Р Е Ш Е Н И Е

№ 759

 гр. Кюстендил,19.09.2019 год.

 

 В     И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

Кюстендилският районен съд, гражданска колегия, в открито заседание на осемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав :

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНДРЕЙ РАДЕВ

 

при участието на съдебният секретар ЯНКА АНГЕЛОВА,като разгледа докладваното от съдия РАДЕВ гр.д.№ 612/1989 год., за да се произнесе, взе в предвид следното:

 

Г.К.Н.,ЕГН ********** *** е предявил против Б.К.  Н.,починала и в хода на процеса конституирани наследниците й Я.Г.Н.,ЕГН ********** и Л.Г.Я.,ЕГН **********,*** „б“,по отношение на следният имот: парцел VII-седми,им.пл.сн.№ 84,85 от кв.12 /дванадесет/ по плана на с.Нов чифлик,Кюст.област,цемлият урегулиран от 580.00 /петстотин и осемдесет/кв.м.,ведно с построените в него едноетажна жилижна сграда,лятна кухня и стопанска постройка,при съседи: от две страни улица;Д.С. и Р. Б. М.,при права от ½ -една втора ид.част за ищецът и ½ -една втора ид.част общо за ответниците.

Производството е във втората фаза на делбата.

КРС,след като обсъди при условията на чл.235,ал.2 ГПК събраните доказателства приема за установено следното:

Съгласно експ.з-ние вх.№ 15132/28.06.2019 год./л.26-28/,изп.от в.л. инж.Л.В. делбеният имот е неподеляем на два или три реални дяла, покриващи изискването за жилище по дефиницията на 40,ал1 ЗУТ а пазарната му стойност е сумата от 20 940 лв.Няма възлагателни претенции и исания за сметки между страните.

Горната фактическа обстановка се установява от посоченото доказателство.Съобразявайки горното съдът счете,че следва да изнесе на публична продан процесният делбен недвижим имот.Мотивите на съда са следните:

Основен принцип при извършването на делбата е всеки от съделителите да получи дял в натура.Съгласно разпоредбите на закона, делбата може да се извърши, чрез няколко способа: 1) ако имотът е неподеляем, поради което и принципът за получаване на реален дял, не може да бъде спазен – чрез изнасяне на публична продан ( чл. 348 от ГПК), или - при наличието на определени предпоставки - възлагането му на един от съделителите и парично или натурално уравняване на дяловете - чл. 349 от ГПК; 2) ако имотът е поделим и правата на страните в съсобствеността позволяват това, съдът съставя и обявява окончателен разделителен протокол, като призовава страните за теглене на жребий - чл. 350 и чл. 352 от ГПК; 3) ако съставянето на дялове и тегленето на жребий е невъзможно или много неудобно, съдът може да извърши делбата, като разпредели имотите между съделителите - чл. 353 от ГПК.

За да се извърши преценка за това, кой от предвидените в ГПК способи да бъде използван при извършване на процесната делба, съдът трябва да прецени всички факти и обстоятелства, касаещи допуснатия до делба имот, включително неговата стойност, вид, както и размера на дяловете, броя на съделителите, правопораждащия съсобствеността факт и т.н.

Установи се по делото, а и страните не спорят, че имотът е неподелим – от същия не могат да се обособят два реални дяла,които да съответстват на броя на страните и да отговарят на техните права,както и да представляват жилище,доколкотко такъв е характерътк на имота. Никоя от страните не може да получи реален дял, според правата си в съсобствеността. Не са налице и основания имотът да се постави в дял на съделител при условията на чл. 349 от ГПК, най-малкото доколкото подобно искане не е заявено от никоя от страните.

В предвид липсата на основание неподеляемият имот да бъде възложен в дял на някой от съделителите, както и с оглед невъзможността за прилагане на способа на чл. 353 от ГПК, то единственият възможен в случая способ за приключване на делбата, е регламентираният в  чл. 348 от ГПК – публичната продан.На основание чл. 354 от ГПК, всеки от съделителите може да участва в публичната продан и да изкупи имота. Сумата, получена от проданта, следва да се разпредели между страните, според техните права в съсобствеността.

На основание чл. 355 изр.1 от ГПК във вр. с чл. 8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС-Кюстендил държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела си,а именно сумата от 418.80 лв. от ищецът и по 209.40 лв. от всеки един от ответниците. Ответникът Я. е сторил разноски за вещо лице в производството в размер на 185.00 лв. и доколкото претендира присъждане на такива, съобразно правата на съделителите, то ищецът  следва да бъде осъден да и заплати половината от платеното за вещо лице ,а вторият ответник-една четвърт.

     Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатият до делба между Г.К.Н.,ЕГН ********** ***,Я.Г.Н.,ЕГН ********** *** и Л.Г.Я.,ЕГН ********** *** а,при права от една втора ид.част за първият и една втора ид.част общо за вторите двама,недвижим имот, а именно : парцел VII-седми,им.пл.сн.№ 84,85 от кв.12 /дванадесет/ по плана на с.Нов чифлик,Кюст.област,цемлият урегулиран от 580.00 /петстотин и осемдесет/кв.м.,ведно с построените в него едноетажна жилижна сграда,лятна кухня и стопанска постройка,при съседи: от две страни улица;Д.С. и Р. Б. М..

 

ОСЪЖДА Г.К.Н.,ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на Районен съд - гр. Кюстендил държавна такса в размер на 418.80 /четиристотин и осдемнадесет и осемдесет/ лв.,а всеки един от Я.Г.Н.,ЕГН ********** *** и Л.Г.Я.,ЕГН ********** *** а,сума в размер на 209.40 /двеста и девет и четиредесет/ лв.,представляваща държавна такса по делото.

ОСЪЖДА  Г.К.Н.,ЕГН ********** ***,ДА ЗАПЛАТИ на Я.Г.Н.,ЕГН ********** *** ,сумата от 92.50 /деветдесет и два и петдесет/ лева,представляваща сторени разноски за вещо лице, съразмерно с дяловете му в съсобствеността .

ОСЪЖДА Л.Г.Я.,ЕГН ********** *** а,ДА ЗАПЛАТИ на Я.Г.Н.,ЕГН ********** *** ,сумата от 46.25 / четиредесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/ лева,представляваща сторени разноски за вещо лице, съразмерно с дяловете и в съсобствеността .

УКАЗВА на страните, че в 6-месечен срок от влизане в сила на решението следва да отбележат същото в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията-Кюстендил.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в 2-седмичен срок от датата на връчването му.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: