гр.д.№ 209 по описа на Кюстендилския районен съд за 2009г.

Осъжда ответника Р.С.З., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Кюстендилския районен съд държавна такса в размер на 28.80 лева. на основание чл.7, т.2   от Тарифа  за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Прекратява производството по гр.д.№209 по описа на КРС за 2009г.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Кюстендилския окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  10.59 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: