Р Е Ш Е Н И Е

 

  № ............

 

гр. Кюстендил, 30.09.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Кюстендилският районен съд, в публично съдебно заседание на осемнадесети септември, две хиляди и деветнадесета година в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елисавета Деянчева

            при секретаря Боянка Янкова, като разгледа докладваното от съдия Ел. Деянчева гр.д. 872 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.50 от СК, вр. чл.330 от ГПК.

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между Л.Л.М. с ЕГН **********,*** и А.Г.М. с ЕГН **********, с адрес ***, сключен на 18.08.1990 год., за което е съставен Акт за граждански брак ***/18.08.1990 год., видно от приложеното Удостоверение за сключен граждански брак, дубликат, издадено на 11.03.2019г. от Община Кюстендил ЧРЕЗ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 50 от СК - без да издирва мотивите за прекратяване на брака.

            На основание чл. 52, ал. 2 от СК УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1/ Относно местоживеенето на децата, упражняване на родителски права, личните отношения и издръжката на децата:

От брака нямаме родени непълнолетни деца.

2/Относно имуществените ни отношения:

През време на брака ни сме придобили правото на собственост върху следното МПС: лек автомобил марка „Мицубиши Аутлендър“, с рама № JMAXRCU5W4U000292, с рег.№ ***, който автомобил след прекратяване на брака ни да бъде поставен в дял на съпруга А.Г.М. с ЕГН: **********, като съпругата Л.Л.М. с ЕГН: ********** заявява, че не желае да й бъдат изплащани пари за уравняване на дела й.

Други МПС-та, недвижими имоти, движими вещи, права върху вещи или парични влогове, лични и общи, през време на брака ни не сме придобили.

Нямаме регистрирани фирми на наше име, нямаме дялово участие в търговски дружества.

З/Относно ползването на семейното жилище:

Семейното жилище, представляващо етаж от къща с административен адрес: с. Лозно, община Кюстендил, ул. „***** №47, е собственост на родителите на съпругата Л.Л.М. с ЕГН: **********. След прекратяването на брака ползването на същото да бъде предоставено на съпругата Л.Л.М. с ЕГН **********.

4/Относно издръжката между съпрузите:

След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължим издръжка един на друг.

5/Относно фамилното име:

След прекратяване на брака съпругата Л.Л.М. с ЕГН ********** да продължи да носи брачното си фамилно име „М.“.

 

ОСЪЖДА А.Г.М. с ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, чрез сметката на Районен съд-град Кюстендил, държавна такса на основание чл.7, т.1 от ТДССГПК в размер на 6,00 лв. (осемстотин и петдесет лева и двадесет и шест стотинки), както и 5,00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. (арг. от разп. на чл. 330, ал. 5 от ГПК).

 

ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, ДА СЕ ИЗПРАТИ на служба ГРАО на областно равнище (по местоживеене на лицата) за отразяване на промяната в гражданското им състояние.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: